УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А15 МАСА-А12012

СТУДИО М02А – Семинар

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Gilbert Claes – Red House Reflections

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
БИТНОСТИ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Тежишна оријентација семинара је да студентима омогући проширење знања о сложеним принципима пројектовања кроз анализу и разумевање утицајних фактора у избору пројектанског приступа и процесу доношења одлука током пројектантског процеса. Студио – Семинар у односу на Студио – Пројекат постављен је као истраживачки и теоријски део рада спроведен кроз различите методе и приступе аналитици која претходи и прати рад на изради архитектонско-урбанистичког пројекта, а материјализује се кроз елаборат чији је исход одређен карактером програма на предмету Студио М02А – Пројекат – ИНТЕРПОЛАЦИЈА.

КУРИКУЛУМ: БИТНОСТИ

201617_MASA-A12012-01--STUDIO-M02A-SEMINAR-ALEKSANDRU-VUJA_o

Јована Зорић – Пијаца Бајлони, Београд

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ДИЈАГРАМ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Дијаграм је поједностављена и структурирана визуелна репрезентација концепата, идеја, конструкција, односа, статистичких података, анатомије итд. коришћена на свим пољима људске делатности да би сликом појаснила неку тему. Архитектонски дијаграм је област примене знања о концептуализацији идеје где се поставком дијаграмске програмске целине студенти уводе у просторно-програмске концепте и моделе и њихово превођење у интеракцији идеје и реализације идеје.

КУРИКУЛУМ: ДИЈАГРАМ

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-MAKSIMOVIC_o

Mark Goldman – City on the Edge: Buffalo, New York, 1900 – Present

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ИДЕНТИТЕТ ГРАДСКИХ ИВИЦА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ семинара је испитивање архитектонског идентитета на ивици града и упознавање са методологијом просторне и обликовне анализе у архитектури. У посебном погледу, циљ је да се формира критички однос према одређеној архитектонској концепцији у односу на архитектонски програм и просторни контекст. На основу тога ради се студија случаја на изабраном примеру из литературе и на сопственом пројекту који се ради у оквиру предмета Студио м02а – Пројекат. На основу презентационог материјала, сваки студент прави мапу свог рада на формату А3 као саставни део семестралног елабората.

КУРИКУЛУМ: ИДЕНТИТЕТ ГРАДСКИХ ИВИЦА

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-VIDENOVIC_o

Рам: Москва, Руска федерација | Фото: др Александар Виденовић

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
КОНТЕКСТ (ЧЕТИРИ ДОБА) – ОБНОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ ТКИВА

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Упознавање студената са потребом квалитетног сагледавања, опсежне анализе и поштовања контекста у интервенисању у конкретном простору и времену, односно уважавања сложености и слојевитости генезе непосредног окружења у коме се пројектује. Изражени амбијентални конфликти, затечена структура, различита времена генезе постојеће физичке структуре, топографија терена, смењивање амбијената, преовлађујућа атмосфера окружења, функција и њена оправданост, остаци претходних идеологија у простору, архитектура под делимичном амбијенталном и споменичком заштитом – само су неки од аспеката који се у озбиљној мери морају уважавати при пројектовању новог.

КУРИКУЛУМ: КОНТЕКСТ (ЧЕТИРИ ДОБА) – ОБНОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ ТКИВА

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC_o

Фото: Зоран Абадић – Den Haag NL, 2012 08 17

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ОДНОСИ

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Уочавање, тумачење и анализа елементарних услова потребних за остваривање жељеног степена комуникације, непосредних односа и веза два лица града у поступку дефинисања специфичних архитектонских, просторно програмских модела.

Семинар је директно повезан са радом на задатку “ВЕЗА – Београд Нови Београд” и осмишљен да поставља питања од значаја за тему.

КУРИКУЛУМ: ОДНОСИ

201617_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-DJURIC_o

Фото: David Sillitoe | © Guardian

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
OPEN SOURCE : APPLE : SWIFT

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Циљ семинара је упознавање студената са DIGITALNIM механизмима као средством и алатом пројектантског процеса.

КУРИКУЛУМ: OPEN SOURCE : APPLE : SWIFT

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Фото © Анђелка Марковић

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Семинар има за циљ стицање нових вештина кроз архитектонски поступак и језик, оптимално усаглашен са техничким и функционалним законитостима и могућностима израде предмета/мобилијара, као и реализацију прототипа у реалним технолошким и тржишним условима.

КУРИКУЛУМ: У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА