UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za MASA-23050 Izborni predmet 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
II godina – 3. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
21 MASA-23050

Izborni predmet 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23050-01: Obnova zgrada u kontekstu održive arhitekture
2. MASA-23050-02: Tehnologije obnove zgrada
3. MASA-23050-03: Osvetljenje u enterijeru
4. MASA-23050-04: Specijalne konstrukcije
5. MASA-23050-05: Prethodno napregnute konstrukcije
6. MASA-23050-06: Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje
7. MASA-23050-07: Drvene strukture
8. MASA-23050-08: LEED i ekološki aspekti arhitektonske prakse
9. MASA-23050-09: Optimizacija konstruktivnih sistema

Lista izbornih predmeta:

MASA-23050-03: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
OSVETLJENJE U ENTERIJERU

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Upoznavanje sa uslovima i principima projektovanja osvetljenja u enterijeru. Analiziraju se kriterijumi za projektovanje osvetljenja kroz zahteve korisnika, funkciju, primenjene materijale, kao i fizičke odlike prostora. Uticaji na kvalitet osvetljenja se sagledavaju u okviru opšte arhitektonske koncepcije.

KURIKULUM: OSVETLJENJE U ENTERIJERU PLAN PREDAVANJA: OSVETLJENJE U ENTERIJERU

201617_MASA-23050-05-PRETHODNO-NAPREGNUTE-KONSTRUKCIJE

Prof. dr Milan Glišić – Pojednostavljen princip prednaprezanja

MASA-23050-05: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Nastavnik:
Dr Radojko Obradović, docent

Ideja i primena prethodno napregnutih betonskih konstrukcija datira od samih početaka korišćenja armiranog betona kao konstruktivnog elementa. U savremenoj praksi primena ovih konstrukcija je omogućila realizaciju mnogih ideja arhitekata pri čemu se optimalno realizuju vremenski i finansijski parametri izgradnje.

KURIKULUM: PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE

201516_MASA-23050-06-REKONSTRUKCIJA-I-SANACIJA-OBJEKATA-VISOKOGRADNJE_o

Foto © dr Nenad Šekularac

MASA-23050-06: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Nastavnik:
dr Nenad Šekularac, vanredni profesor

Upoznavanje sa osnovnim principima rekonstrukcije i sanacije objekata visokogradnje kao veoma važnim delom inženjerske delatnosti iz oblasti arhitekture i građevinarstva predstavlja cilj ovog predmeta. Sticanje neophodnih znanja iz ove oblasti uz upoznavanje sa logikom konstruisanja, rekonstruisanja u cilju promene namene prostora, kao i saniranja i otklanjanje problema nastalih pod dejstvom raznih uzroka.

Upoznavanje sa problematikom rekonstrukcije i sanacije objekata visokogradnje, kroz metode konstruktivne sanacije temelja, zidova, međuspratnih tavanica, lukova, svodova, kupola, dimnjaka i ostalih delova arhitektonskih objekata visokogradnje, predstavlja neiscrpnu oblast istraživanja i rada i tretira se sa aspekta statičko-konstruktivne zaštite, materijalizacije i detalja, kao i primene stečenih znanja u praksi – u postupku rekonstrukcije i sanacije obj. visokogradnje kao i na objektima graditeljske prošlosti.

KURIKULUM: REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

201516_MASA-23050-07_DRVENE-STRUKTURE_o

Foto © dr Žikica Tekić

MASA-23050-07: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
DRVENE STRUKTURE

Nastavnik:
dr Žikica Tekić, docent

Predmetom je obuhvaćeno područje oblikovanja savremenih drvenih struktura – industrijalizovanih sistema građenja, po principima otvorene prefabrikacije. Studentima se, kroz ciklus predavanja, prezentuje sistem Lakih krovnih vezača. U sklopu predavanja, kroz prikaz brojnih primera realizovanih konstrukcija, studentima se prezentuje široko polje primene drvenih rešetkastih nosača u sistemu LKV, u arhitektonskom konstrukterstvu. Predmet rada je zasnovan na principima modernog projektovanja konstrukcija u drvetu, u oblasti kreiranja različitih oblika drvenih struktura. Materija koja se izlaže u sklopu ovog predmeta, pruža mogućnost studentima da svoj rad na projektovanju drvenih struktura podignu na viši nivo, primenom definisanih principa oblikovanja nosača i principa funkcionalne organizacije drvenih struktura.

KURIKULUM: DRVENE STRUKTURE

201617_MASA-23050-08_LEED-I-EKOLOSKI-ASPEKTI-ARH-PRAKSE

Shadow & Light | François Roche

MASA-23050-08: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
LEED I EKOLOŠKI ASPEKTI ARHITEKTONSKE PRAKSE

Nastavnik:
dr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Predmet ima za cilj razvijanje kritičkog sagledavanja ekoloških karakteristika arhitektonskih objekata i implementaciju stečenih znanja u proces projektovanja. Tokom rada na predmetu, studenati se, kroz teorijski i praktičan rad, upoznajy sa osnovnim principima i strategijama internacionalnog sertifikacionog sistema LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Po završenom kursu, studenti stiču uslov za polaganje profesionalnog ispita kojim dobija zvanje LEED GA (LEED Green Associate).

KURIKULUM: LEED I EKOLOŠKI ASPEKTI ARHITEKTONSKE PRAKSE

MASA-11050-06-OPTIMIZACIJA-KONSTRUKTIVNIH-SISTEMA_o

Topološka optimizacija elementa konstrukcije | Milošević, J. i Nestorović, M.

MASA-23050-09: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
OPTIMIZACIJA KONSTRUKTIVNIH SISTEMA

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

U okvirima ovog kursa studenti se upoznaju sa mogućnostima optimizacije kao generativne metoda u procesu projektovanja konstruktivnih sistema. Ocena efikasnosti kao mera performansi, uobičajeno dominira u domenu inženjerastva, gde je derivacija forme kroz analize zasnovane na performansama standardan pristup. Tokom kursa studentima se prikazuju kreativni potencijali ovog pristup u kome projektno rešenje predstavlja racionalan odgovor na ograničenja, a zahtev za efikasnošću ukorenjen u najstarije ambicije arhitektonske discipline, realizuje se korišćenjem unapređenih mogućnosti novih računarskih alata.

KURIKULUM: OPTIMIZACIJA KONSTRUKTIVNIH SISTEMA