УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте (28.02.2018)
Списак студената за МАСА-12040 (ИАСА-48040) МАСИУ-12050: ИП 2 – УРБАНИЗАМ

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
12 МАСА-12040

Изборни предмет 2 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12040-01: Град и дизајн (МАСИУ-12050-01)
2. МАСА-12040-02: Град будућности
3. МАСА-12040-03: Урбана мобилност (МАСИУ-12050-03)
4. МАСА-12040-04: Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна (МАСИУ-12050-04)
5. МАСА-12040-05: Градски центри (МАСИУ-12050-05)
6. МАСА-12040-06: Елементи просторног планирања (МАСИУ-12050-06)
7. МАСА-12040-07: Трендови у урбаној инфраструктури (МАСИУ-12050-07)
8. МАСА-12040-08: Градски експеримент
9. МАСА-12040-09: Стратегија интегралног урбаног развоја – нов инструмент планирања у процесу интеграције у ЕУ (МАСИУ-12050-09)
10. МАСА-12040-10: Архитектура у контексту
11. МАСА-12040-11: Просторна композиција (МАСИУ-12050-11)

Листа изборних предмета:

МАСА-12040-01 (ИАСА-48040-01) – МАСИУ-12050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ГРАД И ДИЗАЈН

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Упознавање судената са актуелним проблемима и феноменима који се везују за град, кроз изучавање студија и примера добре праксе. Приступ проблему имаће стратешки, тактички и оперативни карактер.

Концепт савременог живота, сегрегације, гетоизације, социјалног капитала и кохезије, у контексту урбаног градског ткива и корелација са обликовним карактеристикама и дизајном једног града биће разматрани, како са концептуалног тако и са теоријског аспекта.

КУРИКУЛУМ: ГРАД И ДИЗАЈН

201718_MASA-12040-03-IASA-48040-03-URBANA-MOBILNOST

Изложба радова студената АФ, Неготин 2012. | Фото: Александра Ђорђевић

МАСА-12040-03 (ИАСА-48040-03) – МАСИУ-12050-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
УРБАНА МОБИЛНОСТ

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Урбана мобилност мери се квалитетом доступности људи и представља интегрални систем различитих видова саобраћаја: јавног градског, бициклистичког, пешачког, аутомобилског, теретног. Архитекти се активно укључују у пројектовање мрежа различитих кретања, креирајући привлачне и функционалне просторе. Циљ наставе је упознавање са пројектовањем, менаџментом и планирањем простора и урбане мобилности за одрживо кретање и квалитетна места за живот у граду. Студенти раде пројекат урбаног дизајна отворених простора и мобилности на простору планиране нове Марине у Смедереву на ушћу реке Језаве непосредно поред Смедеревске тврђаве.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА МОБИЛНОСТ

201516_MASA-12040-03-MREZA-PESACKIH-PUTANJA

Alex Krogh–Grabbe – Пешаци | Извор фотографије: Alex Krogh–Grabbe

МАСА-12040-04 (ИАСА-48040-04) – МАСИУ-12050-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕДИЗАЈНА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и реконструкције, са посебним освртом на непосредно пешачко окружење. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету “Обликовање градских простора”, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре. Истраживање – практична настава на предмету се спроводи на конкретном простору, полигону у Београду и организован је у две целине. Студенти на конкретном простору истражују релације између концентрација и интензитета пешачких кретања, функционалних, физичких и културолошких карактеристика одабране локације и дају конкретне предлоге редизајна, као и уклапања предметне локације у шири контекст.

КУРИКУЛУМ: МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕДИЗАЈНА

201617_MASA-12040-05-GRADSKI-CENTRI_o

Аутори илустрације: Сара Костић, Тијана Јаблановић, Вера Станишић, Андреа Јокић

МАСА-12040-05 (ИАСА-48040-05) – МАСИУ-12050-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ГРАДСКИ ЦЕНТРИ

Наставник:
др Ксенија Лаловић, ванредни професор

“A great city is not to be confounded with a populous one.” Aristotle

Савремени приступи разумевању, истраживању и развоју градских центара у урбаној средини: структурне сложености мреже градских центара, кључни фактори генеративних промена, динамичност и стохастичка природа, типолошка препознавања…

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКИ ЦЕНТРИ

MASA-12040-06-ELEMENTI-PROSTORNOG-PLANIRANJA_o

Илустрација: Асоцијација просторних планера

МАСА-12040-06 (ИАСА-48040-06) – МАСИУ-12050-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ЕЛЕМЕНТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Наставник:
др Бисерка Митровић, ванредни професор

Предмет “Елементи просторног планирања” упознаје студенте основним компонентама физичког и интегралног просторног планирања, као и са савременим методама, принципима и концептима просторног развоја у контексту европских политика просторног развоја. Процеси урбанизације, урбани и рурални развој, регионални раст, утицаји европских политика на просторно планирање, кључни европски документи засновани на принципу територијалне кохезије само су неке од тема које •ће студентима дати основни увид у материју и омогћити им да стекну сазнања и вештине значајне за праксу просторног планирања.

КУРИКУЛУМ: ЕЛЕМЕНТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

201415_MASA-12040-07_o

МАСА-12040-07 (ИАСА-48040-07) – МАСИУ-12050-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ТРЕНДОВИ У УРБАНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

Наставник:
др Данило Фурунџић, доцент

Основни циљ наставе на овом курсу је упознавање студената са адекватним начином управљања урбаном инфраструктуром једног града продубљивањем свести о значају менаџмента урбане инфраструктуре кроз упознавање, односно анализу проблема са којима се свакодневно сусреће велики број европских и светских градова, а који су директно проузроковани неадекватном методом управљања инфраструктуром. Све већа стопа урбанизације, пренасељеност, јака конкуренција, неједнака дистрибуција простора, негативно утичу на здравље урбане популације, на атрактивност градова, па самим тим и на квалитет животног окружења.

КУРИКУЛУМ: ТРЕНДОВИ У УРБАНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

201718_MASA-12040-09-48040-09-STRATEGIJA-INTEGRALNOG-URBANOG-RAZVOJA

Ратка Чолић, Радионица – Дефинисање визије, генерација 2016-17

МАСА-12040-09 (ИАСА-48040-09) – МАСИУ-12050-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА

Наставник:
др Ратка Чолић, доцент

Циљ предмета је да студенти разумеју савремену праксу европског планирања кроз примену фомалних и неформалних инструмената планирања урбаног развоја. Фокус је на јачању критичке свести о актуелним истраживањима и савременој пракси планирања урбаног развоја у земљама ЕУ и Србији. Поред разумевања и креирања стратегије интегралног урбаног развоја појединачних зона интервенције (централна градска подручја са стагнацијом или опадањем економског раста, смањене атрактивности, угроженог идентитета; “brownfield” локације; подручја изложена проблемима заштите животне средине, климатских промена, неадекватних урбаних структура и др). Студенти развијају преносиве и професионалне вештине које ће им омогућити да покажу иницијативу и личну и професионалну одговорност.

КУРИКУЛУМ: СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА

201718_MASA-12040-11-IASA-48040-11-PROSTORNA-KOMPOZICIJA

Аутор: Ивица Николић

МАСА-12040-11 (ИАСА-48040-11) – МАСИУ-12050-11: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА

Наставник:
арх. Ивица Николић, доцент

Циљ наставе на предмету је оспособљавање студената ка повезивању досадашњих стечених знања и вештина из области урбанизма и архитектуре, са новим знањима из области просторне композиције, а у циљу даљег овладавања вештинама урбанистичко-архитектонског пројектовања, са посебним акцентом на аспект просторне композиције у осмишљавању и пројектовању комплексних урбанистичко-архитектонских целина. Семинар подразумева теоријски и практични део. У теоријском делу обухвата: анализе историјског континуитета развоја просторних композиција, упознавање студената са општим појмовима и категоријама просторне композиције, све до сазнања о целовитости и синтези композиционих елемената, као једном од циљева у процесу пројектовања. У практичном делу студенти припремају и презентују (сукцесивно током семестра) 5 задатака, на основу обрађених теоретских области просторне композиције.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА