UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2015/16
Spisak studenata za MASA-11040 Izborni predmet 1 – U

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
04 MASA-11040

Izborni predmet 1 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11040-01: Arhitektura u kontekstu
2. MASA-11040-02: Budućnost grada
3. MASA-11040-03: Morfologija gradskih poteza
4. MASA-11040-04: Prostorna kompozicija
5. MASA-11040-05: Umetničko oblikovanje javnih gradskih prostora
6. MASA-11040-06: Neformalni rast grada
7. MASA-11040-07: Istraživanje lokacije

Lista izbornih predmeta:

201516_MASA-11040-01-ARHITEKTURA-U-KONTEKSTU_o

Segment ispitnog elaborata studentkinje Ivane Vratonjić – Analiza primera: LAN, Pariz

MASA-11040-01: IZBORNI PREDMET 1 – U:
ARHITEKTURA U KONTEKSTU

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Predmet se bavi osposobljavanjem studenata za posmatranje i razumevanje arhitekture kao rezultante uticaja okruženja s jedne strane, te uticaja čoveka sa druge, kao i razumevanjem arhitekture kao kreativne snage arhitekte (stvaraoca lepog) i njegove delatnosti kao spone između prošlosti, sadašljosti i budućnosti.

KURIKULUM: ARHITEKTURA U KONTEKSTU FORMULAR: ARHITEKTURA U KONTEKSTU

MASA-11040-03: IZBORNI PREDMET 1 – U:
MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanog dizajna istraživanjem relacija između arhitekture, urbanog dizajna i drugih oblasti umetnosti – muzike, slikarstva, filma i književnosti. Rezultat je intervencija na konkretnom gradskom potezu u formi koncepta i 3D prikaza dekompozicije i kompozicije sklopa.

KURIKULUM: MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA FORMULAR: MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA

201516_17.1_IP_Z.Djukanovic_J.Zivkovic

Ilustracija: doc. Zoran Đukanović

MASA-11040-05: IZBORNI PREDMET 1 – U:
UMETNIČKO OBLIKOVANJE JAVNIH GRADSKIH PROSTORA

Nastavnik:
arh. Zoran Đukanović, docent

Program „Umetnost u javnim gradskim prostorima, Public Art & Public Space“ se bavi osposobljavanjem studenata za planiranje, projektovanje i realizaciju projekata unapređenja javnih prostora njihovim aktiviranjem i (re)dizajnom primenom različitih umetničkih formi i sredstava.

KURIKULUM: UMETNIČKO OBLIKOVANJE JAVNIH GRADSKIH PROSTORA FORMULAR: UMETNIČKO OBLIKOVANJE JAVNIH GRADSKIH PROSTORA

©201516_MASA-11040-06-NEFORMALNI-RAST-GRADA_o

Foto © mr Biserka Mitrović

MASA-11040-06: IZBORNI PREDMET 1 – U:
NEFORMALNI RAST GRADA

Nastavnik:
mr Biserka Mitrović, docent

Predmet upoznaje studente sa značajem neformalnog rasta gradova u globalnom, regionalnom ilokalnom kontekstu, dajući osnov za istraživanje i kreiranje rešenja kroz specifičnu teretsko-iskustvenu platformu. Studenti biraju studije slučaja, na kojima će proveravati teoretske modele unapređenja neformalnih urbanih zajednica i mogućnosti integrisanja u savremeni urbani kontekst.

KURIKULUM: NEFORMALNI RAST GRADA FORMULAR: NEFORMALNI RAST GRADA

MASA-11040-07: IZBORNI PREDMET 1 – U:
ISTRAŽIVANJE LOKACIJE

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Nastava na predmetu prvenstveno se odnosi na upoznavanje studenata sa osnovnim urbanističkim pojmovima i parametrima u procesu utvrđivanja tržišne vrednosti i isplativosti investiranja u izgradnju na određenoj lokaciji u svetu i na domaćem tržištu. Razmatra se aktuelna ekonomska, ali i planerska praksa.

KURIKULUM: ISTRAŽIVANJE LOKACIJE FORMULAR: ISTRAŽIVANJE LOKACIJE