УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МАСА-12040 ИП 2 – УРБАНИЗАМ

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
12 МАСА-12040

Изборни предмет 2 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12040-01: Град и дизајн
2. МАСА-12040-02: Град будућности
3. МАСА-12040-03: Урбана мобилност
4. МАСА-12040-04: Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна
5. МАСА-12040-05: Градски центри
6. МАСА-12040-06: Елементи просторног планирања
7. МАСА-12040-07: Трендови у урбаној инфраструктури
8. МАСА-12040-08: Градски експеримент
9. МАСА-12040-09: Стратегија интегралног урбаног развоја – нов инструмент планирања у процесу интеграције у ЕУ
10. МАСА-12040-10: Архитектура у контексту

Листа изборних предмета:

МАСА-12040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ГРАД И ДИЗАЈН

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Упознавање студената са актуелним проблемима и феноменима који се везују за град, кроз изучавање студија и примера добре праксе. Приступ проблему имаће стратешки, тактички и оперативни карактер.

Концепт савременог живота, сегрегације, гетоизације, социјалног капитала и кохезије, у контексту урбаног градског ткива и корелација са обликовним карактеристикама и дизајном једног града биће разматрани, како са концептуалног тако и са теоријског аспекта.

КУРИКУЛУМ: ГРАД И ДИЗАЈН

201617_MASA_12040-03_URBANA-MOBILNOST_o

The High Line, Њујорк | Фото: др Урош Радосављевић

МАСА-12040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
УРБАНА МОБИЛНОСТ

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Урбана мобилност је систем политика и пројеката који превазилазе дисциплинаран приступ. Мобилност се мери квалитетом доступности људи и представља интегрални систем различитих видова саобраћаја: јавног градског, бициклистичког, пешачког, аутомобилског, теретног. Архитекти се активно укључују у пројектовање и планирање мрежа различитих видова кретања, креирајући пријатне, привлачне и функционалне просторе. Циљ наставе је упознавање са пројектовањем, менаџментом и планирањем урбане мобилности за одрживе саобраћајне системе и квалитетна места за живот у граду. Студенти раде пројекат урбаног дизајна отворених простора и мобилности дуж Бул. војводе Мишића и Београдског сајма.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА МОБИЛНОСТ

201516_MASA-12040-03-MREZA-PESACKIH-PUTANJA

Alex Krogh–Grabbe – Пешаци | Извор фотографије: Alex Krogh–Grabbe

МАСА-12040-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕДИЗАЈНА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања, са посебним освртом на непосредно пешачко окружење. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету Обликовање градских простора као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења пешачког окружења. Студенти истражују релације између пешачког кретања, доживљаја непосредног пешачког окружења са аспекта пешака, архитектуре и урбаног дизајна и баве се редизајном конкретног простора на одабраном полигону.

КУРИКУЛУМ: МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕДИЗАЈНА

201617_MASA-12040-05-GRADSKI-CENTRI_o

Аутори илустрације: Сара Костић, Тијана Јаблановић, Вера Станишић, Андреа Јокић

МАСА-12040-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ГРАДСКИ ЦЕНТРИ

Наставник:
др Ксенија Лаловић, ванредни професор

“A great city is not to be confounded with a populous one.” Aristotle

Савремени приступи разумевању, истраживању и развоју градских ценатара у урбаној средини: структурне сложености мреже градских центара, кључни фактори генеративних промена, динамичност и стохастичка природа, типолошка препознавања…

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКИ ЦЕНТРИ

MASA-12040-06-ELEMENTI-PROSTORNOG-PLANIRANJA_o

Илустрација: Асоцијација просторних планера

МАСА-12040-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ЕЛЕМЕНТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Наставник:
др Бисерка Митровић, ванредни професор

Предмет “Елементи просторног планирања” упознаје студенте основним компонентама физичког и интегралног просторног планирања, као и са савременим методама, принципима и концептима просторног развоја у контексту европских политика просторног развоја. Процеси урбанизације, урбани и рурални развој, регионални раст, утицаји европских политика на просторно планирање, кључни европски документи засновани на принципу територијалне кохезије само су неке
од тема које •ће студентима дати основни увид у материју и омогућити им да стекну сазнања и вештине значајне за праксу просторног планирања.

КУРИКУЛУМ: ЕЛЕМЕНТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

201415_MASA-12040-07_o

МАСА-12040-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ТРЕНДОВИ У УРБАНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Основни циљ наставе на овом курсу је упознавање студената са адекватним начином управљања урбаном инфраструктуром једног града продубљивањем свести о значају менаџмента урбане инфраструктуре кроз упознавање, односно анализу проблема са којима се свакодневно сусреће велики број европских и светских градова, а који су директно проузроковани неадекватном методом управљања инфраструктуром. Све већа стопа урбанизације, пренасељеност, јака конкуренција, неједнака дистрибуција простора, негативно утичу на здравље урбане популације, на атрактивност градова, па самим тим и на квалитет животног окружења.

КУРИКУЛУМ: ТРЕНДОВИ У УРБАНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

MASA-12040-08-STRATEGIJA-INTEGRALNOG-URBANOG-RAZVOJA_o

London eye | Фото: Наташа Чолић

МАСА-12040-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА

Наставник:
др Ратка Чолић, доцент

Циљ предмета је да студенти разумеју савремену праксу европског планирања кроз примену фомалних и неформалних инструмената планирања урбаног развоја. Фокус је на јачању критичке свести о актуелним истраживањима и савременој пракси планирања урбаног развоја у земљама ЕУ и Србији. Поред разумевања и креирања стратегије интегралног урбаног развоја појединачних зона интервенције (централна градска подручја са стагнацијом или опадањем економског раста, смањене атрактивности, угроженог идентитета; “brownfield” локације; подручја изложена проблемима заштите животне средине, климатских промена, неадекватних урбаних структура и др). студенти развијају преносиве и професионалне вештине које ће им омогућити да покажу иницијативу и личну и професионалну одговорност.

КУРИКУЛУМ: СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА