УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2015/16 (25.09.2015)
Спискови студената и распоред сала за МАСА-23020 Историја и теорија 3

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
18 МАСА-23020

Историја и теорија 3

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23020-01: Теоријске основе симболичке и естетске комуникације у архитектури
2. МАСА-23020-02: Религија и архитектура
3. МАСА-23020-03: Архитектура и национални идентитет
4. МАСА-23020-04: Теорија планирања
5. МАСА-23020-05: Теоријске основе одрживог развоја
6. МАСА-23020-06: Економика у архитектури
7. МАСА-23020-07: Иновативни елементи и склопови у архитектури

Листа изборних предмета:

201516_MASA-23020-01-TEOR-OSNOVE-SIMBOL-I-ESTETSKE-KOMUN_o

Akihisa Hirata, Bloomberg Pavillion, Tokyo, Japan, 2011.

МАСА-23020-01: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СИМБОЛИЧКЕ И ЕСТЕТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Владимир Мако, редовни професор

Двадесети век динамички интерпретира области симболичког и естетског у архитектури. Нова врста интерпретације може се посматрати као последица догађања на ширем теоретском плану и уобличења нових тумачења вредности симболичког и естетског у уметничкој креацији и утицају на посматрача. Као саставни део ових процеса, у двадесетом веку се јављају различите контрадикторности, сукоби и противуречни ставови ових тумачења. То се посебно осетило у области архитектонског стваралаштва. На шта је посебно утицало специфично повезивање симболизма и естетике у теоријама о уметничком стваралачком процесу. Обликовни квалитети, значења и друштвена улога архитектуре на тај начин су добили нове димензије и тумачења у односу на и идеје и ставове претходних епоха.

КУРИКУЛУМ: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СИМБОЛИЧКЕ И ЕСТЕТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СИМБОЛИЧКЕ И ЕСТЕТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ
201516_MASA-23020-02-RELIGIJA-I-ARH_o
Јерусалим – три симбола религије | Илустрација © Гордана Милошевић-Јевтић

МАСА-23020-02: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
РЕЛИГИЈА И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент

У току рада на предмету РЕЛИГИЈА КУЛТУРА АРХИТЕКТУРА биће посебно посвећена пажња формирању три велике религије; јудеизма, хришћанства и ислама и њиховим међусобним релацијама, у појединачним и збирним елементима архитектуре. Пажња студената биће усмерена и ка тумачењу утицаја ових религија у стварању културног миљеа и појединих историјских прекретница ове три велике конфесије, као и њихов међусобни утицај на издвајање заједничких елемената у обликовању форме и стила у архитектури. Посебно ће се студенти упознати и са компаративним истраживањима и анализама које се односе на установљавање облика и симболике сакралне архитектуре. У интерактивном раду са студентима требало би да се отворе питања везана за порекло сакралне архитектуре, као и са савременом методологијом и приступом у њиховом пројектовању.

КУРИКУЛУМ: РЕЛИГИЈА И АРХИТЕКТУРА ФОРМУЛАР: РЕЛИГИЈА И АРХИТЕКТУРА
201516_MASA-23020-03-ARH-I-NACIONALNI-IDENTITET_o
Лео фон Кленце, Валхала крај Регенсбурга, 1830-1842. | Фото © Александар Игњатовић

МАСА-23020-03: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
АРХИТЕКТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Наставник:
др Александар Игњатовић, ванредни професор

Какве су биле улоге архитектуре у доба настанка модерних европских нација и партикуларних националних идентитета у 19. и првој половини 20. века? На који начин архитектуру посматрати не кроз призму историје стилова, форми, типова, ауторских концепата и биографија и др., већ као историјски образац преношења смисла са становишта њене улоге у конструисању друштвене и историјске реалности? Одговори на наведена питања могу бити од значаја не само за теоријско проучавање и историзацију односа између архитектуре, друштва и политичког дискурса модерног доба, већ и за критичко промишљање архитектуре као „аутономне” дисциплине. Настава на предмету „Архитектура и национални идентитет” посвећена је потрази за овим одгoворима.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ
201516_MASA-23020-04-TEORIJA-PLANIRANJA_o
Фото © др Марија Маруна

МАСА-23020-04: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
ТЕОРИЈА ПЛАНИРАЊА

Наставник:
др Марија Маруна, ванредни професор

Савремени градови са својим сложеним проблемима и бројним конфликтима захтевају промену професионалног приступа у усмеравању развоја. Циљ курса је упознавање са улогом струке у измењеном економском, институционалном и културном оквиру. Планирање се посматра као делатност која подразумева управљање како производима тако и процесима планирања. Кроз презентацију и анализу примера урбане интервенције студенти се упознају са улогом различитих актера, приватних и јавних у решавању друштвених проблема и омогућавању и подстицању развоја. Посебан нагласак је на разумевању партиципативног/колаборативног процеса као и институционалног и организационог оквира стратешких и просторних планова и пројеката просторног развоја у условима конфликтних циљева развоја.

КУРИКУЛУМ: ТЕОРИЈА ПЛАНИРАЊА ФОРМУЛАР: ТЕОРИЈА ПЛАНИРАЊА

201516_MASA-23020-05-TEORIJSKE-OSNOVE-ODRZIVOG-RAZVOJA_o

Извор фотографије: University of Strathclyde, Glasgow

МАСА-23020-05: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Наставник:
др Ксенија Лаловић, ванредни професор

Програм има за циљ да прошири свест студената о развојном току филозофске и теоријске утемељености концепта одрживости и одрживог развоја, пружи основ за разумевање различитих кључних глобалих позиција односа према операционализацији концепта одрживости. Усмерен је ка развоју критичке позиције и способности препознавања основних теорисјких праваца који чине основ савременог приступа добрим праксама одрживости, као и разумевања различитих теоријских поставки на које се ослањају парадигме одрживости у различитим деловима планете.

“…То може бити свет који има времена, ресурса и воље да исправи своје грешке, да иновира, да сачува плодност својих планетарних екосистема. Фокусиран на повећање квалитета живота, а не на на безумно ширење конзумеризма и раст физичког капитала.”
D. H. Meadows, Limits to Growth: The 30-Year Update

КУРИКУЛУМ: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ФОРМУЛАР: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

201415_MASA-23020-06-EKONOMIKA-U-ARH_o

Фото © др Милош Гашић

МАСА-23020-06: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
ЕКОНОМИКА У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Милош Гашић, доцент

Оспособљавање студената за разумевање и консултантску подршку остварењу економских циљева инвеститора. Усмеравање студената ка посматрању пројекта у управљачком смислу, и свеобухватном сагледавању питања вредности пројекта.
У практичном делу наставе истраживаће се начини за избор локација и одговарајућих архитектонских програма, уз израду идејних решења и симулацију односа пројектант – инвеститор.

КУРИКУЛУМ: ЕКОНОМИКА У АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: ЕКОНОМИКА У АРХИТЕКТУРИ
MASA-23020-07-INOVATIVNI-ELEMENTI-I-SKLOPOVI-U-ARH_o
Herzog & de Meuron Architekten – Messe Basel New Hall, Базел, Швајцарска | Фото © др Александра Крстић-Фурунџић

МАСА-23020-07: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 3:
ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И СКЛОПОВИ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Дефинисање појма “иновативна архитектура”. Како настаје иновативна архитектура? Филозофија рада у процесу пројектовања који тежи иновативним концептима у архитектури; пројектовање иновативних техничких решења применом савремених материјала и система; иновативни склопови омотача зграда (адаптивни, од композитних материјала, медија фасаде, мембранске фасаде, металне фасаде, еко-фасаде, вегетативне фасаде,..); примена иновативних композитних материјала и конструкција у ентеријеру; интелигентни системи у архитектури, хибридна архитектура.
Знања стечена кроз теоретску наставу на овом предмету доприносе континуалној едукацији студената из области примене напредних технологија у архитектури.

КУРИКУЛУМ: ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И СКЛОПОВИ У АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И СКЛОПОВИ У АРХИТЕКТУРИ