УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 01
01 МАСИУ-11010

Урбана регулатива

Упознавање са значајем, развојем и садржајем урбане и просторно планерске регулативе у Србији. Стицање информација о различитости захтева и потреба струка укључених у процес урбаног и просторног планирања. Упознавање са општим контекстом законодавства ЕУ. Упознавање процедура и институција у пракси урбаног и просторног планирања у Србији.

КУРИКУЛУМ: Урбана регулатива
02 МАСИУ-11020

Савремени урбани феномени

Настава на предмету је усмерена на сагледавање специфичности савременог града – друштвено – економски контекст, урбане трансформације, архитектуру и трендове. Феномени се посматрају на три просторна нивоа – глобалном, регионалном и локалном. Посебна пажња посвећује се односу између општих законитости актуелних процеса и њихових локалних карактеристика. Предмет равноправно посматра градску структуру и архитектуру – њихов новоформирани идентитет, атрактивност и конкурентност.

КУРИКУЛУМ: Савремени урбани феномени
03 МАСИУ-11030

Савремени урбанистички концепти

Студенти ће се путем интерактивних и мултимедијалних предавања упознати са савременим теоретским приступима, концептима и практичним освртима урбане обнове, као и њиховом применом у односу на комплексне урбане проблеме на нивоу града. Посебан осврт је на просторним трансформацијама градске структуре, као и на сагледавању релација са економским, социјалним, политичким и еколошким факторима.

КУРИКУЛУМ: Савремени урбанистички концепти
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
Студијска целина: ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 01
04 МАСИУ-11041

ИП01_Интегрална анализа територије

КА НОВОМ МОДЕЛУ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ЖИВОТА ЗАЈЕДНИЦЕ
Иако је са демократским променама 2000-те године Србија декларативно усвојила вредности политичко-културног плурализма и тржишне економије, петнаестогодишњи пређени период транзиције није довео до жељеног нивоа животног стандарда, економског раста, уважавања људских права, итд.

Суштинска неспремност србијанског друштва, предвођеног политичким и економским елитама, за усвајање адекватног институционалног, нормативног и легитимног оквира, је довела до стварања поретка неконзистентне друштвено-економске оријентације и недефинисаног система вредности. Као једно од најизраженијих обележја, створено је друштво повећане неједнакости у којем доминира појединачно насупрот заједничком.

Поремећај у систему вредности је читљив и на нивоу градског простора чијом трансформацијом управљају интереси моћних финансијских група, што се манифестује кроз предимензионисану изградњу, узурпацију јавних простора, нарушавање постојеће амбијенталности итд. Економски неразвијена држава са слабим институцијама није у стању да обезбеди одговарајућу јавну интервенцију и спроведе социо-економски избалансирано одлучивање које би обезбедило оптималну алокацију ресурса у функцији унапређења квалитета живота свих грађана. Последично, урбани развој вођен краткорочним и појединачним интересима, не оставља простор за стратешко промишљање и креирање конзистентног развојног пута јасне етичке, културне и моралне оријентације.
Евидентна је потреба за промишљањем промена постојећег модела управљања квалитетом живота заједнице и урбаног простора кроз уважавање плуралитета интереса и активације виталних друштвених снага.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Интегрална анализа територије
05 МАСИУ-11042

ИП01_Технике и алати 1: Урбана истраживања кроз ГИС

У последњих десетак година, пракса урбаног планирања/управљања у свету доживљава динамичне и битне промене, обележавајући почетак новог таласа промена у приступу и методу заснованом на ГИС и интернет технологијама. Развој е-управе и ИКТ подржаних информационих и комуникационих сервиса у области одрживог територијалног и урбаног развоја један је од глобалних приоритета.

Фокус управа развијених земаља у овом тренутку је развој ГИС заснованих система за подршку планирању, праћење и евалуацију њиховог спровођења у области интегралног територијалног развоја. Нова перспектива на компјутерски подржано планирање је развијена је у претходној деценији и заправо је тесно повезана са парадигматским променама у самом планирању.

Аналогно еволуцији погледа и разумевања планирања, еволуирао је и фокус информационих наука, па се тако: – у 60-им говорило о планирању “примењеној науци”, односно подацима и њиховој електронској обради, – у 70-им, о “политици”, па према томе информацијама и менаџменту информационих система, а – у 80-им о “комуникацији” и знању, дакле системима подршке одлучивању, а у 90-им о „интегрисаном“ планирању, сазнајним процесима и новом концепту web заснованог отвореног ГИС-а.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Технике и алати 1: Урбана истраживања кроз ГИС
06 МАСИУ-11043

ИП01_Mетоде и технике истраживања

С обзиром да предмет припада теоријско-методолошкој групи, циљ предмета је упознавање студената са методама и техникама истраживања у области урбанизма. Дакле, акцена предмета није елаборација специфичне теме истраживања, већ увид у начине истраживаког рада, као и упознавање и примена различитих истраживачких метода и техника, што представља основ рада на будућим истраживањима.

Прецизније, након увида у основе методологије истраживања и писања, као и приказе различитих врста извора и различитих врста истраживања у области урбанизма, фокус предмета је на оспособљавању студената за дефинисање теме истраживања, критички преглед литературе, употребу сазнања добијених увидом у изворе за дефинисање истраживачких питања и за избор адекватног метода истраживања који ће омогућити проналажење одговора на питања. Крајњи исход предмета је припрема студената за писање дипломског рада.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Mетоде и технике истраживања

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС ИНТЕГ. УРБАНИЗАМ 2016/17
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСИУ-11050: ИП 1

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
Студијска целина: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 01
07 МАСИУ-11050

Изборни предмет 1 / ЗАЈ-ИГ01 /

Бира се један предмет са листе изборних предмета:
04. MASA-11040: Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-11050) – 2016/17

08 МАСИУ-11060

Изборни предмет 2 / ЗАЈ-ИГ02 /

Бира се један предмет са листа изборних предмета:
03. МАСА-11030: Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА – 2016/17 (МАСИУ-11060-А) или
05. МАСА-11050: Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 2016/17 (МАСИУ-11060-АТ)

2. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 2
09 МАСИУ-12010

Урбана екомонија

Циљ курса је упознавање студената са економским аспектима урбаног развоја на свим територијалним нивоима. И то како са функсионисањем читаве градске привреде, тако и њених посебних делова, а нарочито земљишне, комуналне и стамбене привреде, дакле секторима од посебног јавног значаја.

КУРИКУЛУМ: Урбана екомонија
10 МАСИУ-12020

Теорија урбаног дизајна

Циљ курса је упознавање студената са различитим теоретским концептима, темама и дилемама урбаног дизајна. Акценат је на сагледавању различитих приступа препознавању природе, сврхе, улоге и садржаја урбаног дизајна у релацији са економским, друштвеним, културним и природно-еколошким условима урбаног развоја.

КУРИКУЛУМ: Теорија урбаног дизајна
11 МАСИУ-12030

Методологија урбаног дизајна

Студенти се на предмету упознају са применом различитих метода истраживања у урбаном дизајну (дескриптивних, корелативних, генеричких, експерименталних), као и могућностима њиховог комбиновања. Оспособљавање студената за рад у области урбаног дизајна, тј. развијање способности студената за разумевање, систематизацију и примену различитих метода урбаног дизајна, као и примену стечених сазнања на урбанистичким плановима и пројектима у пракси.

КУРИКУЛУМ: Методологија урбаног дизајна
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
Студијска целина: ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 02
12 МАСИУ-12041

ИП02_Интегрални урбани дизајн

Истраживачко – пројектним радом у студију примењеном на репрограмирање и преобликовање простора студенти стичу нова знања заснована на савременим парадигмама урбаног дизајна који подразумевају учешће актера и заинтересованих страна у креирању, репрограмирању и преобликовању простора у плуралистичком друштву.

КУРИКУЛУМ: ИП02_Интегрални урбани дизајн
13 МАСИУ-12042

ИП02_Технике и алати 2: Комуникација и сарадњa у партиципативном процесу урбаног развоја

Технике и алати за успостављање добре комуникације и оснаживање свих учесника за партиципацију и сарадњу у процесу локалног развоја премиса су ефективности интегралног планирања и ефикасности спровођења планова и пројеката, и саставни су део професионалног профила савременог урбанисте.

Улога урбаниста у савременим условима превазилази скуп експертских послова и проширује се на задатке фасилитације планерског процеса. У том смислу: Основни циљ наставе на предмету је упознавање, стицање знања и савладавање вештина у коришћењу основних техника и организационих и поступака фасилитације и медијације у колаборативном партиципативном процесу планирања пројектовања.

Оперативни циљ наставе је упознавање и савладавање коришћења основних алата за поступак планирања и организације партиципативног процеса и система информисања учесника.

КУРИКУЛУМ: ИП02_Технике и алати 2: Комуникација и сарадњa у партиципативном процесу урбаног развоја
14 МАСИУ-12043

ИП02_Семинар

Упознавање са специфичностима и комплексностима развоја града кроз историјски дискурс. Историја поимања, дефинисања и значења града. Однос друштва, културе и градске грађене средине у дискурсу ширег историјског контекста.

Оспособљавање студената за разумевање комплексности узрока и процеса настанка и развоја градских насеља. Поседовање знања о развојним фазама, разлозима и условима који су узроковали промену структуре и значења града у ширем културном контексту друштва које их гради. Критичко разумевање специфичних историјских импута на развој града.

КУРИКУЛУМ: ИП02_Семинар

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС ИНТЕГ. УРБАНИЗАМ 2016/17
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСИУ-12050: ИП 3
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСИУ-12060: ИП 4

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
Студијска целина: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 02
15 МАСИУ-12050

Изборни предмет 3 / ЗАЈ-ИГ03 /

Бира се један предмет са листе изборних предмета:
12. МАСА-12040: Изборни предмет 2 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-12050) – 2016/17

16 МАСИУ-12060

Изборни предмет 4 / ЗАЈ-ИГ04 /

Бира се један предмет са листе изборних предмета:
11. МАСА-12030: Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-12060-А) – 2016/17 или
13. МАСА-12050: Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-12060-АТ) – 2016/17