UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i ciljevi studijskog programa

NAZIV PROGRAMA:
Master akademske studije Arhitektura – 120 ESPB

Studijski program iz oblasti arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno–umetničkih polja:

  1. Tehničko-tehnološke nauke;
  2. Društveno-humanističke nauke;
  3. Umetnost.

OSNOVNI CILJEVI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ARHITEKTURE SU:
Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija. Sticanje profesionalne kvalifikacije (ulaznog osnova za licencu) za poslove u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja, arhitektonsko-urbanističkog projektovanja i realizacije arhitektonskih objekata. Sticanje prava na nastavak obrazovanja na doktorskim akademskim studijama iz oblasti arhitekture, urbanizma ili srodnih naučnih i umetničkih oblasti.

M9_0144_optim

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Studije drugog stepena su akademskog karaktera, i osmišljene su kao usmerene tokom drugog i trećeg semestra. Moguće linije usmerenja su A (arhitektura), U (urbanizam) i AT (arhitektonske tehnologije). Opšti deo teoretske nastave sadrži teme iz polja tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka, i umetnosti.Ishod procesa učenja je sticanje adekvatnih znanja, veština i kompetencija, kao i profesionalne kvalifikacije koja omogućava samostalno i odgovorno bavljenje arhitektonskom strukom, a u skladu sa nacionalnom i regulativom EU.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Master inženjer arhitekture (Master of Architecture)

Uslovi za upis na studijski program

Završene Osnovne akademske studije arhitekture, ili druge srodne oblasti. Rang lista za upis formira se na osnovu opšte prosečne ocene na Osnovnim akademskim studijama. Kandidati koji su završili osnovne studije iz druge oblasti polažu diferencijalne ispite u skladu sa posebnim programom.

Moduli i kursevi

Lista obaveznih i izbornih studijskih područja i predmeta (moduli i kursevi):

  • Master akademske studije Arhitektura 2014/15 – II godina

Način izvođenja studija

Nastava se ostvaruje predavanjima, projektovanjem u studiju (ateljeu), seminarima, konsultacijama, obrazovno-naučnim, odnosno obrazovno-umetničkim radom, mentorskim radom, i drugim oblicima nastavnog i istraživačkog rada. Projektni moduli čine kičmu studijskog programa master studija. Time specifičan dijalog nastavnik – student sa svim subjektivnim komponentama postaje centralni deo studija. Tokom diplomskih studija, student ne može više od dva puta da vežba projekat u istom studiju. Moguće je, u okviru usmerene nastave, ponuditi i integrisane projekte koji se realizuju tokom 2. i 3. semestra, u kontinuitetu. Samo u ovom slučaju student može raditi ceo usmereni program u studiju kod istog nastavnika, ali ovo isključuje izradu diplomskog projekta u istom studiju.

Nastavni časovi u tabelama plana izraženi su na sledeći način:
Predavanja + Vežbe + (Projektovanje u studiju).

Samo jedan broj u tabeli govori da je u okviru datog fonda sati moguće izvoditi nastavu na više različitih načina.

Ukupno predviđeno trajanje studija je dve godine, odnosno 120 ESPB.

Bodovna vrednost svih studijskih područja i predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta je iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Bodovna vrednost svih studijskih područja i predmeta iskazana je u dokumentu MAS – ARHITEKTURA (2014/15) – STUDIJSKI PROGRAM, u tabelama pod tačkom 5.

Bodovna vrednost završnog rada na osnovnim studijama

Na diplomskim studijama je predviđen završni – master rad. Ovaj zadatak izrađuje se u studiju, tokom četvrtog semestra, i sastoji se od teoretskog osnova – teze i projekta. Odbrana master rada je javna, pred komisijom.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupa predmeta

Preduslovi su dati u opisima modula i kurseva.

Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa

Student može odabrati izborni predmet drugog studijskog programa u okviru Izbornog modula na prva tri semestra studija. Uslov za izbor je odobrenje Prodekana za nastavu.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa

Student može preći na studijski program sa drugog studijskog programa iste oblasti studija, u skladu sa raspoloživim kapacitetima i procedurom koja će biti definisana posebnim pravilnikom.

Ostala pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa

Diplomske studije su „STUDIO DRIVEN“, što podrzumeva težišno nastavu u okviru studija, u kojima studenti radom na indiviualnom ili grupnom projektu stiču potrebna znanja, veštine i kompetencije u oblasti arhitekture. Teoretska nastava prvenstveno je orijentisana kao podrška radu na projektu. Nastavni predmeti grupisani su u okviru studijskih područja. Rezultat pohađanja nastave na svakom studijskom području izražava se jedinstvenom ocenom. Provera znanja vrši se putem izrade i odbrane projektnih elaborata i seminarskih radova i jednodelnih (pismenih ili usmenih) ispita.

Dokumenti

Više informacija o studijskom programu Master akademskih studija – Arhitektura (2014/15) možete naći ovde:

MASA (2014/15) – STUDIJSKI PROGRAM za II godinu (akreditovan 2009)