UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS 2018/19
MASA-11040: IP1 – U (IASA-47040, MASIU-11050) – spiskovi po salama

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
04 MASA-11040

Izborni predmet 1 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11040-01: Arhitektura u kontekstu (MASIU-11050-01)
2. MASA-11040-02: Budućnost grada
3. MASA-11040-03: Morfologija gradskih poteza (MASIU-11050-03)
4. MASA-11040-04: Prostorna kompozicija
5. MASA-11040-05: Umetničko oblikovanje javnih gradskih prostora (MASIU-11050-05)
6. MASA-11040-06: Neformalni rast grada (MASIU-11050-06)
7. MASA-11040-07: Istraživanje lokacije (MASIU-11050-07)
8. MASA-11040-08: Koncepti susedstva (MASIU-11050-08)
9. MASA-12040-09: Gradski eksperiment (MASIU-11050-09)

Lista izbornih predmeta:

201819_MASA-11040-01-ARHITEKTURA-U-KONTEKSTU_o

Gdanjsk, Poljska | Foto © Mateiana

MASA-11040-01: IZBORNI PREDMET 1 – U (MASIU-11050-01):
ARHITEKTURA U KONTEKSTU

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Razumevanje arhitekture kao rezultante uticaja okruženja (prirodnog i društvenog), s jedne strane, te uticaja čoveka (celog sistema njegovih potreba), s druge strane; razumevanje arhitekture kao kreativne snage arhitekte (stvaraoca lepog) – arhitekta kao spona prošlost – sadašnjost – budućnost.

KURIKULUM: ARHITEKTURA U KONTEKSTU

MASA-11040-03: IZBORNI PREDMET 1 – U (MASIU-11050-03):
MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Na predmetu se razvijaju znanja i veštine u urbanističkom projektovanju i rekonstrukciji, kroz temu urbanističke kompozicije poteza. Cilj nastave je razumevanje savremenih metoda i tehnika unapređenja urbane strukture kroz predavanja i istraživanje, sa naglaskom na veze između arhitekture i drugih umetnosti (muzike, filma, književnosti i slikarstva).

KURIKULUM: MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA

201516_17.1_IP_Z.Djukanovic_J.Zivkovic

Ilustracija: dr Zoran Đukanović

MASA-11040-05: IZBORNI PREDMET 1 – U (MASIU-11050-05):
UMETNIČKO OBLIKOVANJE JAVNIH GRADSKIH PROSTORA

Nastavnik:
arh. Zoran Đukanović, vanredni profesor

Program „Umetnost u javnim gradskim prostorima, Public Art & Public Space“ se bavi osposobljavanjem studenata za planiranje, projektovanje i realizaciju projekata unapređenja javnih prostora njihovim aktiviranjem i (re)dizajnom primenom različitih umetničkih formi i sredstava.

KURIKULUM: UMETNIČKO OBLIKOVANJE JAVNIH GRADSKIH PROSTORA

201617_MASA-11040-06-NEFORMALNI-RAST-GRADA_B-Mitrovic

Macoco, Lagos, Nigerija | Foto © Iwan Baan

MASA-11040-06: IZBORNI PREDMET 1 – U (MASIU-11050-06):
NEFORMALNI RAST GRADA

Nastavnik:
dr Biserka Mitrović, vanredni profesor

Predmet se fokusira na urbanizam bez urbanista i predstavlja neformalni rast grada, njegov značaj i rasprostranjenost u svetu, kao i genezu nastanka i širenja u kontekstu raličitih socio-ekonomskih i političkih i drugih okolnosti. Bavi se modalitetima njegovog ispoljavanja i (ne)mogućnostima njegovog integrisanja u savremeni urbanistički i arhitektonski kontekst i koncept grada.

KURIKULUM: NEFORMALNI RAST GRADA
201415_OASA_17.2_IP_R.Korica_o

MASA-11040-07: IZBORNI PREDMET 1 – U (MASIU-11050-07):
ISTRAŽIVANJE LOKACIJE

Nastavnik:
dr Danilo Furundžić, docent

Nastava na predmetu prvenstveno se odnosi na upoznavanje studenata sa osnovnim urbanističkim pojmovima i parametrima u procesu utvrđivanja tržišne vrednosti i isplativosti investiranja u izgradnju na određenoj lokaciji u svetu i na domaćem tržištu. Razmatra se aktuelna ekonomska, ali i planerska praksa.

KURIKULUM: ISTRAŽIVANJE LOKACIJE

201819_MASA-11040-08-IASA-47040-08-KONCEPTI-SUSEDSTVA_o

Do Ho Suh – Bridging Home, instalacija, Bijenale u Liverpulu, 2010. | Foto © Milica Milojević

MASA-11040-08: IZBORNI PREDMET 1 – U (MASIU-11050-08):
KONCEPTI SUSEDSTVA

Nastavnik:
dr Milica Milojević, docent

Nastava je interaktivna i obuhvata aspekte planiranja, projektovanja i rekonceptualizacije ideje susedstva. Studenti angažuju različita interesovanja u istraživanju kompleksnih relacija koje se manifestuju i regulišu u malim razmerama.

KURIKULUM: KONCEPTI SUSEDSTVA

201516_MASA-12040-08-GRADSKI-EKSPERIMENT

Ilustracija © The Grand City Experiment

MASA-11040-09: IZBORNI PREDMET 1 – U (MASIU-11050-09):
GRADSKI EKSPERIMENT

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Posmatrajući grad kao eksperiment in vivo, dolazimo do zaključka da mnogo varijabli utiče na njegov krajnji rezultat, i da on često ima neizvestan ishod. Međutim, bez obzira na to što je veštačke (in vitro) uslove u gradu gotovo nemoguće simulirati, postoje izvesne pravilnosti i relacije, “hemijske” reakcije koje se mogu pretpostaviti u živom ekperimentu zvanom grad. Prva grupa pretpostavki odnosi se na veze između fizičkog i društveno ekonomskog fenomena. Druga grupa je u vezi sa planiranjem, projektovanjem i regulativom u prostoru, sa naglaskom na razumevanju različitih interesa, znanja i logike delanja učesnika aktera. Treću grupu pretpostavki obuhvataju zakonitosti / teorije razvijene u okviru različitih nauka: filozofije, sociologije, psihologije, geografije, ekonomije, ekologije. Konačno, četvrta grupa obuhvata vizionarske zamisli, utopije i idealne modele u okviru kojih su razvijene brojne zanimljive ideje koje su transformisale naučni i politički pogled na gradove i njihovu strukturu.

KURIKULUM: GRADSKI EKSPERIMENT