UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente I godine MAS Arhitektura 2015/16 (12.02.2016)
Konačan spisak studenata:
MASA-12030 Izborni predmet 2 – Arhitektura

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
11 MASA-12030

Izborni predmet 2 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12030-01: Prostori seniora i ljudi sa posebnim potrebama
2. MASA-12030-02: Arhitektura i metastruktura
3. MASA-12030-03: Turistički objekti: kontekst, koncept, metod
4. MASA-12030-04: Arhitektura u ruralnim područjima – rekonstrukcija seoskih centara
5. MASA-12030-05: Savremena skulptura
6. MASA-12030-06: Arhitektura pozorišta i spektakla
7. MASA-12030-07: Engleski za arhitekte 3
8. MASA-12030-08: Digitalna animacija – kurs 2
9. MASA-12030-09: BIM
10. MASA-12030-10: Uvod u arhitektonsko istraživanje
11. MASA-12030-11: Gradska stajališta
12. MASA-12030-12: Srednjovekovni utvrđeni gradovi u Srbiji – proučavanje i obnova
13. MASA-12030-13: Parametarsko modelovanje
14. MASA-12040-14: Sport i prostor

Lista izbornih predmeta:

201415_MASA-12030-01_o

Foto © Contilia Gruppe, Essen/Werntges Studios, Gladbeck

MASA-12030-01: IZBORNI PREDMET 2 – A:
PROSTORI SENIORA I LJUDI SA POSEBNIM POTREBAMA

Nastavnik:
arh. Miloš Komlenić, docent

Cilj nastave na kursu je osposobljavanje studenata da se upoznaju sa specifičnostima života i stanovanja starih osoba, bilo u vidu njihovih specifičnih potreba u stanovanju, bilo u vidu dopunskih sadržaja i programa tog stanovanja. Studenti će biti upoznati sa institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima njihovog stanovanja, kao i pratećih sadržaja namenjenim ovoj specifičnoj grupi korisnika.

KURIKULUM: PROSTORI SENIORA I LJUDI SA POSEBNIM POTREBAMA FORMULAR: PROSTORI SENIORA I LJUDI SA POSEBNIM POTREBAMA

201516_MASA-12030-02-ARHITEKTURA-I-METASTRUKTURA

Constant Nieuwenhuys – New Babylon, 1954-1969

MASA-12030-02: IZBORNI PREDMET 2 – A:
ARHITEKTURA I METASTRUKTURA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave na predmetu „Arhitektura i metastruktura“ je upoznavanje studenata sa tipologijom kompleksnih arhitektonskih projekata. U fokusu istraživanja naćiće se projekti koji su po svojoj strukturi, konceptu i programsko-prostornim osobinama složeni i ne mogu se posmatrati, analizirati i valorizovati u kontekstu tradicionalnih tipoloških diskursa. Pojam „metastruktura“ koristi se kao teorijsko-filozofski predložak za otvaranje diskusije o savremenim kretanjima u arhitektonskom projektovanju.

KURIKULUM: ARHITEKTURA I METASTRUKTURA FORMULAR: ARHITEKTURA I METASTRUKTURA

201415_MASA-12030-03_o

Izvor fotografije: www.brightboldbeautiful.com

MASA-12030-03: IZBORNI PREDMET 2 – A:
TURISTIČKI OBJEKTI: KONTEKST, KONCEPT, METOD

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Predmet ima za cilj da studentima približi savremeno arhitektonsko poimanje turizma i upozna ih sa specifičnim veštinama potrebnim za projektovanje objekata raznolike turističke namene. Kroz rad studentima će biti razgraničeni ključni pojmovi iz oblasti ugostiteljstva i turizma.

Studenti stiču znanja koja im omogućavaju aktuelnu, stručnu i održivu prednost prilikom projektovanja ove vrste objekata

KURIKULUM: TURISTIČKI OBJEKTI: KONTEKST, KONCEPT, METOD FORMULAR: TURISTIČKI OBJEKTI: KONTEKST, KONCEPT, METOD

201516_MASA-12030-04-ARH-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-REKONSTR-SEOSKIH-CENTARA

Kopaszi Dam, Dunav, Mađarska | Izvor fotografije: Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

MASA-12030-04: IZBORNI PREDMET 2 – A:
ARHITEKTURA U RURALNIM PODRUČJIMA – REKONSTRUKCIJA SEOSKIH CENTARA

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Unapređenje sposobnosti studenata u oblasti rešavanja urbanističkih i arhitektonskih problema širokog spektra mogućih centralnih sadržaja u seoskim naseljima, odnosno planiranja i projektovanja prostora javnog karaktera u ruralnim sredinama, imajući u vidu posebnosti raličitih okruženja i prostornih situacija. Razvijanje snalažljivosti studenata u pristupu projektovanju u arealnim kontekstima sa pejzažnom likovnošću. Podizanje nivoa zainteresovanosti studenata za stručno delovanje u uslovno manje atraktivnim okruženjima, u cilju formiranja sopstvenih stvaralačkih okvira, oslobođenih uticaja pomodnih, prolaznih i isključivo komercijalnih tendencija.

KURIKULUM: ARHITEKTURA U RURALNIM PODRUČJIMA – REKONSTRUKCIJA SEOSKIH CENTARA FORMULAR: ARHITEKTURA U RURALNIM PODRUČJIMA – REKONSTRUKCIJA SEOSKIH CENTARA

201516_MASA-12030-06-ARH-POZORISTA-I-SPEKTAKLA

Shakespeare’s Globe Theatre, London | Izvor ilustracije: PaperToys

MASA-12030-06: IZBORNI PREDMET 2 – A:
ARHITEKTURA POZORIŠTA I SPEKTAKLA

Nastavnik:
dr Gordana Milošević-Jevtić, docent

Pozorišne igre su pratilac socijalnih i političkih transformacija u društvu. Ponikle iz paganskih verovanja, sadržavale su u različitom istorijskom kontekstu obrazovni, zabavljački, a često i politizovani karakter. U skladu sa razvojnim putem pozorišnih igara formira se prostor za njihovo izvođenje. Cilj izbornog predmeta Arhitektura pozorišta i spektakla je upoznavanje studenata završnih studija arhitekture sa istorijom razvoja arhitektonskih principa u projektovanju teatra i scenskog prostora, kroz kontinuitet i diskontinuitet u razvoju oblika i primenjene konstrukcije. Kulturološki fenomen pozorišta biće razmatran i kroz mesto i položaj u gradu,organizovanje festivala i performansa i savremeni koncept razbijenog scenskog prostora.

KURIKULUM: ARHITEKTURA POZORIŠTA I SPEKTAKLA FORMULAR: ARHITEKTURA POZORIŠTA I SPEKTAKLA

201415_MASA-12030-07_o

Ilustracija: Gordana Vuković-Nikolić

MASA-12030-07: IZBORNI PREDMET 2 – A:
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, docent

English for architects 3 – Debate and argumentation
Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) u specifičnom diskursu debate i argumentacije u oblasti arhitekture.

KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3 FORMULAR: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3

201415_MASA-12030-09_o

Izvor ilustracije: e-arc.com

MASA-12030-09: IZBORNI PREDMET 2 – A:
BIM

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković Radojević

Kurs je kombinacija teorijske nastave o osnovnim principima projektovanja u BIM (Building Information Modeling) okruženju, u kome je 3D model arhitektonskog objekta osnova za formiranje informacionog sistema u kome participiraju svi učesnici u procesu projektovanja, kasnije izgradnje i korišćenja/održavanja arhitektonskog objekta. Nastava se odvija kroz seriju predavanja i diskusija, realizaciju jednostavnog projektantskog zadatka iz aktuelne nacionalne prakse, kao i kroz istraživanje na jednu od zadatih tema – aktuelnih pitanja implementacije i razvoja BIM-a.
Virtuelno okruženje – http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=297

KURIKULUM: BIM FORMULAR: BIM

Nazari_Tower_restoration_Castillo_Miras_Arquitectos

Castillo Miras Arquitectos – Restauracija Nazari kule u Španiji | Foto © Fernando Alda

MASA-12030-12: IZBORNI PREDMET 2 – A:
SREDNJOVEKOVNI UTVRĐENI GRADOVI U SRBIJI – PROUČAVANJE I OBNOVA

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa problemima vezanim za proučavanje i obnovu srednjovekovnih utvrđenih gradova u Srbiji, kako bi proširili i usavršili svoja stečena teorijska znanja. Osim produbljivanja saznanja o srednjovekovnim utvrđenim gradovima, cilj je da studenti daju i vlastite predloge njihove zaštite, prezentacije i uključivanja u savremeni život. Analizom savremenih svetskih tendencija iz oblasti očuvanja kulturnog nasleđa, kulturnog pejzaža i kulturnog turizma, ispituju se mogućnosti savremene prezentacije ostataka srednjovekovnih utvrđenih gradova, kao i njihove revitalizacije kroz unošenje različitih sadržaja,u funkciji savremene prezentacije ostataka.

KURIKULUM: SREDNJOVEKOVNI UTVRĐENI GRADOVI U SRBIJI – PROUČAVANJE I OBNOVA FORMULAR: SREDNJOVEKOVNI UTVRĐENI GRADOVI U SRBIJI – PROUČAVANJE I OBNOVA

201516_MASA-12030-13-PARAMETARSKO-MODELOVANJE-2

Schüco Parametric System | Izvor ilustracije: Schüco

MASA-12030-13: IZBORNI PREDMET 2 – A:
PARAMETARSKO MODELOVANJE

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

Predloženi predmet je nastavak predmeta Parametarsko modelovanje, kroz koji su savladane osnovne tehnike parametrizacije i bazičnog parametarskog modelovanja. Cilj ovog predmeta je intenziviranje primene tehnika savladanih u prethodnom kursu i osposobljavanje studenata za samostalni rad, kao i saradnja sa privredom kroz korišćenje parametarskog sistema nemačke firme Schüco i učešće na izložbi Stone Expo, u okviru Sajma građevinarstva u Beogradu.

KURIKULUM: PARAMETARSKO MODELOVANJE FORMULAR: PARAMETARSKO MODELOVANJE

201516_MASA-12030-14-SPORT-I-PROSTOR

Kombank arena, Beograd | Izvor ilustracije: nadji.com

MASA-12030-14: IZBORNI PREDMET 2 – A:
SPORT I PROSTOR

Nastavnik:
arh. Miloš Nenadović, docent

Predmet predstavlja uvod u kompleksnu fenomenologiju sporta. Cilj predmeta je tumačenje sporta kao specifičnog procesa i aktivnosti koja se upražnjava profesionalno i rekreativno. Kroz seriju predavanja otvara se pitanje koliko je arhitektonska likovnost uslovljena sportom kao specifičnim procesom, a koliko je slobodna u svojoj izražajnosti.

KURIKULUM: SPORT I PROSTOR FORMULAR: SPORT I PROSTOR