УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте I године МАС Архитектура 2015/16 (12.02.2016)
Коначан списак студената:
МАСА-12040 Изборни предмет 2 – Урбанизам

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
12 МАСА-12040

Изборни предмет 2 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12040-01: Град и дизајн
2. МАСА-12040-02: Град будућности
3. МАСА-12040-03: Урбана мобилност
4. МАСА-12040-04: Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна
5. МАСА-12040-05: Градски центри
6. МАСА-12040-06: Елементи просторног планирања
7. МАСА-12040-07: Трендови у урбаној инфраструктури
8. МАСА-12040-08: Градски експеримент
9. МАСА-12040-09: Стратегија интегралног урбаног развоја – нов инструмент планирања у процесу интеграције у ЕУ
10. МАСА-12040-10: Архитектура у контексту

Листа изборних предмета:

201415_MASA_12040-03_o

Фото: др Урош Радосављевић

МАСА-12040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
УРБАНА МОБИЛНОСТ

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Урбана мобилност у савременом граду представља интегрални систем менаџмента политика, мера и пројеката који превазилазе дисциплинаран приступ. Урбана мобилност се мери квалитетом доступности индивидуа и представља интегрални систем различитих видова саобраћаја: јавног градског, бициклистичког, пешачког, аутомобилског, теретног. Архитекти се активно укључују у пројектовање и планирање мрежа различитих видова кретања, креирајући пријатне, привлачне и функционалне просторе. Циљ наставе је упознавање са аспектима пројектовања, менаџмента и планирања урбане мобилности за остварење одрживих саобраћајних система и постизања квалитетних места и живота у граду.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА МОБИЛНОСТ ФОРМУЛАР: УРБАНА МОБИЛНОСТ

201516_MASA-12040-03-MREZA-PESACKIH-PUTANJA

Alex Krogh–Grabbe – Пешаци | Извор фотографије: Alex Krogh–Grabbe

МАСА-12040-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕДИЗАЈНА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања, са посебним освртом на непосредно пешачко окружење. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету Обликовање градских простора као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења пешачког окружења. Студенти истражују релације између пешачког кретања, доживљаја непосредног пешачког окружења са аспекта пешака, архитектуре и урбаног дизајна и баве се редизајном конкретног простора на одабраном полигону.

КУРИКУЛУМ: МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕДИЗАЈНА ФОРМУЛАР: МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕДИЗАЈНА

МАСА-12040-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ГРАДСКИ ЦЕНТРИ

Наставник:
др Ксенија Лаловић, ванредни професор

“A great city is not to be confounded with a populous one.” Aristotle

Савремени приступи разумевању, истраживању и развоју градских ценатара у урбаној средини: структурне сложености мреже градских центара, кључни фактори генеративних промена, динамичност и стохастичка природа, типолошка препознавања…

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКИ ЦЕНТРИ ФОРМУЛАР: ГРАДСКИ ЦЕНТРИ

МАСА-12040-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ТРЕНДОВИ У УРБАНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Основни циљ наставе на овом курсу је упознавање студената са адекватним начином управљања урбаном инфраструктуром једног града продубљивањем свести о значају манаџмента урбане инфраструктуре кроз упознавање, односно анализу проблема са којима се свакодневно сусреће велики број европских и светских градов, а који су директно проузроковани неадекватном методом управјлања инфраструктуром. Све већа стопа урбанизације, пренасељеност, јака конкуренција, неједнака дистрибуција простора, негативно утичу на здравље урбане популације, на атрактивност градова, па самим тим и на квалитет животног окружења.

КУРИКУЛУМ: ТРЕНДОВИ У УРБАНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОРМУЛАР: ТРЕНДОВИ У УРБАНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

201516_MASA-12040-08-GRADSKI-EKSPERIMENT

Илустрација © The Grand City Experiment

МАСА-12040-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Посматрајући град као експеримент in vivo, долазимо до закључка да много варијабли утиче на његов крајњи резултат, и да он често има крајње неизвестан исход. Међутим, без обзира на то што је вештачке (in vitrо) услове у граду готово немогуће симулирати, постоје извесне правилности и релације, “хемијске” реакције које се могу претпоставити у живом екперименту званом град. Прва група претпоставки односи се на везе између физичког и друштвено економског феномена. Друга група је у вези са планирањем, пројектовањем и регулативом у простору, са нагласком на разумевању различитих интереса, знања и логике делања учесника актера. Трећу групу претпоставки обухватају законитости / теорије развије.

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ ФОРМУЛАР: ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

201516_MASA-11040-01-ARHITEKTURA-U-KONTEKSTU_o

Сегмент испитног елабората студенткиње Иване Вратоњић – Анализа примера: LAN, Париз

МАСА-12040-10: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – У:
АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Предмет се бави оспособљавањем студената за посматрање и разумевање архитектуре као резултанте утицаја окружења с једне стране, те утицаја човека са друге, као и разумевањем архитектуре као креативне снаге архитекте (ствараоца лепог) и његове делатности као споне између прошлости, садашљости и будућности.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ