UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A16 MASA-A12013

STUDIO M02A – Radionica

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA

Figurina iz Vinče | Izvor fotografije: http://www.panacomp.net/arheolosko-nalaziste-vinca/

STUDIO M02A – RADIONICA:
ARHITEKTONSKI MODEL

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje. Teorijska nastava izlaže načine korišćenja modela u projektantskom procesu kroz pregled tipova i pristupa izradi arhitektonskih modela kao fizičke prezentacije projektantske ideje. Praktična nastava se sastoji od rada na modelu, maketi, sopstvenog studentskog projekta modula M02 i identifikovanja eksperimentalnog, konceptualnog i prezentacionog karaktera arhitektonskog modela.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI MODEL

201718_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-DJURIC

Izvor ilustracije: iStock

STUDIO M02A – RADIONICA:
DIGITALNO / ANALOGNO

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Izraditi seriju maketa kojima se dokumentuje postupak transformacije na liniji digitalno – analogno. Transformaciju osmisliti u odnosu na temu projekta koji se radi u Studiju: OPEN CULT: APPLE DIGITALNI CENTAR: KULTURA, ISTRAŽIVANJE I APLIKATIVNOST.

KURIKULUM: DIGITALNO / ANALOGNO

201415_A11013-01_07_IZLOZBA_U_1_NA_1_o

Foto © Pavle Stamenović

STUDIO M02A – RADIONICA:
IZLOŽBA U 1 NA 1

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Nastavne aktivnosti koje se sprovode kroz radionicu su u vezi sa nastavom na seminaru U 1 na 1: Arhitektura upotrebnog predmeta. Studenti će kroz radionicu koncipirati i sprovesti izložbu prototipa upotrebnog predmeta koji su prethodno kreirali tokom semestra.

KURIKULUM: IZLOŽBA U 1 NA 1

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC

Izvor mape: GoogleMaps

STUDIO M02A – RADIONICA:
JEDNA RAVAN

Nastavnik:
mr Zoran Abadić, docent

Kompilacija: prikaz zajedničkih predloga u okviru studija.

KURIKULUM: JEDNA RAVAN

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC

STUDIO M02A – RADIONICA:
KREATIVNO MAPIRANJE GRADA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj radionice je istraživanje prostornih i oblikovnih potencijala određenog gradskog bloka ili gradske celine. U posebnom pogledu, cilj je da se formira vizuelna mapa grafičkih priloga i studija kojima se ispituju potencijali lokacije predviđene za realizaciju u okviru rada na predmetu Studio M02A – Projekat. Proizvod rada na predmetu predstavlja sveska A3 formata sa grafičkim prilozima (3-5 listova).

KURIKULUM: KREATIVNO MAPIRANJE GRADA

201415_MASA-A12013_STUDIO-M02-RADIONICA_Rajkovic_o

Igor Rajković – crtež

STUDIO M02A – RADIONICA:
SKEČBUK – ukoričene misli

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Dizajn korica seminarskog rada.

KURIKULUM: SKEČBUK – ukoričene misli

201718_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VIDENOVIC

Kadar u parku Manjež, Beograd | Foto: dr Aleksandar Videnović

STUDIO M02A – RADIONICA:
SLOBODNI PROSTORI: Karakteri ambijenata

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Savladavanje veština projektovanja i brzog kreativnog reagovanja na temu izrade idejnog rešenja uređenja slobodnih – parternih površina. Zadatak lokacijski i problemski prati temu Studio – Projekta M02a: OBNOVA STRUKTURE GRADA: Kada trola savije. Cilj je savremeno uređenje komunikacija i mesta okupljanja unutar predmetnog bloka, u duhu savremenih tendencija korišćenja javnih gradskih površina. Podrazumeva se zadovoljavanje funkcija koje treba da sadrže oaze relaksacije, uz obezbeđivanje logičnih pravaca kretanja i atraktivnih mesta zadržavanja ili okupljanja korisnika. Zadatak je u rasponu od ideje na nivou gradskog bloka, do dizajna urbanog mobilijara.

KURIKULUM: SLOBODNI PROSTORI: Karakteri ambijenata

201718_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-TURATO

Izvor ilustracije: Rijeka 2020

STUDIO M02A – RADIONICA:
24H DOGAĐAJ

Nastavnik:
dr Idis Turato

Radionica predstavlja neodvojivi deo Studio projekta. Cilj radionice je realizacija događaja kao sredstva prezentacije projektantskog procesa i rezultata.

KURIKULUM: 24H DOGAĐAJ