УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

3. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 03
17 МАСИУ-23010

Урбани простор као јавно добро

Упознавање са теоријским оквиром социолошког разумевања простора као јавног добра и различитих приступа урбане политике у управљању просторним ресурсима у граду. Посебан акценат је на феномену социјалне одрживости урбаног простора и укључивању корисника у обликовањe, коришћење и управљање простором. Позиције различитих друштвених актера у пројектима урбане обнове/ревитализације анализирају се применом социолошких метода (анкетом, интервјуом, фокус групама).

КУРИКУЛУМ: Урбани простори као јавно добро
18 МАСИУ-23020

Теорија планирања

Савремени градови са својим сложеним проблемима и бројним конфликтима захтевају промену професионалног приступа у усмеравању развоја. Циљ курса је упознавање са улогом струке у измењеном економском, институционалном и културном оквиру. Планирање се посматра као делатност која подразумева управљање како производима тако и процесима планирања. Кроз презентацију и анализу примера урбане интервенције студенти се упознају са улогом различитих актера, приватних и јавних у решавању друштвених проблема и омогућавању и подстицању развоја. Посебан нагласак је на разумевању партиципативног/колаборативног процеса као и институционалног и организационог оквира стратешких и просторних планова и пројеката просторног развоја у условима конфликтних циљева развоја.

КУРИКУЛУМ: Теорија планирања
19 МАСИУ-23030

Методологија планирања

Основни циљ предмета је овладавање материјом која се тиче процеса планирања и планерске методологије. Биће дискутована питања улоге, обухвата и домена урбанистичког планирања. На предмету се истражују релације између развојног и вредносног контекста и модела / система планирања, као и релације планирања и урбаног дизајна и пројектовања.

Студенти ће овладати основним знањима и вештинама од значаја за активност планирања: (1) упознавање са основним методама које се употребљавају у планирању, и (2) дизајн процеса планирања. Методологија планирања и планерски методи се разматрају у оквиру рационалног и колаборативног модела планирања и различитих облика планова: стратешких, акционих, генералних, регулационих.

КУРИКУЛУМ: Методологија планирања
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 03
20 МАСИУ-23041

ИП03_Интегралне урбане стратегије

Одрживост заједнице се базира на отпорности и еластичности те заједнице да реагује на промене у ширем окружењу. Иновативне заједнице су у позицији да подстакну и остваре сопствену одрживост. Оне имају организациони капацитет да стимулишу, негују, развију и продуктивно искористе инхерентне иновативне квалитете својих људи, и створе одрживу конкурентност у свом тржишту или арени рада.

У 2016. години кроз оквир глобалног покрета отпорних градова и у оквиру програма 100 Resilient Cities, Београд покреће Програм отпорности за Град Београд и ради на изради Стратегије отпорности. У фази прелиминарне оцене отпорности идентификовано је 5 различитих области „трагања“ за решењима која ће повећати отпорност Београда на промене. Истраживање „поља могућности“ је кључни корак у изради Стратегије и представља сложени комуникативни и колаборативни процес великог броја актера развоја. Студенти овог програма својим радом активно ће учествовати у овом процесу кроз разматрање итрегралих урбаних стратегија и идентификацију иницијалних развојних пројеката везаних за идентификоване проблеме отпорности.

КУРИКУЛУМ: ИП03_Интегралне урбане стратегије
21 МАСИУ-23042

ИП03_Урбани менаџмент

Култура, знање и урбана регенерација.
Тема задатка је стратешко промишљање на које начине умрежене култура и знање могу бити коришћени као инструменти урбаног менаџмента и регенерације. Студенти предлажу визију развоја чворишта и мрежа културе и знања и раде креативне пројекте. Истражују се релације између постојећих садржаја културе, знања и туризма и физичке урбане структуре. Провежбава се урбани менаџмент са учешћем релевантних актера за преобликовање простора уз нове начине укључивања партнера, организационе аранжмане и коришћење инструмената за имплементацију креативних пројеката.

КУРИКУЛУМ: ИП03_Урбани менаџмент
22 МАСИУ-23043

ИП03_Семинар 02

Наставни програм “Семинар 2” има за циљ да студенте оспособи за разумевање комплексности узрока и процеса настанка и развоја града и градских насеља; и да им пружи поседовање знања о развојним фазама, разлозима и условима који су узроковали промену структуре и значења града у ширем културном контексту друштва које их гради и насељава.

КУРИКУЛУМ: ИП03_Семинар

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСИУ-23050 Изборни предмет 5 /ЗАЈ-ИГ05/ – 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСИУ-23060 Изборни предмет 6 /ЗАЈ-ИГ06/ – 2017/18

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 03
23 МАСИУ-23050

Изборни предмет 5 / ЗАЈ-ИГ05 /

Бира се један од набројаних предмета са листа изборних предмета:
• 18. МАСА-23020 Историја и теорија 3 (МАСИУ-23050),
са овог линка само:
5. МАСА-23020-05: Теоријске основе одрживог развоја
и
• 20. МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-23050-У)
са овог линка:
4. МАСА-23040-04: Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој
6. МАСА-23040-06: Урбана рекреација
8. МАСА-23040-08: Политике урбаног развоја
9. МАСА-23040-09: Менаџмент урбане инфрастуруктуре

24 МАСИУ-23060

Изборни предмет 6 / ЗАЈ-ИГ06 /

Бира се један предмет са листа изборних предмета:
• 19. МАСА-23030: Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА – 2017/18 (МАСИУ-23060-А) или
• 21. МАСА-23050: Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 2017/18 (МАСИУ-23060-АТ)

4. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
25 МАСИУ-24010

Стручна пракса

Основни циљ је стицање практичног искуства студената кроз конкретну сарадњу у институцијама које се баве урбаним и просторним планирањем и урбаним дизајном у пракси, истраживачком раду и др. Додатно, циљ је и да студенти стекну додатна знања о процедурама одлучивања, формирању планерских решења, као и да провере теоретска знања у релевантним областима која су стекли током студирања.

КУРИКУЛУМ: Стручна пракса
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ДИПЛОМСКИ ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ
26 МАСИУ-24021

ДИП_Мастер теза / ЗАЈ-ИГ07 /

КУРИКУЛУМ: ДИП_Мастер теза
27 МАСИУ-24022

ДИП_Мастер пројекат / ЗАЈ-ИГ08 /

КУРИКУЛУМ: ДИП_Мастер пројекат
28 МАСИУ-24023

ДИП_Мастер завршни рад

КУРИКУЛУМ: ДИП_Мастер завршни рад