UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Spisak studenata za MASA-A12011 Studio M02A – Projekat

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A14 MASA-A12011

STUDIO M02A – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC_o

Foto: Zoran Abadić – Den Haag NL, 2012 08 17

STUDIO M02A – PROJEKAT:
VEZA – BEOGRAD NOVI BEOGRAD

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Cilj zadatka je projektovanje veze kao elementa infrastrukture dva grada u vidu prostorno-programskog rešenja odnosa i afirmacije kontakta javnog prostora Beograda i Novog Beograda. Mesto, karakter i forma veze se istražuje kao potencijal istovremene graničnosti i bezgraničnosti “ničije teritorije”.

KURIKULUM: VEZA – BEOGRAD NOVI BEOGRAD

201617-MASA-A12011-01-STUDIO-MAKSIMOVIC-M02A-PROJEKAT_o

Foto © Bing Maps

STUDIO M02A – PROJEKAT:
GRAD NA IVICI

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj zadatka je istraživanje potencijala javnih gradskih sadržaja (prostori kulture, rekreacije, ugostiteljstva, komercijalnih sadržaja…) u aktiviranju gradskog bloka na ivici grada.

Poseban cilj predstavlja realizacija idejnog programskog i arhitektonsko-urbanističkog rešenja gradskog objekta (bloka) u razmeri 1:500/1:200, sa razvijenom programskom i prostornom organizacijom izabranih javnih sadržaja.

KURIKULUM: GRAD NA IVICI

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VIDENOVIC_o

balkon, Grac, Austrija | Foto: dr Aleksandar Videnović

STUDIO M02A – PROJEKAT:
DORTYOL (ČETIRI PUTA) – AKTIVIRANJE PROSTORNOG POTENCIJALA GRADSKOG BLOKA

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Istraživanje mogućnosti kvalitetnog i savremenog aktiviranja potencijala prostora gradskog bloka. U okruženju istorijskog ambijenta Dorćola u Beogradu, tretira se u urbanističko – arhitektonskom smislu jedan donjogradski blok, uokviren glavnim vezama sa grebena ka Dunavu i sekundarnim podužnim pravcima. Traga se za adekvatnim načinima osmišljavanja savremenih potrebnih sadržaja, definisanih širim tematskim okvirom – višenamenski gradski centri sa raznovrsnim namenskim sklopovima, odnosno javni gradski prostor ili sadržaj sa karakterom javnog korišćenja i tretmana. U okviru studija, proces projektovanja prati teoretska nastava u vidu seminara sa srodnom tematikom.

KURIKULUM: DORTYOL (ČETIRI PUTA) – AKTIVIRANJE PROSTORNOG POTENCIJALA GRADSKOG BLOKA

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Foto © Anđelka Marković

STUDIO M02A – PROJEKAT:
INKUBATOR+

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

U eri razvoja samostalnih malih biznisa, kao generatora razvoja, javlja se potreba za grupisanje srodnih delatnosti u arhitektonsku strukturu koja objedinjuje sve zajedničke potrebe korisnika. Boravak, rad, stvaralaštvo, sa jedne strane i potrebe za zajedničkim izložbenim i prodajnim prostorom, prostorom za edukaciju i zajedničkom logistikom (administracija, zanatske radionice, magacini, smeštaj i sl.) predstavljaju projektantski izazov. Studenti pronalaze odgovarajuću lokaciju, kontekstualizuju i konceptualizuju problem, a zatim kreiraju idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje sa elementima idejnog projekta, paralelno sa izradom prototipa upotrebnog predmeta sa seminaru.

KURIKULUM: INKUBATOR+

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Gilbert Claes – Red House Reflections

STUDIO M02A – PROJEKAT:
INTERPOLACIJA

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Istraživanje mogućnosti transformacije, redefinicije i afirmacije potencijala lokacije, arhitekturom i sadržajima.

Prostorni okvir: segment bloka u između ulica Tadeuša Košćuška, Uzun Mirkove, Cara Uroša i Cincar Jankove.

Odnos grada i arhitekture određen je urbanistički i tipološki u formu višenamenskih gradskih centara koji predstavljaju najraznovrsnije sklopove sadržaja čiji je krajnji ishod stvaranje javnih gradskih prostora ili, preciznije, prostora sa javnim korišćenjem. Poslovanje, administracija, trgovina, ugostiteljstvo, informaciono-prezentacioni sadržaji, rekreacija… jesu samo neki od sadržaja kojima se formuliše struktura zatvorenih / otvorenih, urbanih, aktivnih, komunikativnih prostora sa odlikama gradskog centra.

KURIKULUM: INTERPOLACIJA

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VUJA_o

Tamara, Bogdan, Olga, Nemanja, Teodora i Mikro gradovi

STUDIO M02A – PROJEKAT:
KONCEPTI URBANOG PEJZAŽA : PARK, HOTEL I OTVORENI GRADSKI MARKET

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Urbani pejzaž je romantični koncept gledanja na grad kao likovnu formu sa osobenostima koje opisuju određena urbana stanja. Međutim, iza pojma urbanog pejzaža se krije potreba razumevanja grada ili barem sadašnjeg stanja urbanog okruženja. Radom na programu i arhitekturi objekata, kroz prizmu urbanog fragmenta, objašnjavamo šire odlike grada a kroz analizu tipologije, morfologije i strukture upoznajemo nove koncepte arhitekture urbanih polja. Događaj parka, hotela i marketa je otvorena urbana minijatura iz koje se izvode koncepti moguće budućnosti arhitekture grada.

KURIKULUM: KONCEPTI URBANOG PEJZAŽA : PARK, HOTEL I OTVORENI GRADSKI MARKET

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC_o

Izvor ilustracije: DeviceMag

STUDIO M02A – PROJEKAT:
OPEN : SOURCE : APPLE CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I APLIKATIVNOST

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Cilj kursa je istraživanje i implementacija varijabilnih arhitektonskih programa, potencijal stvaranja događajnosti arhitekture izvan arhitektonskog i njen uticaj na šire drušveno polje. U okviru kursa ova tema se sprovodi kroz postupak istraživanja odnosa arhitektonskog programa i društvenog polja, analizu mogućnosti uticaja hibridnog arhitektonskog programa na kontekst i uprostoravanje kroz konkretan arhitektonski projekat.

Poseban cilj istraživanja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja objekta na lokaciji u Brodogradilištu „Beograd“ na Novom Beogradu, implementacijom varijabilnih i transformisanih arhitektonskih programa.

KURIKULUM: OPEN : SOURCE : APPLE CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I APLIKATIVNOST