UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A15 MASA-A12012

STUDIO M02A – Seminar

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Gilbert Claes – Red House Reflections

STUDIO M02A – SEMINAR:
BITNOSTI

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Težišna orijentacija seminara je da studentima omogući proširenje znanja o složenim principima projektovanja kroz analizu i razumevanje uticajnih faktora u izboru projektanskog pristupa i procesu donošenja odluka tokom projektantskog procesa. Studio – Seminar u odnosu na Studio – Projekat postavljen je kao istraživački i teorijski deo rada sproveden kroz različite metode i pristupe analitici koja prethodi i prati rad na izradi arhitektonsko-urbanističkog projekta, a materijalizuje se kroz elaborat čiji je ishod određen karakterom programa na predmetu Studio M02A – Projekat – INTERPOLACIJA.

KURIKULUM: BITNOSTI

201617_MASA-A12012-01--STUDIO-M02A-SEMINAR-ALEKSANDRU-VUJA_o

Jovana Zorić – Pijaca Bajloni, Beograd

STUDIO M02A – SEMINAR:
DIJAGRAM

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Dijagram je pojednostavljena i strukturirana vizuelna reprezentacija koncepata, ideja, konstrukcija, odnosa, statističkih podataka, anatomije itd. korišćena na svim poljima ljudske delatnosti da bi slikom pojasnila neku temu. Arhitektonski dijagram je oblast primene znanja o konceptualizaciji ideje gde se postavkom dijagramske programske celine studenti uvode u prostorno-programske koncepte i modele i njihovo prevođenje u interakciji ideje i realizacije ideje.

KURIKULUM: DIJAGRAM

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-MAKSIMOVIC_o

Mark Goldman – City on the Edge: Buffalo, New York, 1900 – Present

STUDIO M02A – SEMINAR:
IDENTITET GRADSKIH IVICA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj seminara je ispitivanje arhitektonskog identiteta na ivici grada i upoznavanje sa metodologijom prostorne i oblikovne analize u arhitekturi. U posebnom pogledu, cilj je da se formira kritički odnos prema određenoj arhitektonskoj koncepciji u odnosu na arhitektonski program i prostorni kontekst. Na osnovu toga radi se studija slučaja na izabranom primeru iz literature i na sopstvenom projektu koji se radi u okviru predmeta Studio m02a – Projekat. Na osnovu prezentacionog materijala, svaki student pravi mapu svog rada na formatu A3 kao sastavni deo semestralnog elaborata.

KURIKULUM: IDENTITET GRADSKIH IVICA

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-VIDENOVIC_o

Ram: Moskva, Ruska federacija | Foto: dr Aleksandar Videnović

STUDIO M02A – SEMINAR:
KONTEKST (ČETIRI DOBA) – OBNOVA I REKONSTRUKCIJA GRADSKOG TKIVA

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Upoznavanje studenata sa potrebom kvalitetnog sagledavanja, opsežne analize i poštovanja konteksta u intervenisanju u konkretnom prostoru i vremenu, odnosno uvažavanja složenosti i slojevitosti geneze neposrednog okruženja u kome se projektuje. Izraženi ambijentalni konflikti, zatečena struktura, različita vremena geneze postojeće fizičke strukture, topografija terena, smenjivanje ambijenata, preovlađujuća atmosfera okruženja, funkcija i njena opravdanost, ostaci prethodnih ideologija u prostoru, arhitektura pod delimičnom ambijentalnom i spomeničkom zaštitom – samo su neki od aspekata koji se u ozbiljnoj meri moraju uvažavati pri projektovanju novog.

KURIKULUM: KONTEKST (ČETIRI DOBA) – OBNOVA I REKONSTRUKCIJA GRADSKOG TKIVA

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC_o

Foto: Zoran Abadić – Den Haag NL, 2012 08 17

STUDIO M02A – SEMINAR:
ODNOSI

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Uočavanje, tumačenje i analiza elementarnih uslova potrebnih za ostvarivanje željenog stepena komunikacije, neposrednih odnosa i veza dva lica grada u postupku definisanja specifičnih arhitektonskih, prostorno programskih modela.

Seminar je direktno povezan sa radom na zadatku “VEZA – Beograd Novi Beograd” i osmišljen da postavlja pitanja od značaja za temu.

KURIKULUM: ODNOSI

201617_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-DJURIC_o

Foto: David Sillitoe | © Guardian

STUDIO M02A – SEMINAR:
OPEN SOURCE : APPLE : SWIFT

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Cilj seminara je upoznavanje studenata sa DIGITALNIM mehanizmima kao sredstvom i alatom projektantskog procesa.

KURIKULUM: OPEN SOURCE : APPLE : SWIFT

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Foto © Anđelka Marković

STUDIO M02A – SEMINAR:
U 1 NA 1 – ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Seminar ima za cilj sticanje novih veština kroz arhitektonski postupak i jezik, optimalno usaglašen sa tehničkim i funkcionalnim zakonitostima i mogućnostima izrade predmeta/mobilijara, kao i realizaciju prototipa u realnim tehnološkim i tržišnim uslovima.

KURIKULUM: U 1 NA 1 – ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA