UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje (14.02.2019)
Spisak studenata za MASA-A12011 Studio M02A – Projekat

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A14 MASA-A12011

STUDIO M02A – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

MASA-A12011-01--STUDIO-M02A-PROJEKAT_Zoran-ABADIC_opt

Zoran Abadić / fotomontaža

STUDIO M02A – PROJEKAT:
DOBRO MESTO : Stvarna lokacija – Imaginarna situacija / Blok 39 Novi Beograd

Nastavnik:
mr Zoran Abadić, docent

Cilj je savremen, duhovit i originalan predlog “dobrog mesta” kroz istraživanje i postavljanje programa kao reakcije na potrebe današnjeg grada, nedostatak novog pogleda, stanja i vizuelnog identiteta kao nosioca vizije optimizma.

U želji da imamo ne svet kakav je danas već kakav bi mogao biti, cilj je doći do slike novog društva arhitekturom “incidenta”.

KURIKULUM: DOBRO MESTO : Stvarna lokacija – Imaginarna situacija

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VIDENOVIC_opt

L`ALMOINA – CENTRE AEQUEOLIGIC – VALENCIA (Foto: A. Videnović)

STUDIO M02A – PROJEKAT:
PREKO REKE

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Istraživanje mogućnosti kvalitetnog i savremenog aktiviranja potencijala postojećeg starog urbanog poteza na levoj obali Kolubare u Valjevu, u neposrednom okruženju istorijskog jezgra grada – Tešnjara kao stare čaršije. Tretiraju se priobalni pojasevi reke, na potezu između postojećih mostova u ulici Dušanovoj na zapadu do ulice Vojvode Mišića na istoku. Kao prostor konkretnog zadatka, podrazumeva se središnji prostor pomenutog obuhvata između Kolubare i ulice Kneza Miloša, sa pešačkom komunikacijom – mostom ka Tešnjarskoj strani.

Traga se za adekvatnim načinima osmišljavanja savremenih potrebnih sadržaja, definisanih širim tematskim okvirom studijske celine: višenamenski gradski centri sa raznovrsnim namenskim sklopovima, odnosno javni gradski prostor ili sadržaj sa karakterom javnog korišćenja i tretmana. U okviru studija, proces projektovanja prati teoretska nastava u vidu seminara sa tematikom prilagođenom složenosti projektog zadatka.

KURIKULUM: PREKO REKE

STUDIO M02A – PROJEKAT:
URBANI GENERATORI : PIJACA BAJLONI

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Urbani generatori predstavljaju koncept u kome se ideja objekta zamenjuje idejom urbanog pojačivača, arhitekturom koja je sposobna da sjedini i pojača urbanost prostora. Prostor tada nije predodređen funkcijom već je pre razvijen kroz tenzije, raznovrsnost i slojevitost planiranog urbanog stanja.

Ovo je prigodan pojam za stanovište po kojem je moguće osmisliti meru zajedničkog prostora koji bitno utiče na dalju urbanizaciju i fizionomiju grada. Pravi ishod ovog istraživanja je stvaranje novih arhitektonskih tipova i modela. Sam sadržaj ovih sintetičkih stanja našeg svakodnevnog života lokalizovan je na pijacu sa drugim, raznovrsnijim sadržajima.

KURIKULUM: URBANI GENERATORI : PIJACA BAJLONI

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC_opt

Lissa Bockrath, Fracture, oil on canvas, 48”x48”. Image ©Lissa Bockrath

STUDIO M02A – PROJEKAT:
LA MAIN À LA PÂTE – otkrivanje sveta

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Cilj kursa je da student izgradi fundus specifičnih teorijsko-filozofskih i projektantskih znanja iz oblasti arhitekture, te razvoj kritičko-polemičkog mišljenja u odnosu na složenost procesa stvaranja danas.

Poseban cilj kursa je usmeren na projektantski istraživački proces koji za predmet ima konceptualizaciju i izradu programskog i idejno arhitektonsko-urbanističkog rešenja za novu infrastrukturu u bloku 39 na Novom Beogradu ili na prostoru Marine Dorćol, kroz koju će deca na neposredan način i aktivnost izučavati pojave u prirodi u svrhu otkrivanja sveta koji ih okružuje.

KURIKULUM: LA MAIN À LA PÂTE – otkrivanje sveta
metalocus_arcaid-photography-awards-2017-architecture_06_part
Derby Arena Velodrome, UK, by Faulkner Brown Architects, photographed by Martine Hamilton

STUDIO M02A – PROJEKAT:
BEOGRADSKI VELODROM

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Zadatak u studiju je izrada idejnog programskog i arhitektonsko-urbanističkog rešenja kompleksa Beogradski velodrom sa pratećim programskim sadržajima na zadatoj lokaciji u priobalju Save pored mosta Gazela.

KURIKULUM: BEOGRADSKI VELODROM

201415_MASA-A12011-07-M02A_o

Montaža: Igor Rajković

STUDIO M02A – PROJEKAT:
RE:KREIRANJE DIMNJAKA – umetnost oživljavanja

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, vanredni profesor

Rekreacija – memorija mesta – asocijacija – dimnjak – reper – kontekst.

Uočavanje i razumevanje složenosti urbanog okruženja predložene lokacije – Beogradski pamučni kombinat. Definisanje rekreacije u funkciji hibridnog gradskog centra i njeno tumačenje putem razmišljanja kroz skicu.

KURIKULUM: RE:KREIRANJE DIMNJAKA – umetnost oživljavanja

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-FOTIRIC_opt

STUDIO M02A – PROJEKAT:
INKUBATOR+

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor

U eri razvoja samostalnih malih biznisa, kao generatora razvoja, javlja se potreba za grupisanje srodnih delatnosti u arhitektonsku strukturu koja objedinjuje sve zajedničke potrebe korisnika. Boravak, rad, stvaralaštvo, sa jedne strane i potrebe za zajedničkim izložbenim i prodajnim prostorom, prostorom za edukaciju i zajedničkom logistikom (administracija, zanatske radionice, magacini, smeštaj i sl.) predstavljaju projektantski izazov.

Studenti pronalaze odgovarajuću lokaciju, kontekstualizuju i konceptualizuju problem, a zatim kreiraju idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje sa elementima idejnog projekta, paralelno sa izradom prototipa upotrebnog predmeta sa seminaru.

KURIKULUM: INKUBATOR+

STUDIO M02A – PROJEKAT:
KREIRANJE ATMOSFERE, DORĆOL

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Tematski okvir: društvo, grad i arhitektura
Prostorni okvir: Donji Dorćol

Istraživanje mogućnosti afirmacije potencijala lokacije, arhitekturom i sadržajima, što uključuje i balans različitih sfera društvenih, javnih i privatnih interesa.

Odnos grada i arhitekture – sklopovi različitih oblika korišćenja, hibridnih struktura i sadržaja, koji uključuju javne gradske prostore /mesta sa javnim korišćenjem.

Rezultat rada je idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje koje ima svoju jasno prepoznatljivu istraživačku i aplikativnu komponentu.

KURIKULUM: KREIRANJE ATMOSFERE, DORĆOL