УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
05 МАСА-11050

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11050-01: Дрво у савременој архитектури
2. МАСА-11050-02: Урбана оаза
3. МАСА-11050-03: Осветљење у архитектури 1
4. МАСА-11050-04: Инсталације 2
5. МАСА-11050-05: (Пр)оцена еколошких карактеристика куће
6. МАСА-11050-06: Специјалне конструкције
7. МАСА-11050-07: Пројектовање бетонских конструкција
8. МАСА-11050-08: Пројектовање бетонских монтажних конструкција
9. МАСА-11050-09: Стакло у савременој архитектури

Листа изборних предмета:

MASA-11050-01-DRVO-U-SAVREMENOJ-ARHITEKTURI_o

Фото © др Јелена Ивановић Шекуларац

МАСА-11050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Јелена Ивановић Шекуларац, ванредни професор

Светски тренд поновне примене дрвета и производа од дрвета као материјала за градњу и облагање архитектонских објеката није искључиво из разлога задовољења функционалних, естетских, ликовних и обликовних захтева и тражења инспирације у повратку традицији, већ и у његовој еколошкој, економској и енергетској оправданости и уклапању у савремене трендове одрживог развоја и примене савремених техничких и технолошких решења при производњи материјала, а све у циљу одржања везе са природом, окружењем и традицијом.

Проблематика примене дрвета и производа од дрвета на савременом архитектонском објекту третира се са аспекта материјализације, архитектонских конструкција и детаља, као и примени стечених знања у пракси – у поступку реализације, експлоатације и одржавања архитектонских објеката.

Циљ наставе је упознавање са принципима примене дрвета као елемента примарне и секундарне конструкције у архитектонском објекту, упознавање са логиком пројектовања, конструисања и градње објеката применом дрвета и производа на бази дрвета као и стицање нових знања и принципа пројектовања и извођења омотача објекта са дрветом као елементом облоге, применом савремених техничких и технолошких решења.

КУРИКУЛУМ: ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

MASA-11050-02-URBANA-OAZA_o

Илустрација: мр Бранко Павић

МАСА-11050-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
УРБАНА ОАЗА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Циљ наставе је испитивање метода пројектовања и технике реализације вегетационих зидова у процесу обнове постојећих и изградње нових објеката. Озелењавање и очување урбаног простора постало је важно питање у разматрању услова за пројектовање архитектонских објеката и дефинисање односа између технологије, енергије и обликовања. Вегетациони зидови су створили пројектантске изазове за примену ових склопова у циљу повећања енергетске ефикасности зграда.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА ОАЗА

201617_MASA-11050-03-OSVETLJENJE-U-ARHITEKTURI-1

Niccolò Paganini Auditorium, Parma, Italy Ph. Enrico Cano 1996-2001 | Фото © Renzo Piano Building Workshop

МАСА-11050-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 1

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Принципи пројектовања осветљења у архитектури сагледавају се кроз природу светлости, њен утицај на површине са којима долази у контакт, критеријуме за пројектовање осветљења, параметре квалитета осветљења, као и ефекте који могу да се постигну.

КУРИКУЛУМ: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 1

MASA-11050-04-INSTALACIJE-2_o

Фото: Милан Радојевић

МАСА-11050-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
ИНСТАЛАЦИЈЕ 2

Наставник:
др Милан Радојевић, доцент

Предмет има за циљ да студенти паралелно са истраживањем најпогоднијег архитектонског решења, примене инсталационе системе који ће омогућити захтевану функционалност, ефикасну експлоатацију и адекватно одржавање предвиђеног објекта са аспекта енергетске ефикасности и примене нових технологија.

КУРИКУЛУМ: ИНСТАЛАЦИЈЕ 2

201617_MASA-11050-06-SPECIJALNE-KONSTRUKCIJE

Интегрално затегнута (тенсегрити) купола над квадратном основом, аутор М. Несторовић

МАСА-11050-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
СПЕЦИЈАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Упознавање студената са актуелним неконвенционалним конструктивним решењима. Студенти се оспособљавају за разумевање метода истраживања и припреме пројектног задатка; креирање пројектних решења који задовољавају и естетске и техничке захтеве; управљање и руковање компјутерским моделима.

КУРИКУЛУМ: СПЕЦИЈАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

201617_MASA-11050-08-PROJEKTOVANJE-BETONSKIH-MONTAZNIH-KONSTRUKCIJA-a

МАСА-11050-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ БЕТОНСКИХ МОНТАЖНИХ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др. Ружа Окрајнов – Бајић, доцент

Стицање основних знања о монтажним армиранобетонским конструкцијама, оспособљавање студената за пројектовање монтажних армиранобетонских елемената и конструкција архитектонских објеката. Упознавање студената са пројектовањем, прорачуном и израдом појединих конструктивних АБ префабрикованих елемената.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ БЕТОНСКИХ МОНТАЖНИХ КОНСТРУКЦИЈА

МАСА-11050-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Јасна Чикић-Товаровић, доцент

Иновативна примена стакла у архитектури; Могућности и ограничења пројектовања конструктивних елемента и склопова од стакла; Системи стаклених фасада; Стакло и медијаархитектура; Технологија и конструкција механичких и електонских медија фасада.

КУРИКУЛУМ: СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ