УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 година120 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
01 МУАД-11010

Савремена архитектура и дизајн

Циљ предмета је сагледавање историјског развоја дискурса Унутрашње архитектуре и Дизајна, као неопходног ослонца у разумевању савремених пројектантских/дизајнерских проблема и задатака. Студенту се представља традиција развоја дисциплине и њена улога у формулисању савремених пракси.

КУРИКУЛУМ: Савремена архитектура и дизајн
02 МУАД-11020

Култура дизајна

Основни циљ наставе је да се студенти упознају са дизајном као културним феноменом, “дизајном у доба културе”, односима: визуелне културе, материјалне културе и културе дизајна, као и студија дизајна. Такође, истразује се однос дизајнера према другим академским дисциплинама: студијама културе, антропологији, материјалној култури, визуелној култури, политичкој економији.

КУРИКУЛУМ: Култура дизајна
03 МУАД-11030

Конструкција и ентеријер

Конструкција и ентеријер, упознавање са разним типовима конструкција у ентеријеру. Конструкција, видна или скривена. Како конструкција утиче на пројектантска решења ентеријера и на пројектантску слободу. Могућности интервенција у постојећој конструкцији у циљу добијања нових ентеријерских решења. Реконструкција и ентеријер.

КУРИКУЛУМ: Конструкција и ентеријер
број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
04 МУАД-11040

Изборни предмет 1 – Феномени

Предмети изборног блока:
1. МУАД-11040-01: Феномен боје у архитектонском простору
2. МУАД-11040-02: Феноменологија опажања
3. МУАД-11040-03: Потези архитекте
4. МУАД-11040-04: Архитектонско дело

05 МУАД-11050

Изборни предмет 2 – Професионални контекст

Предмети изборног блока:
1. МУАД-11050-01: Стратегија дизајна
2. МУАД-11050-02: Фотографија и архитектура

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
СТУДИО М01 АД
06 МУАД-11061

СТУДИО М01 АД – Пројекат

Предмети изборног блока:
1. МУАД-11061-01: Студио М01 АД – Пројекат-01
2. МУАД-11061-02: Студио М01 АД – Пројекат-02

07 МУАД-11062

СТУДИО М01 АД – Семинар 1 – Симбол и облик

Циљ семинара Симбол и облик је да пружи увид у подручје уметности и културе дводимензионалног дизајна кроз изучавање универзалних принципа обликовања као и развијање спознајне, креативне и технолошке способностии студената. Уз то, код студената се кроз експеримент и истраживање употребом савремених материјала и концепција развија индивидуалност у реализацији задатака и вештину његовог теоријског и критичког тумачења.

КУРИКУЛУМ: Семинар 1 – Симбол и облик
08 МУАД-11063

СТУДИО М01 АД – Семинар 2 – Тело и перцепција

Семинар 2 Студија М01 посвећен је савладавању специфичних теоријских знања и истраживачких поступака из области које су у директној вези са темом задатка у Студију М01. Садржај предмета разматра сложене односе тела и простора и питања перцепције тела и простора од значаја за разумевање архитектонског простора и дизајна.

КУРИКУЛУМ: Семинар 2 – Тело и перцепција
09 МУАД-11064

СТУДИО М01 АД – Радионица – Симбол и облик – анализа, тумачење и графичко обликовање визуелних мотива

Развијање индивидуалних изражајних способности кроз практичну реализацију задатака употребом различитих савремених материјала и концепција.

КУРИКУЛУМ: Радионица

2. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
10 МУАД-12010

Теорије о простору

Циљ предмета је сагледавање контекста у којем настају архитектура унутрашњег простора и дизајн кроз приказ теоријских дискурса који играју улогу у његовом формирању. Студенту се овим омогућава увид у позицију дисциплине у ширем друштвеном контексту као и карактер међузависности знања уопште. Истраживањем литературе и паралелним прикупљањем података о савременим архитектонским праксама у Србији, студенти се оспособљавају за тумачење архитектонских пројеката у односу на теме којима се бави теорија архитектуре.

КУРИКУЛУМ: Теорије о простору
11 МУАД-12020

Дизајн – комуникација – технологија

Процес пројектовања је постављен кроз учење на основама повезивања стваралачких процеса у архитектури са елементима и концептима у уметности и дизајну. Унапређење знања и вештина процеса пројектовања саобразно процесима интеракције, комуникације и технологија као основе и исходишта стваралачког процеса. Упознавање са сличностима и разликама стваралачких процеса различитих области и схватање значаја односа креативног и технолошког. Успостављање слободног креативног и отвореног односа према стварности и јасном потребом за њеном трансформацијом. Дизајн као динамичан механизам развоја стратегија, система знања, образовних и културних структура и социјалне с(а)вести.

КУРИКУЛУМ: Дизајн – комуникација – технологија
12 МУАД-12030

Енергија и материјал – Модуларност и покрет

Исход предмета је у истраживању бионичког приступа проучавању принципа организације и функционисања живих система и њихова практична примена у дизајну. Уочавање савремених мултидисципинарних тенденција у дизајну и реализацији техничких решења које је природа обезбедила живим организмима вековним еволутивним усавршавањем. Едукација студената да кроз истраживачки рад унапреде дизајнерски и енергетски аспект пројектовања елемената архитектуре обједињујући и интегришући научне дисциплине на основу сличности и основних принципа управљања живим и неживим елементима кроз естетски, пројектанстски и технолошки аспект дизајна. Разумевање одговарајућих филозофских приступа који воде откривању и разумевању природних појава и законитости у процесу технолошког редизајна. Развијање способности код студената да генеришу и систематски преиспитују, анализирају и процењују дизајнерска решења, и извлаче закључке кроз које се јасно виде методолошка и теоретска правила. Способност да прикупи информације, дефинише проблеме, примени анализе и критичко просуђивање.

КУРИКУЛУМ: Енергија и материјал – Модуларност и покрет
број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
13 МУАД-12040

Изборни предмет 3 – Простор и догађај

Предмети изборног блока:
2. МУАД-12040-02: Излагање
3. МУАД-12040-03: Феномен боје у архитектонском простору

14 МУАД-12050

Изборни предмет 4 – Професионални контекст

Предмети изборног блока:
1. МУАД-12050-01: Дизајн и професионални контекст
2. МУАД-12050-02: Графичка сигнализација
3. МУАД-12050-03: Графичка комуникација

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
СТУДИО М02 АД
15 МУАД-12061

СТУДИО М02 АД – Пројекат

Предмети изборног блока:
1. МУАД-12061-01: Студио М02 АД – Пројекат-01
2. МУАД-12061-02: Студио М02 АД – Пројекат-02

16 МУАД-12062

СТУДИО М02 АД – Семинар 1 – Облик, структура, израз

Циљ семинара Облик, структура, израз је да се студенти упознају са феноменима савремене ликовне уметности као и са проблематиком објеката који имају функционалну и нефункционалну употребу у окружењу. Програм семинара Облик, структура, израз, оспособљава студенте да стекну аналитичност при тумачењу савременог пластицитета, такође, студенти стичу свест и знања о токовима и теоријама савремене уметности и дизајна.

КУРИКУЛУМ: Семинар 1 – Облик, структура, израз
17 МУАД-12063

СТУДИО М02 АД – Семинар 2 – Идентитет и репрезентација

Семинар “Идентитет и репрезентација” са становишта новог материјализма теоријски разматра појмове: Свет, ситуација и стање ситуације, Догађај-Траг догађаја-Тело, Субјект и субјективност, презентација и репрезентација и савремени идентитет. Фокус овог разматрања представља теорија догађаја Алена Бадијуа (Alain Badiou) и у вези с тим логика Света архитектуре. Сврха овог разматрања огледа се у разумевању архитектонског дела као бића-овде и његовог места и улоге унутар конституисања Субјекта, те односа презентације и репрезентације, односно пасивног и генеричког идентитета.

КУРИКУЛУМ: Семинар 2 – Идентитет и репрезентација
18 МУАД-12064

СТУДИО М02 АД – Радионица

Радионица се надовезује на тему изложбе, излагања и изложбених простора у целини. Циљ радионице је израда физичког модела који представља просторни фрагмент који може бити експонат или се његовом употребом унапређује већ промишњени простор. Тема радионице се ослања на већ усвојена знања која се унапређују брзом и практичном вежбом. Серијом фотографија је потребно истражити границу између објекта и простора, као и амбијент који свара објекат и његова сенка.

КУРИКУЛУМ: Радионица