УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 01
01 МАСИУ-11010

Урбана регулатива

Упознавање са значајем, развојем и садржајем урбане и просторно планерске регулативе у Србији. Стицање информација о различитости захтева и потреба струка укључених у процес урбаног и просторног планирања. Упознавање са општим контекстом законодавства ЕУ. Упознавање процедура и институција у пракси урбаног и просторног планирања у Србији.

КУРИКУЛУМ: Урбана регулатива
02 МАСИУ-11020

Савремени урбани феномени

Настава на предмету је усмерена на сагледавање специфичности савременог града – друштвено – економски контекст, урбане трансформације, архитектуру и трендове. Феномени се посматрају на три просторна нивоа – глобалном, регионалном и локалном. Посебна пажња посвећује се односу између општих законитости актуелних процеса и њихових локалних карактеристика. Предмет равноправно посматра градску структуру и архитектуру – њихов новоформирани идентитет, атрактивност и конкурентност.

КУРИКУЛУМ: Савремени урбани феномени
03 МАСИУ-11030

Савремени урбанистички концепти

Студенти ће се путем интерактивних и мултимедијалних предавања упознати са савременим теоретским приступима, концептима и практичним освртима урбане обнове, као и њиховом применом у односу на комплексне урбане проблеме на нивоу града. Посебан осврт је на просторним трансформацијама градске структуре, као и на сагледавању релација са економским, социјалним, политичким и еколошким факторима.

КУРИКУЛУМ: Савремени урбанистички концепти
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
Студијска целина: ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 01
04 МАСИУ-11041

ИП01_Интегрална анализа територије

КА НОВОМ МОДЕЛУ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ЖИВОТА ЗАЈЕДНИЦЕ
Иако је са демократским променама 2000-те године Србија декларативно усвојила вредности политичко-културног плурализма и тржишне економије, петнаестогодишњи пређени период транзиције није довео до жељеног нивоа животног стандарда, економског раста, уважавања људских права, итд.

Суштинска неспремност србијанског друштва, предвођеног политичким и економским елитама, за усвајање адекватног институционалног, нормативног и легитимног оквира, је довела до стварања поретка неконзистентне друштвено-економске оријентације и недефинисаног система вредности. Као једно од најизраженијих обележја, створено је друштво повећане неједнакости у којем доминира појединачно насупрот заједничком.

Поремећај у систему вредности је читљив и на нивоу градског простора чијом трансформацијом управљају интереси моћних финансијских група, што се манифестује кроз предимензионисану изградњу, узурпацију јавних простора, нарушавање постојеће амбијенталности итд. Економски неразвијена држава са слабим институцијама није у стању да обезбеди одговарајућу јавну интервенцију и спроведе социо-економски избалансирано одлучивање које би обезбедило оптималну алокацију ресурса у функцији унапређења квалитета живота свих грађана. Последично, урбани развој вођен краткорочним и појединачним интересима, не оставља простор за стратешко промишљање и креирање конзистентног развојног пута јасне етичке, културне и моралне оријентације.
Евидентна је потреба за промишљањем промена постојећег модела управљања квалитетом живота заједнице и урбаног простора кроз уважавање плуралитета интереса и активације виталних друштвених снага.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Интегрална анализа територије
05 МАСИУ-11042

ИП01_Технике и алати 1: Урбана истраживања кроз ГИС

У последњих десетак година, пракса урбаног планирања/управљања у свету доживљава динамичне и битне промене, обележавајући почетак новог таласа промена у приступу и методу заснованом на ГИС и интернет технологијама. Развој е-управе и ИКТ подржаних информационих и комуникационих сервиса у области одрживог територијалног и урбаног развоја један је од глобалних приоритета.

Фокус управа развијених земаља у овом тренутку је развој ГИС заснованих система за подршку планирању, праћење и евалуацију њиховог спровођења у области интегралног територијалног развоја. Нова перспектива на компјутерски подржано планирање је развијена је у претходној деценији и заправо је тесно повезана са парадигматским променама у самом планирању.

Аналогно еволуцији погледа и разумевања планирања, еволуирао је и фокус информационих наука, па се тако: – у 60-им говорило о планирању “примењеној науци”, односно подацима и њиховој електронској обради, – у 70-им, о “политици”, па према томе информацијама и менаџменту информационих система, а – у 80-им о “комуникацији” и знању, дакле системима подршке одлучивању, а у 90-им о „интегрисаном“ планирању, сазнајним процесима и новом концепту web заснованог отвореног ГИС-а.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Технике и алати 1: Урбана истраживања кроз ГИС
06 МАСИУ-11043

ИП01_Mетоде и технике истраживања

С обзиром да предмет припада теоријско-методолошкој групи, циљ предмета је упознавање студената са методама и техникама истраживања у области урбанизма. Дакле, акцена предмета није елаборација специфичне теме истраживања, већ увид у начине истраживаког рада, као и упознавање и примена различитих истраживачких метода и техника, што представља основ рада на будућим истраживањима.

Прецизније, након увида у основе методологије истраживања и писања, као и приказе различитих врста извора и различитих врста истраживања у области урбанизма, фокус предмета је на оспособљавању студената за дефинисање теме истраживања, критички преглед литературе, употребу сазнања добијених увидом у изворе за дефинисање истраживачких питања и за избор адекватног метода истраживања који ће омогућити проналажење одговора на питања. Крајњи исход предмета је припрема студената за писање дипломског рада.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Mетоде и технике истраживања
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
Студијска целина: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 01
07 МАСИУ-11050

Изборни предмет 1 / ЗАЈ-ИГ01 /

Бира се један предмет са листе изборних предмета:
04. MASA-11040: Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-11050) – 2016/17

08 МАСИУ-11060

Изборни предмет 2 / ЗАЈ-ИГ02 /

Бира се један предмет са листа изборних предмета:
03. МАСА-11030: Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА – 2016/17 (МАСИУ-11060-А) или
05. МАСА-11050: Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 2016/17 (МАСИУ-11060-АТ)

2. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
08 МАСУ М2.1

Теорија урбаног дизајна

Предмет се бави сагледавањем различитих приступа разумевању природе, сврхе, улоге и садржаја урбаног дизајна у релацији са економским, друштвеним, културним и природно-еколшким условима урбаног развоја. Циљ курса је упознавање студената са теоретским концептима, темама и дилемама урбаног дизајна.

КУРИКУЛУМ: Теорија урбаног дизајна
09 МАСУ М2.2

Одрживи урбани развој

Предмет „Одрживи урбани развој“ омогућава студентима да упознају различите аспекте, приступе, принципе и моделе одрживости, као и принципе интегралног урбанизма. Практична настава се фокусира на избор студије случаја и повезаност са изабраним теоретским корпусом, као и на сет критеријума који служе за проверу концепта одрживости у конкретном случају.

КУРИКУЛУМ: Одрживи урбани развој
10 МАСУ М2.3

Методологија урбаног дизајна

Студенти се на предмету упознају са применом различитих метода истраживања у урбаном дизајну (дескриптивних, генеричких, корелативних, експерименталних). Циљ предмета је оспособљавање студената за рад у области урбаног дизајна, тј. развијање способности студената за разумевање, систематизацију и примену различитих метода урбаног дизајна, као и примену стечених сазнања на урбанистичким плановима и пројектима у пракси. Настава се одвија кроз интерактивна мултимедијална предавања (еx-cathedra, разговор, дискусије, презентације, анкете), као и групни рад на вежбама.

КУРИКУЛУМ: Методологија урбаног дизајна
11 МАСУ М2.4

Семинар 2

Основни циљ наставног програма „Семинар 2“ је упознавање студената са најширим спектром интердисциплинарних знања и вештина из области урбанизма, разумевање друштвених, економских и веза животне средине унутар различитог политичког и културног контекста.

КУРИКУЛУМ: Семинар 2
12 МАСУ М2.5

Интегрални пројекат 1

КУРИКУЛУМ: Интегрални пројекат 1
13 МАСУ М2.6

Технике и алати 1 – Урбана истраживања кроз ГИС

У последњих десетак година, пракса урбаног планирања/управљања у свету доживљава динамичне и битне промене, обележавајући почетак новог таласа промена у приступу и методу заснованом на ГИС и интернет технологијама. Развој е-управе и ИКТ подржаних информационих и комуникационих сервиса у области одрживог територијалног и урбаног развоја један је од глобалних приоритета. Фокус управа развијених земаља у овом тренутку је развој ГИС заснованих система за подршку планирању, праћење и евалуацију њиховог спровођења у области интегралног територијалног развоја. Нова перспектива на компјутерски подржано планирање је развијена је у претходној деценији и заправо је тесно повезана са парадигматским променама у самом планирању.

Аналогно еволуцији погледа и разумевања планирања, еволуирао је и фокус информационих наука, па се тако: – у 60-им говорило о планирању “примењеној науци”, односно подацима и њиховој електронској обради, – у 70-им, о “политици”, па према томе информацијама и менаџменту информационих система, а – у 80-им о “комуникацији” и знању, дакле системима подршке одлучивању, а у 90-им о „интегрисаном“ планирању, сазнајним процесима и новом концепту web заснованог отвореног ГИС-а.

КУРИКУЛУМ:Технике и алати 1 – Урбана истраживања кроз ГИС
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
14 МАСУ М2.7

Изборни предмет 2

Предмети изборног блока:
1. М2.7-01: Градски експеримент
2. М2.7-02: Стратегија интегралног урбаног развоја