UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje (14.02.2019)
Spisak studenata za MASA-12050 (IASA-48050) MASIU-12060: IP 2 – AT

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 2. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
13 MASA-12050

Izborni predmet 2 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12050-01: Savremene fasade i krovovi (MASIU-12060-AT-01)
2. MASA-12050-02: Arhitektura: projekat, objekat, detalj (MASIU-12060-AT-02)
3. MASA-12050-03: Osvetljenje u arhitekturi 2 (MASIU-12060-AT-03)
4. MASA-12050-04: Zelena gradnja – pouke prošlosti (MASIU-12060-AT-04)
5. MASA-12050-05: Smart recycling-kuće od recikliranog materijala (MASIU-12060-AT-05)
6. MASA-12050-06: Održavanje objekata i upravljanje (MASIU-12060-AT-06)
7. MASA-12050-07: Konstruktivni sistemi u drvetu (MASIU-12060-AT-07)
8. MASA-12050-08: Projektovanje drvenih konstrukcija (MASIU-12060-AT-08)
9. MASA-12050-09: Osnovi savremene tehnologije betona (MASIU-12060-AT-09)
10. MASA-12050-10: Arhitektura savremenih čeličnih konstrukcija (MASIU-12060-AT-10)
11. MASA-12050-11: Evolucija graditeljskih principa u stambenoj arhitekturi Srbije (MASIU-12060-AT-11)

Lista izbornih predmeta:

MASA-12050-01-SAVREMENE-FASADE-I-KROVOVI_FOTO_ALEKSANDRA-KRSTIC_opt

MyZeil Shopping Centre, Frankfurt, Nemačka | Foto: dr Aleksandra Krstić-Furundžić,

MASA-12050-01 (IASA-48050-01) – MASIU-12060-AT-01: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
SAVREMENE FASADE I KROVOVI

Nastavnik:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa principima projektovanja i izvođenja omotača objekata, sa akcentom na energetskoj efikasnosti. Upoznaju se potencijali novih tehnologija materijalizacije arhitektonskih objekata, od koncepta do detalja. Predmet izlaganja su unapređene tehnologije oblaganja i zastakljenja, koncepti i tehnička rešenja fasada i krovova u funkciji energetskih dobitaka (proizvodnje toplotne i električne energije), kontrole dnevnog osvetljaja i upada sunčevih zraka i ostvarenja prirodne ventilacije, odnosno korišćenja obnovljivih izvora energije, a u cilju smanjenja energetskih potreba objekta i time zagađenja životne sredine.

KURIKULUM: SAVREMENE FASADE I KROVOVI

201819_MASA-12050-02-IASA-48050-02-ARHITEKTURA-PROJEKAT-OBJEKAT-DETALJ_opt

Foto: Dragan Marčetić

MASA-12050-02 (IASA-48050-02) – MASIU-12060-AT-02: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
ARHITEKTURA: PROJEKAT, OBJEKAT, DETALJ

Nastavnik:
arh. Dragan Marčetić, vanredni profesor

Upoznavanje sa terminologijom, principima, elementima materijalizacije i problemskim situacijama u projektovanju i izvođenju arhitektonskog dela. Uvođenje u analizu, sagledavanje i donošenje zaključaka na osnovu estetskih, tehnoloških zahteva i karakteristika arhitektonskog dela. Informisanost, sagledljivost i spremnost studenata da u praktičnom smislu kroz sistem nastave unaprede svoje bavljenje arhitektonskim projektovanjem, kako kroz estetski i projektantski aspekt, tako i kroz tehnološki i izvođački aspekt nastajanja arhitektonskog dela. Uspostavljanje i analiza veza između projekta, objekta i detalja.

KURIKULUM: ARHITEKTURA: PROJEKAT, OBJEKAT, DETALJ

201617_12050-03_OSVETLJENJE-U-ARHITEKTURI-2_o

MASA-12050-03 (IASA-48050-03) – MASIU-12060-AT-03: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
OSVETLJENJE U ARHITEKTURI 2

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Osvetljenje u velikoj meri doprinosi utisku koji ostavlja grad. Sve veći broj osvetljenih ulica, ambijenata i objekata zahteva i određenu koordinaciju kako bi grad noću delovao privlačno. U okviru predmeta će se analizirati značaj masterplana osvetljenja koji se ogleda u potrebi da se funkcionalnim, ambijentalnim i arhitektonskim osvetljenjem obezbedi siguran i prijatan urbani prostor. Zbog sve češće pojave svetlosnog zagađenja analiziraće se i mogućnosti i ograničenja za primenu svetlosnih instalacija i dinamičnog osvetljenja.

KURIKULUM: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI 2

201718_MASA-12050-04-IASA-48050-04-ZELENA-GRADNJA-POUKE-PROSLOSTI

Foto: dr Ana Radivojević

MASA-12050-04 (IASA-48050-04) – MASIU-12060-AT-04: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
ZELENA GRADNJA – POUKE PROŠLOSTI

Nastavnik:
dr Ana Radivojević, vanredni profesor

Razumevanje koncepta zelene gradnje i uspostavljanje istorijskog okvira ovakvog načina građenja. Analiziranje elemenata istorijske i tradicionalne arhitekture kroz prizmu jednog od savremenih koncepata projektovanja i građenja – koncepta zelene arhitekture, treba da doprinese da student uspostavi brižljiviji odnos prema graditeljskom nasleđu, kao i većem stepenu njegovog poštovanja i uvažavanja.

KURIKULUM: ZELENA GRADNJA – POUKE PROŠLOSTI

MASA-12050-05 (IASA-48050-05) – MASIU-12060-AT-05: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
SMART RECYCLING – KUĆE OD RECIKLIRANOG MATERIJALA

Nastavnik:
dr Budimir Sudimac, docent

Osnova rada na izbornom predmetu je upoznavanje studenata sa savremenim tokovima projektovanja i realizacije arhitektonskih objekata od recikliranog materijala. Reciklaža je energetski intenzivan proces koji utiče na smanjenje ukupno potrebne količine energije u životnom ciklusu objekta. Nastava u okviru izbornog predmeta ima za cilj da studente, kroz teorijsku nastavu, studije slučaja i gostujuća predavanja, upozna sa sistemima reciklaže, načinom upotrebe recikliranih materijala i osnovnim principima projektovanja. Reciklirani materijali i projektantski zahtevi tretiraće se kao deo celovitog procesa energetske optimizacije arhitektonskog objekta unutar koga tehnološki razvoj i razvoj svesti o neophodnosti upotrebe recikliranih materijala omogućava korišćenje potencijala materijala dobijenih na ovaj način.

KURIKULUM: SMART RECYCLING – KUĆE OD RECIKLIRANOG MATERIJALA

201415-MASA-12050-06-ODRZAVANJE-OBJEKATA-I-UPRAVLJANJE

Earthbounder – Blue Ball Machine

MASA-12050-06 (IASA-48050-06) – MASIU-12060-AT-06: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UPRAVLJANJE

Nastavnik:
dr Milan Radojević, docent

Formiranje projekta održavanja (uputstva i procedure) za zgradu Tehničkih fakulteta u Beogradu. Analiza i preporuke za poboljšanje i unapređenje procesa održavanja za izabrani primer.

KURIKULUM: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UPRAVLJANJE

201819_MASA-12050-07-IASA-48050-07-KONSTRUKTIVNI-SISTEMI-U-DRVETU_opt

Winter Garden, Sheffield | Izvor fotografije

MASA-12050-07 (IASA-48050-07) – MASIU-12060-AT-07: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
KONSTRUKTIVNI SISTEMI U DRVETU

Nastavnik:
dr Žikica Tekić, vanredni profesor

Predmetom su obuhvaćeni problemi projektovanja konstrukcija objekata od lepljenog lameliranog drveta, sa aspekta sveukupne optimizacije. Insistira se na simbiozi rada arhitekte projektanta i konstruktora, na projektovanju objekta u drvetu. Osnovni principi takvog rada se analiziraju na odabranim primerima iz arhitektonske prakse. Studentima se, kroz ciklus predavanja, prezentuje tehnologija lepljenog lameliranog drveta. U sklopu predavanja, kroz prikaz brojnih primera realizovanih objekata, studentima se prezentuje široko polje primene konstrukcija od lepljenog lameliranog drveta, u arhitektonskom konstrukterstvu.

KURIKULUM: KONSTRUKTIVNI SISTEMI U DRVETU

MASA-12050-08-PROJEKTOVANJE-DRVENIH-KONSTRUKCIJA_opt

Foto: dr Nenad Šekularac

MASA-12050-08 (IASA-48050-08) – MASIU-12060-AT-08: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
PROJEKTOVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

Nastavnik:
dr Nenad Šekularac, vanredni profesor

Cilj nastave je usavršavanje studenata u oblasti projektovanja i dimenzionisanja drvenih konstrukcija arhitektonskih objekata, sa posebnim osvrtom na drvene rešetkaste nosače. Ovaj predmet namenjen je studentima koji su u dosadašnjem radu stekli osnovna znanja iz oblasti projektovanja i proračuna drvenih konstrukcija arhitektonskih objekata. U toku rada na ovom predmetu povećaće se obim znanja iz oblasti arhitektonskog konstrukterstva.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

201415_MASA_12050_09_OSNOVI-SAVREMENE-TEHNOLOGIJE-BETONA_opt

Foto: dr Ruža Okrajinov Bajić

MASA-12050-09 (IASA-48050-09) – MASIU-12060-AT-09: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
OSNOVI SAVREMENE TEHNOLOGIJE BETONA

Nastavnik:
dr Ruža Okrajinov Bajić, docent

Nove tehnologije u projektovanju i proizvodnji betona otvaraju neočekivane mogućnosti pri izvođenju arhitektonskih objekata. Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa savremenim tehnološkim postupcima pri primeni betona u arhitektonskim objektima. Ovim se omogućava puna saradnja arhitekte projektanta, konstruktera i izvođača radova.

KURIKULUM: OSNOVI SAVREMENE TEHNOLOGIJE BETONA

201819_MASA-12050-10-IASA-48050-10-ARH-SAVREMENIH-CELICNIH-KONSTRUKCIJA_opt

Autor fotografije: arh. Jefto Terzović

MASA-12050-10 (IASA-48050-10) – MASIU-12060-AT-10: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
ARHITEKTURA SAVREMENIH ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Nastavnik:
arh. Jefto Terzović, docent

Upoznavanje sa načelima dizajna savremenih čeličnih konstrukcija izloženih u prostoru. Istraživanje principa estetizacije čelika u arhitekturi. Analiza skupltoralnosti konstruktivnog čelika. Arhitektonika metalne strukture – oblikovanje pojedinačnih elemenata i sklopova konstrukcije, dizajn veza.

KURIKULUM: ARHITEKTURA SAVREMENIH ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

201819_MASA-12050-11-IASA-48050-11-EVOLUCIJA-GRADITELJSKIH-PRINCIPA-U-STAMB-ARH-SRBIJE_opt

Izvor fotografije: Ristanović, V. Novi Beograd graditeljski poduhvat veka, 274

MASA-12050-11 (IASA-48050-11) – MASIU-12060-AT-11: IZBORNI PREDMET 2 – AT:
EVOLUCIJA GRADITELJSKIH PRINCIPA U STAMBENOJ ARHITEKTURI SRBIJE

Nastavnik:
dr Ljiljana Đukanović, docent

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa evolucijom graditeljskih ideja, promenama u primeni materijala i konstruktivnih principa, razvojem i unapređenjem tehnika građenja u stambenoj izgradnji na tlu Srbije. Razumevanjem pouka prošlosti, kako u primeni određenih graditeljskih principa, tako i mogućnosti primene pojedinih materijala, student stiče znanja o strukturi i karakteristikama izgrađenog stambenog fonda, što su neophodna predznanja za uspostavljanje adekvatnog stava u domenu njegovog očuvanja kroz procese održavanja, rekonstrukcije i unapređenja kvaliteta života u njima.

KURIKULUM: EVOLUCIJA GRADITELJSKIH PRINCIPA U STAMBENOJ ARHITEKTURI SRBIJE