UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente (28.02.2018)
Spisak studenata za MASA-12040 (IASA-48040) MASIU-12050: IP 2 – URBANIZAM

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 2. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
12 MASA-12040

Izborni predmet 2 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12040-01: Grad i dizajn (MASIU-12050-01)
2. MASA-12040-02: Grad budućnosti
3. MASA-12040-03: Urbana mobilnost (MASIU-12050-03)
4. MASA-12040-04: Mreža pešačkih putanja u funkciji urbanog re-dizajna (MASIU-12050-04)
5. MASA-12040-05: Gradski centri (MASIU-12050-05)
6. MASA-12040-06: Elementi prostornog planiranja (MASIU-12050-06)
7. MASA-12040-07: Trendovi u urbanoj infrastrukturi (MASIU-12050-07)
8. MASA-12040-08: Gradski eksperiment
9. MASA-12040-09: Strategija integralnog urbanog razvoja – nov instrument planiranja u procesu integracije u EU (MASIU-12050-09)
10. MASA-12040-10: Arhitektura u kontekstu
11. MASA-12040-11: Prostorna kompozicija (MASIU-12050-11)

Lista izbornih predmeta:

MASA-12040-01 (IASA-48040-01) – MASIU-12050-01: IZBORNI PREDMET 2 – U:
GRAD I DIZAJN

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Upoznavanje sudenata sa aktuelnim problemima i fenomenima koji se vezuju za grad, kroz izučavanje studija i primera dobre prakse. Pristup problemu imaće strateški, taktički i operativni karakter.

Koncept savremenog života, segregacije, getoizacije, socijalnog kapitala i kohezije, u kontekstu urbanog gradskog tkiva i korelacija sa oblikovnim karakteristikama i dizajnom jednog grada biće razmatrani, kako sa konceptualnog tako i sa teorijskog aspekta.

KURIKULUM: GRAD I DIZAJN

201718_MASA-12040-03-IASA-48040-03-URBANA-MOBILNOST

Izložba radova studenata AF, Negotin 2012. | Foto: Aleksandra Đorđević

MASA-12040-03 (IASA-48040-03) – MASIU-12050-03: IZBORNI PREDMET 2 – U:
URBANA MOBILNOST

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Urbana mobilnost meri se kvalitetom dostupnosti ljudi i predstavlja integralni sistem različitih vidova saobraćaja: javnog gradskog, biciklističkog, pešačkog, automobilskog, teretnog. Arhitekti se aktivno uključuju u projektovanje mreža različitih kretanja, kreirajući privlačne i funkcionalne prostore. Cilj nastave je upoznavanje sa projektovanjem, menadžmentom i planiranjem prostora i urbane mobilnosti za održivo kretanje i kvalitetna mesta za život u gradu. Studenti rade projekat urbanog dizajna otvorenih prostora i mobilnosti na prostoru planirane nove Marine u Smederevu na ušću reke Jezave neposredno pored Smederevske tvrđave.

KURIKULUM: URBANA MOBILNOST

201516_MASA-12040-03-MREZA-PESACKIH-PUTANJA

Alex Krogh–Grabbe – Pešaci | Izvor fotografije: Alex Krogh–Grabbe

MASA-12040-04 (IASA-48040-04) – MASIU-12050-04: IZBORNI PREDMET 2 – U:
MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG REDIZAJNA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja i rekonstrukcije, sa posebnim osvrtom na neposredno pešačko okruženje. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu “Oblikovanje gradskih prostora”, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja organizacije urbane strukture. Istraživanje – praktična nastava na predmetu se sprovodi na konkretnom prostoru, poligonu u Beogradu i organizovan je u dve celine. Studenti na konkretnom prostoru istražuju relacije između koncentracija i intenziteta pešačkih kretanja, funkcionalnih, fizičkih i kulturoloških karakteristika odabrane lokacije i daju konkretne predloge redizajna, kao i uklapanja predmetne lokacije u širi kontekst.

KURIKULUM: MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG REDIZAJNA

201617_MASA-12040-05-GRADSKI-CENTRI_o

Autori ilustracije: Sara Kostić, Tijana Jablanović, Vera Stanišić, Andrea Jokić

MASA-12040-05 (IASA-48040-05) – MASIU-12050-05: IZBORNI PREDMET 2 – U:
GRADSKI CENTRI

Nastavnik:
dr Ksenija Lalović, vanredni profesor

“A great city is not to be confounded with a populous one.” Aristotle

Savremeni pristupi razumevanju, istraživanju i razvoju gradskih centara u urbanoj sredini: strukturne složenosti mreže gradskih centara, ključni faktori generativnih promena, dinamičnost i stohastička priroda, tipološka prepoznavanja…

KURIKULUM: GRADSKI CENTRI

MASA-12040-06-ELEMENTI-PROSTORNOG-PLANIRANJA_o

Ilustracija: Asocijacija prostornih planera

MASA-12040-06 (IASA-48040-06) – MASIU-12050-06: IZBORNI PREDMET 2 – U:
ELEMENTI PROSTORNOG PLANIRANJA

Nastavnik:
dr Biserka Mitrović, vanredni profesor

Predmet “Elementi prostornog planiranja” upoznaje studente osnovnim komponentama fizičkog i integralnog prostornog planiranja, kao i sa savremenim metodama, principima i konceptima prostornog razvoja u kontekstu evropskih politika prostornog razvoja. Procesi urbanizacije, urbani i ruralni razvoj, regionalni rast, uticaji evropskih politika na prostorno planiranje, ključni evropski dokumenti zasnovani na principu teritorijalne kohezije samo su neke od tema koje •će studentima dati osnovni uvid u materiju i omogćiti im da steknu saznanja i veštine značajne za praksu prostornog planiranja.

KURIKULUM: ELEMENTI PROSTORNOG PLANIRANJA

201415_MASA-12040-07_o

MASA-12040-07 (IASA-48040-07) – MASIU-12050-07: IZBORNI PREDMET 2 – U:
TRENDOVI U URBANOJ INFRASTRUKTURI

Nastavnik:
dr Danilo Furundžić, docent

Osnovni cilj nastave na ovom kursu je upoznavanje studenata sa adekvatnim načinom upravljanja urbanom infrastrukturom jednog grada produbljivanjem svesti o značaju menadžmenta urbane infrastrukture kroz upoznavanje, odnosno analizu problema sa kojima se svakodnevno susreće veliki broj evropskih i svetskih gradova, a koji su direktno prouzrokovani neadekvatnom metodom upravljanja infrastrukturom. Sve veća stopa urbanizacije, prenaseljenost, jaka konkurencija, nejednaka distribucija prostora, negativno utiču na zdravlje urbane populacije, na atraktivnost gradova, pa samim tim i na kvalitet životnog okruženja.

KURIKULUM: TRENDOVI U URBANOJ INFRASTRUKTURI

201718_MASA-12040-09-48040-09-STRATEGIJA-INTEGRALNOG-URBANOG-RAZVOJA

Ratka Čolić, Radionica – Definisanje vizije, generacija 2016-17

MASA-12040-09 (IASA-48040-09) – MASIU-12050-09: IZBORNI PREDMET 2 – U:
STRATEGIJA INTEGRALNOG URBANOG RAZVOJA

Nastavnik:
dr Ratka Čolić, docent

Cilj predmeta je da studenti razumeju savremenu praksu evropskog planiranja kroz primenu fomalnih i neformalnih instrumenata planiranja urbanog razvoja. Fokus je na jačanju kritičke svesti o aktuelnim istraživanjima i savremenoj praksi planiranja urbanog razvoja u zemljama EU i Srbiji. Pored razumevanja i kreiranja strategije integralnog urbanog razvoja pojedinačnih zona intervencije (centralna gradska područja sa stagnacijom ili opadanjem ekonomskog rasta, smanjene atraktivnosti, ugroženog identiteta; “brownfield” lokacije; područja izložena problemima zaštite životne sredine, klimatskih promena, neadekvatnih urbanih struktura i dr). Studenti razvijaju prenosive i profesionalne veštine koje će im omogućiti da pokažu inicijativu i ličnu i profesionalnu odgovornost.

KURIKULUM: STRATEGIJA INTEGRALNOG URBANOG RAZVOJA

201718_MASA-12040-11-IASA-48040-11-PROSTORNA-KOMPOZICIJA

Autor: Ivica Nikolić

MASA-12040-11 (IASA-48040-11) – MASIU-12050-11: IZBORNI PREDMET 2 – U:
PROSTORNA KOMPOZICIJA

Nastavnik:
arh. Ivica Nikolić, docent

Cilj nastave na predmetu je osposobljavanje studenata ka povezivanju dosadašnjih stečenih znanja i veština iz oblasti urbanizma i arhitekture, sa novim znanjima iz oblasti prostorne kompozicije, a u cilju daljeg ovladavanja veštinama urbanističko-arhitektonskog projektovanja, sa posebnim akcentom na aspekt prostorne kompozicije u osmišljavanju i projektovanju kompleksnih urbanističko-arhitektonskih celina. Seminar podrazumeva teorijski i praktični deo. U teorijskom delu obuhvata: analize istorijskog kontinuiteta razvoja prostornih kompozicija, upoznavanje studenata sa opštim pojmovima i kategorijama prostorne kompozicije, sve do saznanja o celovitosti i sintezi kompozicionih elemenata, kao jednom od ciljeva u procesu projektovanja. U praktičnom delu studenti pripremaju i prezentuju (sukcesivno tokom semestra) 5 zadataka, na osnovu obrađenih teoretskih oblasti prostorne kompozicije.

KURIKULUM: PROSTORNA KOMPOZICIJA