УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М8 – Изборни модул

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Изборни модул представља секундарни теоретски модул наставе на master студијама. Циљ наставе је стицање одређеног фонда првенствено теоретских знања као допуне или продубљивања материје усмерења. Студент може бирати курсеве из понуде семинара са 1. семестра које није прослушао уз пројекат, семинаре са пројеката истог или другог усмерења (уз додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ), посебне изборне курсеве из факултетске понуде, као и одговарајуће курсеве из понуде других факултета.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна специфична предзнања. Очекује се висок ниво интересовања студента за изабране теме.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.3. – Изборни предмет 3, 3 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2014/15.

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
АРХИТЕКТИ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
СТУДЕНТИ АРХИТЕКТУРЕ ЗА НАСТРАДАЛЕ У ПОПЛАВАМА

Наставници:
др Ксенија Лаловић, доцент
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Циљ предмета је разумевање феномена грађанских иницијатива, стицање знања о њиховом потенцијалу за остваривање одрживих решења различитих развојних проблема, разумевање повезаности професије архитеката/урбаниста и овог феномена, као и стицање практичних професионалних вештина комуникације и колаборације архитеката у оквиру пројеката грађанских иницијатива. У складу са разумевањем да је одржива решења могуће креирати само кроз интердисциплинарни и колаборативни рад и међусобно учење свих укључених, предмет је конципиран тако да се студентима архитектуре омогући контакт, размена знања и сарадња на изради пројеката са конкретним грађанским иницијативама.

Исходи овогодишње наставе на предмету су предлози пројеката за настрадале у поплавама које би студенти Архитектонског факултета могли да предузму и реализују у сарадњи са формалним и неформалним удружењима грађана, заинтересованим појединцима и институцијама. Пројекти се тичу решавања проблема, али и превенције и оснаживања појединаца, заједница и друштва у целини за суочавање са хуманитарним катастрофама. Пројекти се могу тицати краткорочних или дугорочних циљева, могу бити велики и мали (по величини подручја, броју људи који су укључени или на које се утиче, количини новца потребних за реализацију, потребном времену за разраду пројекта или за његову реализацију, исл), бити једнократни или предвиђени за понављање/трајање у дужем периоду, такви да имају за последицу различите ефекте и типове продуката, намењени конкретној групи људи или неком конкретном подручју, али и општег карактера јер се односе на целу Србију.

За успешну израду задатка је потребно, поред проблема и идеја за њихово решавање / превенцију, познавање и начина за њихово превођење у конкурсне апликације националним и међународним институцијама и фондовима намењеним помоћи угроженим подручјима.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТИ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТИ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

201415_M8.3_IP_B.Pavic_ilustracija_o

Карактери из испитнe анимације “Timber Strikes Back”
Аутори: Студенти Никола Степковић и Никола Ивковић, испитни рад из Дигиталне анимације – курс 3, 2009. год.

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 3

Наставник:
мр Бранко Павић, редовни професор

Oсновни циљеви курса су:

1. Обучавање студената за рад у софтверу за 3D анимацију – AutodeskSoftimage.
2. Изучавање општих метода и концепата рада у софтверима за 3D карактер анимацију. Упознавање са основном логиком процеса рада у 3D апликацијама даје студентима шире знање, примењиво изван конкретног софтвера AutodeskSoftimage. Познавање ове логике омогућава студентима да лакше пређу на други софтвер.
3. Учење језика 2D и 3D анимације, основни концепти и методе које нису базично везане за AutodeskSoftimage.
4. Упознавање са целокупним процесом продукције кратке анимиране форме, од идеје, почетних скица, карактер дизајна и карактер анимације до постпродукције и финалног производа.

КУРИКУЛУМ: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 3 ФОРМУЛАР: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 3

201415_17_1_IP_M.Ralevic_ilustracija_o

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
ГРАД БУДУЋНОСТИ

Наставник:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

Практична примена стечених знања током студија кроз моделовање имагинарног града будућности на моделу-макети, коју израђују студенти уз помоћ наставника. Раде се покушаји компоновања елемената или целина већ постојећих – примењених идеја, теоретских модела или идеја добијених на часу коришћењем различитих техника и путева конципирања, моделовања и проицирања (развоја) ГРАДА БУДУЋНОСТИ, непосредној, блиској или далекој…

КУРИКУЛУМ: ГРАД БУДУЋНОСТИ ФОРМУЛАР: ГРАД БУДУЋНОСТИ

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ

Наставник:
др Жикица Текић, доцент

Циљ наставе је да студенти овладају савременим програмским принципима пројектовања, конструисања и димензионисања савремених дрвених конструктивних система (дрвени решеткасти носачи у систему ЛКВ). Предмет рада је заснован на принципима модерног пројектовања конструкција у дрвету, у области креирања различитих облика дрвених структура.

КУРИКУЛУМ: ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ ФОРМУЛАР: ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ

kurs_thumb_1 copy

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 3 –  Debate and argumentation

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског). Интегрисаним приступом настави покушава се развијати комуникативна способност у слушању, читању, говорењу и писању на текстовима из специфичног архитектонског дискурса везаног за дебату и аргументацију. Специфично се развијају вербалне способности везане за комуникативну стратегију у енглеском језику debate and argumentation –  како дебатовати и аргументовати.

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 3 ФОРМУЛАР: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 3

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКТ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Један од основних циљева овог изборног предмета је да помогне студентима у разумевању појма просторне адаптивности и других карактеристика сложених просторних организација, структура и окружења. Студенти ће бити упознати са различитим видовима истраживачког деловања и њиховом значају за савремену праксу архитектонског пројектовања. Предмет је конципиран као припрема за израду индивидуалне Мастер тезе, независног наставног модула који је предвиђен у наредном и завршном семестру МАС.

Метод извођења наставе обухвата два различита али повезана облика рада. Кроз серију од 7 тематских ex cathedra предавања, студентима ће бити представљени релевантни примери истраживачког рада у архитектури и методологија истраживања кроз пројект. Паралелно, сваки студент ће наставити да продубљује новостечено знање кроз анализу и интерпретацију само једног од понуђених појмова, односно дескриптивних карактеристика простора преузетих из енглеског језика, као што су: aggregated, agile, animated, bottom-up, distributed, elastic, expandable, immaterial, immersive, inclusive, incongruous, mobile, nonlinear, non-hierarchical, participatory, permeable, polycentric, polyvalent, porous, recursive, relational, responsive, robust, saturated, smart, smooth, self-organising, self-regulatory, soft, striated, systemic, topological, versatile, virtual… Рад ћемо почети преводом понуђених термина са енглеског на српски језик и успостављањем њихове архитектонске дефиниције, односно њиховог значења за изграђено окружење или њихове вредности за токове и технике рада у архитектонском пројектовању. Наставићемо са анализом која успоставља порекло задатог термина и утврђује његово место у текстовима савремене архитектонске теорије, а завршити са интерпретацијом која подразумева даље испитивање задатих појмова путем продукције схематских архитектонских цртежа.

Више информација на: http://blog.4ofseven.com

КУРИКУЛУМ: ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКТ ФОРМУЛАР: ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКТ

201415_M8.3_IP_I.Raskovic_ilustracija_o

Untitled (Stairs), Rachel Whiteread, 2001

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
(МЕТА)ТРАДИЦИЈА
употреба наслеђа у архитектури

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Разумевање појма традиције кроз релативизацију њене темпоралности – однос прошлог, садашњег и будућег; елаборација  успостављања најшире схваћене обичајности као последице културолошких, друштвених феномена и њиховог утицаја на организовани простор; сагледавање комуниколошких аспеката архитектуре кроз различите облике контекста са посебним нагласком на разумевању и разбијању предрасуда и стереотипа везаних за наслеђе као и парадигматских механизама који се преко њих испољавају. Развијање критичког односа према свакој врсти узора (студија случаја – концепт 14. Бијенала архитектуре у Венецији) .

Студенти преиспитују појмовне основе различитих феномена везаних за савременост, историчност, актуелност, наслеђе, оригиналност, читљивост, ауторство и слично као и њихове међусобне везе. Схватање слојевитости организовања простора отвара могућности за разне видове операционализовања могућих узора просторне структуре и појавног облика. Постављене теме се концентришу око основних и изведених појмова, метода и вештина везаних за приступ конципирању архитектонског склопа. Савременост се ставља у центар спознаје као једини сигуран ослонац из кога се дефинишу други системи вредности.

Савладана знања, поред изнесеног, дефинишу феномен традиције и супстанцу наслеђа као градиво савремене архитектуре а њихов однос као метод могуће оријентације у данашњим пројектантским процесима. Области културологије и антропологије помажу у сагледавању процеса и утицајних фактора на колективне, друштвене и опште потребе у сфери изграђеног простора.

КУРИКУЛУМ: (МЕТА)ТРАДИЦИЈА ФОРМУЛАР: (МЕТА)ТРАДИЦИЈА

201415_M8.3_IP_M.Roter_ilustracija_o

Сецесија – прочеље зграде Друштва за улепшавање Врачара на Цветном тргу, арх. Милан Антоновић
Фото: Мирјана Ротер Благојевић

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
ОД КЛАСИЦИЗМА ДО СЕЦЕСИЈЕ – Стилске трансформације архитектуре у Србији током 19. и почетком 20. века

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Критичко упоређивање и вредновање домета архитектуре у Србији у 19. и почетком 20. века у односу на европско окружење. Студенти се кроз самостална проучавање појединих примера упућују у истраживање на терену и у архивама, коришћење извора из литературе, као и на критичко тумачење појединих праваца, појава, деловања појединих аутора и анализу реализованих дела. Крајњи резултат рада требали би да буду студентски прилози који чине Илустровани атлас историјске архитектуре у Србији XIX и почетка XX  века.

КУРИКУЛУМ: ОД КЛАСИЦИЗМА ДО СЕЦЕСИЈЕ ФОРМУЛАР: ОД КЛАСИЦИЗМА ДО СЕЦЕСИЈЕ

201415_M8.3_IP_M.Devetakovic_ilustracija_o

Крупањ после поплава, мај 2014. | Фото: М. Деветаковић

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET СТРАТЕГИЈЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА (КРУПАЊ)

Наставник:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

Кроз овај курс студенти стичу способност идентификације различитих стратегија регенерације у области становања, анализе и валоризације њихових основних елемената, као и резултата појединих активности које имају утицаја на стамбене целине. Студенти такође раде на конкретном проблему креирања стратегије регенерације стамбених целина након природних катастрофа и то на примеру Крупња, једног од градова у региону погођеног поплавама у мају 2014.  Део наставних активности одвија се на терену, у току недеље намењене екскурзијама 13 – 17. октобра.

Настава се одвија у оквиру пројекта OIКONET у коме, поред студената и наставника са нашег факултета, учествују студенти  и наставници из Братиславе (Slovak University of Technology), Гренобла (University Pierre Mendès-France of Grenoble) и Волгограда (Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering).

Током рада биће примењена ИПИ методологија – интегративни, партиципативни, интердисциплинарни приступи регенерацији стамбених целина.

КУРИКУЛУМ: OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET СТРАТЕГИЈЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА (КРУПАЊ) ФОРМУЛАР: OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET СТРАТЕГИЈЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА (КРУПАЊ)

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Циљ предмета је да се студенти упознају са условима и принципима пројектовања осветљења у архитектури. Анализира се природа светлости, њен утицај на површине са којима долази у контакт, критеријуми за пројектовање осветљења, параметри квалитета осветљења, као и ефекти који могу да се постигну. Многобројни и разнородни утицаји на квалитет осветљења или светлосни комфор сагледавају се у ширем смислу, у оквиру опште архитектонске концепције. Анализирају се услови који су резултат захтева корисника, простора, објеката, предмета или површина који се осветљавају, да би се одредиле могућности и ограничења под којима се одређени квалитет осветљења може остварити.

КУРИКУЛУМ: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ

201415_M8.3_IP_D.Miljkovic_B.Pavic_o

Радионица 301 | Фото: Бранко Павић

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
ПРОСТОРИ СПЕКТАКЛА – ДО СЦЕНЕ СА СЦЕНЕ

Наставници:
арх. Дејан Миљковић, ванредни професор
мр Бранко Павић, редовни професор

Проласком кроз комплексни процес осмишљавања и реализације сценског наступа, студенти стичу знања и усвајају механизме аналитичког приступа у пројектовању објеката спектакла. Свака тематска јединица представља анализу и приказ једног или више сценских простора кроз искуства истакнутих професионалаца везаних на различите начине за простор сцене.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРИ СПЕКТАКЛА – ДО СЦЕНЕ СА СЦЕНЕ ФОРМУЛАР: ПРОСТОРИ СПЕКТАКЛА – ДО СЦЕНЕ СА СЦЕНЕ

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
(ПР)ОЦЕНА ЕКОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЗГРАДА

Наставник:
мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Предмет има за циљ развијање критичког сагледавања еколошких карактеристика архитектонских објеката и имплементацију стечених знања у процес пројектовања. Студенти се упознају са основним принципима и параметрима који се користе приликом оцене еколошких карактеристика у разним фазама пројекта и адекватним пројектантским стратегијама и технолошким решењима. Практичну (пр)оцену еколошких карактеристика  зграда студенти спроводе најпре на одабраним примерима из праксе, а потом и на споственим пројектима рађеним у оквиру студија М6.1. (алт. М4.1. или М5.1.).

Током рада на предмету, студенати се упознају са основним теоријским питањима релевантним за валоризацију еколошких карактеристика архитектонских објеката, формирају сопствени модел за оцену еколошких карактеристика кућа за индивидуално становање на подручју Београда и упознају се са основним принципима и стратегијама интернационалног сертификационог система LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). По завршеном курсу, студенти стичу услов за полагање професионалног испита којим стичу звање LEED GA (LEED Green Associate).

КУРИКУЛУМ: (ПР)ОЦЕНА ЕКОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЗГРАДА ФОРМУЛАР: (ПР)ОЦЕНА ЕКОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЗГРАДА

201415_M8.3_IP_N.Sekularac_ilustracija_o

Манастир Хиландар, Света гора Атонска, последице катастрофалног пожара, март 2004. године
Фото: в.проф. др Ненад Шекуларац

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

Наставник:
др Ненад Шекуларац, доцент

Циљ наставе је упознавање са основним принципима реконструкције и санације објеката високоградње као веома важним делом инжењерске делатности из области архитектуре и грађевинарства. Стицање неопходних знања из ове области уз упознавање са логиком конструисања, реконструисања у циљу промене намене простора, као и санирања и отклањање проблема насталих под дејством разних узрока: неравномерног слегања тла, дејства земљотреса, неадекватне градње или одржавања, пожара, као и услед старости самог објекта – конструкције. Стицање нових знања из ове области могуће је применом савремених техничких и технолоших решења у области реконструкције објеката високоградње, уз примену савремених принципа санације и заштите као и кроз упознавање са великим и значајним искуствима из праксе примењеним на савременим архитектонским објектима као и на објектима градитељске прошлости.

Циљ наставе на овом предмету је и упознавање са статичко-конструктивном заштитом споменика градитељског наслеђа као најважнијим делом у процесу њихове укупне заштите. Кроз наставу на овом предмету долази се до унапређења постојећег знања из области статике конструкција, архитектонских конструкција и заштите градитељског наслеђа као део неопходних знања у успешном савладавању наставног програма на мастер студијама.

КУРИКУЛУМ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ ФОРМУЛАР: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
УРБАНИ ОБЈЕКТИ – ОРГАНИЗАЦИОНИ МОДЕЛИ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОСТОРА

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Основни циљ наставе је разумевање феномена организације и структуре простора у контексту савремене архитектонске праксе и актуелних теоријских истраживања. Овог семестра се садржај изборног предмета разматра и из угла ширих, урбаних околности који утичу на архитектонску праксу.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ОБЈЕКТИ – ОРГАНИЗАЦИОНИ МОДЕЛИ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОСТОРА ФОРМУЛАР: УРБАНИ ОБЈЕКТИ – ОРГАНИЗАЦИОНИ МОДЕЛИ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОСТОРА

Курс М8.3. – Изборни предмет 3:
ФЕНОМЕН БОЈЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОСТОРУ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

У оквиру изборног предмета ФЕНОМЕН БОЈЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОСТОРУ испитују се односи боје, корисника и простора, као и употреба боје као информације и средства визуелне комуникације. Дискусије о настанку колористичке културе, употреби боје, проблемима историчности и значаја боје у уметности креирања простора, функционалне боје у креирању простора, његове атрактивности, приступачности и начина његовог оживљавања са акцентом на трансформацију кроз улогу у обликовању релације града, архитектонског простора и човека, и стварања новог амбијента.

Резултати рада претходних генерација: http://landscapestruktura.blogspot.com/

КУРИКУЛУМ: ФЕНОМЕН БОЈЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОСТОРУ ФОРМУЛАР: ФЕНОМЕН БОЈЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОСТОРУ