УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

Студије су структуиране као усмерене од првог семестра. Линије усмерења – модули су:
Архитектура,
Урбанизам,
Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда
Архитектонско конструктерство.

Усмерења – модули су повезани заједничким предметима (обавезним и изборним) у прва 3 семестра.
По завршетку наставе студент стиче диплому Мастер инжењер архитектуре – са назнаком усмерења.

1. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
01 МАСА-11010

Социологија и простор

Оспособљавање студената за социолошко разумевање и критичко проучавању специфичности процеса урбанизације, обликовања урбаног као мултидимензијалног друштвеног феномена, као и кључних питања урбане политике.

КУРИКУЛУМ: Социологија и простор
02 МАСА-11020

Историја и теорија 1

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11020-01: Тумачење визуелне културе
2. МАСА-11020-02: Визуелна култура у архитектонској теорији и пракси
3. МАСА-11020-03: Модел у архитектури
4. МАСА-11020-04: Јавни простори града
5. МАСА-11020-05: Град кроз историју
6. МАСА-11020-06: Пројектовање и грађење у складу са климом
7. МАСА-11020-07: Генерисање просторних структура

03 МАСА-11030

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-11060-А)

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11030-01: Спорт и простор
2. МАСА-11030-02: Напуштени простори у савременом граду (МАСИУ-11060-А-02)
3. МАСА-11030-03: Хумана екологија – простор и здравље
4. МАСА-11030-04: Пројектовање у руралним подручјима 2 (МАСИУ-11060-А-04)
5. МАСА-11030-05: Уметникова књига (МАСИУ-11060-А-05)
6. МАСА-11030-06: Енглески за архитекте 2 (МАСИУ-11060-А-06)
7. МАСА-11030-07: Параметарско пројектовање (МАСИУ-11060-А-07)
8. МАСА-11030-08: Дигитална анимација 1
9. МАСА-11030-09: Правосудни објекти (МАСИУ-11060-А-09)
10. МАСА-11030-10: Рекреативни садржаји – савремени пројектантски аспекти (МАСИУ-11060-А-10)
11. МАСА-11030-11: Простори сениора и људи са посебним потребама (МАСИУ-11060-А-11)
12. МАСА-11030-12: Архитектура територије (МАСИУ-11060-А-12)

04 МАСА-11040

Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-11050)

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11040-01: Архитектура у контексту (МАСИУ-11050-01)
2. МАСА-11040-02: Будућност града
3. МАСА-11040-03: Морфологија градских потеза (МАСИУ-11050-03)
4. МАСА-11040-04: Просторна композиција
5. МАСА-11040-05: Уметничко обликовање јавних градских простора (МАСИУ-11050-05)
6. МАСА-11040-06: Неформални раст града (МАСИУ-11050-06)
7. МАСА-11040-07: Истраживање локације (МАСИУ-11050-07)
8. МАСА-11040-08: Концепти суседства (МАСИУ-11050-08)
9. МАСА-11040-09: Градски експеримент (МАСИУ-11050-09)

05 МАСА-11050

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-11060-АТ)

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11050-01: Дрво у савременој архитектури (МАСИУ-11060-АТ-01)
2. МАСА-11050-02: Урбана оаза (МАСИУ-11060-АТ-02)
3. МАСА-11050-03: Осветљење у архитектури 1 (МАСИУ-11060-АТ-03)
4. МАСА-11050-04: Инсталације 2 (МАСИУ-11060-АТ-04)
5. МАСА-11050-05: (Пр)оцена еколошких карактеристика зграда (МАСИУ-11060-АТ-05)
6. МАСА-11050-06:
7. МАСА-11050-07: Пројектовање бетонских конструкција (МАСИУ-11060-АТ-07)
8. МАСА-11050-08: Пројектовање бетонских монтажних конструкција (МАСИУ-11060-АТ-08)
9. МАСА-11050-09: Стакло у савременој архитектури (МАСИУ-11060-АТ-09)
10. МАСА-11050-10: Специјалне конструкције (МАСИУ-11060-АТ-10)

Мастер академске студије Архитектура 2017/18
СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА
МАСА-А/У/АТ/АК11011/2/3 Студио М01 (Пројекат, Семинар, Радионица)


број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А6 МАСА-А11011

СТУДИО М01А – Пројекат

А7 МАСА-А11012

СТУДИО М01А – Семинар

А8 МАСА-А11013

СТУДИО М01А – Радионица

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У6 МАСА-У11011

СТУДИО М01У – Пројекат

Еколошки урбани дизајн

Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражавају и афирмишу специфичности локације. Предмет рада у студију је развој блока 44 на Новом као „еко-дистрикта“.

КУРИКУЛУМ: Еколошки урбани дизајн СПИСКОВИ ПО САЛАМА: Еколошки урбани дизајн
У7 МАСА-У11012

СТУДИО М01У – Семинар

Еколошки урбани дизајн

Семинар упознаје студенте са еколошким захтевима и принципима урбаног развоја као и мерама за њихову реализацију у урбаном дизајну. Анализирају се теорије, концепти и посебне теме еколошког урбаног дизајна и разматрају питања које воде дизајнерски процес усмерен на одрживи и климатским променама прилагођен развој савремених градова.

КУРИКУЛУМ: Еколошки урбани дизајн
У8 МАСА-У11013

СТУДИО М01У – Радионица

Еколошки урбани дизајн

Један од основних принципа еколошког дизајна је да се природа учини видљивом и тако освести и преиспита наше место у њој. Задатак радионице је да предложи, реализује и документује мини-просторну интервенцију којом се осветљава и преиспитује однос човека и природе у урбаном простору, на локацији БЛОКА 44.

КУРИКУЛУМ: Еколошки урбани дизајн: Учини природу видљивом!
број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ6 МАСА-АТ11011

СТУДИО М01АТ – Пројекат

АТ7.1 МАСА-АТ11012

СТУДИО М01АТ – Семинар 1

АТ7.2 МАСА-АТ11013

СТУДИО М01АТ – Семинар 2

Елементи

Основ наставе је истраживање и пројектовање архитектонских елемената који доприносе смањењу екстремних природних и створених утицаје на конфор и зону угодности боравка људи у различитим климатским срединама. Студенти се упознају са основним принципима пројектовања и могућим начинима интегрисања у урбану структуру као део процеса укупне енергетске оптимизације архитектонског објекта или простора.

КУРИКУЛУМ: Елементи
АТ8 МАСА-АТ11014

СТУДИО М01АТ – Радионица

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК6 МАСА-АК11011

СТУДИО М01АК – Пројекат

ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ : Synergetic patterns

Упознавање са комплексном проблематиком просторних структура у архитектури њиховом конструктивном анализом, методама њиховог пројектовања – конструисања, кроз процес израде неконвенционалних, рационалних, физички изводљивих објеката у ограниченим условима дефинисаног контекста пројектовања.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ : Synergetic patterns СПИСКОВИ: ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ : Synergetic patterns
АК7.1 МАСА-АК11012

СТУДИО М01АК – Семинар 1

Теорија система

Приказ основних поставки теорије линијских система у циљу оспособљавања студената да препознају статичке, кинематичке и деформацијске утицаје и њихову дистрибуцију у систему.

КУРИКУЛУМ: Семинар 1
АК7.2 МАСА-АК11013

СТУДИО М01АК – Семинар 2

Примењена матеметика у области конструктивних система

Циљ семинара је упознавање студената са одабраним поглављима математике која налазе примену у области конструктивних система.

КУРИКУЛУМ: Семинар 2
АК8 МАСА-АК11014

СТУДИО М01АК – Радионица

Дигиталне технологије у процесу конструисања

У оквиру радионице студенти ће се упознати са напредним дигиталним технологијама, њиховим могућностима и улози у процесу пројектовања и оспособити за коришћење дигиталних алата у процесу пројектовања
конструктивних система.

КУРИКУЛУМ: Радионица

2. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
09 МАСА-12010

Филозофија

Током курса испитују се близине, преплитања и удаљавања између филозофије и архитектуре, односно између филозофа и архитекте. Намера је да се у делатности архитекте пронађе и препозна оно што припада пољу или институцији филозофије. Полази се од тумачења најважнијих архитектуралних фигура и траже се у „актуелној” филозофији нове инспирације.

КУРИКУЛУМ: Филозофија
10 МАСА-12020

Историја и теорија 2

Предмети изборног блока:
2. МАСА-12020-02: Савремени принципи очувања градитељског наслеђа
4. МАСА-12020-04: Физика зграде: енергија у зградама
5. МАСА-12020-05: Пројектовање и прорачун конструкција 3
6. МАСА-12020-06: Теорија урбаног дизајна
7. МАСА-12020-07: Теоријске основе урбаног менaџмента
8. МАСА-12020-08: Увод у архитектонско истраживање
9. МАСА-12020-09: Религија и архитектура

11 МАСА-12030

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-12060-А)

Предмети изборног блока:
2. МАСА-12030-02: Архитектура и метаструктура
3. МАСА-12030-03: Туристички објекти: контекст, концепт, метод
4. МАСА-12030-04: Архитектура у руралним подручјима – реконструкција сеоских центара
7. МАСА-12030-07: Енглески за архитекте 3
9. МАСА-12030-09: BIM
12. МАСА-12030-12: Средњовековни утврђени градови у Србији – проучавање и обнова
14. МАСА-12040-14: Спорт и простор
15. МАСА-12040-15: Потези архитекте

12 МАСА-12040

Изборни предмет 2 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-12050)

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12040-01: Град и дизајн
4. МАСА-12040-04: Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна
5. МАСА-12040-05: Градски центри
6. МАСА-12040-06: Елементи просторног планирања
7. МАСА-12040-07: Трендови у урбаној инфраструктури
9. МАСА-12040-09: Стратегија интегралног урбаног развоја – нов инструмент планирања у процесу интеграције у ЕУ
11. МАСА-12040-11: Просторна композиција
12. МАСА-12040-12: Екополис: концепти еколошке отпорности града

13 МАСА-12050

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-12060-АТ)

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12050-01: Савремене фасаде и кровови
2. МАСА-12050-02: Архитектура: пројекат, објекат, детаљ
3. МАСА-12050-03: Осветљење у архитектури 2
4. МАСА-12050-04: Зелена градња – поуке прошлости
5. МАСА-12050-05: Smart recycling-куће од рециклираног материјала
6. МАСА-12050-06: Одржавање објеката и управљање
7. МАСА-12050-07: Конструктивни системи у дрвету
8. МАСА-12050-08: Пројектовање дрвених конструкција
9. МАСА-12050-09: Основи савремене технологије бетона
10. МАСА-12050-10: Архитектура савремених челичних конструкција
11. МАСА-12050-11: Еволуција градитељских принципа у стамбеној архитектури Србије

Мастер академске студије Архитектура 2018/19
СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА
МАСА-А/У/АТ/АК12011/2/3 Студио М02 (Пројекат, Семинар, Радионица)


Тематски оквир студијске целине:

Друштво, град и архитектура

У ширем контексту наставе на мастер академским студијима, у овом семестру предложен је рад на тематском оквиру који обухвата однос друштва и града сагледан кроз концептуализацију архитектуре као просторне одреднице која дефинише друштвени живот и развој физичке структуре града. У том широком тематском пољу, предлаже се сагледавање односа сфере јавног градског просторо према различитим облицима парцијалних приватних и комерцијалних интереса као неминовних чинилаца развоја савременог града.

Однос града и архитектуре одређен је урбанистички и типолошки у форму вишенаменских градских центара који представљају најразноврсније склопове садржаја који укључују јавне градске просторе или места са јавним коришћењем. У том смислу, пословање, администрација, трговина, угоститељство и рекреација су само неки од садржаја којима се формулише садржај градског центра, уз природан контекст и отворених градских простора.

Сведоци смо да у савременим друштвеним околностима у нашој средини развој градова све више препуштен парцијалним интересима. У том погледу, понекад и на неконтролисан начин сагледавамо притисак економског момента који испуњава и преобликује некадашње вредности градског простора у циљу остваривања нових економски исплативијих форми грађења. Са друге стране, јавна сфера градског простора трпи вишеструке проблеме у свом развоју и одржавању, чиме се јавља њихово критичко преиспитивање и довођење у питање њихове оправданости.

У овом смислу, предлаже се преиспитивање начина развоја градског простора кроз пројекте који ће објединити различите друштвене потребе у развоју града и на јединствен начин дати нови одговор не само кроз физичко обликовање, већ и кроз баланс различитих сфера друштвеног интереса. Могући одговори на ову тему укључују простор осетљивих граница јавног/приватног, различитих облика вишенаменског коришћења простора (повременог или променљивог у различитим временским периодима), вишенамеских програма, хибридних структура или концепата заједничког улагања јавне и приватне сфере (јавно-приватно партнерство).

др Милан Максимовић, доцент
координатор студијске целине


број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А14 МАСА-А12011

СТУДИО М02А – Пројекат

А15 МАСА-А12012

СТУДИО М02А – Семинар

А16 МАСА-А12013

СТУДИО М02А – Радионица

Обавештење (14.02.2019)
Списак студената за МАСА-У12011 Студио М02У – Пројекат

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У14 МАСА-У12011

СТУДИО М02У – Пројекат

Партиципативни урбани дизајн

Пројекат има за циљ да студенте упозна и оспособи за деловање у пољу партиципативног урбаног дизајна, односно за експертски рад на изради урбанистичких пројеката за комплексна урбана подручја коришћењем активног укључења јавности, локалне заједнице и других релевантних стејкхолдера у процесе урбанистичког планирања, пројектовања и имплементације.

КУРИКУЛУМ: Партиципативни урбани дизајн
У15 МАСА-У12012

СТУДИО М02У – Семинар

Партиципативни урбани дизајн

Семинар има за циљ да студенте упозна и оспособи за рад у специфичним условима интердисциплинарног, партиципативног експертског деловања у пољу урбаног дизајна уз помоћ и активно укључење јавности, локалне заједнице и других релевантних стејкхолдера у процесе доношења одлука, урбанистичког планирања, пројектовања и имплементације.

КУРИКУЛУМ: Партиципативни урбани дизајн
У16 МАСА-У12013

СТУДИО М02У – Радионица

Партиципативни урбани дизајн

Радионица има за циљ да омогући стицање практичног искуства и развијање креативности у пољу партиципативног урбаног дизајна. Искуство концентрисаних пројектантских радионица као облика стручне праксе пружа могућност студентима да развију способности брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси и стицању додатних знања о практичним процедурама, у мери у којој оне врше утицај на квалитет пројекта.

КУРИКУЛУМ: Партиципативни урбани дизајн
број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ14 МАСА-АТ12011

СТУДИО М02АТ – Пројекат

АТ15.1 МАСА-АТ12012

СТУДИО М02АТ – Семинар 1

АТ15.2 МАСА-АТ12013

СТУДИО М02АТ – Семинар 2

АТ16 МАСА-АТ12014

СТУДИО М02АТ – Радионица

Обавештење (14.02.2019)
Списак студената за МАСА-АК12021 Студио М02АК – Пројекат

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК14 МАСА-АК12021

СТУДИО М02АК – Пројекат

Пројектовање и прорачун конструкције вишеспратног армиранобетонског скелетног објекта

Упознавање са комплексном проблематиком пројектовања вишеспратних објеката у архитектури. Израда идејног урбанистичког и архитектонског решења, пројектовање одговарајућег конструктивног склопа,израда конструктивне анализе, прорачун објекта и разрада пројекта до нивоа радионичког детаља на примеру пројекта вишеспратне армиранобетонске зграде.

КУРИКУЛУМ: Пројектовање и прорачун конструкције вишеспратног армиранобетонског скелетног објекта
АК15.1 МАСА-АК12022

СТУДИО М02АК – Семинар 1

Oснови савремене технологије бетона

Нове технологије у пројектовању и производњи бетона отварају неочекиване могућности при извођењу архитектонских објеката. Циљ овог курса је упознавање студената са савременим технолошким поступцима при примени бетона у архитектонским објектима. Овим се омогућава пуна сарадња архитекте пројектанта, конструктера и извођача радова.

КУРИКУЛУМ: Oснови савремене технологије бетона
АК15.2 МАСА-АК12023

СТУДИО М02АК – Семинар 2

Отпорност материјала 2

Циљ наставе у оквиру семинара Отпорност материјала 2 је продубљивање знања из области отпорности материјала стечених на основним академским студијама архитектуре, у функцији унапређења теоријских основа и практичних знања из области архитектонског конструктерства. Настава из ове области омогућава студентима стицање знања у вези са димензионисањем напрегнутих елемената конструктивних склопова архитектонских објеката тако да буду задовољени критеријуми чврстоће, крутости и стабилности.

КУРИКУЛУМ: Отпорност материјала 2
АК16 МАСА-АК12024

СТУДИО М02АК – Радионица

Пројектовање конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма

Обука у пројектовању, моделовању и прорачуну конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма са циљем да се оптимизују конструктивна решења објекта. Усавршавање студената у области пројектовања и димензионисања конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма за прорачун конструкција. У току рада на овом предмету повећаће се обим знања из области архитектонског конструктерства.

КУРИКУЛУМ: Пројектовање конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма