UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2014/15
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da će se uverenja o stečenom uslovu za odbranu master projekta podizati u periodu od 30. juna do 02. jula 2015. godine, do 16.00 sati u studentskoj službi, uz uplatu od 1000 dinara.

Uverenje o stečenom uslovu za odbranu master projekta – PRIMER UPLATNICE

Obaveštenje za studente II godine MASA 2014/15.
Obaveštavaju se studenti da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju ispita za master projekte na kursu MODUL M9 – Master projekat: Kurs M9.2. – Projekat. Dokumente možete preuzeti ovde:

Kurs M9.2. – Projekat: FINALNI RASPORED ODBRANA Kurs M9.2. – Projekat: PROTOKOL O POLAGANJU MASTER PROJEKTA

Obaveštenje za studente II godine MASA 
Konačni spiskovi studenata i raspored sala (DRUGI KRUG IZBORA) za M9 Master projekat (10.02.2015)
Spiskovi studenata i slobodna mesta (PRVI KRUG IZBORA) za izbor u drugom krugu za M9 Master projekat (06.02.2015)

Studenti koji nisu primljeni kod željenog mentora u prvom krugu konkurišu za preostala upražnjena mesta rangiranjem mentora u drugom krugu predajom popunjenog obrasca Studenskoj službi u ponedeljak 09. februara u 10 sati. Rukovodilac studijske celine raspoređuje studente kod mentora na osnovu prosečne ocene iz modula M4, M5 i M6.

Konačni spiskovi studenata objavljuju se na fakultetskom sajtu u utorak 10. februara 2015. do 12 sati.

Modul M9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza
Kurs M9.2. – Projekat

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izradom master projekta student diplomira. Master projekat predstavlja rad u kome student povezuje sva stečena znanja i veštine, pokazuje da vlada procesom istraživanja, konceptualizacije, projektovanja i materijalizacije složenih urbanističkih, arhitektonsko-urbanističkih celina, kao i drugim temama (opštim i u okviru usmerenja). Cilj master projekta je uvođenje studenta u visok stepen samostalnosti u svim fazama projekta. Po pravilu, teme master projekta su sintezne, i zahtevaju primenu širokog spektra predhodno stečenih znanja, veština i kompetencija.

Rad podrazumeva istraživanje i definisanje projektnog zadatka (pisanu tezu), grafički prikaz, prostorni prikaz, i usmenu javnu odbranu pred komisijom. Studenti master projekat rade u mentorskom studiju koga biraju prema okvirno problemski ponuđenom programu. Mentorski studio vodi jedan nastavnik, sa saradnikom. Studio ima najmanje 5 i najviše 10 studenata. Predviđene su i obavezne konsultacije sa nastavnicima iz bliskih oblasti.

Predviđena je javna usmena odbrana projekta posle 21 nedelje pred komisijom koju čine nastavnik i konsultanti sa drugih katedri i nastavnici iz drugih studija. Ocena se definiše na osnovu integralne evaluacije svih pojedinih aspekata projekta.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položeni svi projektni moduli na diplomskim studijama (Modul M4, Modul M5 i Modul M6). U slučaju dovoljnog broja prijavljenih kandidata, moguće je organizovati nastavu na Master projektu i tokom jesenjeg semestra, za studente koji su stekli uslov. Uslov za izlazak na javnu odbranu master projekta su položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom za prva 3 semestra.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M9 – Master projekat: Kurs M9.1. – Teza, 10 ESPB
MODUL M9 – Master projekat: Kurs M9.2. – Projekat, 20 ESPB

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2014/15.

201415_M9_ZLazovic_o

Antonio Segui: Pocas Señoras, 2014, 200 x 200 cm, acrílico sobre tela

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
ARHIPELAG KULTURE I UMETNOSTI

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Master rad predstavlja istraživanje međuodnosa svrhe/funkcije i konteksta, i sastojaće se od projektovanja arhitektonskog objekta kulture i umetnosti obuhvatajući fenomen savremenih urbanih hibrida: – primarno sa sadržajima kulture i umetnosti; – sekundarno sa komplementarnim sadržajima zabave i ugostiteljstva (trgovine, poslovanja, obrazovanja, stanovanja, saobraćaja…), a koji čine osnovu kulture života savremenog urbanog čoveka i srž urbanosti gradova, gradskih centara i četvrti. Više grupacija objekata (projektovanih od više studenata) činili bi urbana ostrva, ili četvrti, zalančane ansamble – arhipelage kulture i umetnosti u morfologiji, (među)prostoru grada, reka, ostrva, sve u smeni dnevnog i noćnog plana i godišnjih doba. Arhitektura urbanih hibrida je direktno u funkciji redefinicije gradskih prostora: hibridnost + transformacija = novi gradski pejsaž. Na osnovu uočavanja nedostajućih sadržaja u Beogradu/Poznanju i pronalaženja prostornih potencijala studenti određuju svoj prostorni i tematski okvir projekta stvarajući nove urbane poteze sa novim arhitektonskim objektima i strukturama kao novim interaktivnim gradskim slojem u međuprostorima grada (interstitial spaces).

KURIKULUM: ARHIPELAG KULTURE I UMETNOSTI

201415_M9_EVanistaLazarevic_o

Foto: Creative spine © Arunava Sarkar

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
GRAD ISKUSTVA (EXPERIENCE CITY)

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Koncepcija brendiranja gradova koja se bazira na kulturi, kreativnim i iskustvenim praksama je veoma aktuelna, imajući u vidu njihov značaj u urbanom razvoju. Ovaj trend koji je u porastu i njegova široka zastupljenost u mnogim gradovima ogleda se u uočenim efektima brendiranja kulture i zabave na fizičko, ekonomsko i društveno okruženje. Shodno navedenom, kreativne i iskustvene industrije igraju značajnu ulogu u brendiranju grada, a koja se ogleda u osmišljavanju i isticanju ”promotivnog materijala” grada u vidu novih formi simboličkog označavanja – objekata, distrikta, zabavnih prilika i sadržaja, festivala, događaja iz domena kulture, itd. Razlog za navedene aktovnosti ogleda se i u činjenici da su ljudi, kapital i kompanije postali slobodniji u svom kretanju i da je od vitalnog značaja za mesto da obezbedi kvalitetno okruženje kako bi privuklo nove korisnike, ali i, ono što je još bitnije, zadržalo svoje građane obezbeđujući im uslove koji će ih učiniti zadovoljnim u odnosu na svoj grad.

Cilj projekta predstavlja kritičku interpretaciju i sinteznu primenu znanja i veština u domenu urbanog i arhitektonskog dizajna. Insistiraće se na integralnom pristupu u dizajnu koji bi rezultirao (1) utvrđivanjem kreativnih i iskustvenih potencijala Beograda, (2) formiranjem mreže kreativnih i iskustvenih centara, (3) definisanjem savremenih programskih sadržaja i (4) osmišljavanjem formi simboličkog označavanja posmatranih lokaliteta i idejnim rešenjem objekta koji bi odgovorio utvrđenim potrebama.

KURIKULUM: GRAD ISKUSTVA (EXPERIENCE CITY)

201415_M9_BPetrovic_o

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
DUNAV – TRANSEVROPSKI KORIDOR, nove pozicije beogradskih obala

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Osnovni okvir i oslonac zadatka jeste podrška ideji o Dunavu kao transevropskom saobraćajnom i kulturalnom koridoru, koji ovakvom svojom ulogom inherentno povezuje pripadajuće regione na kontinentu, zajedno sa njihovim posebnostima i sličnostima.
U tom kontekstu, izbor lokacije na dunavskim obalama grada, kao i programski stavovi kandidata mogu biti različiti u skladu sa pristupom, istraživanjem i ličnim stavom. Istovremeno, oni su, isto tako, i posledica sociokulturološkog preseka određenog prostora i epohe kojoj pripadaju kao pojmovnoj osnovi, od čijeg tumačenja neposredno zavisi i razumevanje celokupnog ambijenta sredine. Takav stav, kao karakteristika rada u studiju, podrazumeva razmatranje novih gradskih pozicija koje uspostavljaju interface između lokalnog, regionalnog i evropskog kulturološkog i geografskog identiteta.

Naglasak je na shvatanju da dodirne zone različitih kultura predstavljaju odraze kolektivnih fikcija, gde se prelamaju samoshvatanje i samooblikovanje, kao projekcije sopstvene, idealizovane spekulativne konstrukcije – slike, na svim nivoima, od zajednice do pojedinca.

KURIKULUM: DUNAV – TRANSEVROPSKI KORIDOR, nove pozicije beogradskih obala
201415_M9_GVojvodic_oPropuštene šanse, nove mogućnosti.
Foto © Nick Turpin (1969), britanski fotograf. Fotografija pripada kolekciji “Street photography”,  www.nickturpin.com.

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
“IZGUBLJENI U PREVODU” – PROPUŠTENE ŠANSE, NOVE MOGUĆNOSTI

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

* “LOST IN TRANSLATION” Sofia Coppola, 2003.

“Izgubljeni u prevodu” su kroz vreme, tranziciju, transformaciju i lošu privatizaciju: lokacije, objekti, šanse za kvalitetnije životno okruženje i dobre namere arhitekata. Izgubljeni su nekvalitetnom izgradnjom, nadogradnjom, aneksiranjem, prenamenom, preobličavanjem i neostvarenim potencijalom.
Zadatak se u najširem tematskom smislu odnosi na pronalaženje i prepoznavanje diskontinuiteta nastanka, razvoja i opstanka pojedinih lokacija i objekata gradskog jezgra, u kontekstu pružanja nove šanse izgubljenim, nerealizovanim, pogrešno realizovanim arhitektonskim angažmanima, iniciranim pogrešnim društvenim odlukama.
Prostorni okvir studenti biraju sami od ponuđenih (ili prepoznatih)** tradicionalno neuralgičnih a nerešenih (ili pogrešno rešenih) lokacija šireg gradskog centra, koje nakon serije nerealizovanih konkursa, studija i projekata dobijaju gotovo mitski karakter “večnog problema”.

** Neobavezujuća preporuka odabira lokacija: Kosančićev venac („rupa“ Narodne biblioteke), “Mitićeva rupa” (Slavija), lokacija na uglu Bulevara Oslobođenja i ulice Knjeginje Zorke ili po sopstvenom predlogu.

Uži tematski okvir studenti određuju sami tako da izborom teme na izabranoj lokaciji, predstave svoje poimanje mogućnosti aktiviranja napuštenih ili neadekvatno izgrađenih prostora (prevođenjem u potencijale za razvoj grada), konstruisanjem novih repernih tačaka – u gradskom ambijentu.

KURIKULUM: “IZGUBLJENI U PREVODU” – PROPUŠTENE ŠANSE, NOVE MOGUĆNOSTI

201415_M9_DMiletic_o

Mikroskopski prikaz strukture sunđera
Izvor fotografije: http://www.asknature.org/

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, redovni profesor

Cilj zadatka je uspostavljanje odnosa između arhitekture i prirode, sa istraživanjem mogućnosti formiranja novih prostornih struktura integrisanih u prirodno ili/i izgrađeno okruženje.
Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati tradicionalni odnos arhitekture i prirode, kao i relacije između artificijelnog i prirodnog u kojima je moguće nagovestiti proces nestajanja granica između unutrašnjeg i spoljnog prostora.

KURIKULUM: IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
IŠČEZAVANJE BUDUĆNOSTI – HIBRIDNA TEHNOLOGIJA

Nastavnik:
mr Budimir Sudimac, docent

Istraživanje održivih sistema i uspostavljanje novih urbanih i arhitektonsih hibridnih modela za rešavanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i tehnoloških problema savremenih gradova, uključujući nedostatak hrane, prirodnih resursa, infrastrukture, zagađenje kao i razvijanje sistema i strategija budućeg razvoja osnovni su ciljevi predloženog zadatka. Studijom se teži da studenti kritički sagledavaju i istražuju adaptibilnost i uticaj novih tehnologija na arhitektonske projekte na osnovu dinamične ravnoteže između korisnika i tehnologije. Hibridna tehnologija je koncept u arhitekturi koji ima za cilj da omogući sveobuhvatno razumevanje veze energetske efikasnosti i održivosti u izgrađenoj sredini sa tehnološkog aspekta. Takvi koncepti imaju za cilj da daju odgovore na futurističke arhitektonske koncepte i efikasniju upotrebu obnovljivih izvora energije.

KURIKULUM: IŠČEZAVANJE BUDUĆNOSTI – HIBRIDNA TEHNOLOGIJA

201415_M9_MMirkovic_o

Katerina Vaseva – Living bridge, Istanbul, Turkey
Izvor ilustracije: https://www.behance.net/gallery/3203969/Living-bridge-Istanbul-Turkey

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
KUĆA MOST

Nastavnik:
arh. Miodrag Mirković, redovni profesor

Tema zadatka je osmišljavanje strukture koja povezuje Novi Beograd i Malo ratno ostrvo u cilju podizanja nivoa urbaniteta trenutno neaktiviranog područja grada. KUĆA MOST predstavlja složeni vid komunikacije, sadjestvo dve funkcije – sa jedne strane povezivanja i protočnosti, dok sa druge strane, uz uvođenje dodatnih sadržaja (sadržaja kulture, zabave, ugostiteljstva…) pruža mogućnost odvijanja novih aktivnosti i duže zadržavanje korisnika. U sklopu zadatka je i područje Malog ratnog ostrva koje svojim specifičnostima pruža mogućnost za razvoj sadržaja koji bi upotpunili turističku ponudu grada, stoga težište programa može biti i na ostvu. Sagledivost iz različitih pravaca, neposredna blizina Muzeja savremene umetnosti, pristupačnost sa vode, atraktivnost prirodnog okruženja i blizina Velikog ratnog ostrva sa svojim bogatstvom flore i faune, čini ovu lokaciju idealnom za razvoj kako sadržaja kulture, tako i turizma.
Ispitivanjem dostupnosti, sagledivosti, harmoničnosti, odnosa izgrađeno-neizgrađeno, objekat-neposredna okolina, studenti uspostavljaju stav o odnosu arhitekture objekta i okruženja. Cilj rada na master projektu je ostvarivanje veze grada i reke kroz analizu i razumevanje društvenog konteksta i prostornih zahteva zadate lokacije, kao i razvijanje sposobnosti analitičkog pristupa projektovanju i formiranje stava studenata kroz uspostavljanje modela za primenu u ovakvim okolnostima. Studenti, kroz formiranje projektnog zadatka i detaljnu analizu potreba i zahteva koji se postavljaju pred savremenog projektanta, dolaze do rešenja koja su inovativna i teže novim vrednostima u projektovanju.

KURIKULUM: KUĆA MOST
201415_M9_BZegarac_oTema projekta je istraživanje povezanosti arhitekture i automobila kao simbola transporta, kretanja, promena i nosioca  permanentnog razvoja naprednih tehnologija i inovacija u oblasti dizajna.
Foto: Le Corbusier and Voisin

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
MUZEJ AUTOMOBILA – IZAZOVI NOVIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Informatička revolucija, tokom poslednjih tridesetak godina, dovela je do nastanka novih tehnoloških pronalazaka koji su bitno uticali na društvo i ponašanje ljudi. Uprkos tome arhitektura je u mnogim aspektima ostala konzervativna i rezistentna na savremena tehnološka dostignuća, nove materijale i procese.
Tema ovog projekta je istraživanje mogućnosti primene novih materijala, tehnologija i transera tehnologija u oblasti arhitektonskog projektovanja, a u cilju formiranja novih koncepcija projektovanja, u programskom i oblikovnom smislu. To podrazumeva celovit (holistički) pristup arhitektonskom projektovanju u skladu sa potrebama savremenog društva i zahteva za održivošću u energetskom i tehnološkom kontekstu.
Muzej automobila predstavlja sadržaj koji je nije opterećen složenim funkcionalnim i ekomomskim parametrima i kao takav je izuzetno pogodan za realizaciju ovog programa, odnosno za ispitivanje različitih formi, konstrukcija i materijala.

KURIKULUM: MUZEJ AUTOMOBILA – IZAZOVI NOVIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA

201415_MASA-A12011-05-M02A_o

Istočne kapije Beograda, izgrađeno 1976.

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
NOVE KAPIJE BEOGRADA

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Rad u studiju počinje analizom postojećeg objekta “Istočne kapije Beograda,” a potom se na osnovu stečenih saznanja o kontekstu stambene gradnje sedamdesetih godina i problemima koji se ocrtavaju kroz upotrebu i kroz današnje stanje objekta, nastavlja projektovanjem Nove kapije Beograda na istoj lokaciji. U savremenom kontekstu, značajno izmenjenom u odnosu na onaj u kome je objekat nastao, svaki student će imati mogućnost da sopstvenu projektantsku strategiju usmeri prema jednom od dva oprečna scenarija: izgradnji novog objekta na ovoj lokaciji ili rekonstrukciji tri postojeće kule od kojih svaka ima 28 spratova i sadrži 190 stambenih jedinica. U oba slučaja zadatak je da se isprojektuje višenamensko izgrađeno okruženje koje karakteriše mogućnost izbora, raznolikost i fleksibilnost. Umesto isključivo stambenog okruženja, studenti će imati zadatak da istraže i prikažu mogućnosti za uvođenje drugih namena poput sadržaja za rekreaciju, društvenu interakciju i infrastrukture potrebne za stilove života koji podrazumevaju visoku svest o uticaju na životnu sredinu, a sve u okviru strukture koju karakteriše nesvakidašnje visok indeks izgrađenosti i vertikalna organizacija prostora.

Više informacija: http://blog.4ofseven.com/

KURIKULUM: NOVE KAPIJE BEOGRADA

201415_M9_AVuja_o

Foto: Aleksandar Ristić

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
NOVE PRIRODE

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Radikalni zahtev osamdesetih bio je proširenje arhitekture i urbanizma u teritoriju urbanih polja, drugim rečima, izdizanje kulture iznad prirode i stvaranje artificijelnog pejzaža. Od nedavno, pojavljuju se novi, informaciono zasnovani, modeli i sa njima ideja o urbanim poljima sintetičke prirode. U vreme kada je linija između veštačkog i prirodnog veoma zamagljena izmenom bioloških paradigmi, moguće je preispitati strogu podelu prirodnog i artificijelnog u urbanom pejzažu… U ovim okolnostima, inovativne prakse urbanih polja nastale iz geografije, politike, ekologije, arhitekture i inžinjerstva mogu napraviti put ka novim urbanim prirodama.

Allen, Stan, Corner, James. ( 2004). New Natures. in Bernard Tschumi and Irene Cheng ( ed.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Columbia Books of Architecture.

Dubina arhitekture grada je u regijama građevinske ekspanzije nestala pred površnom prirodom globalne kulture. Sa druge strane, promene u načinu života, klimi, tehnologiji i svesti čine da izranjaju nove i još nejasne okolnosti života urbanih polja. Istraživanje i prepoznavanje potencijala ovih globalnih i lokalnih promena je uvek bio stimulans za arhitekturu i mesto gde reflektivna praksa arhitektonskog dizajna menja uslove života u gradu.

KURIKULUM: NOVE PRIRODE

201415_M9_DMiljkovic_o

Hladno kupatilo na Savi, oko 1905. Vladimir Gradojević, kolekcija Branibora Debeljakovića iz knjige Istorija srpske fotografije, 1839-1940. autorke Milanke Todić

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Tematski okvir Master projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je program projekta višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA. Obavezni sadržaj kompleksa je prostor namenjen spektaklu i glavna kritička analiza treba da se zasnuje na stavu o tome šta predstavlja definiciju i koja je uloga spektakla u društvu danas.

Prostorni okvir Master projekta je područje beogradskog priobalja u zoni koju okvirno formira pozicija Beogradske tvrđave sa jedne i reka Sava sa druge strane. Karakteristični gradski markeri na široj lokaciji, objekti i prostorne celine, su okosnica prostorno-programske analize, u cilju definisanja individualne teme i uže lokacije intervencije svakog studenta. Neki od markera su: Kosančićev venac, Karađorđeva ulica, Savsko pristanište, Beton hala, Kula Nebojša, priobalni bedem donjeg grada Beogradske tvrđave, Barutana… Osnovni istraživački fokus je postavljen na analize i re-definicije konteksta lokacije – prostornog, istorijskog, kulturološkog i društvenog.

KURIKULUM: NOVI GRADSKI EPICENTAR

201415_M9_VMilenkovic_o

Perpetuum mobile

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
PERPETUUM MOBILE: MUZIČKA AKADEMIJA, KOSANČIĆEV VENAC, BEOGRAD

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, docent

Pristup ovom Master projektu zasniva se na preispitivanju potencijala arhitektonskog oblika u odnosu na okvir njegovih prostornih i programskih nužnosti, ali i slobode. Implikacije ovakvog pristupa prevazilaze čistu pojavnost arhitekture ističući u prvi plan projektovanje arhitektonske situacije načelne repetitivnosti u čijem jezgru se nalazi realizacija ideje o aktuelnom i virtuelnom unutar realnosti savremenog objekta arhitekture. Iza ovakvog pogleda na kontekst projekta nalazi se ideja o mobilnosti subjekta i njegovom doživljaju mobilnosti objekta percepcije pozicioniranog u programu savremene klasične muzike i visokom muzičkom obrazovanju.
„Sve je razlika u nizovima, i razlika razlike u povezivanju nizova. Ono što se premešta i prerušava u nizovima ne može i ne sme da bude identifikovano, već postoji, deluje kao ono razlikujuće razlike. Ponavljanje ovde, na dva načina, nužno proističe iz igre razlike.“
(Žil Delez, Razlika i ponavljanje, Fedon Beograd 2009)

http://almostblue.arh.bg.ac.rs

KURIKULUM: PERPETUUM MOBILE: MUZIČKA AKADEMIJA, KOSANČIĆEV VENAC, BEOGRAD

201415_M9_VLojanica_o

Dong Kyun – Futuristički grad
Izvor ilustracije:http://www.dongkyuni.com/wp-content/uploads/2012/06/FutureCity3.jpg

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
PORTAL GRADA – RTS – Javni medijski servis

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, vanredni profesor

Tematski okvir zadatka odnosi se na preispitivanje potencijala eksponiranih a neiskorišćenih gradskih lokacija kao ključnih mesta u razvoju najznačajnijih gradskih potencijalnih središta. Ovakvo tematsko usmerenje podrazumeva redefiniciju postojećih gradskih teritorija koje su ostale zarobljene i neaktivirane izgubivši svoju osnovnu namenu oslonjenu na duh prethodne epohe i danas predstavljaju ograničenje, smetnju razvoju grada.
Programski, multifunkcionalni sardžaj državne radio televizije sa svim svojim funkcionalnim specifičnostima i likovno i namenski reprezentuje NOVI PORTAL GRADA, novu ikoničnu gradsku kapiju. Težište teme je, dakle, na akcentovanju prostora koji se nalazi u središtu brojnih, raznorodnih uticaja te složenih odnosa koje treba uskladiti da bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi šire okruženje, očuvala logika korišćenja prostora i usaglasila mera i dimenzija sa svim uslovima koje zadata tačka pruža. Prostorni okvir zadatka je teritorija na kojoj se trenutno nalazi urušeni objekat ministarstva unutrašnjih poslova sa obe strane početka Ulice Kneza Miloša.

Aktuelni arhitektonski trenutak obeležen je izrazitim tržišnim, merkantilnim načinom razmišljanja gde je u prvom planu lični investicioni interes, maksimalni finansijski efekat i profit. U takvim uslovima sve češće se zaboravlja na ambijentalne vrednosti, kvalitet gradskog ambijenta, logiku korišćenja prostora i primerenu meru, dimenziju i razmeru intervenicije. na konkretnom slučaju, suočeni sa novim raspoloživim prostorom u gradskom središtu biće potrebno kritički, programski i prostorno, arhitektonsko-urbanistički definisati novu celinu i ne propustiti šansu da se maksimalno iskoristi impozantni potencijal predmete lokacije.

KURIKULUM: PORTAL GRADA – RTS – Javni medijski servis

201415_M9_PArsic_o

Orto-foto snimak grada Poznanja, sa označenom predmetnom lokacijom-teritorijo
Izvor: https://maps.google.com/

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
POZNANJ – Unapređenje centralne gradske teritorije – nekadašnje industrijske zone

Rekonstrukcija, razvoj, integracija i koncept buduće izgradnje

Nastavnik:
mr Petar Arsić, redovni profesor

Raznovrsnost i bogatstvo gradskog ambijenta i programske ponude, kao i različitost gradskih prostora centralne zone evropskih gradova, aktuelna je i veoma značajna tema današnjeg urbanizma, arhitekture i uređenja javnih gradskih prostora

Kao konkretan istraživački poligon nudimo grad Poznanj u Poljskoj, njegovu centralnu, a nekada industrijsku zonu, sa značajnim očuvanim objektima istorijskog arhitektonskog nasleđa. Kandidatima predlažemo ovaj kompleksni lokalitet na sveobuhvatnu analizu, uopštavanje, izradu teze i završni master projekat.

KURIKULUM: POZNANJ UVODNI PANO: POZNANJ

201415_M9_NFotiric_o

Foto © Bas Princen

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Devastirana, post-industrijska gradska matrica koja prati koridor železničke infrastrukture kojim je određena nevidljiva nametnuta granica razdvajanja teritorije grada u odnosu na vodeni tok Dunava postavljena je kao prostorni okvir zadatka, i to uz tok Dunavske ulice. Anticipirajući razrešenje saobraćajnih tokova železnice i tranzitnog teretnog i drugog saobraćaja u odnosu na gradsku matricu Beograda koja inklinira ka obali Dunava, praznina koja ostaje otvara prostor za promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti ove linije beogradskog priobalja.
U programskom smislu, ovakav prostorni kontekst pretpostavljenog visokog urbaniteta i gustine, podrazumeva programsku hibridnost projekta, kroz superponiranje divergentnih sadržaja.
Cilj zadatka podrazumeva da kandidat samostalno sagleda i istraži mogućnosti morfološke i programske transformacije ove faze dunavskog priobalja Beograda, formuliše temu kroz pitanja koja smatra relevantnim u odnosu na zadatak, a zatim taj istraživački proces prevede u savremen i koherentan arhitektonsko-urbanistički projekat.

KURIKULUM: PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice

201415_M9_DVasiljevicTomic_o

Lines Of Resistance, AP (Architecture Project) collaboration with Jon Tarry

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
PROSTORI GRANICA: REKONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKOG PEJZAŽA E75-E70
44°48′00″N 20°27′00″E /44°47′54″N 20°27′12″E

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

„Granice su inherentno dvoznačne/dvosmislene, paradoksalne i prirodno kontradiktorne…“ (Koff:2013). „…pokušaćemo da na granicu gledamo kao na prostor a ne samo kao na „crtu“ koja prostor utvrđuje; granicu kao mesto koje ima neku svoju meru, dimenziju, sa svojim pričama i stanovnicima…prostor koji se nalazi „između“ stvari… ljudi, kultura, identiteta, prostora…čudne osobine da bude u relaciji sa svima ostalima, ali na takav način da ukida, neutrališe, ili preokreće skup odnosa koje su oni sami stvorili, reflektovali, ili odrazili“, postajući mesto objektivnosti. (Foucault, Zanini:2002)  „Ta linija određuje ne samo neku prostornu regiju ili teritoriju, već je i regula, pravilo kojeg se treba pridržavati da bismo ostali ‘ispravni’.“

Pojam granice istražuje se unutar niza društveno-humanističkih diskurzivnih okvira, tumačenja, konceptualizacija i pojavnih oblika (geografski, filozofski, etički, psihološki, sociološki, ekonomski, istorijski, antropološki, kulturalni, urbanistički i arhitektonski), i posredstvom nediskurzivnih logičkih principa, konfiguracija i morfologija društvenih konstrukata, fenomena i relacionih struktura „ograničavanja“, „(raz)graničenja“, podele,  diferenciranja, dislokacije, liminalnosti – kroz metaforu „zidova“, i relacionih struktura komunikacije, prolaza, tranzitivnosti i međuprostornosti – kroz metaforu „kapija“ i  cross-border operacija. Problematizacija arhitekture i infrastruktura u ovom kontekstu, data je kroz načine materijalnog struktuiranja i oformljenja navedenih relacija – u formi izvesne arhitekture granica, odnosno arhitekture prelaza/prestupa – ispitujući njen potencijal formiranja, definisanja i kontrole distance i mobilnosti,  uspostavljanja i dezintegracije ne-pristupačnosti/dostupnosti, odnosno operisanja u međuprostorima, kroz zajednička polja diferenciranih entiteta.

KURIKULUM: PROSTORI GRANICA: REKONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKOG PEJZAŽA E75-E70 44°48′00″N 20°27′00″E /44°47′54″N 20°27′12″E

201415_M9_MVujovic_o
CrO2

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
RE-MASTER.ING. Beogradska podgrađa: gradivo, gradacija i nadgradnja

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

Prostorni okvir zadatka nalazi se u kontaktnoj zona Kalemegdanske tvrđave sa ušćem Save i Dunava. Ova zona, koja je u zadatku definisana kao “Beogradsko podgrađe”, prostire se na potezu od Brankovog mosta, preko prostora ispod Kosančićevog venca, Savskog pristaništa, duž Beton hale, do Kule Nebojše i dalje pored Pristanišne kapije i SC Milan- Gale Muškatirović do okretnice tramvaja, ZOO vrta i kompleksa Beko.
Tematski okvir zadatka je otvoren i ostavljena je mogućnost izbora i odluke svakom od kandidata. Izbor teme trebalo bi da bude posledica smislene i teorijski utemeljene analize i rada u pripremi projektnog programa. Naslov zadatka Re-mastering predstavlja asocijaciju na proces oživljavanja, poboljšavanja, osavremenjavanja, prevođenja u nove tehnologije starih zapisa i njihovo trajno čuvanje.
Posmatrana tipološki, intervencija treba da ponudi odgovore na pitanja koja se tiču: kontakta i korelacije između prirodnog i izgrađenog (reka-tvrđava;grad), između nasleđenog i zaveštanog (kroz iskazan odnos prema kulturnom nasleđu i svest o budućnosti i kontinuitetu grada) kao i između tradicionalnog i modernog (kroz primenu savremene tehnologije i arhitektonskog izraza-jezika koji su primereni trenutku stvaranja)
Takva arhitektura, u posmatranom prostornom okviru, trebalo bi da pronađe svoju pravu meru, kako u funkcionalno-volumetrijskom smislu, tako i u pogledu kohabitacije i spstvene refleksije u okruženju u kome nastaje.
Ključne reči zadatka: gradivo, gradacija i nadgradnja, fokusiraju pažnju kandidata na postupnost i suptilnost u razumevanju arhitekture, na ishodišta koja nadahnjuju kreatinvi duh i na kontinuitet u projektantskom i graditeljskom procesu koji sazreva na plodnom tlu kulturnog podneblja i baštine.

http://studioprojekatmv.wordpress.com/

KURIKULUM: RE-MASTER.ING. Beogradska podgrađa: gradivo, gradacija i nadgradnja

201415_M9_VCagicMilosevic_o

Adam Magyar_Urban Flow 915, London

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
(RE)FORMULACIJA OKRUŽENJA TRGA SLAVIJA

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Kompleksnost prostorne situacije proističe iz hijerarhijske pozicije i potencijala šireg prostornog okvira u odnosu na njegovu fizičku, prostornu i sadržajnu neartikulisanost.
Prostor Trga Slavija – delovi blokova koji ga formiraju, iako jedna od najznačajnih gradskih lokacija, frekventna od svog pripajanja gradskom reonu, pa i pre toga, uprkos velikom broju pokušaja, nikada, posebno u svom severozapadnom i severoistočnom delu, nije realizovan kao formativni deo ambijentalne celine kojoj pripada.

Tematski okvir zadatka zasnovan je na potrebi za preispitivanjem arhitekture kao discipline čiji su proizvodi – prostorna stanja uzročno-posledično vezani za različite društvene efekte. Socijalni i politički pristup razumevanja arhitekture otvara mogućnost za tumačenje prostora kao društvene kategorije.

KURIKULUM: (RE)FORMULACIJA OKRUŽENJA TRGA SLAVIJA

201415_M9_MDjuric_o

Andréй Arsénьevič Tarkóvskiй : Stalker (1979)
Izvor fotografije: http://eltonjacobsen.com/wp/wp-content/uploads/2008/11/06stalker.jpg

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
STALKER – ZONA PRELASKA

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

“… Ni jedan stalker ne zna šta oni koje vodi nose sa sobom i šta odnose odavde. A broj neobjašnjivih zločina je u porastu! Nije li to vaše delo? Uzmite zaverenike u vojsci, ili mafiju u vladi, nisu li svi oni vaši klijenti? A laseri i sve te super-bakterije, sva ta gadost do nekog vremena sakrivena u sefovima? Prekinite sa tim sociološkim prolivom! Da li zaista verujete u te bajke? U one dobre, ne! A u strašne – naravno! Okanite se! Ne može biti u čoveka takve mržnje ili ljubavi , koja bi se proširila na celo čovečanstvo! Dobro, novac, žena, možda želja da šefa zgazi auto, to mogu razumeti. Ali vladati svetom! Pravedno društvo! Božje carstvo na zemlji! To nisu samo želje, već ideologija, delovanje, koncepcije. Nesvesno saosećanje još nije spremno za realizaciju. Kao obična instiktivna želja. Zar može biti sreće na račun nesreće drugih? …”
Iz filma „Stalker“, Andrej Tarkovski, 1979.

Aktuelne planske inicijative grada Beograda vezano za kontroverzni projekat u delu Savskog amfiteatra poznat pod nazivom “Beograd na vodi” – „ZONA“ (film Stalker, Andrej Tarkovski, 1979.) rezultirale su ukidanjem dela pružnog koridora kroz Beograd, tačnije kroz donji Dorćol. Ova situacija prepoznata je kao dobra prilika za preispitivanje mogućnosti za prenamenu i transformaciju ovog dela centralnog gradskog jezgra Beograda u cilju afirmacije ovog dela grada kroz tzv. formu gradske koncentracije „Donjeg grada“ i povezivanje (poprečno i longitudinalno) sa rekom i donjim Kalemegdanom.

KURIKULUM: STALKER – ZONA PRELASKA

201415_M9_IRaskovic_o

Prostorna postprodukcija_Knežev arsenal u Kragujevcu
Autor ilustracije: Biljana Pavlović

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
TRADICIJA VS. INOVACIJA

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Cilj zadatka je aktivacija interdisciplinarnih znanja i kompetencija stečenih tokom studija arhitekture i usmeravanje ka istraživanju man made prostora, smeštenog u okvir savremenog. Cilj nastave je usmeren na preispitivanje shvatanja delatnosti arhitekture i urbanizma, kao dela ukupne kulturne sfere društva. Kompleksnost zadatka zahteva širi socio-kulturološki pristup, koji podrazumeva anticipaciju epohe koja nastaje, kao i shvatanje da ona neizbežno sadrži elemente prošlog i budućeg.

KURIKULUM: TRADICIJA VS. INOVACIJA

201415_M9_MNestorovic_o

120 godina od rođenja R. Bakminster Fulera /1895-1983/ inženjera_pronalazača_arhitekte_filozofa
Izvor ilustracije: http://www.nndb.com/people/187/000022121

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
CADS – R.B.FULLER

Nastavnik:
dr. Miodrag Nestorović, redovni profesor

The best way to predict the future is to design it. – R. Buckminster Fuller

Koncept COMPREHENSIVE ANTICIPATORY DESIGN SCIENCE – CADS originalno je postavio R. Bakminster Fuler /R. Buckminster Fuller/. Sam naziv nedvosmisleno reflektuje Fulerov sistemski, sveobuhvatan, naučni pristup projektovanju, za koji je karakteristična generalizacija principa koji postaju osnova inovativnog stvaralačkog procesa. Jedno od tumačenja CADS dao je H.F.W. Perk. Prema njegovom shvatanju: /1/ termin COMPREHENSIVE odnosi se na celinu kao polazište, imajući u vidu da je priroda jedinstvena, i da su podele na različite discipline (fiziku, hemiju, biologiju i sl.) zapravo artificijelne, kao i potrebu za sprovođenjem istraživanja u više pravaca; /2/ termin ANTICIPATORY podrazumeva pogled u budućnost, u smislu da je potrebno predvideti i uzeti u razmatranja sile i faktore koji će uticti na događaje; /3/ termin DESIGN odnosi se korišćenje imaginacije u procesu intencionog kreiranja mogućnosti i prepoznavanja potencijalnih alternativa; /4/ a termin SCIENCE na utemeljenje i oslanjanje imaginativnih mogućnosti i namera u činjenice i iskustva, tj. već savladano i poznato.
Zadatak ovog kursa biće svojevrsna revizija CADS pristupa projektovanju, njegovih fundamentalnih principa i strategija, koja će otvoriti mogućnost postavke individualnog, kritičkog viđenje ovog koncepta i njegove releventnosti u kontekstu rešavanja aktuelnih globalnih i lokalnih problema projektantske prakse, zatim razmatranja potencijala njegove transpozicije, transformacije, nadogradnje i unapređenja u svetlu aktuelnih potreba, ograničenja i tehničko-tehnoloških mogućnosti. Osnove istraživačkog rada biće originalni Fulerovi koncepti i istraživanja poput: GEODESIC DOMES, SYNERGESTICS, DYMAXION WORLD, WORLD GAME, SPACESHIP EARTH, TENSEGRITY, itd. ali i radovi autora koji nastavljaju kontinuitet DESIGN SCIENCE kroz predloge različitih, originalnih, specifičnih shvatanja ovog koncepta i njegove primene, a koji su na neki način uzrokovali da ovaj koncept evoluira u kombinaciju metode, metafore i mita.

KURIKULUM: R.B.FULLER

201415_M9_VDjokic_o

Relacije nasleđenih i novih obeležja centra. Foto: Milica Milojević

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
CENTAR POZNANJA – rekonstrukcija ili proširenje?

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Grad Poznanj ima svoj istorijski kontinuitet od XV veka, a već je početkom XI veka bio prestonica Poljske. To je grad sa karakterističnim odnosom prema reci Varti koja je sve do 1939.godine bila veoma značajan i atraktivan element njegove prostorne strukture. Velika razaranja u II svetskom ratu i odluke 60-tih godina XX veka o promeni toka reke posebno su uticali na odvajanje centra grada od priobalja.
Master teze ispituju opcije razvoja centra: mogućnosti formiranja novog distrikta u blizini centra grada i vraćanja Poznanja na terene priobalja, uključujući i ponovno otvaranje ranijeg korita Varte i kreiranju atipičnih vrednosti na mestima pogodnim za rekonstrukciju gradskog centra.
Studenti samostalno biraju lokaciju i program intervencije na jednoj od šest ponuđenih lokacija u širem području centra. Na pet lokacija u priobalju ispituju se programsko-prostorna rešenja za rekonstrukciju starog jezgra grada. Na lokaciji nekadašnje industrijske zone u delu grada između rekonstuisanog kompleksa fabrike Stari Brovar i Poznanjskog sajma ispituju se prostorno-programske organizacije novog gradskog distrikta. Kroz koordinirano vođene individualne projekte kreira se mreža novih atraktivnih i alternativnih gradskih sklopova i sadržaja.

KURIKULUM: CENTAR POZNANJA – rekonstrukcija ili proširenje?