UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje (14.02.2019)
Spisak studenata za MASA-12030 (IASA-48030) MASIU-12060: IP 2 – A

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 2. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
11 MASA-12030

Izborni predmet 2 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12030-01: Prostori seniora i ljudi sa posebnim potrebama (MASIU-12060-A-01)
2. MASA-12030-02: Arhitektura i metastruktura (MASIU-12060-A-02)
3. MASA-12030-03: Turistički objekti: kontekst, koncept, metod (MASIU-12060-A-03)
4. MASA-12030-04: Arhitektura u ruralnim područjima – rekonstrukcija seoskih centara (MASIU-12060-A-04)
5. MASA-12030-05: Savremena skulptura (MASIU-12060-A-05)
6. MASA-12030-06: Arhitektura pozorišta i spektakla (MASIU-12060-A-12-06)
7. MASA-12030-07: Engleski za arhitekte 3 (MASIU-12060-A-07)
8. MASA-12030-08: Digitalna animacija – kurs 2 (MASIU-12060-A-08)
9. MASA-12030-09: BIM (MASIU-12060-A-09)
10. MASA-12030-10: Uvod u arhitektonsko istraživanje (MASIU-12060-A-10)
11. MASA-12030-11: Gradska stajališta (MASIU-12060-A-11)
12. MASA-12030-12: Srednjovekovni utvrđeni gradovi u Srbiji – proučavanje i obnova (MASIU-12060-A-12)
13. MASA-12030-13: Parametarsko modelovanje (MASIU-12060-A-13)
14. MASA-12040-14: Sport i prostor (MASIU-12060-A-14)
15. MASA-12040-15: Potezi arhitekte (MASIU-12060-A-15)

Lista izbornih predmeta:

bicycle-wheel-marcel-duchamp-1913-copyright-in-the-public-domain_opt

Bicycle wheel, Marcel Duchamp, 1913

MASA-12030-02 (IASA-48030-02) – MASIU-12060-A-02: IZBORNI PREDMET 2 – A:
ARHITEKTURA I METASTRUKTURA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, redovni profesor

Osnovni cilj nastave na predmetu „Arhitektura i metastruktura“ je upoznavanje studenata sa tipologijom kompleksnih arhitektonskih projekata. U fokusu istraživanja naći će se projekti koji su po svojoj strukturi, konceptu i programsko-prostornim osobinama složeni i ne mogu se posmatrati, analizirati i valorizovati u kontekstu tradicionalnih tipoloških diskursa. Pojam „metastruktura“ koristi se kao teorijsko-filozofski predložak za otvaranje diskusije o savremenim kretanjima u arhitektonskom projektovanju.

KURIKULUM: ARHITEKTURA I METASTRUKTURA

201415_MASA-12030-03_o

Izvor fotografije: www.brightboldbeautiful.com

MASA-12030-03 (IASA-48030-03) – MASIU-12060-A-03: IZBORNI PREDMET 2 – A:
TURISTIČKI OBJEKTI: KONTEKST, KONCEPT, METOD

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor

Predmet ima za cilj da studentima približi savremeno arhitektonsko poimanje turizma i upozna ih sa specifičnim veštinama potrebnim za projektovanje objekata raznolike turističke namene. Kroz rad studentima će biti razgraničeni ključni pojmovi iz oblasti ugostiteljstva i turizma.

Studenti stiču znanja koja im omogućavaju aktuelnu, stručnu i održivu prednost prilikom projektovanja ove vrste objekata

KURIKULUM: TURISTIČKI OBJEKTI: KONTEKST, KONCEPT, METOD

201819_MASA-12030-04-IASA-48030-04-ARH-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-REKONSTR-SEOSKIH-CENTARA_opt

Seoski motiv kroz prozor crkve (foto: A. Videnović)

MASA-12030-04 (IASA-48030-04) – MASIU-12060-A-04: IZBORNI PREDMET 2 – A:
ARHITEKTURA U RURALNIM PODRUČJIMA – REKONSTRUKCIJA SEOSKIH CENTARA

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Unapređenje sposobnosti studenata u oblasti rešavanja urbanističkih i arhitektonskih problema širokog spektra mogućih centralnih sadržaja u seoskim naseljima, odnosno planiranja i projektovanja prostora javnog karaktera u ruralnim sredinama, imajući u vidu posebnosti raličitih okruženja i prostornih situacija. Razvijanje snalažljivosti studenata u pristupu projektovanju u arealnim kontekstima sa pejzažnom likovnošću. Podizanje nivoa zainteresovanosti studenata za stručno delovanje u uslovno manje atraktivnim okruženjima, u cilju formiranja sopstvenih stvaralačkih okvira, oslobođenih uticaja pomodnih, prolaznih i isključivo komercionalnih tendencija.

KURIKULUM: ARHITEKTURA U RURALNIM PODRUČJIMA – REKONSTRUKCIJA SEOSKIH CENTARA

201415_MASA-12030-07_o

Ilustracija: Gordana Vuković-Nikolić

MASA-12030-07 (IASA-48030-07) – MASIU-12060-A-07: IZBORNI PREDMET 2 – A:
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, vanredni profesor

English for architects 3 – Debate and argumentation

Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) u specifičnom diskursu debate i argumentacije u oblasti arhitekture.

KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3

MASA-12030-09 (IASA-48030-09) – MASIU-12060-A-09: IZBORNI PREDMET 2 – A:
BIM

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

Kurs je kombinacija teorijske nastave o osnovnim principima projektovanja u BIM (Building Information Modeling) okruženju, u kome je 3D model arhitektonskog objekta osnova za formiranje informacionog sistema u kome participiraju svi učesnici u procesu projektovanja, kasnije izgradnje i korišćenja/održavanja arhitektonskog objekta. Nastava se odvija kroz seriju predavanja i diskusija, modelovanje dva ugledna primera iz sofvera ArchiCAD i Revit, kao i kroz istraživanje na jednu od zadatih tema – referentnih primera implementacije i razvoja BIM-a.

KURIKULUM: BIM

Nazari_Tower_restoration_Castillo_Miras_Arquitectos

Castillo Miras Arquitectos – Restauracija Nazari kule u Španiji | Foto © Fernando Alda

MASA-12030-12 (IASA-48030-12) – MASIU-12060-A-12: IZBORNI PREDMET 2 – A:
SREDNJOVEKOVNI UTVRĐENI GRADOVI U SRBIJI – PROUČAVANJE I OBNOVA

Nastavnik:
dr Marko Nikolić, docent

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa problemima vezanim za proučavanje i obnovu srednjovekovnih utvrđenih gradova u Srbiji, kako bi proširili i usavršili svoja stečena teorijska znanja. Osim produbljivanja saznanja o srednjovekovnim utvrđenim gradovima, cilj je da studenti daju i vlastite predloge njihove zaštite, prezentacije i uključivanja u savremeni život. Analizom savremenih svetskih tendencija iz oblasti očuvanja kulturnog nasleđa, kulturnog pejzaža i kulturnog turizma, ispituju se mogućnosti savremene prezentacije ostataka srednjovekovnih utvrđenih gradova, kao i njihove revitalizacije kroz unošenje različitih sadržaja,u funkciji savremene prezentacije ostataka.

KURIKULUM: SREDNJOVEKOVNI UTVRĐENI GRADOVI U SRBIJI – PROUČAVANJE I OBNOVA

201516_MASA-12030-14-SPORT-I-PROSTOR

Kombank arena, Beograd | Izvor ilustracije: nadji.com

MASA-12030-14 (IASA-48030-14) – MASIU-12060-A-14: IZBORNI PREDMET 2 – A:
SPORT I PROSTOR

Nastavnik:
arh. Miloš Nenadović, docent

Predmet predstavlja uvod u kompleksnu fenomenologiju sporta. Cilj predmeta je tumačenje sporta kao specifičnog procesa i aktivnosti koja se upražnjava profesionalno i rekreativno. Kroz seriju predavanja otvara se pitanje koliko je je arhitektonska likovnost uslovljena sportom kao specifičnim procesom, a koliko je slobodna u svojoj izražajnosti.

KURIKULUM: SPORT I PROSTOR

201718_MASA-12030-15-IASA-48030-15-POTEZI-ARHITEKTE

Crtež: Igor Rajković

MASA-12030-15 (IASA-48030-15) – MASIU-12060-A-15: IZBORNI PREDMET 2 – A:
POTEZI ARHITEKTE

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, vanredni profesor

Vibracije koje okruženje proizvodi neminovno ostaju zabeležene negde duboko u nama. Prednost arhitekte je što primljenu vibraciju može da pretoči u crtež. Zabeležen trenutak tada postaje vidan. Ručnim crtežom je na jednostavan način moguće promisliti pokupljene vibracije. Nije ograničen tehnologijom koja zavisi od mnogo faktora. Omogućava trenutnu reakciju na provokaciju. Jedino ograničenje koje postoji smo mi sami.

KURIKULUM: POTEZI ARHITEKTE