UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2015/16 (25.09.2015)
Spiskovi studenata i raspored sala za MASA-23040 Izborni predmet 3 – U

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 3. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
20 MASA-23040

Izborni predmet 3 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23040-01: Savremeni urbani fenomeni
2. MASA-23040-02: Modelovanje kreativnog grada
3. MASA-23040-03: Urbani menadžment
4. MASA-23040-04: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
5. MASA-23040-05: Urbana regulativa
6. MASA-23040-06: Urbana rekreacija
7. MASA-23040-07: Kontinuitet u razvoju gradova

Lista izbornih predmeta:

201516_MASA-23040-01-SAVREMENI-URBANI-FENOMENI_o

Foto © Aleksandra Stupar

MASA-23040-01: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
SAVREMENI URBANI FENOMENI

Nastavnik:
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

Nastava na predmetu je usmerena na sagledavanje specifičnosti savremenog grada – društveno – ekonomski kontekst, urbane transformacije, arhitekturu i trendove. Fenomeni se posmatraju na tri prostorna nivoa – globalnom, regionalnom i lokalnom. Posebna pažnja posvećuje se odnosu između opštih zakonitosti aktuelnih procesa i njihovih lokalnih karakteristika. Predmet ravnopravno posmatra gradsku strukturu i arhitekturu – njihov novoformirani identitet, atraktivnost i konkurentnost.

KURIKULUM: SAVREMENI URBANI FENOMENI FORMULAR: SAVREMENI URBANI FENOMENI

MASA-23040-03: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
URBANI MENADŽMENT

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Tema aplikativnog zadatka je kulturni turizam Kikinde. Istražuju se relacije između postojećih sadržaja i programa kulture, turizma i fizičke urbane strukture i predlažu vizija razvoja i kreativni projekti za urbanu regeneraciju kroz proširenje kulturnih i turističkih sadržaja i unapređenje kvaliteta života u fizičkom, socijalnom i ekonomskom smislu. Mogućnosti regeneracije gradova kroz kulturu, turizam i umetničke programe i festivale nude drugačiju perspektivu na gradski život i dodatno pomažu lokalnim zajednicama da razviju organizacione sposobnosti. Stoga je neophodan kvalitetan urbani menadžment sa učešćem relevantnih aktera za preoblikovanje prostora uz nove načine uključivanja partnera, kreiranje organizacionih aranžmana i instrumenata za implementaciju kreativnih rešenja za kompleksne urbane situacije.

KURIKULUM: URBANI MENADŽMENT FORMULAR: URBANI MENADŽMENT

MASA-23040-04-ARHITEKTE-I-GRADJANSKE-INICIJATIVE-ZA-OD_o

Foto Ognen Teofilovski © Reuters

MASA-23040-04: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
ARHITEKTE I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Nastavnik:
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Republika Srbija je do prošle godine bila zemlja sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica u Evropi i jedna od pet država u svetu sa „dugotrajnom izbegličkom krizom“. Globalna izbeglička kriza je povod za preispitivanje uobičajenih načina na koji se država i društvo suočavaju sa ovim problemom. Arhitekti kao profesija se moraju priključiti traganju za novim odgovorima na dati izazov. Predmet rada na predmetu su modeliteti delovanja arhitekata zarad poboljšanja uslova života izbeglica, ali i lokalnog stanovništva tranzitnih teritorija na kojima se oni privremeno ili stalno naseljavaju. Ishodi praktične nastave na predmetu su predlozi projekata koje bi studenti Arhitektonskog fakulteta mogli da preduzmu i realizuju u saradnji sa institucijama, formalnim i neformalnim udruženjima građana i zainteresovanim pojedincima.

KURIKULUM: ARHITEKTE I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ FORMULAR: ARHITEKTE I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

201415_MASA-23040-05-URBANA-REGULATIVA_o

Autor ilustracije: Ana Mitrović, student FPU

MASA-23040-05: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
URBANA REGULATIVA

Nastavnik:
mr Biserka Mitrović, docent

Kroz predmet Urbana regulativa studenti se upoznaju sa zakonskim odgovornostima arhitekte-urbaniste, kao i sistemom institucija i procedura u urbanom i prostornom planiranju u Srbiji. Kroz vizuru urbane regulative upoznaju se kategorije kao što su javni interes, implementacija planskih rešenja, potom obaveze, kompetencije, mesto i vreme uključivanja učesnika u procesu urbanog i prostornog planiranja u skladu sa važećim propisima, i dr. Istražujući studiju slučaja nelegalne prakse, studenti istražuju domet i ograničenja legislative i regulative, kao i sistema planiranja i izgradnje u Srbiji.

KURIKULUM: URBANA REGULATIVA FORMULAR: URBANA REGULATIVA

201516-MASA-23040-06-URBANA-REKREACIJA_o

Festival susedstva u gradu Kičeneru | Izvor fotografije: www.kitchener.ca/fon

MASA-23040-06: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
URBANA REKREACIJA

Nastavnik:
dr Jelena Živković, docent

Program se bavi istraživanjem relacija: rekreacija – turizam – gradski prostor u kontekstu savremenog urbanog razvoja. Razmatranjem aktuelnih koncepata razvoja gradova, (“grad zabave”, “grad fantazije”, ” grad turzima”, “grad doživljaja”, “grad igre”, “zdrav/aktivni grad”, “zeleni grad”, “kreativni grad”) preispituju se potencijali različitih formi rekreacije da omoguće pozitivne promene u urbanom prostoru i tako doprinesu razvoju i regeneraciji gradova.
Zadatak studenata je da, kroz formulisanje predloga organzicije i uređivanja prostora za “Festival susedstva” na prostoru šetališta “Lazaro Kardenasa” u blokovima 70, 44 i 45 na Novom Beogradu, aktiviraju rekreativno-turistički potencijal ovog prostora i afirmišu autentičan život novobeogradskih “blokova”.

KURIKULUM: URBANA REKREACIJA FORMULAR: URBANA REKREACIJA