УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23030 Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА – 2017/18

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
19 МАСА-23030

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23050-А)

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23030-01: Места доколице у савременом граду: отворени јавни градски простори (МАСИУ-23050-А-01)
2. МАСА-23030-02: Простори спектакла
3. МАСА-23030-03: Урбани објекти (МАСИУ-23050-А-03)
4. МАСА-23030-04: Употреба наслеђа у савременој архитектури (МАСИУ-23050-А-04)
5. МАСА-23030-05: Простори спектакла: до сцене са сцене (МАСИУ-23050-А-05)
6. МАСА-23030-06: Стамбена архитектура у Србији у 19. и почетком 20. века (МАСИУ-23050-А-06)
7. МАСА-23030-07: Истраживање кроз пројекат (МАСИУ-23050-А-07)
8. МАСА-23030-08: Дигитална анимација 3
13. МАСА-23030-13: Параметарско моделовање (МАСИУ-23050-А-13)

Листа изборних предмета:

MASA-23030-01-MESTA-DOKOLICE-U-SAVREMENOM-GRADU

lcla office – Aquatic Center, Медељин, Колумбија – кадар из кратког филма [00:03], режисер Cristobal Palma | Видео © lcla office

МАСА-23030-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23050-А-01):
МЕСТА ДОКОЛИЦЕ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Циљ предмета је разумевање сложености феномена напуштених јавних простора у граду, те испитивање потенцијала њихове трансформације. Напуштени јавни простори посматрају се са урбанистичког, архитектонског, културно-историјског и друштвено-економског становишта, а потенцијал њихове трансформације кроз оквир савремене свакодневице.

Тематски оквир је ЕКО ПЛАТФОРМА, посматрана као урбани генератор напуштених простора града. Просторни оквир задатка је РАТНО ОСТРВО.

КУРИКУЛУМ: МЕСТА ДОКОЛИЦЕ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ

201516_MASA-23030-03-URBANI-OBJEKTI_o

BORDER GARDEN, Mexico , 2005 International competition, 1st prize, i.c.w. Wonne Ickx | © OFFICE

МАСА-23030-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23050-А-03):
УРБАНИ ОБЈЕКТИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Основни циљ наставе је разумевање феномена организације и структуре простора у контексту савремене архитектонске праксе и актуелних теоријских истраживања. Овог семестра се садржај изборног предмета разматра и из угла ширих, урбаних околности који утичу на архитектонску праксу.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ОБЈЕКТИ

201718_MASA-23030-04-UPOTREBA-NASLEDJA-U-SAVREMENOJ-ARH_o

Atelier Jean Nouvel – Doha Tower, детаљ фасаде

МАСА-23030-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23050-А-04):
УПОТРЕБА НАСЛЕЂА У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Разумевање појма традиције кроз релативизацију њене темпоралности; елаборација успостављања најшире схваћене обичајности као последице културолошких, друштвених феномена и њиховог утицаја на организовани простор; сагледавање комуниколошких аспеката архитектуре кроз различите облике контекста са посебним нагласком на разумевању и разбијању предрасуда и стереопипа везаних за наслеђе као и парадигматских механизама који се преко њих испољавају. Развијање критичког односа према свакој врсти узора. Студенти преиспитују појмовне основе различитих феномена везаних за савременост, историчност, актуелност, наслеђе, оригиналност, читљивост, ауторство и сл. као и и њихове међусобне везе.

КУРИКУЛУМ: УПОТРЕБА НАСЛЕЂА У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

201718_MASA-23030-05-PROSTORI-SPEKTAKLA-DO-SCENE-SA-SCENE

Фото: Иван Зупанц

МАСА-23030-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23050-А-05):
ПРОСТОРИ СПЕКТАКЛА: ДО СЦЕНЕ СА СЦЕНЕ

Наставници:
мр Бранко Павић, редовни професор
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Ове године, предмет До сцене са сцене ће бити реализован у сарадњи са уметничким пројектом “Уметнобил” уметника Ивана Зупанца (http://umetnobil.rs/), специфичном уметничком платформом на точковима. Уметнички пројекат “Уметнобил” је у свом досадашњем раду омогућио многобројним уметницима различитих профила непосредно деловање у јавном простору.

Циљ предмета До сцене са сцене је да кроз рад на појединачним студентским пројектима у оквиру уметничког пројекта “Уметнобил”, омогући непосредно искуство комуникације сопствених идеја са публиком у различитим просторним ситуацијама.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРИ СПЕКТАКЛА: ДО СЦЕНЕ СА СЦЕНЕ

201516_MASA-23030-06-STAMBENA-ARH-U-SRBIJI-U-XIX-I-POC-XX-VEKA_o

Палата Н. Спасића у Кнез Михаиловој улици, бр. 33 | Фото © Мирјана Ротер Благојевић

МАСА-23030-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23050-А-06):
СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Циљ предмета је да се студенти упознају са трансформацијом стамбене архитектуре у Србији током 19. и почетком 20. века, из традиционалног у модерни концепт. Кроз предавања даје се основни увид у процесе развоја стамбеног концепта, кроз тумачење друштвених, економских и културних утицаја из непосредног и ширег окружења, као и утицаја убрзаног урбаног развоја насеља и промене структуре становника. Кроз наставу се анализирају опште и специфичне карактеристике појединих видова и типова стамбених зграда – једнопородичних и вишепородичних; стамбених и пословно-стамбених; у граду и на периферији и сл. Прати се утицај развоја законодавства и образовања на становање. Анализом карактеристичних примера се издвајају основни принципи формирања стамбених склопова, као и њиховог обликовања.

КУРИКУЛУМ: СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

201718_MASA-23030-07-ISTRAZIVANJE-KROZ-PROJEKAT

Арх модел са интегрисаним ХТС-ом | Фото: Милица Петровић

МАСА-23030-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23050-А-07):
ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Студенти ће бити упознати са концептом „Хибридних техничких система“, поља деловања које повезује низ дисциплина и истраживачких области као што су мехатроника, роботика, аутоматско управљање и дигитална фабрикација, и видовима примене оваквих система у савременој архитектонској пракси и истраживачком раду.

У првом делу семестра анализирамо низ примера архитектонских пројеката и истраживања са јасном израженом улогом Интегрисаних техничких система. У другом делу семестра, стечено знање продубљујемо кроз израду архитектонског решења за изабрани јавни простор.

КУРИКУЛУМ: ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ

201617_MASA-11030-07-PARAMETARSKO-PROJEKTOVANJE

Параметарско моделовање 2014/15, студентски радови

МАСА-23030-13: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-23050-А-13):
ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

Наставник:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

Основни принципи параметризације и параметарског моделовања архитектонске форме, у оквиру овог курса, презентовани су у комбинацији софтвера Rhino 3D и његовог додатка Grasshopper. Кроз серију практичних задатака, студенти ће савладати базичне технике програмирања помоћу визуелног програмског едитора, као и припрему модела за штампу.

КУРИКУЛУМ: ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ