УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2018/19
МАСА-23040 ИП 3 – У (ИАСА-59040, МАСИУ-23050-У) – спискови по салама

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
20 МАСА-23040

Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23040-01: Савремени урбани феномени
2. МАСА-23040-02: Моделовање креативног града
3. МАСА-23040-03: Урбани менаџмент
4. МАСА-23040-04: Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој (МАСИУ-23050-У-04)
5. МАСА-23040-05: Урбана регулатива
6. МАСА-23040-06: Урбана рекреација (МАСИУ-23050-У-06)
7. МАСА-23040-07: Континуитет у развоју градова
8. МАСА-23040-08: Политике урбаног развоја (МАСИУ-23050-У-08)
9. МАСА-23040-09: Менаџмент урбане инфрастуруктуре (МАСИУ-23050-У-09)

Листа изборних предмета:

201718_MASA-23040-01-SAVREMENI-URBANI-FENOMENI_o

Фото © Александра Ступар

МАСА-23040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
САВРЕМЕНИ УРБАНИ ФЕНОМЕНИ

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

Настава на предмету је усмерена на сагледавање специфичности савременог града: друштвено – економски контекст, урбане трансформације, архитектуру и трендове. Феномени се посматрају на три просторна нивоа – глобалном, регионалном и локалном. Посебна пажња посвећује се односу између општих законитости актуелних процеса и њихових локалних карактеристика. Предмет равноправно посматра градску структуру и архитектуру – њихов новоформирани идентитет, атрактивност и конкурентност.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНИ УРБАНИ ФЕНОМЕНИ

201718_MASA-23040-03-URBANI-MENADZMENT_o

Фото: др Урош Радосављевић

МАСА-23040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Задатак студената је међународни студентски конкурс Schindler Global Award Развој приобаља: урбана трансформација у Мумбаију, Индија. Студенти предлажу визије и урбане пројекте регенерације дела приобаља у Мумбаију. Пројекти ће обухватати сценарије и инструменте урбаног менаџмента за процену просторних, социјалних, економских и еколошких ефеката у тражењу одговора на питање: како креирати нови простор приобаља и уклопити га у мобилност града, мрежу јавних простора и потребе за различитим типовима становања, у граду Боливуда, богатих, и сиромашних сламова? Коментор је и проф. Џери Ентони из САД-а, пореклом из Индије. Циљ предмета је да студенти стекну разумевање и овладају методама и практичним знањима из области урбаног менаџмента, употребе различитих врста регулаторних, економских, просторних и информационих инструмената урбаног менаџмента, као и ефекте њихове примене и начине брендирања градова.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ

201819_MASA-23040-04-IASA-59040-04-ARHITEKTE-I-GRADJANSKE-INICIJATIVE-ZA-ODRZIVI-RAZVOJ_o

Фото © Филип Ристић

МАСА-23040-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-23050-У-04):
АРХИТЕКТЕ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Наставник:
др Данијела Миловановић Родић, доцент

За одрживи развој Старе планине.
Парк природе Стара планина представља заштићено природно добро познато по изузетној лепоти и присуству различитих биолошких, предеоних и геолошких вредности, али и аутентичној архитектури и култури. Недовољно је истражена и препозната као дестинација еко, етно, сеоског и културног туризма. Последњих месеци се налази у средишту стручне, али и пажње шире јавности, због различитог тумачења сврхе и утицаја планираних и изграђених деривационих мини хидроцентрала на природу, али и на даљи развој подручја, услове и начин живота и водоснабдевање становника сеских и градских насеља Старе планине и њеног окружења. Студенти архитектуре ће се прикључити трагању за друштвено и еколошки одговорним и економски оправданим решењима зарад побољшања услова живота локалног становништва и заштите природних вредности Старе планине.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТЕ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

201415_MASA-23040-05-URBANA-REGULATIVA_o

Аутор илустрације: Ана Митровић, студент ФПУ

МАСА-23040-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ:
УРБАНА РЕГУЛАТИВА

Наставник:
др Бисерка Митровић, ванредни професор

Кроз предмет Урбана регулатива студенти се упознају са законским одговорностима архитекте-урбанисте, као и системом институција и процедура у урбаном и просторном планирању у Србији. Кроз визуру урбане регулативе упознају се категорије као што су јавни интерес, имплементација планских решења, потом обавезе, компетенције, место и време укључивања учесника у процесу урбаног и просторног планирања у складу са важећим прописима, и др. Истражујући студију случаја нелегалне праксе, студенти истражују домет и ограничења легислативе и регулативе, као и система планирања и изградње у Србији.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА РЕГУЛАТИВА

201516-MASA-23040-06-URBANA-REKREACIJA_o

Фестивал суседства у граду Кичeнеру | Извор фотографије: www.kitchener.ca/fon

МАСА-23040-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-23050-У-06):
УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА

Наставник:
др Јелена Живковић, ванредни професор

Програм се бави истраживањем релација: рекреација – туризам – градски простор у контексту савременог урбаног развоја. Разматрањем актуелних концепата развоја градова, (“град забаве”, “град фантазије”, ” град турзима”, “град доживљаја”, “град игре”, “здрав/активни град”, “зелени град”, “креативни град”) преиспитују се потенцијали различитих форми рекреације да омогуће позитивне промене у урбаном простору и тако допринесу квалитету живота и развоју градова.

Задатак студената је да се, кроз формулисање предлога организације и уређивања простора за “Фестивал суседства” у блоку 70A на Новом Београду, активирају рекреативно-туристички потенцијали јавних отворених простора и афирмише аутентичан живот новобеоградских “блокова” .

КУРИКУЛУМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА

201819_MASA-23040-08-IASA-59040-08-POLITIKE-URBANOG-RAZVOJA_o

Лајпциг, 2018. | Фото: др Ратка Чолић

МАСА-23040-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-23050-У-08):
ПОЛИТИКЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА

Наставник:
др Ратка Чолић, доцент

Задатак jе базиран на раду у радионицама где студенти заједнички истражују политике урбаног развоја, тематски и проблемски опредељене – економски развој и запошљавање, урбана обнова, друштвено благостање укључујући и урбано сиромаштво, социјална инклузија, заштита животне средине и прилагођавање на климатске промене, управљање урбаним развојем, дигитална транзиција и др). Студенти сагледавају савремену проблематику урбаног развоја локалног контекста и утицаје ЕУ (Лајпцишка повеља о одрживим европским градовима, EU Urban Agenda) и осталих политика урбаног развоја (SDGs, UN-HABITAT New Urban Agenda) на конкретном примеру.

Циљ предмета је да студенти стекну разумевање, овладају методама и практичним знањима из области политика урбаног развоја. То подразумева јачање критичке свести, инфомисаност о актуелним истраживањима и савременој пракси политика урбаног развоја; развијање систематичног и детаљног познавања праксе управљања територијом и урбаним развојем; и развијање преносивих и професионалних вештина које ће им омогућити да покажу иницијативу и личну и професионалну одговорност.

КУРИКУЛУМ: ПОЛИТИКЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА

201819_MASA-23040-09-IASA-59040-09-MENADZMENT-URBANE-INFRASTRUKTURE_o

Илустрација © Pablo Scapinachis

МАСА-23040-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-23050-У-09):
МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Наставник:
др Данило Фурунџић, доцент

Настава је усмерена ка употпуњавању знања из планирања инфраструктуре у односу на промењене услове у животном окружењу: већа стопа урбанизације, пренасељеност, јака конуренција и неједнака дистрибуција простора, неефикасно време проведено у транспорту на презагушеним путевима, негативни утицаји буке и отпада и слаби инфраструктурни сервиси.

КУРИКУЛУМ: МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ