UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za MASA-23030 Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
II godina – 3. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
19 MASA-23030

Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23030-01: Mesta dokolice u savremenom gradu: otvoreni javni gradski prostori
2. MASA-23030-02: Prostori spektakla
3. MASA-23030-03: Urbani objekti
4. MASA-23030-04: Upotreba nasleđa u savremenoj arhitekturi
5. MASA-23030-05: Prostori spektakla: do scene sa scene
6. MASA-23030-06: Stambena arhitektura u Srbiji u 19. i početkom 20. veka
7. MASA-23030-07: Istraživanje kroz projekat
8. MASA-23030-08: Digitalna animacija 3

Lista izbornih predmeta:

201617_MASA-23030-01-MESTA-DOKOLICE-U-SAVREMENOM-GRADU

Rufino Tamayo (1899–1991), Moon Face (Cara de Luna), 1964, Printed by Kenneth Tyler (b. 1931), Lithograph | © D.R. Rufino Tamayo, Herederos, Mexico, 2009, Fundacion Olga y Rufino Tamayo, A.C.; Amon Carter Museum, Fort Worth, Texas, Gift of Ruth Carter Stevenson

MASA-23030-01: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
MESTA DOKOLICE U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI GRADSKI PROSTORI

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

Razumevanje složenosti fenomena napuštenih  javnih prostora u gradu, te ispitivanje potencijala njihove transformacije. Napušteni  javni prostori posmatraju se sa urbanističkog, arhitektonskog, kulturno-istorijskog i društveno-ekonomskog stanovišta, a potencijal njihove transformacije kroz okvir savremene svakodnevice.

Ove godine tematski okvir je EKO PLATFORMA, posmatrana kao urbani generator napuštenih prostora grada. Prostorni okvir ovogodišnjeg zadatka je RATNO OSTRVO.

KURIKULUM: MESTA DOKOLICE U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI GRADSKI PROSTORI

201516_MASA-23030-03-URBANI-OBJEKTI_o

BORDER GARDEN, Mexico , 2005 International competition, 1st prize, i.c.w. Wonne Ickx | © OFFICE

MASA-23030-03: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
URBANI OBJEKTI

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave je razumevanje fenomena organizacije i strukture prostora u kontekstu savremene arhitektonske prakse i aktuelnih teorijskih istraživanja. Ovog semestra se sadržaj izbornog predmeta razmatra i iz ugla širih, urbanih okolnosti koji utiču na arhitektonsku praksu.

KURIKULUM: URBANI OBJEKTI

201617_MASA-23030-04-UPOTREBA-NASLEDJA-U-SAVREMENOJ-ARH

MASA-23030-04: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
UPOTREBA NASLEĐA U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Razumevanje pojma tradicije kroz relativizaciju njene temporalnosti; elaboracija uspostavljanja najšire shvaćene običajnosti kao posledice kulturoloških, društvenih fenomena i njihovog uticaja na organizovani prostor; sagledavanje komunikoloških aspekata arhitekture kroz različite oblike konteksta sa posebnim naglaskom na razumevanju i razbijanju predrasuda i stereopipa vezanih za nasleđe kao i paradigmatskih mehanizama koji se preko njih ispoljavaju. Razvijanje kritičkog odnosa prema svakoj vrsti uzora.

KURIKULUM: UPOTREBA NASLEĐA U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

201617_MASA-23030-05-PROSTORI-SPEKTAKLA-DO-SCENE-SA-SCENE

Polyark 4/Fun Palace Futures

MASA-23030-05: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
PROSTORI SPEKTAKLA: DO SCENE SA SCENE

Nastavnici:
mr Branko Pavić, redovni profesor
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Ove godine, predmet Do scene sa scene je deo međunarodnog projekta ”Polyark 4/Fun Palace Futures project”, koji je razvijen od strane RIBA organizacije. Ovaj projekat predstavlja trenutno najveću svetsku virtuelnu školu arhitekture, u kojoj učestvuje više od trideset fakulteta sa svih kontinenata. Projekat je zasnovan na virtuelnoj saradnji i razmeni informacija.

Proces i rezultati rada na ovom projektu će biti prikazani i publikovani na posebnom veb sajtu i pratećem blogu, kao i u završnoj publikaciji.

KURIKULUM: PROSTORI SPEKTAKLA: DO SCENE SA SCENE

201516_MASA-23030-06-STAMBENA-ARH-U-SRBIJI-U-XIX-I-POC-XX-VEKA_o

Palata N. Spasića u Knez Mihailovoj ulici, br. 33 | Foto © Mirjana Roter Blagojević

MASA-23030-06: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
STAMBENA ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I POČETKOM 20. VEKA

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa transformacijom stambene arhitekture u Srbiji tokom 19. i početkom 20. veka, iz tradicionalnog u moderni koncept. Kroz predavanja daje se osnovni uvid u procese razvoja stambenog koncepta, kroz tumačenje društvenih, ekonomskih i kulturnih uticaja iz neposrednog i šireg okruženja, kao i uticaja ubrzanog urbanog razvoja naselja i promene strukture stanovnika. Kroz nastavu se analiziraju opšte i specifične karakteristike pojedinih vidova i tipova stambenih zgrada – jednoporodičnih i višeporodičnih; stambenih i poslovno-stambenih; u gradu i na periferiji i sl. Prati se uticaj razvoja zakonodavstva i obrazovanja na stanovanje. Analizom karakterističnih primera se izdvajaju osnovni principi formiranja stambenih sklopova, kao i njihovog oblikovanja.

KURIKULUM: STAMBENA ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I POČETKOM 20. VEKA

201617_MASA-23030-07-ISTRAZIVANJE-KROZ-PROJEKAT

Arhitektonsko-urbanističkom rešenje za uređenje Trga Slavija | Autor: 4od7 Arhitektura

MASA-23030-07: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA:
ISTRAŽIVANJE KROZ PROJEKAT

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Studenti će biti upoznati sa konceptom „Hibridnih tehničkih sistema“, polja delovanja koje povezuje niz disciplina i istraživačkih oblasti kao što su mehatronika, robotika, automatsko upravljanje i digitalna fabrikacija, i vidovima primene ovakvih sistema u savremenoj arhitektonskoj praksi i istraživačkom radu.

U prvom delu semestra analiziramo niz primera arhitektonskih projekata i istraživanja sa jasnom izraženom ulogom Integrisanih tehničkih sistema. U drugom delu semestra, stečeno znanja primenjujemo u izradi prototipskog modela modela koji obuhvata arhitektonsko rešenje kao i potpuno funkcionalan integrisani tehnički sistem.

KURIKULUM: ISTRAŽIVANJE KROZ PROJEKAT