UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
II godina – 4. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A26 MASA-A24021

MASTER TEZA

A27 MASA-A24022

MASTER PROJEKAT

A28 MASA-A24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

Lista izbornih projekata:

01
E-CALL: VATROGASNA STANICA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, redovni profesor

Tematski okvir: Objekti specijalne namene: vatrogasna stanica
Prostorni okvir: Dorćol-Pamučni kombinat (Poenkareova, Despota Stefana…)
Pojmovi: Infrastruktura, umrežavanje, vanredna situacija, evakuacija, sinhonizacija

U zadatom prostornom okviru uraditi projekat vatrogasne stanice (centra za vanredne situacije). Projektom predvideti komandno operativni centar sa dežurnim službama i različitim pripadajućim sadržajima: od garaže-voznog parka i centra za obuku i trening pa sve do prostora namenjenih za odmor, rekreaciju i obrazovanje, muzejskih, servisnih, magacinskh i tehničkih prostora. Savremenim arh. sredstvima redefinisati tradicionalne tipološke modele specijalizovanih javnih objekata.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

02
OBALE UMETNOSTI OSTRVA KULTURE

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Stvoriti predlog novog pejzaža umetnosti, pejzaža (beo)gradskih obala u standardu savremenih evropskih prestonica. Istraživanje međuodnosa svrhe, funkcije, sadržaja, forme i konteksta predstavlja pripremu za projektovanje arhitektonskih artefakata umetnosti, razvijanjem teme u fenomenu savremenih urbanih hibrida, primarno sa umetničkim sadržajima: teatri/scene, filharmonije/opere, biblioteke/medijateke, muzeji/galerije, koncertne sale (…likovne umetnosti, performans art, film, dizajn, moda, muzika, strip, arhitektura, …). Hibrid kulture čini najmanje jedan od navedenih sadržaja, a moguće je razviti parove, trijade i/ili mega miks centre kulture kao tematske parkove.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

03
CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Cilj master projekta je unapređenje i dopuna znanja i veština stečenih tokom studija, sa praktičnom primenom u kompleksnim i slojevitim gradskim uslovima, većih gradskih tema – poteza, celina. Dubljim istraživanjem slojevitih kontekstualnih uticaja i kreativnim pristupom konkretnim projektnim zadacima, cilj je doći do rešenja koja unapređuju gradsku sliku i programski oplemenjuju dosadašnje funkcije.

Tematski okvir zadatka se bazira na poznavanju i razumevanju pozicije koju nauka zauzima u današnjoj svakodnevnici, sa posebnim osvrtom na promociju i popularizaciju nauke, kao važnog konstituenta savremenog društva. Prostorni okvir zadatka se odnosi na područje trga Slavija, preciznije na ugao ulica Beogradska i Kralja Milana, poznat pod nazivom Mitićeva rupa.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201819_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-MILJKOVIC

Smederevska tvrđava | Virtuelni Muzej Dunava

04
NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Tematski okvir projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, kao i uloga spektakla u savremenoj kulturi i revitalizaciji industrijskog nasleđa. Shodno tome program projekta je višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA.

Prostorni okvir Master projekta je područje smederevskog priobalja reke Dunav u neposrednom okruženju Smederevske tvrđave i industrijskog nasleđa na toj lokaciji. Karakteristični gradski markeri na široj lokaciji, istorijski objekti i prostorne industrijske i ambijentalne celine, su okosnica prostorno-programske analize, u cilju definisanja individualne teme i uže lokacije intervencije svakog studenta.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

05
MEMORIJAL

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, redovni profesor

Cilj zadatka je razumevanje odnosa između artefakata, pejzaža i korisnika kroz rekonceptualizaciju ideje spomen parka. Odnos razmere, percepcije i kompozicije kojim se stvaraju relacije između veštačkog i prirodnog predstavljaju poligon za definisanje novih prostorno-morfoloških tipologija spomen parka, ali i slojevitosti arhitektonskog oblikovanja i proizvodnje značenja u zatečenom društveno-kulturnom kontekstu.

Tematski okvir se odnosi na preispitivanje modela savremenosti spomeničke arhitekture i prostora za njeno redefinisanje kroz formiranje individualnog projektantskog pristupa i razumevanja povezanosti memorije mesta, arhitekture pejzaža i kolektivnog sećanja.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201819_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-VASILJEVIC-TOMIC

Pina Bausch, Vollmond – Full moon, premiered 2006. | © Naoto Iijima

06
VOLLMOND: Vidljiv i nevidljiv prostor_arhitektura pokreta / akademija pokreta

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

Ne zanima me toliko kako se ljudi kreću, koliko ono šta ih pokreće”… Pina Bauš

Teorijsko – programsko istraživanje u okviru teme odnosi se na savremene izvođačke umetničke prakse (performans, digitalni performans, pozorište, balet, hepening itd.) u kontekstu proširenog medija arhitekture. U procesu projektovanja arhitektura se interpretira ne samo kao formalno-programski fenomen već kao višemedijski događaj, događaj jer se višemedijska tekstualna pojavnost arhitekture odigrava u vremenskim intervalima konstituisanja individualne i kolektivne svakodnevice.

Postavlja se pitanje, kako bi izgledala vizualizacija prostora koje telo obeležava dok se kreće kroz prostor? Programski se uspostavlja prostor kao odgovor na pokret, kao scenski ili vanscenski izraz ili oblik ponašanja koji definiše složeni odnos telesnog potencijala i telesnog ponašanja uslovljenog zvukom, tišinom, konceptom itd.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201819_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-VIDENOVIC_opt

Dolina Belog Timoka (Foto: A. Videnović)

07
SAVREMENE “OAZE”

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Istraživanje predstavlja problematiku lociranja, programiranja, projektovanja i dizajniranja korisnih, višenamenskih javnih sadržaja, namenjenih funkcionalnoj podršci i programskom kompletiranju specifičnih lokaliteta u ruralnim prostorima, gradskim arealima, sa izraženijim naturalnim i predeonim karakteristikama.

Tematski i lokacijski okvir elemenata istraživanja: master teze, projekta i završnog rada jeste široki spektar programskih sklopova koji doprinose ambijentalnosti, a koji se u programskom smislu oslanjaju na prihvat, boravak i različitu animaciju posetilaca (vizitora) na pozicijama izuzetnih prirodnih i stvorenih vrednosti na mapama putovanja.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201819_MASA-A24022-01-IASA-510012A-MASTER-VOJVODIC_opt

The Bartlett Book 2014, Bartlett School of Architecture | Xi Yao (Joyce) Chen Y3 ‘The Lakeshore Disclosure Hotel’

08
BEOGRADSKI TOKOVI – PROSTOR NOVE ARHITEKTURE

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Završni rad podrazumeva istraživački pristup pri formiranju odgovora na temu razvoja Beograda i njegovog dugo planiranog „silaska na reke“. Cilj rada predstavlja iniciranje analitičkog razmišljanja, razvijanja sposobnosti sagledavanja karaktera, osobenosti i mogućnosti unapređenja beogradskog priobalja. Uspostavljanjem kritičkog stava prema zadatom kontekstu, kroz promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti, definiše se karakteristična zona u kojoj se interveniše.

Težište rada je na iznalaženju odgovora na aktuelni društveni i kulturološki trenutak sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika prostora i uspostavljanja novog epicentra aktivnosti Beograda. Iniciranjem individualnih tema u okviru zadatog okvira, teži se koncipiranju novog (ovovremenog) identiteta prostora definisanog snažnim nasleđem, ali i savremenim tendencijama razvoja gradova.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-PROJEKAT-ZAVRSNI-RAD-A-VUJA

09
SINTETIČKI KONCEPTI I URBANI FRAGMENT

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Raznovrsnost urbanog prostora najčešće je složenija od prvobitnih arhitektonskih, urbanističkih ili političkih ideja o gradu. Ako grad odredimo kao opštu formu ostvarenu procesima racionalizacije društvenih odnosa koje donosi monetarni sistem jasno je da manifestacija arhitekture predstavlja samo jedan od mnogobrojnih procesa stalne obnove grada.

Iz ovog ugla, arhitekturu možemo gledati kao kompleks odnosa, relacione odnose ili kao sintaksu prostora. Analizirajući primere urbanih fragmenata, koji nose specifične osobenosti i prevazilaze namere arhitekture, konceptualizujemo relativnu složenost i raznovrsnost gradskog života i trudimo se da kroz urbani dinamizam, uz stalno lutanje paradigmi života, stvorimo novi, mogući i angažovani jezik prostora.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

10
CINE CITTA 2.0

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Cilj master teze jeste konceptualizovanje i projektovanje filozofske i estetske granice discipline arhitekture, problematizujući savremene dimenzije prostora (teritorije) i vremena (kao pitanje brzine). U svim ovim procesima iscrtavaju se “nove karte” stvarnog arhitektonskog prostora i projektuju novi scenariji buduće stvarnosti.

Problematizovanje prostora i vremena posredstvom medijuma i metodologija “filma” koji oživljava tekst – sliku postupkom oduzimanja slike (kadriranje), otvara nova pitanja prostorno-vremenskog kadriranja u arhitekturi.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201819_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-MILENKOVIC

Izvor fotografije: Oberon and Titania in Shakespeare’s “A Midsummer Night’s Dream”. Corbis via Getty Images / Getty Images

11
SAN LETNJE NOĆI . POZORIŠTE . PRIRODNO JEZGRO BEOGRADA

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Cilj ovog Master projekta sadržan je u nameri da se interaktivnost arhitekture i pejzaža koncepcijski istraži. U pitanju je načelna otvorenost arhitektonske strukture ka formalnoj promenljivosti i programskoj mobilnosti u korist vidljivosti njene prirodnosti. Život arhitektonskog koncepta ispituje se u odnosu na estetiku nove generičnosti sa jedne i kinetičnosti strukture sa druge strane. Program pozorišta se tako javlja u direktnom temtskom i fizičkom kontaktu sa nebom, vodom, tlom i zelenilom Velikog ratnog ostrva, Ušća i Kalemegdana, dok se snoviđenje imenuje projektovanim metodom.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

12
ARHITEKTURA I /ILI UTOPIJA : poslovni centri budućnosti

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati pojam utopije i njenih mogućih scenarija u kontekstu savremenog arhitektonskog projektovanja. Ispitivanjem odnosa između novih koncepata poslovanja i njihovog kombinovanja sa drugim funkcijama odgovoriti na pitanje da li formiranje poslovnog kompleksa budućnosti postaje realnost ili ostaje utopija.

Očekuje se da nakon sprovedenog istraživanja, studenti ispitaju mogućnosti formiranja novih prostornih struktura na odabranoj ili predloženoj lokaciji. …Projektovanje poslovnih funkcija u 21. veku podrazumeva istraživanje savremenih koncepata poslovanja (co-working, desk-sharing, teleworking, hoteling…) i ispitivanje potencijala njihovog kombinovanja sa drugim funkcijama, uz akcenat na hibridnost, kolaborativnost, fleksibilnost i otvorenost i anticipiranje budućih koncepata i struktura.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-PETROVIC

Betoniranje struge Ljubljanice, 1934. | Foto: Petar Naglič

13
nova NACIONALNA UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA u Ljubljani – arhitektura koja podstiče na razmišljanje

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, redovni profesor

Težište istraživanja jeste ideja o projektu Nacionalne univerzitetske biblioteke u Ljubljani, kao centra za širi spektar kulturalnih dešavanja, uz tumačenje i razumevanje njene idejne osnove, karaktera i identiteta, na lokaciji koja predstavlja jedno od značajnijih “mesta” u gradu. Rezultat je detaljan projektni zadatak koji sadrži određujuće elemente relevantne za odabranu prostornu i smisaonu celinu (urbanističke parametre, očekivane sadržaje, tražene površine, tehnološke zahteve i dr.), kao i definiciju očekivanja i efekata koje kandidat smatra bitnim u ciljnom određenju svog projekta.

Teza master projekta odnosi se na širi socio-kulturološki kontekst, kao i pojedine specifične aspekte projektovanja, na osnovu kojih se uspostavlja prostorni i programski stav, u okviru projektnog zadatka.

U tom smislu, u proces nastave uključiće se Maruša Zorec, profesorka ljubljanske škole, Uroš Rustja, asistent, kao i dr.Dušan Stojanović, dugogodišnji saradnik na našem fakultetu.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-STOJANOVIC

Silikonska dolina HBO, TV serija, intro | Izvor: https://www.hbo.com/silicon-valley

14
“Coworking”: Zajednički radni prostor Depo, Beograd

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, vanredni profesor

Pojava prostora za zajednički rad u Beogradu menja uspostavljene standarde projektovanja objekata poslovne namene, prvenstveno usled uspostavljanja novih društvenih sistema i vidova zajedništva. Studenti će imati zadatak da analiziraju nove i promenljive potrebe poslovnih korisnika i zatim predlože nove prostorne obrasce.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201415_M9_NFotiric_o

Foto © Bas Princen

15
PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor

Devastirana, post-industrijska gradska matrica koja prati koridor železničke infrastrukture kojim je određena nevidljiva nametnuta granica razdvajanja teritorije grada u odnosu na vodeni tok Dunava postavljena je kao prostorni okvir zadatka, i to uz tok Dunavske ulice. Anticipirajući razrešenje saobraćajnih tokova železnice i tranzitnog teretnog i drugog saobraćaja u odnosu na gradsku matricu Beograda koja inklinira ka obali Dunava, praznina koja ostaje otvara prostor za promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti ove linije beogradskog priobalja. Ovakav prostorni kontekst visokog urbaniteta i gustine, podrazumeva programsku hibridnost.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

16
NOVO U STAROM – Transformacija ambijenta, Dorćol / Skadarlija

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Tematski okvir Master rada je istraživanje mogućnosti (re)kontekstualizacije i afirmacije potencijala lokacije bivših industrijskih / servisnih / skladišnih komleksa, danas neaktivnih ili privremenim sadržajima aktiviranih prostora, u urbanom tkivu Beograda.

Tema rada je i preispitivanje arhitekture kao discipline uzročno-posledično vezane za socio-ekonomsko-kulturolške karateristike ambijenta u kome se odvija, a u kontekstu savremenog društva.

Prostorni okvira za izbor konretne lokacije je područja Donjeg Dorćola (uključujući i Dunavsko priobalje) i Skadarlije.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad