УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2015/16
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
01 МАСУ М1.1

Савремени урбани феномени

Настава на предмету је усмерена на сагледавање специфичности савременог града – друштвено – економски контекст, урбане трансформације, архитектуру и трендове. Феномени се посматрају на три просторна нивоа – глобалном, регионалном и локалном. Посебна пажња посвећује се односу између општих законитости актуелних процеса и њихових локалних карактеристика. Предмет равноправно посматра градску структуру и архитектуру – њихов новоформирани идентитет, атрактивност и конкурентност.

КУРИКУЛУМ: Савремени урбани феномени
02 МАСУ М1.2

Савремени урбанистички концепти

Студенти ће се путем интерактивних и мултимедијалних предавања упознати са савременим теоретским приступима, концептима и практичним освртима урбане обнове, као и њиховом применом у односу на комплексне урбане проблеме на нивоу града. Посебан осврт је на просторним трансформацијама градске структуре, као и на сагледавању релација са економским, социјалним, политичким и еколошким факторима.

КУРИКУЛУМ: Савремени урбанистички концепти
03 МАСУ М1.3

Методе и технике истраживања

С обзиром да предмет припада теоријско-методолошкој групи, циљ предмета је упознавање студената са методама и техникама истраживања у области урбанизма. Дакле, акценат предмета није елаборација специфичне теме истраживања, већ увид у начине истраживаког рада, као и упознавање и примена различитих истраживачких метода и техника, што представља основ рада на будућим истраживањима. Прецизније, након увида у основе методологије истраживања и писања, као и приказе различитих врста извора и различитих врста истраживања у области урбанизма, фокус предмета је на оспособљавању студената за дефинисање теме истраживања, критички преглед литературе, употребу сазнања добијених увидом у изворе за дефинисање истраживачких питања и за избор адекватног метода истраживања који ће омогућити проналажење одговора на питања. Крајњи исход предмета је припрема студената за писање дипломског рада.

КУРИКУЛУМ: Методе и технике истраживања
04 МАСУ М1.4

Семинар 1

Наставни програм „Семинар 1“ има за циљ да студенте оспособи за разумевање комплексности узрока и процеса настанка и развоја града и да им пружи поседовање знања о развојним фазама, разлозима и условима који су узроковали промену структуре и значења града у ширем културном контексту друштва које их гради и насељава.

КУРИКУЛУМ: Семинар 1
05 МАСУ М1.5

Интегрална анализа територије

КУРИКУЛУМ: Интегрална анализа територије
06 МАСУ М1.6

Урбани маркетинг и менаџмент

Формални свеобухватни, традиционални урбанистички планови, правила грађења и уређења, и зонирање се и данас користе на локалном нивоу за управљање урбаним развојем и обезбеђење квалитета урбане средине. Међутим, урбанизација и све већа брига јавности за квалитет животног окружења изложени су ограничењима традиционалних техника планирања. Главна ограничења за њихову имплементацију настају због недовољног укључивања релевантних актера у процес; секторског планирања; слабе повезаности између заинтересованих страна, ресурса и институција за имплементацију и малог капацитета локалних управа да организују читав процес. Све већи број локалних заједница у свету прихвата нове концепте управљања и урбаног менаџмента како би се обезбедио уравнотежен раст и креирале и имплементирале жељене политике, стратегије, планови, пројекти, програми и акције. Урбани менаџмент у 21. веку представља главни фокус урбаног и регионалног планирања.

КУРИКУЛУМ: Урбани маркетинг и менаџмент
број_ шифра______ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2015/16
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
07 МАСУ М1.7

Изборни предмет 1

Предмети изборног блока:
1. М1.7-01: Public Art & Public Space – Уметничко обликовање јавних градских простора / мала урбана интервенција
2. М1.7-02: Менаџмент урбане инфраструктуре

2. семестар

број_ шифра______ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2015/16
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
08 МАСУ М2.1

Теорија урбаног дизајна

Предмет се бави сагледавањем различитих приступа разумевању природе, сврхе, улоге и садржаја урбаног дизајна у релацији са економским, друштвеним, културним и природно-еколшким условима урбаног развоја. Циљ курса је упознавање студената са теоретским концептима, темама и дилемама урбаног дизајна.

КУРИКУЛУМ: Теорија урбаног дизајна
09 МАСУ М2.2

Одрживи урбани развој

Предмет „Одрживи урбани развој“ омогућава студентима да упознају различите аспекте, приступе, принципе и моделе одрживости, као и принципе интегралног урбанизма. Практична настава се фокусира на избор студије случаја и повезаност са изабраним теоретским корпусом, као и на сет критеријума који служе за проверу концепта одрживости у конкретном случају.

КУРИКУЛУМ: Одрживи урбани развој
10 МАСУ М2.3

Методологија урбаног дизајна

Студенти се на предмету упознају са применом различитих метода истраживања у урбаном дизајну (дескриптивних, генеричких, корелативних, експерименталних). Циљ предмета је оспособљавање студената за рад у области урбаног дизајна, тј. развијање способности студената за разумевање, систематизацију и примену различитих метода урбаног дизајна, као и примену стечених сазнања на урбанистичким плановима и пројектима у пракси. Настава се одвија кроз интерактивна мултимедијална предавања (еx-cathedra, разговор, дискусије, презентације, анкете), као и групни рад на вежбама.

КУРИКУЛУМ: Методологија урбаног дизајна
11 МАСУ М2.4

Семинар 2

Основни циљ наставног програма „Семинар 2“ је упознавање студената са најширим спектром интердисциплинарних знања и вештина из области урбанизма, разумевање друштвених, економских и веза животне средине унутар различитог политичког и културног контекста.

КУРИКУЛУМ: Семинар 2
12 МАСУ М2.5

Интегрални пројекат 1

Интегрални урбани пројекат амбијенталне целине Старо језеро (Штеванчева бара) и Спортски центар “Језеро” за урбану регенерацију Кикинде:

У последњих четврт века велики број светских градова користи културне иновације, спортске догађаје и физичко унапређење приликом урбане регенерације у промоцији града као квалитетног места за живот становника и за привлачење посетилаца, инвестиција и интернационалних компанија. У овако дефинисаном проблемском оквиру рад на пројекту усмерен је на истраживање регенерације урбане средине у вези са културним обрасцем, традицијом, карактером места и архитектонским наслеђем.

Тема апликативног задатка је Интегрални урбани пројекат амбијенталне целине Старо језеро (Штеванчева бара) и Спортски центар “Језеро” за урбану регенерацију Кикинде. Рад на пројекту урбане регенерације Кикинде усмерен је ка утврђивању предлога будућег коришћења, уређења и организације простора.

КУРИКУЛУМ: Интегрални пројекат 1
13 МАСУ М2.6

Технике и алати 1 – Урбана истраживања кроз ГИС

У последњих десетак година, пракса урбаног планирања/управљања у свету доживљава динамичне и битне промене, обележавајући почетак новог таласа промена у приступу и методу заснованом на ГИС и интернет технологијама. Развој е-управе и ИКТ подржаних информационих и комуникационих сервиса у области одрживог територијалног и урбаног развоја један је од глобалних приоритета. Фокус управа развијених земаља у овом тренутку је развој ГИС заснованих система за подршку планирању, праћење и евалуацију њиховог спровођења у области интегралног територијалног развоја. Нова перспектива на компјутерски подржано планирање је развијена је у претходној деценији и заправо је тесно повезана са парадигматским променама у самом планирању.

Аналогно еволуцији погледа и разумевања планирања, еволуирао је и фокус информационих наука, па се тако: – у 60-им говорило о планирању “примењеној науци”, односно подацима и њиховој електронској обради, – у 70-им, о “политици”, па према томе информацијама и менаџменту информационих система, а – у 80-им о “комуникацији” и знању, дакле системима подршке одлучивању, а у 90-им о „интегрисаном“ планирању, сазнајним процесима и новом концепту web заснованог отвореног ГИС-а.

КУРИКУЛУМ:Технике и алати 1 – Урбана истраживања кроз ГИС
број_ шифра______ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2015/16
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
14 МАСУ М2.7

Изборни предмет 2

Предмети изборног блока:
1. М2.7-01: Градски експеримент
2. М2.7-02: Стратегија интегралног урбаног развоја