УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте (05.02.2015) АЖУРИРАНО

Коначни спискови студената и распоред сала по изборним предметима: МАСА-12050: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 2014/15

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
13 МАСА-12050

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12050-01: Савремене фасаде и кровови
2. МАСА-12050-02: Архитектура: пројекат, објекат, детаљ
3. МАСА-12050-03: Осветљење у архитектури 2
4. МАСА-12050-04: Зелена градња – поуке прошлости
5. МАСА-12050-05: Smart recycling-куће од рециклираног материјала
6. МАСА-12050-06: Одржавање објеката и управљање
7. МАСА-12050-07: Конструктивни системи у дрвету
8. МАСА-12050-08: Пројектовање дрвених конструкција
9. МАСА-12050-09: Основи савремене технологије бетона

Листа изборних предмета:

MASA-12050-01-SAVREMENE-FASADE-I-KROVOVI_FOTO_ALEKSANDRA-KRSTIC_opt

MyZeil Shopping Centre, Frankfurt, Nemačka | Фото: Проф. др Александра Крстић-Фурунџић,

МАСА-12050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ наставе је да се студенти упознају са принципима пројектовања и извођења омотача објеката, са акцентом на енергетској ефикасности. Упознају се потенцијали нових технологија материјализације архитектонских објеката, од концепата до детаља.

Предмет излагања су унапређене технологије облагања и застакљења, концепти и техничка решења фасада и кровова у функцији енергетских добитака (производње топлотне и електричне енергије), контроле дневног осветљаја и упада сунчевих зрака и остварења природне вентилације, односно коришћења обновљивих извора енергије, а у циљу смањења енергетских потреба објекта и тиме загађења животне средине.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ ФОРМУЛАР: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

201415_MASA-12050-03_OSVETLJENJE-U-ARHITEKTURI-2_opt

Аутор: Малина Чворо, маст. инж. арх.

МАСА-12050-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 2

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Осветљење у великој мери доприноси утиску који оставља град. Све већи број осветљених улица, амбијената и објеката захтева и одређену координацију како би град ноћу деловао привлачно. У оквиру предмета ће се анализирати значај мастерплана осветљења који се огледа у потреби да се функционалним, амбијенталним и архитектонским осветљењем обезбеди сигуран и пријатан урбани простор. Због све чешће појаве светлосног загађења анализираће се и могућности и ограничења за примену светлосних инсталација и динамичног осветљења.

КУРИКУЛУМ: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 2 ФОРМУЛАР: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ 2

201415_MASA12050-04-Zelena-gradnja-pouke-proslosti_opt

Фото: Ана Радивојевић

МАСА-12050-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ЗЕЛЕНА ГРАДЊА – ПОУКЕ ПРОШЛОСТИ

Наставник:
др Ана Радивојевић, ванредни професор

Разумевање концепта зелене градње и успостављање историјског оквира оваквог начина грађења. Анализирање елемената историјске и традиционалне архитектуре кроз призму једног од савремених концепата пројектовања и грађења – концепта зелене архитектуре, треба да допринесе да студент успостави брижљивији однос према градитељском наслеђу, као и већем степену његовог поштовања и уважавања.

КУРИКУЛУМ: ЗЕЛЕНА ГРАДЊА – ПОУКЕ ПРОШЛОСТИ ФОРМУЛАР: ЗЕЛЕНА ГРАДЊА – ПОУКЕ ПРОШЛОСТИ

МАСА-12050-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
SMART RECYCLING – КУЋЕ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Основа рада на изборном предмету је упознавање студената са савременим токовима пројектовања и реализације архитектонских објеката од рециклираног материјала. Рециклажа је енергетски интензиван процес који утиче на смањење укупно потребне количине енергије у животном циклусу објекта.

Настава у оквиру изборног предмета има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, студије случаја и гостујућа предавања, упозна са системима рециклаже, начином употребе рециклираних материјала и основним принципима пројектовања. Рециклирани материјали и пројектантски захтеви третираће се као део целовитог процеса енергетске оптимизације архитектонског објекта унутар кога технолошки развој и развој свести о неопходности употребе рециклираних материјала омогућава коришћење потенцијала материјала добијених на овај начин.

Студенти ће кроз практичан рад на изради пројекта објекта од рециклираног материјала стећи адекватна теоријска и практична знања о сложеним аспектима пројектовања објеката употребом рециклираних материјала.

КУРИКУЛУМ: SMART RECYCLING – КУЋЕ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА ФОРМУЛАР: SMART RECYCLING – КУЋЕ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА

201415-MASA-12050-06-ODRZAVANJE-OBJEKATA-I-UPRAVLJANJE

МАСА-12050-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ

Наставник:
др Милан Радојевић, доцент

Формирање пројекта одржавања (упутства и процедуре) за наутички клуб на реци у Србији. Анализа и препоруке за побољшање и унапређење процеса одржавања за изабрани пример.

КУРИКУЛУМ: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ ФОРМУЛАР: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ

1314_17.2_Zikica-Tekic_ilustracija_o

Просторна структура вишенаменске спортске хале у Панчеву, од лепљеног ламелираног дрвета, распона 61 м. | Извор: Доц. др Жикица Текић

МАСА-12050-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

Наставник:
др Жикица Текић, доцент

Предметом су обухваћени проблеми пројектовања конструкција објеката од лепљеног ламелираног дрвета, са аспекта свеукупне оптимизације. Инсистира се на симбиози рада архитекте пројектанта и конструктора, на пројектовању објекта у дрвету. Основни принципи таквог рада се анализирају на одабраним примерима из архитектонске праксе.

Студентима се, кроз циклус предавања, презентује технологија лепљеног ламелираног дрвета. У склопу предавања, кроз приказ бројних примера реализованих објеката, студентима се презентује широко поље примене конструкција од лепљеног ламелираног дрвета, у архитектонском конструктерству.

КУРИКУЛУМ: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ ФОРМУЛАР: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

MASA-12050-08-PROJEKTOVANJE-DRVENIH-KONSTRUKCIJA_opt

Фото: др Ненад Шекуларац

МАСА-12050-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Циљ наставе је усавршавање студената у области пројектовања и димензионисања дрвених конструкција архитектонских објеката формираних од монолитне дрвене грађе. Овај предмет намењен је студентима који су у досадашњем раду стекли основна знања из области пројектовања и прорачуна дрвених конструкција архитектонских објеката. У току рада на овом предмету повећаће се обим знања из области архитектонског конструктерства.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА

201415_MASA_12050_09_OSNOVI-SAVREMENE-TEHNOLOGIJE-BETONA_opt

др Ружа Окрајинов Бајић

МАСА-12050-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АТ:
ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА

Наставник:
др Ружа Окрајинов Бајић, доцент

Нове технологије у пројектовању и производњи бетона стварају неочекиване могућности при извођењу архитектонских објеката. После основа технологије бетона студенти се упознају са савременим начинима пројектовања бетонских мешавина које одговарају посебним условима извођења или експлоатације објекта. Даје се веза између нових технолошких захтева који се јављају у конкретним архитектонским објектима и нових врста бетона које представљају решења.

КУРИКУЛУМ: ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА ФОРМУЛАР: ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА