УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
04 МАСА-11040

Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11040-01: Архитектура у контексту
2. МАСА-11040-02: Будућност града
3. МАСА-11040-03: Морфологија градских потеза
4. МАСА-11040-04: Просторна композиција
5. МАСА-11040-05: Уметничко обликовање јавних градских простора
6. МАСА-11040-06: Неформални раст града
7. МАСА-11040-07: Истраживање локације

Листа изборних предмета:

MASA-11040-01-ARHITEKTURA-U-KONTEKSTU_o

Pathe Foundation, Renzo Piano Building Workshop | фото: Michel Denancé

МАСА-11040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Предмет се бави оспособљавањем студената за посматрање и разумевање архитектуре као резултанте утицаја окружења с једне стране, те утицаја човека са друге,  као и разумевањем архитектуре као креативне снаге архитекте (ствараоца лепог) и његове делатности као споне између прошлости, садашљости и будућности.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

MASA-11040-02-BUDUCNOST-GRADA_o

Менторски рад

МАСА-11040-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
БУДУЋНОСТ ГРАДА

Наставник:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

Пружање знања студентима о теоретско-искуственим приступима, концептима и моделима ГРАДОВА БУДУЋНОСТИ (утопијски, идеални, футуристички…) из различитих периода настајања и развоја урбане цивилизације; упознавање студената са методском апаратуром откривања, разматрања и трасирања будућности града; припрема студената за коришћење.

КУРИКУЛУМ: БУДУЋНОСТ ГРАДА ФОРМУЛАР: БУДУЋНОСТ ГРАДА

МАСА-11040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбаног дизајна истраживањем релација између архитектуре, урбаног дизајна и других области уметности – музике, сликарства, филма и књижевности. Резултат је интервенција на конкретном градском потезу у форми концепта и 3д приказа декомпозиције и композиције склопа.

КУРИКУЛУМ: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА ФОРМУЛАР: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

MASA-11040-04-PROSTORNA-KOMPOZICIJA_o

Црква Светог Тројства, Фриц Вотруба (Fritz Wotruba) | Фото: Anton Bauder

МАСА-11040-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА

Наставник:
мр Петар Арсић, редовни професор

Циљ наставе на предмету је оспособљавање студената ка повезивању досадашњих стечених знања и вештина из области урбанизма и архитектуре, са новим знањима из области просторне композиције, а у циљу даљег овладавања вештинама урбанистичко-архитектонског пројектовања.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА ФОРМУЛАР: ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА

MASA-11040-05-UMETNICKO-OBLIKOVANJE-JAVNIH-GRADSKIH-PROSTORA_o

Аутор: Велимир Ћургуз Казимир

МАСА-11040-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

Наставник:
арх. Зоран Ђукановић, доцент

Програм „Уметност у јавним градским просторима, Public Art & Public Space“ се бави оспособљавањем студената за планирање, пројектовање и реализацију пројеката унапређења јавних простора њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих уметничких форми и средстава.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА ФОРМУЛАР: УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

MASA-11040-06-NEFORMALNI-RAST-GRADA_o

Фото: Бисерка Митровић; Обрада: Бранислав Антонић

МАСА-11040-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА

Наставник:
мр Бисерка Митровић, доцент

Предмет Неформални раст градаупознаје студенте са значајем неформалног раста градова у глобалном, регионалном и локалном контексту, дајући основ за истраживање и креирање решења кроз специфичну теретско-искуствену платформу. Усвајајући специфичности неформалних урбаних заједница Србије и региона, као и земаља Азије, Африке и Латинске Америке, студенти бирају студије случаја које ће детаљније истраживати и на којима проверавати теоретске моделе унапређења неформалних урбаних заједница и могућности интегрисања у савремени урбани контекст.

КУРИКУЛУМ: НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА ФОРМУЛАР: НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА

МАСА-11040-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Настава на предмету првенствено се односи на упознавање студената са основним урбанистичким појмовима и параметрима у процесу утврђивања тржишне вредности и исплативости инвестирања у изградњу на одређеној локацији у свету и на домаћем тржишту. Разматра се актуелна економска, али и планерска пракса.

КУРИКУЛУМ: ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ФОРМУЛАР: ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ