UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje A – Arhitektura

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Prvi i drugi projekat usmerenja A imaju srodne ciljeve, s tim što se, kroz kontakt sa različitim nastavnicima, i student osposobljava da prepozna i definiše sopstvene projektantske principe, metode i postupke. Student razvija i svest o neophodnosti kontinualnog profesionalnog razvoja. Ukoliko je projekat organizovan kroz oba semestra usmerenja (2. i 3), neophodno je da predviđeni projektantski postupak – metod – odgovara zadatom okviru, na primer kao:
– postavka, repeticija i variranje;
– ideja, produbljivanje i razrada;
– studija i projekat, i sl.
Ovim postupcima kod studenata se razvija posebna sposobnost da brzo, kreativno i fleksibilno odgovaraju na izazove i promene izražene u realnosti profesionalne prakse.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M6 – Projekat 2 – usmerenje A: Kurs M6A.1. – Studio, 18 ESPB

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2014/15.

201415_M6.1_ST_B.Petrovic_ilustracija_o

Kurs M6A.1. – Studio:
BEOGRADSKA JAZZ SCENA

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Težište zadatka je na projektu JAZZ scene, odnosno centra alternativne kulture, sa izabranim pratećim sadržajima (muzika, pokret, film, literatura..). Formulacija programa transformiše zadatak u kritički osvrt i novi pogled na socio-kulturološki profil gradskih dešavanja i vrednosnih sistema, redefinišući tako njihov karakter u celini i bitno utičući na njihovu fizionomiju.

U tom smislu, preloženi program će služiti kao polazište, uz moguće modifikacije prema konceptualnim posebnostima svakog projekta (studenta). Posebna pažnja biće posvećena savremenom trenutku i ubrzanim promenama koje prema uobičajenostima ovakvih sadržaja upućuju mnoga pitanja, uzimajući u obzir savremene načine razmene informacija, kao i prezentacije alternativne umetnosti i kulture uopšte.

Intervencija treba prvenstveno da omogući razvoj i neprekidnost prostora i događaja, kao i uspostavljanje tokova na svim (fizičkim i metafizičkim) nivoima. Nasuprot započetim i nezavršenim potezima postojeće gradske strukture, čija fragmentarnost odražava učestalu smenu epoha, novi prostor (novi početak) ustvari treba da donese neophodnu atmosferu demokratičnosti i utisak o participaciji, kao osnovnoj crti sopstvene fizionomije.

KURIKULUM: BEOGRADSKA JAZZ SCENA FORMULAR: BEOGRADSKA JAZZ SCENA

201415_M6A.1_ST_R.BozovicStamenovic_ilustracija_o

Baletska predstava „Anhis“, Abrons art centar, Njujork, 2010.
Izvor fotografije: Atelje Harison

Kurs M6A.1. – Studio:
DESET REČI – KREATIVNI CENTAR ZA NOVO STARO DOBA ILI ŽIVOT JE SPEKTAKL

Nastavnik:
dr Ružica Božović Stamenović, vanredni profesor

Projektni zadatak je deo nagrađenog programa za Berkeley Prize Teaching Fellowship 2014

Simon de Bovoar je u svojoj čuvenoj knjizi „Starost“ analizirala mitove, ideologije, realnost i konačno tišinu kojom se starost okružuje i koja njome vlada. Istraživala je temu stavivši u fokus samu egzistenciju čoveka u ovom periodu života i detaljno opisala uzroke i okolnosti pod kojima se gubi autoritet i kontrola nad sopstvenim životom. Pedeset godina kasnije promenile su se okolnosti, ali i akteri – stari ljudi. Životni vek je značajno produžen, nauka najavljuje mogućnosti fiziološkog podmlađivanja produženjem telomera, a korporativni radni i životni ambijent kao i globalno turbulentne ekonomske i političke okolnosti uskraćuju luksuz „mirne starosti“ i nameću aktivnost novim generacijama starih ljudi. Ipak, usporenost, gubitak autonomije i digniteta, rodna i generacijska neravnopravnost,  i ekonomsko osiromašenje i dalje su prisutni, iako se u savremenim okolnostima možda očitavaju drugačije. Stoga su deset izabranih reči fundamentalnih za profil starog doba samo povod da se proveri mogućnost njihove različite interpretacije u skladu sa specifičnostima vremena i prostora. Ključne reči oko kojih se razvijaju konceptualne, programske  i prostorne interpretacije teme su: mobilnost, nezavisnost, memorija, usamljenost, strah, nada, poštovanje, kontrola, lepota, obnavljanje.

Zadatak je da se na osnovu postulata koje svaki student u istraživačkoj fazi projekta postavlja oko jedne ili više izabranih ključnih reči razviju konkretni programi i projekti Kreativnog centra za novo staro doba. Ambicija centra je da kroz svoje sadržaje ponovno uspostavi radost življenja i lepotu svakodnevice kao najvećeg spektakla starog doba. Spektakl svakodnevice treba shvatiti kao odgovor na osiromašenu stvarnost sa kojom su stariji najčešće suočeni. Spektakl svakodnevice je pre svega konceptualni prostor u kome se imaginacija i realnost susreću. Rezultanta ovog preklapanja je paradoksalni i vibrantni prostor koji angažuje oko sebe više generacija kroz susrete, kreativnost i umetnost. Stoga, uprkos konvencionalnom imenu, tema zahteva inovativne interpretacije kako bi se realnost starosti i nadrealnost snova i želja u tom dobu spojili u stvaranju nove slike prostora zdrave svakodnevice. Lokacija je novobeogradski blok 28. Od studenata se očekuje da pristup zadatom projektu bude kreativan, avangardan i kompetentan.

KURIKULUM: DESET REČI – KREATIVNI CENTAR ZA NOVO STARO DOBA ILI ŽIVOT JE SPEKTAKL FORMULAR: DESET REČI – KREATIVNI CENTAR ZA NOVO STARO DOBA ILI ŽIVOT JE SPEKTAKL

201415_M6A.1_ST_D.Miljkovic_ilustracija_o

Autor ilustracije: Dragana Ognjenović

Kurs M6A.1. – Studio:
ZMAJ – CENTAR ZA MODNI DIZAJN

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, vanredni profesor

Osnovni cilj kursa je upoznavanje studenata sa kompleksnom problematikom projektovanja i građenja u složenim arhitektonsko-urbanističkim uslovima i napuštenim industrijskim zonama u gradu. Nastavom u okviru kursa se kod studenata razvijaju specifična znanja i veštine delovanja u ovim sredinama. Istraživanje postojećeg stanja predstavlja polaznu tačku projektantskog procesa, od razumevanja konkretne situacije prema kreativnom delovanju na njenom programsko-prostornom unapređenju.

Tema projektnog zadatka ZMAJ – CENTAR ZA MODNI DIZAJN se odnosi na rekonstrukciju, revitalizaciju i prostorno-programsku ekstenziju kompleksa industrije poljoprivrednih mašina Zmaj u Zemunu. Prostorni okvir obuhvata lokaciju dela industrijskog kompleksa u zoni autoputa E75. Interdisciplinarnim delovanjem iz oblasti arhitekture, urbanizma i umetnosti studenti će istraživanjem konteksta i studija slučaja definisati polje delovanja i raditi na izradi sopstvenog zadatka.Na osnovu rezultata interdisciplinarnog istraživanja, kroz analizu konteksta i studija slučaja, studenti će definisati polje i nivo delovanja i raditi na izradi sopstvenog projektnog zadatka. Očekivani rezultat rada je predlog urbanističko-arhitektonskog rešenja sa elementima idejnog projekta.

KURIKULUM: ZMAJ – CENTAR ZA MODNI DIZAJN FORMULAR: ZMAJ – CENTAR ZA MODNI DIZAJN

Kurs M6A.1. – Studio:
iFEST: FESTIVALSKI KOMPLEKS NA LOKACIJI FABRIKE „BEKO“ NA DONJEM GRADU U BEOGRADU

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Opšti cilj kursa M6 je istraživanje i implementacija varijabilnih arhtektonskih programa, potencijal stvaranja događajnosti arhitekture izvan arhitektonskog i njen uticaj na šire drušveno polje. U okviru kursa ova tema se sprovodi kroz postupak istraživanja odnosa arhitektonskog programa i društvenog polja, analizu mogućnosti uticaja hibridnog arhitektonskog programa na kontekst i uprostoravanje kroz konkretan arhitektonski projekat.

iFEST, kroz multifunkcionalnu strukturu treba da objedini deo performativnih poslovnih i smeštajnih programa u stalnom i povremenom korišćenju za aktuelna 24 festivala koja se održavaju u Beogradu. Takođe, namera objedinjavanja festivalskih sadržaja je da se kroz koncentraciju dela programa regeneriše ideja o gradskom feastivalu kao događajnosti – prostorno vemenskom stanju grada umesto jednog događaja. Namera je sakupljanje i racionalizacija više nego zatvaranje u jedno.

Posebne teme rada na kursu je relacija odnosa mesta i prostorno vremenskog stanja koje stvara festival kao urbani fenomen.
Posebni ciljevi rada na kursu je osposobaljavanje studenata za:
– Razumevanje društvenog konteksta, prostornih i programskih zahteva odabrane lokacije.
– Razvijanje sposobnosti prikupljanja informacija, definisanja, analize i kritičkog prosuđivanja problema i formulisanja strategije za dalji rad na projektu.
– Formulisanje projektnog zadatka i programskih osnova za izradu idejnog arhitektonskog rešenja.

KURIKULUM: iFEST: FESTIVALSKI KOMPLEKS NA LOKACIJI FABRIKE „BEKO“ NA DONJEM GRADU U BEOGRADU FORMULAR: iFEST: FESTIVALSKI KOMPLEKS NA LOKACIJI FABRIKE „BEKO“ NA DONJEM GRADU U BEOGRADU

201415_M6A.1_ST_Z.Lazovic_ilustracija_o

MicroMegas, Kolaž 174
Autor: Zoran Lazović

Kurs M6A.1. – Studio:
MicroMegas: HIBRIDNE MINIJATURE I NOVI PEJZAŽ GRADA

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Cilj zadatka je istraživanje međuprostora grada i izrada projekta za manji arhitektonski artefakt savremene umetnosti, u preovladavanju date REALNOSTI i realizaciji moguće FANTAZIJE, u smislu aktiviranja domaće kreativne umetničke scene. Predložena (mikro) struktura manje kvadrature, može da bude urbani hibrid – nov arhitektonski artefakt ili ekstenzija postojećeg: (mikro) stanica, kula, galerija, terasa, paviljon, kuća, dom, centar, središte, mikro distrikt, mikro teatar, otvorena i zatvorena scena, kamerna ili alternativna scena, mini auditorijum, platforma, oranžerija, lapidarijum, arboretum, ostrvo – hibrid / miks sadržaja kulture, umetnosti i medija sa komplementarnim sadržajima (ugostiteljstvo, trgovina, stambeno poslovni loftovi, garaže…), odnosno treba da predstavlja spoj arhitekture, infrastrukture i urbanog/prirodnog pejzaža. Cilj nastave je da se kroz manji, definisani zadatak izrazi lični, kreativni i umetnički kredo i provežbaju svi aspekti arhitekture na složenijem nivou.

KURIKULUM: MicroMegas: HIBRIDNE MINIJATURE I NOVI PEJZAŽ GRADA FORMULAR: MicroMegas: HIBRIDNE MINIJATURE I NOVI PEJZAŽ GRADA

201415_M6A.1_ST_M.Vujovic_ilustracija_o

Kurs M6A.1. – Studio:
…PONOVO NE RADI BIOSKOP…
MULTIPLEKS CENTAR – SLAVIJA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

Uprkos činjenici da Beograd već decenijama ima tradiciju održavanja zapaženih filmskih festivala, sa velikim brojem bioskopa, kao važnim segmentom kulturne baštine, u poslednjih desetak godina, u svetlu aktuelne krize značajan broj bioskopa u Beogradu je zatvoren, ili je promenio namenu. Ipak, potrebe za ovakvim sadržajem se i dalje odražavaju kroz povremene filmske manifestacije, alternativna događanja, bioskope na otvorenom, itd.

U kontekstu navedene problematike savremenog kulturnog života u Beogradu, ali i u skladu sa opštim okvirom zadatka (spektaklom), provokacija „ponovo ne radi bioskop“, afirmiše temu revitalizacije i aktivacije pomalo zaboravljene kulture odlaska u bioskop i to kroz projektovanje savremenog multipleks centra sa nizom pratećih sadržaja. Trg Slavija, kao javni prostor sa razvijenim socio-kulturno-političkim nasleđem od opšteg značaja za istoriju i razvoj Beograda, predstavlja širi prostorni okvir zadatka. Uži prostorni okvir zadatka je prostor današnjeg parkinga Slavija, sa svojom karakterističnom istorijom u toku koje je ovde, između ostalih, bila i zgrada u kojoj je bio jedan od prvih beogradskih domova kulture, a kasnije i bioskop „Slavija“ koji je srušen početkom devedesetih godina.

Jedan od ciljeva zadatka je i istraživanje arhitekture kroz identifikovanje istorijskih narativa tj. analizu specifičnog kulturnog nasleđa navedene lokacije, koje postaje generator savremenog identiteta i kulturnog razvoja Beograda. Specifična istorijsko-kulturna obeležja lokacije, koristiće kao konceptualna predloška za savremeni pristup projektovanju Multipleks centra, i to po ugledu na aktuelne projekte ovog tipa u svetu.

KURIKULUM: …PONOVO NE RADI BIOSKOP… MULTIPLEKS CENTAR – SLAVIJA FORMULAR: …PONOVO NE RADI BIOSKOP… MULTIPLEKS CENTAR – SLAVIJA

201415_M6A.1_ST_D.VasiljevicTomic_ilustracija_o

Olafur Eliasson, Connecting cross country with a line, 2013, kinetic drawing machine for Station to Station
Foto: Studio Olafur Eliasson

Kurs M6A.1. – Studio:
SINGULARNOST(I): MUZEJ SOLOMON R. GUGENHAJM BEOGRAD

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

2000-te godine, Gugenhajm muzej i Muzej Ermitaž, zajednički su podržali i započeli projekat, koncept i strategiju muzeja bez granica, zastupajući internacionalnost svog institucionalnog delovanja. Poslednjih godina, identifikovan je veći broj institucija umetnosti i kulture koje su prihvatile slične vrednosti i ciljeve u formiranju i oblikovanju sopstvenih kulturalnih misija. Proširivanje njihove kulturalne aktivnosti i uticaja na drugim lokacijama, pratili su neki od najzapaženijih arhitektonskih konkursa i projekata, često predmet i značajna tema arhitektonske kritike i teorije. Savremena kritička misao dovodi u pitanje navedenu ‘reprodukciju’ i brendiranje institucija umetnosti, koncepcije ‘muzeja u pokretu’, očuvanje identiteta i singularnosti kroz karakterističnu ‘kulturu’ namenjenu izlaganju, nove kulturalne i umetničke fondacije, muzejske objekte i njihovu arhitekturu. Sukob mišljenja na ovom polju predstavlja ono što će u savremenom trenutku biti nazvano sukobom kultura.

Izdvajaju se i institucije koje za predmet muzejskog istraživanja, arhiviranja, prikazivanja/izlaganja i interpretacije imaju još uvek nedovršenu, nejasnu, ili nedefinisanu kulturu – kulturu i nasleđe u nastajanju – objekte umetnosti i kulturalnog stvaralaštva koji će istorijski biti zasnovani i kontekstualizovani u periodu koji sledi, a čije kolekcije u aktuelnom trenutku možemo ispitati kao svojevrsne arheologije budućnosti.

Istraživanje za predmet ima pitanja kulturalnih pozicija moći, kretanja, formiranja i konstruisanja umetničkih kolekcija i ukupnog materijalnog bogatstva muzeja, programskih zahteva i umetničkih formi, arhitektonski prostor muzeja – strukturu i (a)tipologiju, dinamiku i mnemoniku.

KURIKULUM: SINGULARNOST(I): MUZEJ SOLOMON R. GUGENHAJM BEOGRAD FORMULAR: SINGULARNOST(I): MUZEJ SOLOMON R. GUGENHAJM BEOGRAD

Kurs M6A.1. – Studio:
SUPER MIKS: GRADSKA GARAŽA I CENTAR PERFORMATIVNIH UMETNOSTI

Nastavnik:
arh. Mihailo Timotijević, redovni profesor

Tema studija odnosi se na mogućnost transformacije objekta gradske infrastrukture (garaža Obilićev Venac) sa ciljem da se istraži potencijal za stvaranje novog kulturnog pejzaža Beograda. Zadatak je prostorno određen programskim okvirom centra performativnih umetnosti kao otvorene dinamike savremene kulture. Cilj zadatka je da se intervencijom kreira promena koja bi formirala novu kulturnu ponudu izvan postojećih tradicionalnih oblika umetnosti stvarajući prostorno-programski model za eksperiment i nomadski karakter umetničkog delovanja. Rad na projketu postavlja temu prirode savremene umetničke produkcije i arhitekture kao transformacije urbanog pejzaža u dijapazonu od re-programiranja do re-dizajna. Krajnji cilj zadataka je da se ispita odnos arhitektonske forme i savremenih modela kulture kroz projektovanje urbanog pejzaža.

KURIKULUM: SUPER MIKS: GRADSKA GARAŽA I CENTAR PERFORMATIVNIH UMETNOSTI FORMULAR: SUPER MIKS: GRADSKA GARAŽA I CENTAR PERFORMATIVNIH UMETNOSTI

201415_M6A.1_ST_M.Mirkovic_ilustracija_o

FLOATING STAGE ON LAKE CONSTANCE IN BREGENZ AUSTRIA
/Bregenz Opera Festival in Austria/

Kurs M6A.1. – Studio:
TEATAR NA VODI I HLEBU

Nastavnik:
arh. Miodrag Mirković, redovni profesor

Izrada projektantskog rešenja pozorišta na području između Starog železničkog mosta i Brankovog mosta. Tokom rada na projektu studenti se bave istraživanjem alternativnih vidova izvođačke (scenske) umetnosti u savremenom tehnološkom trenutku kroz njihove konkretne kulturološke, fizičke i prostorne potrebe.

Zadatak se odnosi na arhitektonsko-urbanističko rešenje izabranog prostornog okvira, kroz transformaciju urbanog prostora sa akcentom na istraživinje forme objekta i različitih oblika scenske umetnosti. Programski okvir je univerzalna dvorana za izvođenje savremenih pozorišnih predstava, performansa i instalacija.

Cilj zadatka predstavlja stvaranje arhitektonskog predloga za nove prostore i sadržaje izvođačkog karaktera uz rekontekstualizaciju i osvežavanje javnih prostora u gradu. Studenti kroz formiranje projektnog zadatka i detaljnu analizu potreba i zahteva, koji se postavljaju pred savremenog projektanta, dolaze do rešenja koja su inovativna i teže novim vrednostima u projektovanju.

KURIKULUM: TEATAR NA VODI I HLEBU FORMULAR: TEATAR NA VODI I HLEBU

Kurs M6A.1. – Studio:
UMETNOST + TEHNOLOGIJA („AJBIM“ atelje/muzej)

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

„Ajbim“ je centar umetnosti i tehnologije koji stvara pogodan okvir za istraživanje i bavljenje eksperimentima u oblasti umetnosti digitalnih medija. On predstavlja inkubator kreativnog delovanja i mišljenja, gde umetnici na aktivan način povezuju pitanja tehnologije i kulturnog konteksta sredine u aktuelnom trenutku. „Ajbim“ polemiše sa konvencionalnim, podstiče radikalne rezove, bavi se edukacijom novih generacija, favorizuje saradnju i timski rad, svoje rezultate na interaktivan način deli sa zajednicom i poziva javnost na kreativno učešće.

Cilj zadatka je razvijanje sposobnosti da se u odnosu na zadati tematski okvir, kroz kompleksnu sinteznu analizu ispita mogućnost stvaranja novih programsko-ambijentalnih kvaliteta kao i redefinisanje duha mesta kroz unošenje drastične promene u prostoru koja intenzivira novi vid komunikacije čije prisustvo može aktivirati korišćenje značajnog a nepristupačnog resursa u centralnoj gradskoj zoni.

Realizacija projektnog zadatka odvijaće se u nekoliko nivoa, od analize procesa koji su relevantni za temu, preko njihovog rekombinovanja i smeštanja u konkretne okvire određenih prostorno-vremenskih kontekstualnih osobina lokacije. Zadatak je da studenti steknu i prodube znanje o arhitekturi kao kompleksnom sistemu, da projektuju vođeni savremenim filozofskim postavkama i prostornim principima, baveći se arhitekturom kao višedimenzionalnom disciplinom uz razumevanje projektantske odgovornosti prilikom intervencija unutar zaštićenih prirodnih i stvorenih ambijenata. Na ovaj način studenti se pripremaju za izradu složenog zadatka koji će raditi na Master diplomskom projektu u sledećem semestru.

KURIKULUM: UMETNOST + TEHNOLOGIJA („AJBIM“ atelje/muzej) FORMULAR: UMETNOST + TEHNOLOGIJA („AJBIM“ atelje/muzej)

Kurs M6A.1. – Studio:
FUNKCIONALNA I UMETNIČKA KONFIGURACIJA ARHITEKTONSKOG PROSTORA – SKRIVENA HETEROTOPIJA DISTRIKTA: MARINA DORĆOL, ELEKTRIČNA CENTRALA I SILOSI NA DESNOJ OBALI DUNAVA

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Opšti cilj kursa M6 je istraživanje fenomena savremene arhitekture i primena dometa istraživanja na konkretan arhitektonski program kroz rad na temi muzeja u skopu distrikta: Marina Dorćol, elektična centrala Snaga i svetlost i silosi na desnoj obali Dunava. Pored opšteg arhitektonskog diskursa, rad u okviru kursa se neposredno oslanja na  istaživanje, analizu i tumačenje načina na koji apstraktni fenomeni mogu uticati na prepoznavanje  i smisao skrivenih odlika prostora. Ovog semestra vršni naslov je klizavi pojam heterotopije koji na neki način prikuplja sve odlike izabranog prostora i postavlja se kao platforma sa koje će se krenuti u istraživanje.

“Utopia is a place where everything is good; dystopia is a place where everything is bad; heterotopia is where things are different — that is, a collection whose members have few or no intelligible connections with one another.” (Mead,Walter Russell, 1996)

KURIKULUM: FUNKCIONALNA I UMETNIČKA KONFIGURACIJA ARHITEKTONSKOG PROSTORA – SKRIVENA HETEROTOPIJA DISTRIKTA FORMULAR: FUNKCIONALNA I UMETNIČKA KONFIGURACIJA ARHITEKTONSKOG PROSTORA – SKRIVENA HETEROTOPIJA DISTRIKTA

201415_M6A.1_ST_D.Miletic_ilustracija_o

Kurs M6A.1. – Studio:
CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – NOVI BEOGRAD

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

Sprovesti analizu, istražiti programske potencijale i uraditi arhitektonsko-urbanistički projekat za CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI-NOVI BEOGRAD. Očekuje se da nakon sprovedenog sveobuhvatnog istraživanja konteksta, studenti odaberu lokaciju i ispitaju mogućnosti formiranja novih prostornih struktura, njihov odnos prema postojećoj gradskoj strukturi, kao i njihovu pojavnost u najširem smislu. Centar savremene umetnosti na Novom Beogradu treba da bude interaktivni prostor, dinamično mesto okupljanja, u kome bi se promovisali stvaranje i istraživanje.

Samostalnim odabirom lokacije na Novom Beogradu studenti treba da izgrade stav prema ovom delu grada kao specifičnom socio-političko-urbanističkom fenomenu i time provere kvalitet nekih već poznatih  lokacija, ili da afirmišu neke nove potencijalne lokacije, a sve u skladu sa individualnim konceptom rešenja Centra savremene umetnosti – Novi Beograd.

KURIKULUM: CENTAR  SAVREMENE  UMETNOSTI –  NOVI BEOGRAD FORMULAR: CENTAR  SAVREMENE  UMETNOSTI –  NOVI BEOGRAD