УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МАСА-А12011 Студио М02А – Пројекат

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А14 МАСА-А12011

СТУДИО М02А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC_o

Фото: Зоран Абадић – Den Haag NL, 2012 08 17

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ВЕЗА – БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа и афирмације контакта јавног простора Београда и Новог Београда. Место, карактер и форма везе се истражује као потенцијал истовремене граничности и безграничности “ничије територије”.

КУРИКУЛУМ: ВЕЗА – БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД

201617-MASA-A12011-01-STUDIO-MAKSIMOVIC-M02A-PROJEKAT_o

Фото © Bing Maps

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ГРАД НА ИВИЦИ

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ задатка је истраживање потенцијала јавних градских садржаја (простори културе, рекреације, угоститељства, комерцијалних садржаја…) у активирању градског блока на ивици града.

Посебан циљ представља реализација идејног програмског и архитектонско-урбанистичког решења градског објекта (блока) у размери 1:500/1:200, са развијеном програмском и просторном организацијом изабраних јавних садржаја.

КУРИКУЛУМ: ГРАД НА ИВИЦИ

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VIDENOVIC_o

балкон, Грац, Аустрија | Фото: др Александар Виденовић

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
DORTYOL (ЧЕТИРИ ПУТА) – АКТИВИРАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала простора градског блока. У окружењу историјског амбијента Дорћола у Београду, третира се у урбанистичко – архитектонском смислу један доњоградски блок, уоквирен главним везама са гребена ка Дунаву и секундарним подужним правцима. Трага се за адекватним начинима осмишљавања савремених потребних садржаја, дефинисаних ширим тематским оквиром – вишенаменски градски центри са разноврсним наменским склоповима, односно јавни градски простор или садржај са карактером јавног коришћења и третмана. У оквиру студија, процес пројектовања прати теоретска настава у виду семинара са сродном тематиком.

КУРИКУЛУМ: DORTYOL (ЧЕТИРИ ПУТА) – АКТИВИРАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Фото © Анђелка Марковић

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНКУБАТОР+

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру која обједињује све заједничке потребе корисника. Боравак, рад, стваралаштво, са једне стране и потребе за заједничким изложбеним и продајним простором, простором за едукацију и заједничком логистиком (администрација, занатске радионице, магацини, смештај и сл.) представљају пројектантски изазов. Студенти проналазе одговарајућу локацију, контекстуализују и концептуализују проблем, а затим креирају идејно урбанистичко-архитектонско решење са елементима идејног пројекта, паралелно са израдом прототипа употребног предмета са семинару.

КУРИКУЛУМ: ИНКУБАТОР+

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Gilbert Claes – Red House Reflections

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНТЕРПОЛАЦИЈА

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима.

Просторни оквир: сегмент блока у између улица Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове, Цара Уроша и Цинцар Јанкове.

Однос града и архитектуре одређен је урбанистички и типолошки у форму вишенаменских градских центара који представљају најразноврсније склопове садржаја чији је крајњи исход стварање јавних градских простора или, прецизније, простора са јавним коришћењем. Пословање, администрација, трговина, угоститељство, информационо-презентациони садржаји, рекреација… jесу само неки од садржаја којима се формулише структура затворених / отворених, урбаних, активних, комуникативних простора са одликама градског центра.

КУРИКУЛУМ: ИНТЕРПОЛАЦИЈА

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VUJA_o

Тамара, Богдан, Олга, Немања, Теодора и Микро градови

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
КОНЦЕПТИ УРБАНОГ ПЕЈЗАЖА : ПАРК, ХОТЕЛ И ОТВОРЕНИ ГРАДСКИ МАРКЕТ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Урбани пејзаж је романтични концепт гледања на град као ликовну форму са особеностима које описују одређена урбана стања. Међутим, иза појма урбаног пејзажа се крије потреба разумевања града или барем садашњег стања урбаног окружења. Радом на програму и архитектури објеката, кроз призму урбаног фрагмента, објашњавамо шире одлике града а кроз анализу типологије, морфологије и структуре упознајемо нове концепте архитектуре урбаних поља. Догађај парка, хотела и маркета је отворена урбана минијатура из које се изводе концепти могуће будућности архитектуре града.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТИ УРБАНОГ ПЕЈЗАЖА : ПАРК, ХОТЕЛ И ОТВОРЕНИ ГРАДСКИ МАРКЕТ

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC_o

Извор илустрације: DeviceMag

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
OPEN : SOURCE : APPLE ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И АПЛИКАТИВНОСТ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Циљ курса је истраживање и имплементација варијабилних архитектонских програма, потенцијал стварања догађајности архитектуре изван архитектонског и њен утицај на шире друшвено поље. У оквиру курса ова тема се спроводи кроз поступак истраживања односа архитектонског програма и друштвеног поља, анализу могућности утицаја хибридног архитектонског програма на контекст и упросторавање кроз конкретан архитектонски пројекат.

Посебан циљ истраживања је израда идејног архитектонско-урбанистичког решења објекта на локацији у Бродоградилишту „Београд“ на Новом Београду, имплементацијом варијабилних и трансформисаних архитектонских програма.

КУРИКУЛУМ: OPEN : SOURCE : APPLE ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И АПЛИКАТИВНОСТ