УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 година120 ЕСПБ

3. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
19 МУАД-23010

Методе истраживања кроз дизајн

Развијање способности за формулисање, анализу и синтезу структуре пројекта којим се ствара тематско радно-оперативно окружење за истраживање кроз дизајн. Током курса студент се обучава да од елемената и склопова формира методолошки апарат од значаја за: концепт и начин израде тезе, формулацију односа теоријског и практичног аспекта истраживања чије је јединство пројект – интегрална верзија производа материјализације идеје о архитектури и
дизајну. Посебна пажња биће посвећена значају архитектуре у систему превођења вредности дизајна у ширем контексту савремених просторно појавних концепција.

КУРИКУЛУМ: Методе истраживања кроз дизајн
20 МУАД-23020

Иновативни дизајн

Циљ предмета је упознавање студената са иновацијама у дизајну и у уметности чији је значај потврђен у историјском и теоријском смислу.

КУРИКУЛУМ: Иновативни дизајн
21 МУАД-23030

Осветљење у ентеријеру

Упознавање са условима и принципима пројектовања осветљења у ентеријеру. Анализирају се критеријуми за пројектовање осветљења, кроз захтеве корисника, функције, примењених материјала, као и физичких одлика простора. Утицаји на квалитет осветљења се сагледавају у оквиру опште архитектонске концепције.

КУРИКУЛУМ: Осветљење у ентеријеру
број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
22 МУАД-23040

Изборни предмет 5 – Производ /МУАД-ИГМ7/

23 МУАД-23050

Изборни предмет 6 – Професионални контекст /МУАД-ИГМ8/

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
СТУДИО М03 АД
24 МУАД-23061

СТУДИО М03 АД – Пројекат /МУАД-ИГМ9.1/

25 МУАД-23062

СТУДИО М03 АД – Семинар 1 – Адаптивност, ре-дизајн

Упознавање са потенцијалима развоја нових структура кроз реконфигурацију и прилагођавање постојећег окружења.

КУРИКУЛУМ: СТУДИО М03 АД – Семинар 1 – Адаптивност, ре-дизајн
26 МУАД-23063

СТУДИО М03 АД – Семинар 2 – Облоге и испуне

Циљ предмета је да се студенту обезбеди фундус специфичних знања везаних за пројектантски проблем који се обрађује у студију. Предмет представља студенту сложен однос знања и вештина, мишљења и стварања, који је пресудан да би креативне дисциплине оствариле активну улогу у савременом животу. Експериментисањем односом теорије и праксе у изучавању просторних питања, гради се баланс између практичних и концептуалних учења, неопходан да би се идеја реализовала кроз материјал архитектуре и дизајна.

КУРИКУЛУМ: СТУДИО М03 АД – Семинар 2 – Облоге и испуне
27 МУАД-23064

СТУДИО М03 АД – Радионица

Схватање значења структура ограниченог трајања са претходно дефинисаним програмом. Упознавање са могућностима интерпретације задате теме.

КУРИКУЛУМ: Радионица

4. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
СТРУЧНА ПРАКСА
28 МУАД-24010

Стручна пракса

Циљ стручне праксе је примена стечених знања и њихова провера у пракси. Стицање непосредних практичних знања и искустава у пројектним бироима, у реализацији архитектонских објеката, у јавним и другим институцијама или у процесу научно/уметничко истраживачког рада. Стицање искуства у тимском раду у процесу архитектонског пројектовња и реализације архитектонских објеката унутрашње архитектуре и дизајна у архитектонском контексту.

КУРИКУЛУМ: Стручна пракса Пријава за обављање стручне праксе Упут за обављање стручне праксе
број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16
МАСТЕР РАД
29
30
31
МУАД-24021
МУАД-24022
МУАД-24023

Мастер теза – АД /МУАД-ИГМ10.1/
Мастер пројекат – АД /МУАД-ИГМ10.2/
Мастер завршни рад – АД

Завршни део студијског програма Мастер академских студија унутрашње архитектуре и дизајна састоји се из три целине: Мастер тезе, Мастер пројекта и Мастер завршног рада. Радом на тези, пројекту и завршном раду, кроз процес формулације, конципирања и развоја пројекта, студент самостално повезује сва стечена знања и вештине. Радом у последњем семестру студент показујује да влада целокупним пројектантским процесом који обухвата разнородне фазе од истраживања и концептуализације намера, преко пројектовања простора и програма до материјализације елемената архитектонских и дизајнерских целина.

Циљ завршног рада је формирање елабората идејног решења са елементима идејног пројекта које одговара на пројектантски задатак и концепцију развијане и формулисане кроз предмете Мастер теза и Мастер пројекат.