UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
II godina – 4. semestar

MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT26 MASA-AT24021

MASTER TEZA

AT27 MASA-AT24022

MASTER PROJEKAT

AT28 MASA-AT24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

Lista izbornih projekata:

01
SPA CENTAR

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Prostor za predah od urbanog životnog tempa, prostor za fizičku i mentalnu revitalizaciju. Rezultati analize potreba i mogućnosti u domenu prostornog i funkcionalnog konteksta, kao i tehnoloških mogućnosti treba da budu primenjeni na projektu. Uticaj materijalizacije objekta na odnos spoljnog i unutrašnjeg prostora, kao i doprinos osvetljenja njegovoj prezentaciji su značajne teme istraživanja. Objekat i njegovo neposredno okruženje treba da predstavljaju kvalitativni doprinos prezentaciji šireg urbanog prostora, koja se odnosi, kako na siluetu, tako i na njegov imidž.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

voisin-et-le-corbusier_opt

Le Corbusier in front of his Voisin

02
MUZEJ AUTOMOBILA – IZAZOVI NOVIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Informatička revolucija, tokom poslednjih tridesetak godina, dovela je do nastanka novih tehnoloških pronalazaka koji su bitno uticali na društvo i ponašanje ljudi. Uprkos tome arhitektura je u mnogim aspektima ostala konzervativna i rezistentna na savremena tehnološka dostignuća, nove materijale i procese. Tema ovog projekta je istraživanje mogućnosti primene novih materijala, tehnologija i transfera tehnologija.

Muzej automobila predstavlja sadržaj koji nije opterećen funkcionalnim i ekonomskim parametrima i kao takav je pogodan za realizaciju ovog programa, odnosno za ispitivanje različitih formi, konstrukcija i materijala.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

03
GOOGLE center Serbia

Nastavnik:
dr Aleksandar Rajčić, vanredni profesor

“Četvrta industrijska revolucija” i ekspanzija informatičkih tehnologija rezultuje potrebama za ljudskim i prostornim resursima za poslovanje i obuku u ovoj oblasti. Za potrebe razvoja GOOGLE regionalnog centra, studenti će analizirati adekvatne lokacije, uz analize koncepcijskih, funkcionalnih i oblikovnih karakteristika primera iz aktuelne arhitektonske prakse, konkursnih i realizovanih rešenja, upoznati se sa mogućim rešenjima i valorizovti ih.

Na osnovu prethodnih analiza, cilj je da kandidati predlože sopstveni projektni zadatak, na osnovu koga će isprojektovati zgradu/kompleks GOOGLE Serbia. Akcenat u procesu projektovanja će se staviti na afirmaciji kreacije studenata, prevazilaženju potencijalnih projektantskih ograničenja na relaciji oblik-materijal-dimenzije, ističući unikatnost rešenja, od koncepta do materijalizacije, respektujući sve funkcionalne aspekte.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

04
aBIOgeneza

Nastavnik:
dr Budimir Sudimac, docent

Abiogeneza je teorija po kojoj živa materija može nastati iz nežive. Istraživanje održivih sistema i uspostavljanje novih urbanih i arhitektonsih hibridnih modela za rešavanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i tehnoloških problema savremenih gradova, uključujući nedostatak hrane, prirodnih resursa, infrastrukture, zagađenje kao i razvijanje sistema i strategija budućeg razvoja osnovni su ciljevi predloženog zadatka.

Studijom se teži da studenti kritički sagledavaju i istražuju adaptibilnost i uticaj novih tehnologija na arhitektonske projekte na osnovu dinamične ravnoteže između korisnika i tehnologije. Hibridna tehnologija je koncept u arhitekturi koji ima za cilj da omogući sveobuhvatno razumevanje veze energetske efikasnosti i održivosti u izgrađenoj sredini sa tehnološkog aspekta. Takvi koncepti imaju za cilj da daju odgovore na futurističke arhitektonske koncepte i efikasniju upotrebu obnovljivih izvora energije.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad