УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Опис

Студије првог степена су академског карактера, и у том погледу садрже наставу из области широког скупа наставних области из поља техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука и уметности. Исход процеса учења је стицање квалификације која омогућава наставак студија и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који су у складу са стеченим знањима и вештинама.

1011M4_Andjela_Karabasevic_09sve_maketa_optim

Студијски програм - II година

Преглед модула и курсева за 2013/14. годину:

Модул 7 – Историја архитектуре и уметности

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Стицање унапређеног знања о општим историјским токовима развоја архитектуре, грађене средине и уметности у свету, како би студенти успоставили критички однос према савременим идејама и процесима у архитектонском и уметничком стваралаштву, њиховим исходиштима и оствареним дометима.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Одслушана настава и позитивно оцењен: Mодул 1.

КУРСЕВИ:

Модул 8 – Студио пројекат 1 – архитектура

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање студената са методима повезивања основних архитектонских елемената у једноставне функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са елементима окружења. Стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у решавању практичних задатака током поступка пројектовања. Развијање вештине пројектовања мањих вишенаменских архитектонских објеката са стамбеним, пословним и услужним садржајима на задатој локацији у изграђеном окружењу од концепта, преко идејног решења до идејног пројекта.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
А: познавање просторних, функционалних и ликовних карактеристика елемента архитектонског склопа и способност графичког и тродимензионалног приказивања архитектонских елемента, склопова и екстеријера (положен Модул 2: Увод у пројектовање)

У: разумевање контекста – просторне, функционалне, социо-културне карактеристике локације, анализа елемената локације, парцелација, урбани склоп, основни принципи обликовања екстеријера (положен Модул 3: Увод у урбанизам)

АК: позиционирање и приближно димензионисање конструктивних елемената мањих распона, познавање стандардних материјала и инсталационих коридора архитектонског објекта (положен Модул 4: Архитектонске конструкције 1 и Модул 5: Статика конструкција 1)

КУРС:

Модул 9 – Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање студената са пројектовањем као целовитим процесом: од идејног решења до главног пројекта, садржајем техничке документације у свим фазама пројектовања, елементима статичког прорачуна, пројектом инсталација водовода и канализације, као и релевантном регулативом из ове области. Основни циљ је да студент током школовања обради један пројекат узимајући у обзир аспекте конструкције и материјализације као тежиште пројектантског приступа.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Позитивно оцењени модули:
Модул 2: Увод у пројектовање
Модул 4: Архитектонске конструкције и материјали
Модул 5: Статика конструкција 1
Модул 8: Студио пројекат 1 – архитектура

КУРС:

Модул 10 – Организација простора

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са организацијом простора и начелима пројектовања стамбених, пословних, трговачких и услужних , индустријских, пољопривредних, спортско-рекреативних и саобраћајних архитектонских објеката. Материја која се предаје у оквиру овог модула директно кореспондира са програмима пројектних задатака на модулима Студио пројекат.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Позитивно оцењен Модул 2: Увод у пројектовање

КУРСЕВИ:

Модул 11 – Урбана структура и функције

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са основним принципима производње структуре савременог града и оспособљавање за разумевање и стручно деловање у области управљања урбаним развојем.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Познавање феномена грађене средине и елемената њеног обликовања у савременим условима, Историје архитектуре и насељавања и елемената пројектовања (позитивно оцењен Модул 2: Увод у пројектовање и Модул 3: Увод у урбанизам).

КУРСЕВИ:

Модул 12 – Архитектонске конструкције, физика и инсталације

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упућивање у процесе пројектовања основних концепата, склопова и компоненти материјализације архитектонских објеката са армирано-бетонском и челичном носећом конструкцијом. Упознавање са логиком пројектовања и различитим могућностима материјализације фасада у погледу врсте материјала и техника градње. Упознавање са садржајем техничке документације. Изучавање проблематике физике зграда, захтева за топлотним, акустичким и светлосним комфором. Упознавање студената са савременим инсталационим мрежама и уређајима у архитектонским објектима.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Знања из студијског подручја Архитектонске конструкције и материјали.

КУРСЕВИ:

Модул 13 – Статика конструкција 2

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са развојем и новим конструктивним системима у циљу рационалне примене у архитектонском пројектовању. Циљ наставе је да се студенти упознају са елементима пројектовања, конструисања и димензионисања армирано бетонских, челичних и дрвених конструкција архитектонских објеката.
Координирање архитектонског и конструктивног оформљења објекта ради налажења оптималног решења.

Изложена материја омогућава студентима да сагледају могућности које пружају армирано бетонске конструкције, челичне и дрвене конструкције у формирању најразличитијих архитектонских облика у процесу пројектовања простора.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул 5: Статика конструкција 1

КУРСЕВИ:

Модул 14 – Ликовне форме

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Циљ наставе у модулу Ликовне форме је да се студентима омогући целовито разумевање, практиковање и апликација ликовних уметности у подручју архитектуре. Кроз наставу са провежбавањима студенти треба да практикују различите облике и методе ликовног рада како би стекли конкретно искуство и знања која ће им у будућности бити неопходна за рад у архитектури.

Настава у модулу има и општеобразовни карактер и тенденцију да се студентима приближе уметничке праксе које су комплементарне архитектури и које заједно са архитектонским обликовањем треба да остварују целовиту стратегију бављења простором и човековим окружењем. Такође, циљ наставе је да се студенти упознају са различитим облицима ликовних уметности и њиховим савременим формама и интерпретацијама, што им омогућава професионални приступ ликовном изражавању и раду.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Стечена знања на студијском подручју Увод у пројектовање на првом и другом семестру и у потпуности савладан програм на предмету Ликовни елементи. Такође, за студије у модулу од значаја је и похађање курса 3Д визуелне комуникације / Ликовни елементи.

КУРСЕВИ:

Документи

Више информација о студијском програму Основних академских студија Архитектура 2013/14. можете наћи овде:

ОАСА – АРХИТЕКТУРА (2013/14) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер