УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2015/16
Списак студената за МАСА-11050 Изборни предмет 1 – АТ

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
05 МАСА-11050

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11050-01: Дрво у савременој архитектури
2. МАСА-11050-02: Урбана оаза
3. МАСА-11050-03: Осветљење у архитектури 1
4. МАСА-11050-04: Инсталације 2
5. МАСА-11050-05: (Пр)оцена еколошких карактеристика куће
6. МАСА-11050-06: Оптимизација конструктивних система
7. МАСА-11050-07: Пројектовање бетонских конструкција
8. МАСА-11050-08: Пројектовање бетонских монтажних конструкција
9. МАСА-11050-09: Стакло у савременој архитектури

Листа изборних предмета:

MASA-11050-01-DRVO-U-SAVREMENOJ-ARHITEKTURI_o

Фото © др Јелена Ивановић Шекуларац

МАСА-11050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Јелена Ивановић Шекуларац, ванредни професор

Светски тренд поновне примене дрвета и производа од дрвета као материјала за градњу и облагање архитектонских објеката није искључиво из разлога задовољења функционалних, естетских, ликовних и обликовних захтева и тражења инспирације у повратку традицији, већ и у његовој еколошкој, економској и енергетској оправданости и уклапању у савремене трендове одрживог развоја и примене савремених техничких и технолошких решења при производњи материјала, а све у циљу одржања везе са природом, окружењем и традицијом.
Проблематика примене дрвета и производа од дрвета на савременом архитектонском објекту третира се са аспекта материјализације, архитектонских конструкција и детаља, као и примени стечених знања у пракси – у поступку реализације, експлоатације и одржавања архитектонских објеката.
Циљ наставе је упознавање са принципима примене дрвета као елемента примарне и секундарне конструкције у архитектонском објекту, упознавање са логиком пројектовања, конструисања и градње објеката применом дрвета и производа на бази дрвета као и стицање нових знања и принципа пројектовања и извођења омотача објекта са дрветом као елементом облоге, применом савремених техничких и технолошких решења.

КУРИКУЛУМ: ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

MASA-11050-02-URBANA-OAZA_o

Илустрација: мр Бранко Павић

МАСА-11050-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
УРБАНА ОАЗА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Циљ наставе је испитивање метода пројектовања и технике реализације вегетационих зидова у процесу обнове постојећих и изградње нових објеката. Озелењавање и очување урбаног простора постало је важно питање у разматрању услова за пројектовање архитектонских објеката и дефинисање односа између технологије, енергије и обликовања. Вегетациони зидови су створили пројектантске изазове за примену ових склопова у циљу повећања енергетске ефикасности зграда.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА ОАЗА ФОРМУЛАР: УРБАНА ОАЗА

201516_11050-03_OSVETLJENJE-U-ARHITEKTURI-1_o

Jørn Utzon – Sydney Opera House, Сиднеј, Аустралија | Фото © Sam Abell

МАСА-11050-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 1

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Принципи пројектовања осветљења у архитектури сагледавају се кроз природу светлости, њен утицај на површине са којима долази у контакт, критеријуме за пројектовање осветљења, параметре квалитета осветљења, као и ефекте који могу да се постигну.

КУРИКУЛУМ: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 1 ФОРМУЛАР: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 1 ПЛАН ПРЕДАВАЊА: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 1

MASA-11050-04-INSTALACIJE-2_o

Фото: Милан Радојевић

МАСА-11050-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
ИНСТАЛАЦИЈЕ 2

Наставник:
др Милан Радојевић, доцент

Предмет има за циљ да студенти паралелно са истраживањем најпогоднијег архитектонског решења, примене инсталационе системе који ће омогућити захтевану функционалност, ефикасну експлоатацију и адекватно одржавање предвиђеног објекта са аспекта енергетске ефикасности и примене нових технологија.

КУРИКУЛУМ: ИНСТАЛАЦИЈЕ 2 ФОРМУЛАР: ИНСТАЛАЦИЈЕ 2

MASA-11050-06-OPTIMIZACIJA-KONSTRUKTIVNIH-SISTEMA_o

Ј. Милошевић и М. Несторовић

МАСА-11050-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
ОПТИМИЗАЦИЈА КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Пројекотовање конструкције је процес у коме се одвија избор конструктивног система, материјала, облика, димензија, својстава површина и других особина са циљем да се испуне функционални задаци конструкције и задовољи низ услова, а што ће бити анализирано семинаром оптинизација конструкција.

КУРИКУЛУМ: ОПТИМИЗАЦИЈА КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА ФОРМУЛАР: ОПТИМИЗАЦИЈА КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА

201516_MASA-11050-08_PROJEKTOVANJE-BETONSKIH-MONTAZNIH-KONSTRUKCIJA_o

др Милан Глишић – стамбени објекти у улици Маршала Рокосовског бр.42, Москва, Русија

МАСА-11050-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ БЕТОНСКИХ МОНТАЖНИХ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др Милан Глишић

Примена монтажних армирано бетонских конструкција датира од самих почетака коришћења армираног бетона као конструктивног елемента. У савременој пракси примена ових конструкција је омогућила реализацију многих идеја архитеката при чему се оптимално реализују временски и финансијски параметри изградње.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ БЕТОНСКИХ МОНТАЖНИХ КОНСТРУКЦИЈА ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКТОВАЊЕ БЕТОНСКИХ МОНТАЖНИХ КОНСТРУКЦИЈА

МАСА-11050-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – АТ:
СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Јасна Чикић-Товаровић, доцент

Иновативна примена стакла у архитектури; Могућности и ограничења пројектовања конструктивних елемента и склопова од стакла; Системи стаклених фасада; Стакло и медијаархитектура; Технологија и конструкција механичких и електонских медија фасада.

КУРИКУЛУМ: СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ