УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А23 МАСА-А23012

СТУДИО М03А – Семинар

Циљ предмета

Циљ предмета је одређен позицијом наставне области Семинар М01-А (М05) у оквирима Студија М01-А (М05) Мастер академских студија архитектура (Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура).

Потреба да се студентима омогући избалансирана понуда различитих и савремених приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања одредила је да Семинар М01-А (М05) постане аутономна област дела рада на Студију која у зависности од начина рада на конкретном курсу развија висок степен слободе избора и унапређења независних и индивидуалних радних метода.

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-MILJKOVIC_o

Астрономска опсерваторија на Звездари, Управна зграда

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 01:
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Циљ предмета је развијање способности за анализу и синтезу програмских и просторних елемената објеката намењених излагачким делатностима у јавном простору. Конвенционалне и експерименталне методе пројектовања објеката намењених галеријско-излагачком обликовању простора истражују се кроз теоријску наставу, гостујућа предавања, пројектантска искуства, и посете објектима и институцијама. Од студената се очекује арх. анализа изграђених објекта у комплексу Астрономске опсерваторије, архитека Јана Дубовија. Истражује се степен формалне и садржајне отворености и непосредних односа између облика савременог излагачког чина у просторима који су изгубили примарну функцију и намену, тумачећи експерименталне методе пројектовања галерија.

КУРИКУЛУМ: АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ

201617_MASA-A23012-01--STUDIO-M03A-SEMINAR_Z.LAZOVIC

Pat Andrea: Construction Workers. Drawing Now, Paris 2014.

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 02:
АРХИТЕКТУРА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И МЕТА ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ ГРАДА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

У фокусу су феномени које доносе захтеви динамичних престоних градова у свету у којима архитектура игра важну улогу у стварању савременог пејзажа културе. Београд – Метаград, град са одликама које имају различите светске метрополе. Теме су – град и наслеђе, култура, јавни простор, контекст, постиндустријско време, напуштене локације, нове потребе, интегрисани простор, промена културног пејзажа. Трансформације града и артефакта архитектуре су у динамичној функцији програма, промене и догађаја, а архитектонски гест и трансформација стварају културни пејзаж методама као што су експеримент, промена, покрет, динамични и променљиви садржаји + активни програм.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И МЕТА ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ ГРАДА

201718_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-LOJANICA_o

Do Ho Suh – Apt. A, Corridor and Staircase, Њујорк, 2011-12.

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 03:
ДУАЛНОСТИ – АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ СА ЦЕНТРОМ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Основни циљ семинара је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу, током којег ће се стицати додатна знања о археологији и конзервацији, и о томе у којој мери она могу да врше утицај на на архитектонску теорију и праксу.

Крајњи циљ семинара је израда финалног елабората у форми видео рада, као једног од расположивих медија које се користи приликом процеса очувања материјала, при чему је тематски оквир директно условљен радом на изради архитектонско-урбанистичког пројекта у оквиру студија М03А.

КУРИКУЛУМ: ДУАЛНОСТИ – АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ СА ЦЕНТРОМ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ

201718_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-VUJOVIC_o

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 04:
ТКП – ТИПОЛОГИЈА КОМПЛЕКСНОГ ПРОЈЕКТА

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

Типологија комплексног пројекта је семинар који је конципиран као теоријска база пројектантског студија СКЦ (Студенски Културни Центар у Савамали) у оквиру наставе на трећем семестру МАСА. У складу са пројектантским концептом студија у коме се изучавају и пројектантски проверавају и преиспитују савремени типолошки облици у архитектури, циљ семинара је да се појача теоријска и концептуална тематизација оваквог рада. Кроз предавања, презентације и дискусије, семинар нуди отварање низа питања везаних за савремене пројектантске задатке у архитектури.

КУРИКУЛУМ: ТКП – ТИПОЛОГИЈА КОМПЛЕКСНОГ ПРОЈЕКТА

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Фото © Бојан Васојевић

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 05:
ДЕЕЛИТИЗАЦИЈА-ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЈА КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Циљ семинара је разумевање појмовне основе деелитизације културе, пре свега кроз активан однос архитекте и друштва у целини. Настава подразумева интерактивну релацију свих учесника у наставном процесу, а одвијаће се у неколико секвенци, које су постављене као итеративни циклуси, у коме се резултат предходног истраживања позиционира као проблемска основа наредног корака. Студија случаја се предаје у писаној форми на максимално три А4 стране, која садржи јасну хипотезу и сажетак истраживачког рада.

КУРИКУЛУМ: ДЕЕЛИТИЗАЦИЈА-ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЈА КУЛТУРЕ

201718_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-VASILJEVIC-TOMIC_o

Olafur Eliasson – The Gaze of Versailles, 2016.

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 06:
OPTICON

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Пратећи методологију истраживања кроз пројекат, семинар ‘Оpticon: селестијална динамика’ има за циљ теоријску и научну проблематизацију архитектонских дизајн интерпретација датог пројектног програма. Одабране тематске јединице врше њихову контекстуализацију усмеравајући истраживања ка релевантним научним умрежавањима дисциплине архитектуре и других научних поља, опредељујући и тематизујући тиме архитектонска решења и иновације. Конструисана научна база за компетентно дизајн понашање приликом решавања пројектног задатка информише студент о интегралним знањима архитектуре, астрономије, географије, археологије, математике, уметности, историје науке и технологије.

КУРИКУЛУМ: OPTICON

201718_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-MILETIC_o

Daniel Steegmann – Phantom, 2017. | Извор фотографије: Daniel Steegmann

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 07:
ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УМЕТНИЧКЕ ФОРМЕ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Овим задатком се истражује успостављање односа између урбаног ткива Новог Београда са свим својим специфичностима и нових просторних структура које би обављале улогу Центра савремене уметности – простора промоције и места спознаје и специфичности савремених уметничких феномена.

Циљ је да се студенти упуте у елементе истраживачког рада који треба да претходи изради пројекта, и развију способност аналитичког и критичког мишљења.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УМЕТНИЧКЕ ФОРМЕ