UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su:
Arhitektura,
Urbanizam,
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada
Arhitektonsko konstrukterstvo.

Usmerenja – moduli su povezani zajedničkim predmetima (obaveznim i izbornim) u prva 3 semestra.
Po završetku nastave student stiče diplomu Master inženjer arhitekture – sa naznakom usmerenja.

1. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
01 MASA-11010

Sociologija i prostor

KURIKULUM: Sociologija i prostor
02 MASA-11020

Istorija i teorija 1

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11020-01: Tumačenje vizuelne kulture
2. MASA-11020-02: Vizuelna kultura u arhitektonskoj teoriji i praksi
3. MASA-11020-03: Model u arhitekturi
4. MASA-11020-04: Javni prostori grada
5. MASA-11020-05: Grad kroz istoriju
6. MASA-11020-06: Projektovanje i građenje u skladu sa klimom
7. MASA-11020-07: Generisanje prostornih struktura

03 MASA-11030

Izborni predmet 1 – ARHITEKTURA (MASIU-11060)

Predmeti izbornog bloka: (MASIU-11060-09)
1. MASA-11030-01: Sport i prostor
2. MASA-11030-02: Napušteni prostori u savremenom gradu (MASIU-11060-09)
3. MASA-11030-03: Humana ekologija – prostor i zdravlje
4. MASA-11030-04: Projektovanje u ruralnim područjima 2 (MASIU-11060-09)
5. MASA-11030-05: Umetnikova knjiga (MASIU-11060-09)
6. MASA-11030-06: Engleski za arhitekte 2 (MASIU-11060-09)
7. MASA-11030-07: Parametarsko projektovanje MASIU-11060-09)
8. MASA-11030-08: Digitalna animacija 1
9. MASA-11030-09: Pravosudni objekti (MASIU-11060-09)

04 MASA-11040

Izborni predmet 1 – URBANIZAM (MASIU-11050)

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11040-01: Arhitektura u kontekstu (MASIU-11050-01)
2. MASA-11040-02: Budućnost grada
3. MASA-11040-03: Morfologija gradskih poteza (MASIU-11050-03)
4. MASA-11040-04: Prostorna kompozicija
5. MASA-11040-05: Umetničko oblikovanje javnih gradskih prostora (MASIU-11050-05)
6. MASA-11040-06: Neformalni rast grada (MASIU-11050-06)
7. MASA-11040-07: Istraživanje lokacije (MASIU-11050-07)
8. MASA-11040-08: Koncepti susedstva (MASIU-11050-08)
9. MASA-12040-09: Gradski eksperiment (MASIU-11050-09)

05 MASA-11050

Izborni predmet 1 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE (MASIU-11060-AT)

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11050-01: Drvo u savremenoj arhitekturi (MASIU-11060-AT-01)
2. MASA-11050-02: Urbana oaza (MASIU-11060-AT-02)
3. MASA-11050-03: Osvetljenje u arhitekturi 1 (MASIU-11060-AT-03)
4. MASA-11050-04: Instalacije 2 (MASIU-11060-AT-04)
5. MASA-11050-05: (Pr)ocena ekoloških karakteristika kuće (MASIU-11060-AT-05)
6. MASA-11050-06: Specijalne konstrukcije (MASIU-11060-AT-06)
7. MASA-11050-07: Projektovanje betonskih konstrukcija
8. MASA-11050-08: Projektovanje betonskih montažnih konstrukcija (MASIU-11060-AT-08)
9. MASA-11050-09: Staklo u savremenoj arhitekturi (MASIU-11060-AT-09)

Master akademske studije Arhitektura 2016/17
STUDIJSKA CELINA
MASA-A/U/AT/AK11011/2/3 Studio M01 (Projekat, Seminar, Radionica)


broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTURA
A6 MASA-A11011

STUDIO M01A – Projekat

A7 MASA-A11012

STUDIO M01A – Seminar

A8 MASA-A11013

STUDIO M01A – Radionica

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Spisak studenata za MASA-U11011 Studio M01U – Projekat

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL URBANIZAM
U6 MASA-U11011

STUDIO M01U – Projekat

Ekološki urbani dizajn

Ekološki urbani dizajn teži da integrisanjem u životne procese poveže prirodu i kulturu i podstakne kreativnost u traganju za dizajnerskim odgovorima koji izražavaju i afirmišu specifičnosti lokacije. Predmet rada u studiju je razvoj bloka 45 na Novom kao „eko-distrikta“.

KURIKULUM: Ekološki urbani dizajn SPISAK STUDENATA: Ekološki urbani dizajn
U7 MASA-U11012

STUDIO M01U – Seminar

Ekološki urbani dizajn

Seminar upoznaje studente sa ekološkim zahtevima i principima urbanog razvoja kao i merama za njihovu realizaciju u urbanom dizajnu. Analiziraju se teorije, koncepti i posebne teme ekološkog urbanog dizajna i razmatraju pitanja koje vode dizajnerski proces usmeren na održivi i klimatskim promenama prilagođen razvoj savremenih gradova.

KURIKULUM: Ekološki urbani dizajn
U8 MASA-U11013

STUDIO M01U – Radionica

Ekološki urbani dizajn

Jedan od osnovnih principa ekološkog dizajna je da se priroda učini vidljivom i tako osvesti i preispita naše mesto u njoj. Zadatak radionice je da predloži, realizuje i dokumentuje mini-prostornu intervenciju kojom se osvetljava i preispituje odnos čoveka i prirode u urbanom prostoru, na lokaciji BLOKA 45.

KURIKULUM: Ekološki urbani dizajn: Učini prirodu vidljivom!
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT6 MASA-AT11011

STUDIO M01AT – Projekat

AT7.1 MASA-AT11012

STUDIO M01AT – Seminar 1

AT7.2 MASA-AT11013

STUDIO M01AT – Seminar 2

AT8 MASA-AT11014

STUDIO M01AT – Radionica

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Spisak studenata za MASA-AK11011 Studio M01AK – Projekat

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK6 MASA-AK11011

STUDIO M01AK – Projekat

Prostorne strukture – Beogradski sajam

Upoznavanje sa kompleksnom problematikom prostornih struktura u arhitekturi njihovom konstruktivnom analizom, metodama njihovog izbora i projektovanja – konstruisanja, kroz proces izrade ne-standardnih,racionalnih, fizički izvodljivih objekata u ograničenim uslovima definisanog konteksta projektovanja.

KURIKULUM: Prostorne strukture – Beogradski sajam SPISAK STUDENATA: Prostorne strukture – Beogradski sajam
AK7.1 MASA-AK11012

STUDIO M01AK – Seminar 1

Teorija sistema

Prikaz osnovnih postavki teorije linijskih sistema u cilju osposobljavanja studenata da prepoznaju statičke, kinematičke i deformacijske uticaje i njihovu distribuciju u sistemu.

KURIKULUM: Seminar 1
AK7.2 MASA-AK11013

STUDIO M01AK – Seminar 2

Primenjena matematika u oblasti konstruktivnih sistema

KURIKULUM: Seminar 2
AK8 MASA-AK11014

STUDIO M01AK – Radionica

Primenjena matematika u oblasti konstruktivnih sistema

KURIKULUM: Radionica

2. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
09 MASA-12010

Filozofija

Tokom kursa ispituju se blizine, preplitanja i udaljavanja između filozofije i arhitekture, odnosno između filozofa i arhitekte. Namera je da se u delatnosti arhitekte pronađe i prepozna ono što pripada polju ili instituciji filozofije. Polazi se od tumačenja najvažnijih arhitekturalnih figura i traže se u „aktuelnoj” filozofiji nove inspiracije.

KURIKULUM: Filozofija
10 MASA-12020

Istorija i teorija 2

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12020-01: Savremena teorija arhitekture
2. MASA-12020-02: Savremeni principi očuvanja graditeljskog nasleđa
3. MASA-12020-03: Antičko nasleđe u regionu
4. MASA-12020-04: Fizika zgrade: energija u zgradama
5. MASA-12020-05: Projektovanje i proračun konstrukcija 3
6. MASA-12020-06: Teorija urbanog dizajna
7. MASA-12020-07: Teorijske osnove urbanog menadžmenta

11 MASA-12030

Izborni predmet 2 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12030-01: Prostori seniora i ljudi sa posebnim potrebama
2. MASA-12030-02: Arhitektura i metastruktura
3. MASA-12030-03: Turistički objekti: kontekst, koncept, metod
4. MASA-12030-04: Arhitektura u ruralnim područjima – rekonstrukcija seoskih centara
5. MASA-12030-05: Savremena skulptura
6. MASA-12030-06: Arhitektura pozorišta i spektakla
7. MASA-12030-07: Engleski za arhitekte 3
8. MASA-12030-08: Digitalna animacija – kurs 2
9. MASA-12030-09: BIM
10. MASA-12030-10: Uvod u arhitektonsko istraživanje
11. MASA-12030-11: Gradska stajališta
12. MASA-12030-12: Srednjovekovni utvrđeni gradovi u Srbiji – proučavanje i obnova
13. MASA-12030-13: Parametarsko modelovanje
14. MASA-12040-14: Sport i prostor

12 MASA-12040

Izborni predmet 2 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12040-01: Grad i dizajn
2. MASA-12040-02: Grad budućnosti
3. MASA-12040-03: Urbana mobilnost
4. MASA-12040-04: Mreža pešačkih putanja u funkciji urbanog re-dizajna
5. MASA-12040-05: Gradski centri
6. MASA-12040-06: Elementi prostornog planiranja
7. MASA-12040-07: Trendovi u urbanoj infrastrukturi
8. MASA-12040-08: Gradski eksperiment
9. MASA-12040-09: Strategija integralnog urbanog razvoja – nov instrument planiranja u procesu integracije u EU
10. MASA-12040-10: Arhitektura u kontekstu

13 MASA-12050

Izborni predmet 2 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12050-01: Savremene fasade i krovovi
2. MASA-12050-02: Arhitektura: projekat, objekat, detalj
3. MASA-12050-03: Osvetljenje u arhitekturi 2
4. MASA-12050-04: Zelena gradnja – pouke prošlosti
5. MASA-12050-05: Smart recycling-kuće od recikliranog materijala
6. MASA-12050-06: Održavanje objekata i upravljanje
7. MASA-12050-07: Konstruktivni sistemi u drvetu
8. MASA-12050-08: Projektovanje drvenih konstrukcija
9. MASA-12050-09: Osnovi savremene tehnologije betona

Master akademske studije Arhitektura 2016/17
STUDIJSKA CELINA
MASA-A/U/AT/AK12011/2/3 Studio M02 (Projekat, Seminar, Radionica)


Tematski okvir studijske celine

Društvo, grad i arhitektura

Odnos grada i arhitekture je, u okvirima ukupnog kompleksa nastave, izdvojen u drugi semestar master akademskih studija kao posebna oblast istraživanja. Sadržaj predmeta rada postavljen je kao složen projektantski problem i nivo u kome studenti samostalno razvijaju sve šire programske platforme razmatranja arhitekture.

Odnos grada i arhitekture određen je urbanistički i tipološki u formu višenamenskih gradskih centara koji predstavljaju najraznovrsnije sklopove sadržaja čiji je krajnji ishod stvaranje javnih gradskih prostora ili, preciznije, prostora sa javnim korišćenjem. Poslovanje, administracija, trgovina, ugostiteljstvo i rekreacija su samo neki od sadržaja kojima se formuliše viša struktura sa odlikama gradskog centra i javnih prostora u meri posebnih studijskih programa.

Ovako postavljena, struka postaje krajnja posledica ali i inicijator niza: društvo, grad i arhitektura. Uloga arhitekture se preispituje kroz, pre svega, etički princip kojim se konceptualno postavljaju osnove programa a time i stav profesije prema društvu, lokalnoj zajednici ili specifičnoj pojavi nekog od oblika društvenog života. Time se kao profesionalci razlikujemo od drugih učesnika u građenju grada jer prihvatamo i u zajednički suživot unosimo društvenu odgovornost prema zajedničkom interesu i struku postavljamo na mesto koje joj po značaju pripada… Ceo tekst

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTURA
A14 MASA-A12011

STUDIO M02A – Projekat

A15 MASA-A12012

STUDIO M02A – Seminar

A16 MASA-A12013

STUDIO M02A – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL URBANIZAM
U14 MASA-U12011

STUDIO M02U – Projekat

Participativni urbani dizajn

Projekat ima za cilj da studente upozna i osposobi za delovanje u polju participativnog urbanog dizajna, odnosno za ekspertski rad na izradi urbanističkih projekata za kompleksna urbana područja korišćenjem aktivnog uključenja javnosti, lokalne zajednice i drugih relevantnih stejkholdera u procese urbanističkog planiranja, projektovanja i implementacije.

KURIKULUM: Participativni urbani dizajn
U15 MASA-U12012

STUDIO M02U – Seminar

Participativni urbani dizajn

Seminar ima za cilj da studente upozna i osposobi za rad u specifičnim uslovima interdisciplinarnog, participativnog ekspertskog delovanja u polju urbanog dizajna uz pomoć i aktivno uključenje javnosti, lokalne zajednice i drugih relevantnih stejkholdera u procese donošenja odluka, urbanističkog planiranja, projektovanja i implementacije.

KURIKULUM: Participativni urbani dizajn
U16 MASA-U12013

STUDIO M02U – Radionica

Participativni urbani dizajn

Radionica ima za cilj da omogući sticanje praktičnog iskustva i razvijanje kreativnosti u polju participativnog urbanog dizajna. Iskustvo koncentrisanih projektantskih radionica kao oblika stručne prakse pruža mogućnost studentima da razviju sposobnosti brzog i efikasnog donošenja projektantskih odluka. Program radionica doprinosi i sticanju dodatnih znanja o praktičnim procedurama, u meri u kojoj one vrše uticaj na kvalitet projekta.

KURIKULUM: Participativni urbani dizajn
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT14 MASA-AT12011

STUDIO M02AT – Projekat

AT15.1 MASA-AT12012

STUDIO M02AT – Seminar 1

AT15.2 MASA-AT12013

STUDIO M02AT – Seminar 2

AT16 MASA-AT12014

STUDIO M02AT – Radionica

Building Skins

Cilj radionice je izrada i prezentacija karakterističnog detalja koji reprezentuje energetske i (ili) ekološke principe fasadnog omotača primenjenog na projektu u okviru master studija. Na ovaj način student razrešava problemska mesta, sklopove i spojeve i detaljnije sagledava i integriše ideju o energetskoj i ekološkoj održivosti.

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK14 MASA-AK12021

STUDIO M02AK – Projekat

Projektovanje i proračun konstrukcije višespratnog armiranobetonskog objekta

Upoznavanje sa kompleksnom problematikom projektovanja višespratnih objekata u arhitekturi. Izrada idejnog urbanističkog i arhitektonskog rešenja, projektovanje odgovarajućeg konstruktivnog sklopa, izrada konstruktivne analize, proračun objekta na primeru projekta višespratne armiranobetonske zgrade.

KURIKULUM: Projektovanje i proračun konstrukcije višespratnog armiranobetonskog objekta
AK15.1 MASA-AK12022

STUDIO M02AK – Seminar 1

Osnovi savremene tehnologije betona

Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa savremenim tehnološkim postupcima pri primeni betona u arhitektonskim objektima.

KURIKULUM: Osnovi savremene tehnologije betona
AK15.2 MASA-AK12023

STUDIO M02AK – Seminar 2

Otpornost materijala 2

Cilj nastave u okviru seminara Otpornost materijala 2 je produbljivanje znanja iz oblasti otpornosti materijala stečenih na osnovnim akademskim studijama arhitekture, u funkciji unapređenja teorijskih osnova i praktičnih znanja iz oblasti arhitektonskog konstrukterstva. Nastava iz ove oblasti omogućava studentima sticanje znanja u vezi sa dimenzionisanjem napregnutih elemenata konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata tako da budu zadovoljeni kriterijumi čvrstoće, krutosti i stabilnosti.

KURIKULUM: Otpornost materijala 2
AK16 MASA-AK12024

STUDIO M02AK – Radionica

Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa

Obuka u projektovanju, modelovanju i proračunu konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa sa ciljem da se optimizuju konstruktivna rešenja objekta. Usavršavanje studenata u oblasti projektovanja i dimenzionisanja konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa za proračun konstrukcija. U toku rada na ovom predmetu povećaće se obim znanja iz oblasti arhitektonskog konstrukterstva.

KURIKULUM: Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa