UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine MAS 2017/18 (15.06.2018)
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad 2017/18: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad 2017/18: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
II godina – 4. semestar

MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT26 MASA-AT24021

MASTER TEZA

AT27 MASA-AT24022

MASTER PROJEKAT

AT28 MASA-AT24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-AT24021-01-IASA-510011AT-MASTER-TEZA-AT-ZEGARAC

Kadar iz filma “2001: A Space Odyssey”; Stanley Kubrick, režija

01
POSLOVNI OBJEKAT SAVREMENIH NOMADA

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Mogućnost obavljanja niza delatnosti, posebno intelektualnog karaktera, bez neposredne povezanosti sa određenom teritorijom omogućava savremenim nomadima da svoje aktivnosti realizuju u pokretu, bez potrebe za posedovanjem radnog mesta i stambenog prostora kao fizički nepromenljivih odrednica. U svetlu novih potreba proces projektovanja poslovnih objekata zahteva prespitivanje, koje tradicionalne pristupe usmerava u pravcu otvorenosti ka transformacijama, većoj pokretljivosti, adaptabilnosti i integraciji različitih aktavnosti (odmor, zabava, stanovanje…).

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

02
SPA CENTAR

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Prostor za predah od urbanog životnog tempa, prostor za fizičku i mentalnu revitalizaciju. Rezultati analize potreba i mogućnosti u domenu prostornog i funkcionalnog konteksta, kao i tehnoloških mogućnosti treba da budu primenjeni na projektu. Uticaj materijalizacije objekta na odnos spoljnog i unutrašnjeg prostora, kao i doprinos osvetljenja njegovoj prezentaciji su značajne teme istraživanja. Objekat i njegovo neposredno okruženje treba da predstavljaju kvalitativni doprinos prezentaciji šireg urbanog prostora, koja se odnosi, kako na siluetu, tako i na njegov imidž.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-AT24021-01-IASA-510011AT-MASTER-TEZA-AT-RAJCIC

Zaha Hadid Architects – The Abu Dhabi Performing Arts Centre, UAE | Ilustracija © ZHA

03
Belgrade OPERA HOUSE

Nastavnik:
dr Aleksandar Rajčić, vanredni profesor

Belgrade Opera House je sudeći po aktuelnim društvenim trendovima sledeći kapitalni objekat na koji će se staviti fokus i koji će se realizovati u Beogradu. Planirano je da studenti izvrše analize adekvatnih lokacija, analize koncepcijskih, funkcionalnih i oblikovnih karakteristika primera iz aktuelne arhitektonske prakse, konkursnih i realizovanih rešenja, upoznaju se sa mogućim rešenjima, da na osnovu sopstvenog senzibiliteta valorizuju projekte. Na osnovu prethodnih analiza, cilj je da kandidati predlože sopstveni projektni zadatak, na osnovu koga će isprojektovati zgradu Opere.
Akcenat u procesu projektovanja će se staviti na afirmaciju kreacije studenata, prevazilaženju potencijalnih projektantskih ograničenja na relaciji oblik-materijal-dimenzije, ističući unikatnost rešenja, od koncepta do materijalizacije, respektujući sve funkcionalne aspekte.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201516_MASA-AT2402-01-SUDIMAC

Izvor ilustracije: WallpaperUp

04
newTOPia

Nastavnik:
dr Budimir Sudimac, docent

Istraživanje održivih sistema i uspostavljanje novih urbanih i arhitektonskih hibridnih modela za rešavanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i tehnoloških problema savremenih gradova, uključujući nedostatak hrane, prirodnih resursa, infrastrukture, zagađenje, kao i razvijanje sistema i strategija budućeg razvoja osnovni su ciljevi predloženog zadatka. Studijom se teži da studenti kritički sagledavaju i istražuju adaptibilnost i uticaj novih tehnologija na arhitektonske projekte na osnovu dinamične ravnoteže između korisnika i tehnologije. Hibridna tehnologija je koncept u arhitekturi koji ima za cilj da omogući sveobuhvatno razumevanje veze energetske efikasnosti i održivosti u izgrađenoj sredini sa tehnološkog aspekta. Takvi koncepti imaju za cilj da daju odgovore na futurističke arhitektonske koncepte i efikasniju upotrebu obnovljivih izvora energije.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad