UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

3. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
OBAVEZNI PREDMETI 03
17 MASIU-23010

Urbani prostor kao javno dobro

Upoznavanje sa teorijskim okvirom sociološkog razumevanja prostora kao javnog dobra i različitih pristupa urbane politike u upravljanju prostornim resursima u gradu. Poseban akcenat je na fenomenu socijalne održivosti urbanog prostora i uključivanju korisnika u oblikovanje, korišćenje i upravljanje prostorom. Pozicije različitih društvenih aktera u projektima urbane obnove/revitalizacije analiziraju se primenom socioloških metoda (anketom, intervjuom, fokus grupama).

KURIKULUM: Urbani prostori kao javno dobro
18 MASIU-23020

Teorija planiranja

Savremeni gradovi sa svojim složenim problemima i brojnim konfliktima zahtevaju promenu profesionalnog pristupa u usmeravanju razvoja. Cilj kursa je upoznavanje sa ulogom struke u izmenjenom ekonomskom, institucionalnom i kulturnom okviru. Planiranje se posmatra kao delatnost koja podrazumeva upravljanje kako proizvodima tako i procesima planiranja. Kroz prezentaciju i analizu primera urbane intervencije studenti se upoznaju sa ulogom različitih aktera, privatnih i javnih u rešavanju društvenih problema i omogućavanju i podsticanju razvoja. Poseban naglasak je na razumevanju participativnog/kolaborativnog procesa kao i institucionalnog i organizacionog okvira strateških i prostornih planova i projekata prostornog razvoja u uslovima konfliktnih ciljeva razvoja.

KURIKULUM: Teorija planiranja
19 MASIU-23030

Metodologija planiranja

Osnovni cilj predmeta je ovladavanje materijom koja se tiče procesa planiranja i planerske metodologije. Biće diskutovana pitanja uloge, obuhvata i domena urbanističkog planiranja. Na predmetu se istražuju relacije između razvojnog i vrednosnog konteksta i modela / sistema planiranja, kao i relacije planiranja i urbanog dizajna i projektovanja.

Studenti će ovladati osnovnim znanjima i veštinama od značaja za aktivnost planiranja: (1) upoznavanje sa osnovnim metodama koje se upotrebljavaju u planiranju, i (2) dizajn procesa planiranja. Metodologija planiranja i planerski metodi se razmatraju u okviru racionalnog i kolaborativnog modela planiranja i različitih različitih tipova planskih instrumenata.

KURIKULUM: Metodologija planiranja
broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
INTEGRALNI PROJEKAT 03
20 MASIU-23041

IP03_Integralne urbane strategije

Problem otežane pristupačnosti fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom svakodnevno predstavlja veliki izazov pri kretanju i korišćenju javnih objekata i javnih površina u gradovima širom Srbije. Svedoci smo da veliki broj javnih ustanova nema adekvatnu infrastrukturu koja bi zadovoljila osnovne standarde u pogledu fizičke pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, čime se narušavaju osnovna ljudska prava koja proizilaze iz Univerzalne deklaracije o pravima čoveka. Ograničenja u kretanju dovode do porasta socijalne isključenosti čime se ugrožava fizički, psihološki i emocionalni status osetljivih grupa stanovništva. Uklanjanje fizičkih barijera je prioritetan deo svake konvencije, strategije, akcionog plana, kojim se definišu ciljevi i kreiraju pravni okviri za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Multistrukturalni pristup u rešavanju problema je nezaobilazan okvir u kojem se treba posmatrati problematika trajnog otklanjanja svih vidova barijera u društvu, između ostalih i fizičkih barijera. Koncept pristupačnosti „Dizajn za sve“ podrazumeva sagledavanje svih manjkavosti i snaga u posmatranom fizičkom okruženju. Neophodan je održiv kontinuitet u otklanjanju fizičkih barijera i poboljšanja pristupačnosti za sve.

U skladu sa merama i aktivnostima koje su definisane nacrtom novog Akcionog plana za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period do 2020. godine, projektne aktivnosti su usmerene na analizu i kreiranje ambijenta koji će efikasno i ekonomično omogućiti implementaciju koncepta univerzalnog dizajna – „Dizajn za sve“ i time Srbiju svrstati u Evropske zemlje koje vode odgovornu socijalnu politiku u sferi pristupačnosti fizičkog okruženja.

Projekat se realizuje u okviru sporazuma saradnje Arhitektonskog fakulteta i udruženja „Limitless”, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

KURIKULUM: IP03_Integralne urbane strategije
21 MASIU-23042

IP03_Urbani menadžment

Zadatak studenata je međunarodni stud. konkurs Schindler Global Award – Razvoj priobalja: urbana transformacija u Mumbaiju, Indija. Studenti predlažu vizije i urbane projekte regeneracije dela priobalja u Mumbaiju. Projekti će obuhvatati scenarije i instrumente urbanog menadžmenta za procenu prostornih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških efekata u traženju odgovora na pitanje: kako kreirati novi prostor priobalja i uklopiti ga u mobilnost grada, mrežu javnih prostora i potrebe za različitim tipovima stanovanja, u gradu Bolivuda, bogatih i siromašnih slamova? Komentor je i prof. Džeri Entoni iz SAD-a, poreklom iz Indije. Cilj predmeta je da studenti steknu razumevanje, ovladaju metodama i praktičnim znanjima iz oblasti urbanog menadžmenta, različite vrste regulatornih, ekonomskih, prostornih i informacionih instrumenata urbanog menadžmenta, kao i efekte njihove primene i načine brendiranja gradova.

KURIKULUM: IP03_Urbani menadžment
22 MASIU-23043

IP03_Seminar 02

Nastavni program “Seminar 2” ima za cilj da studente osposobi za razumevanje kompleksnosti uzroka i procesa nastanka i razvoja grada i gradskih naselja; i da im pruži posedovanje znanja o razvojnim fazama, razlozima i uslovima koji su uzrokovali promenu strukture i značenja grada u širem kulturnom kontekstu društva koje ih gradi i naseljava.

KURIKULUM: IP03_Seminar
broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
IZBORNI PREDMETI 03
23 MASIU-23050

Izborni predmet 5 / ZAJ-IG05 /

Bira se jedan od nabrojanih predmeta sa lista izbornih predmeta:
• 18. MASA-23020 Istorija i teorija 3 (MASIU-23050),
sa ovog linka samo:
5. MASA-23020-05: Teorijske osnove održivog razvoja
i
• 20. MASA-23040 Izborni predmet 3 – URBANIZAM (MASIU-23050-U)
sa ovog linka:
4. MASA-23040-04: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
6. MASA-23040-06: Urbana rekreacija
8. MASA-23040-08: Politike urbanog razvoja
9. MASA-23040-09: Menadžment urbane infrasturukture

SPISKOVI: MASIU-23050: Izborni predmet 5 / ZAJ-IG05 /
24 MASIU-23060

Izborni predmet 6 / ZAJ-IG06 /

Bira se jedan predmet sa lista izbornih predmeta:
• 19. MASA-23030: Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA – 2018/19 (MASIU-23060-A) ili
• 21. MASA-23050: Izborni predmet 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE – 2018/19 (MASIU-23060-AT)

SPISKOVI: MASIU-23060: Izborni predmet 6 / ZAJ-IG06 /

4. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
25 MASIU-24010

Stručna praksa

Osnovni cilj je sticanje praktičnog iskustva studenata kroz konkretnu saradnju u institucijama koje se bave urbanim i prostornim planiranjem i urbanim dizajnom u praksi, istraživačkom radu i dr. Dodatno, cilj je i da studenti steknu dodatna znanja o procedurama odlučivanja, formiranju planerskih rešenja, kao i da provere teoretska znanja u relevantnim oblastima koja su stekli tokom studiranja.

KURIKULUM: Stručna praksa

Obaveštenje za studente II godine MAS 2018/19 (18.06.2019)

Obaveštavaju se studenti II godine MASIU da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada.

Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad 2018/19: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad 2018/19: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA Zapisnik o polaganju master završnog rada: MASIU – DIP-Master završni rad

Obaveštenje za studente II godine MASA, MUAD i MASIU 2018/19 (07.02.2019)
Spiskovi studenata (DRUGI KRUG IZBORA) finalno! – ažurirano 11.02.2019
MASIU-24021: MASTER TEZA/ PROJEKAT/ ZAVRŠNI RAD – 2018/19

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
DIPLOMSKI INTEGRALNI PROJEKAT

“Identitet malih gradova Srbije”

Kako saznanja o konceptu identiteta urbanih naselja, kao i rezultate istraživanja identiteta i specifičnosti malih gradova Srbije na poligonu opštine Ćićevac prevodimo u konkretne strategije, akcije i projekte? Kako se pitanja identiteta sagledavaju na strateškom, a kako na operativnom nivou? Odgovori na ova pitanja se razmatraju u okviru osnovne teme istraživanja identiteta urbanih naselja, sa specifičnom temom “Identitet malih gradova Srbije” na poligonu opštine Ćićevac.

Na osnovu istraženih relacija između prirodnog i kulturnog nasleđa i specifičnih obrazaca identiteta sa jedne strane, i korišćenja različitih koncepata, pristupa i instrumenata urbanog razvoja sa druge strane. Master projekti će biti izrađeni sa osloncem na urbanom dizajnu ili instrumentima za upravljanje razvojem teritorije.

Tematski okvir rada na master tezi, projektu i zavšnom radu je planiran u skladu sa „Strategijom održivog i integralnog urbanog razvoja Srbije do 2030. godine“

Master teza, master projekat i master završni rad za školsku 2018/19. godinu rade se u saradnji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Opštinom Ćićevac.

Poligon za izradu integralnih urbanih projekata je teritorija Opštine Ćićevac, a razvojni okvir planska dokumenta na lokalnom, nacionalnom i nadnacionalnom nivou

26 MASIU-24021

DIP_Master teza / ZAJ-IG07 /

Master teza je predmet na kome se studenti obučavaju za samostalno istraživanje, upoznaju sa različitim pristupima i metodama istraživanja, konvencijama referenciranja i oblicima prezentacije istraživačkog rada. Teorijska nastava obuhvata: analizu stanja u oblasti istraživanja, pregled aktuelnih tema/problema u oblasti istraživanja, plan aktivnosti tokom istraživanja, osnove istraživanja literature, osnovne metodološke pristupe u istraživanju, osnovne metode prikupljanja podataka, pristupe analizi, interpretaciji i prezentaciji rezultata istraživanja.

201819-MAS-IU_24021_MASTER-TEZA_Cicevac_opt

Rad na predmetu podrazumeva samostalni istraživački rad u odabranoj težišnoj oblasti u okviru koje student bira i definiše temu, vrši pregled različitih teorijskih pristupa i dosadašnjih istraživanja teme, oblikuje teorijski okvir rada, definiše metodološki pristup i vrši izbor adekvatnog metoda istraživanja predložene teme koja se obrađuje na master projektu. Rezultat rada je formulacija teze i definisanje projekta istraživanja. Teza se sagledava i formuliše u relaciji sa aktuelnim teorijskim i praktičnim problemima urbanog razvoja. Projekat istraživanja odražava integralni pristup istraživanju teme.

KURIKULUM: DIP_Master teza
27 MASIU-24022

DIP_Master projekat / ZAJ-IG08 /

Master projekat predstavlja samostalni rad na primeni integralnog pristupa u istraživanju i oblikovanju prostora u opštini Ćićevac i usmeravanju urbanog razvoja u okviru teme definisane master tezom.

201819-MAS-IU_24021_MASTER-PROJEKAT_opt

Rad na master projektu se zasniva na sintezi prethodno stečenih znanja i veština i podrazumeva njihovu primenu u istraživačkom i praktičnom radu u odabranoj težišnoj oblasti, u okviru odabrane teme, određenog razvojnog konteksta i definisanog poligona istraživanja. Praktična nastava na predmetu obuhvata istraživački i aplikativni deo rada na projektu u okviru teorijskog i metodološkog okvira definisanog master tezom.

KURIKULUM: DIP_Master projekat
28 MASIU-24023

DIP_Master završni rad

Završni deo studijskog programa Master akademskih studija Integralni urbanizam sastoji se iz tri celine: Master teze, Master projekta i Master završnog rada. Radom na tezi, projektu i završnom radu, kroz proces formulacije, koncipiranja i razvoja projekta, student samostalno povezuje sva stečena znanja i veštine, vlada procesom istraživanja, konceptualizacije, projektovanja i materijalizacije složenih arhitektonsko-urbanističkih celina.

201819-MAS-IU_24021_MASTER-ZAVRSNI-RAD_opt

Master završni rad predstavlja rad na najvišem i najkompleksnijem stepenu master nivoa studija – samostalno istraživanje i sintezni, projektantski rezultat na najvišem stepenu nastave izražen je kroz grafički i prostorni prikaz urbanističko-arhitektonskog idejnog rešenja sa elementima idejnog projekta odabranog objekta i urbanog dizajna otvorenih javnih prostora.

KURIKULUM: DIP_Master završni rad