УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 година120 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2014/15
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
01 МУА-11010

Савремена архитектура и дизајн

Циљ предмета је сагледавање историјског развоја дискурса Унутрашње архитектуре и дизајна, као неопходног ослонца у разумевању савремених пројектантских/дизајнерских проблема и задатака. Студенту се представља традиција развоја дисциплине и њена улога у формулисању савремених пракси.

КУРИКУЛУМ: Савремена архитектура и дизајн
02 МУА-11020

Култура дизајна

Основни циљ наставе је да се студенти упознају са дизајном као културним феноменом, „дизајном у доба културе“, односима: визуелне културе, материјалне културе и културе дизајна, као и студија дизајна. Такође, истражује се однос дизајнера према другим академским дисциплинама: студијама културе, антропологији, материјалној култури, визуелној култури, политичкој економији.

КУРИКУЛУМ: Култура дизајна
03 МУА-11030

Конструкција и ентеријер

Конструкција и ентеријер, упознавање са разним типовима конструкција у ентеријеру. Конструкција, видна или скривена. Како конструкција утиче на пројектантска решења ентеријера и на пројектантску слободу. Могућности интервенција у постојећој конструкцији у циљу добијања нових ентеријерских решења. Реконструкција и ентеријер.

КУРИКУЛУМ: Конструкција и ентеријер
број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2014/15
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
04 МУА-11040

Изборни предмет 1 – Феномени

Предмети изборног блока:
1. МУА-11040-01: Феномен боје у архитектонском простору
2. МУА-11040-02: Феноменологија опажања

05 МУА-11050

Изборни предмет 2 – Професионални контекст

Предмети изборног блока:
1. МУА-11050-01: Стратегија дизајна
2. МУА-11050-02: Фотографија и архитектура

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2014/15
СТУДИО М01 АД
06 МУА-11061

СТУДИО М01 АД – Пројекат

Предмети изборног блока:
1. МУА-11061-01: Студио М01 АД – Пројекат-01
2. МУА-11061-02: Студио М01 АД – Пројекат-02

07 МУА-11062

СТУДИО М01 АД – Семинар 1 – Симбол и облик

Повезивање знања из области уметности и архитектуре које омогућава проширивање пројектантских техника и алата у области унутрашње архитектуре и дизајна.

КУРИКУЛУМ: Семинар 1 – Симбол и облик
08 МУА-11063

СТУДИО М01 АД – Семинар 2 – Тело и перцепција

Семинар 2 Студија М01 посвећен је савладавању специфичних теоријских знања и истраживачких поступака из области које су у директној вези са темом задатка у Студију М01. Садржај предмета  разматра сложене односе тела и простора и питања перцепције тела и простора од значаја за разумевање архитектонског простора и дизајна.

КУРИКУЛУМ: Семинар 2 – Тело и перцепција
09 МУА-11064

СТУДИО М01 АД – Радионица

КУРИКУЛУМ: Радионица

2. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2014/15
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
10 МУА-12010

Теорије о простору

Циљ предмета је сагледавање контекста у којем настају архитектура унутрашњег простора и дизајн кроз приказ теоријских дискурса који играју улогу у његовом формирању. Студенту се овиме омогућава увид у позицију дисциплине у ширем друштвеном контексту као и карактер међузависности знања уопште.
Истраживањем литературе и паралелним прикупљањем података о савременим архитектонским праксама у Србији, студенти се оспобљавају за тумачење архитектонских пројеката у односу на теме којима се бави теорија архитектуре.

КУРИКУЛУМ: Теорије о простору
11 МУА-12020

Дизајн – комуникација – технологија

Дизајн процес: учење на основама пројектовања. Повезивање процеса стварања/пројектовања у архитектури, дизајну и уметности, унапређење знања и вештина из суседних области и њихова примена кроз процесе интеракције, комуникације и технологије као основе и исходишта стваралачког процеса. Познавање сличности и разлика стваралачког процеса и схватање значаја односа креативног и технолошког. Упознавање и успостављање креативног и отвореног односа према стварности и потребама за њеном
променом – дизајн – механизам развоја стратегија, система знања, пословних структура и
социјалне с(а)вести. Припрема за иновативни дизајн.

КУРИКУЛУМ: Дизајн – комуникација – технологија
12 МУА-12030

Енергија и материјал – Модуларност и покрет

Исход предмета је у истраживању бионичког приступа проучавању принципа организације и функционисања живих система и њихова практична примена у дизајну. Уочавање савремених мултидисципинарних тенденција у дизајну и реализацији техничких решења које је природа обезбедила живим организмима вековним еволутивним усавршавањем. Едукација студената да кроз истраживачки рад унапреде дизајнерски и енергетски аспект пројектовања елемената архитектуре обједињујући и интегришући научне дисциплине на основу сличности и основних принципа управљања живим и неживим елементима кроз естетски, пројектанстски и технолошки аспект дизајна.Разумевање одговарајућих филозофских приступа који воде откривању и разумевању природних појава и законитости  у процесу технолошког редизајна. Развијање способности код студената да генеришу и систематски преиспитују, анализирају и процењују дизајнерска решења, и извлаче закључке кроз које се јасно виде методолошка и теоретска правила. Способност да прикупи информације, дефинише проблеме, примени анализе и критичко просуђивање.

КУРИКУЛУМ: Енергија и материјал – Модуларност и покрет
број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2014/15
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
13 МУА-12040

Изборни предмет 3 – Простор и догађај

Предмети изборног блока:
1. МУА-12040-01: Границе пејзажа
2. МУА-12040-02: Излагање

14 МУА-12050

Изборни предмет 4 – Професионални контекст

Предмети изборног блока:
1. МУА-12050-01: Дизајн и професионални контекст
2. МУА-12050-02: Графичка сигнализација

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2014/15
СТУДИО М02 АД
15 МУА-12061

СТУДИО М02 АД – Пројекат

Предмети изборног блока:
1. МУА-12061-01: Студио М02 АД – Пројекат-01
2. МУА-12061-02: Студио М02 АД – Пројекат-02

16 МУА-12062

СТУДИО М02 АД – Семинар 1 – Облик, структура, израз

Циљ предмета, Облик, структура, израз, је да се студенти упознају са феноменима савремене ликовне уметности као и са проблематиком објеката који имају функционалну и нефункционалну употребу у окружењу
Програм предмета Облик, структура, израз, оспособљава студенте да стекну аналитичност при тумачењу савременог пластицитета, такође, студенти стичу свест и знања о токовима и теоријама савремене уметности и дизајна.

КУРИКУЛУМ: Семинар 1 – Облик, структура, израз
17 МУА-12063

СТУДИО М02 АД – Семинар 2 – Идентитет и репрезентација

Кроз појмове субјекта, субјективности, индивидуалности, идентитета и њихових просторних консеквенци, као и улоге простора у процесу идентификације субјекта,  разматрају се могућности пројектовања формираног идентитета на простор и његов садржај, и кроз репрезентацију овог идентитета покушава разоткрити феномен конструисања ознаке.

КУРИКУЛУМ: Семинар 2 – Идентитет и репрезентација
18 МУА-12064

СТУДИО М02 АД – Радионица

Радионица се надовезује на тему изложбе, излагања и изложбених простора у целини.
Циљ радионице је израда физичког модела који представља просторни фрагмент који може бити експонат или се његовом употребом унапређује већ промишљени простор.

КУРИКУЛУМ: Радионица