UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M8 – Izborni modul

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izborni modul predstavlja sekundarni teoretski modul nastave na master studijama. Cilj nastave je sticanje određenog fonda prvenstveno teoretskih znanja kao dopune ili produbljivanja materije usmerenja. Student može birati kurseve iz ponude seminara sa 1. semestra koje nije proslušao uz projekat, seminare sa projekata istog ili drugog usmerenja (uz dodatnu ispitnu obavezu od 1 ESPB), posebne izborne kurseve iz fakultetske ponude, kao i odgovarajuće kurseve iz ponude drugih fakulteta.

POTREBNA PREDZNANJA:
Nisu potrebna specifična predznanja. Očekuje se visok nivo interesovanja studenta za izabrane teme.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M8 – Izborni modul: Kurs M8.1. – Izborni predmet 1, 3 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

Arhitektura-i-nacionalni-identitet_optim
Enriko Del Debbio, Stadio dei Marmi, Rim, 1932.

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
ARHITEKTURA I NACIONALNI IDENTITET

Nastavnik:
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor

Kakve su veze između arhitekture, vizuelne kulture i kolektivnih identiteta? Na koji način arhitektura učestvuje u konstruisanju i održavanju ideje o zajednici? Kako se kroz arhitekturu i vizuelnu kulturu stvaraju sadržaji i granice najkompleksnije i najkontraverznije intelektualne konstrukcije modernog doba: nacije?

NOVO KURIKULUM: ARHITEKTURA I NACIONALNI IDENTITET NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ARHITEKTURA I NACIONALNI IDENTITET NOVO Uputstvo za portfolio: ARHITEKTURA I NACIONALNI IDENTITET

NAPOMENA: Studenti koji ne budu formirali portfolio predmeta prema datom uputstvu neće ostvariti pravo da predaju rad u januarskom ispitnom roku.

M8_1_Ivan_Kucina

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
ARHITEKTURA: JAVNI PROSTOR

Nastavnik:
mr Ivan Kucina, docent

Cilj predmeta je da se shvati nužnost teorijskog istraživanja javnog prostora kao istrumenta socijalizacije i socijalne razmene u gradovima. Suočeni sa složenošću i kontradikcijama razvoja savremenih gradova u kojime javni prostor ima sve manji značaj, arhitektura više ne može da se oslanja na metode iz prošlosti već mora da traga za novima da bi se izborila za značajnu ulogu u društvu. Istraživanje značaja javnog prostora predstavlja put arhitekture ka osvajanju novih horizonata. Studenti rade u parovima gde jedan drugom postavljaju konkretno pitanje o javnom prostoru na koje ne znaju da odgovore. Dva pitanje se povezuju u jedno koje postaje predmet istraživačkog projekta. Kroz pisanje teksta, studenti tragaju za mogućnostima tumačenja i vrsti aktivnosti koja bi mogla da ih dovede do rešenja. Kao razrešenje treba da se pojavi proizvod koji će pomeriti stvari od neznanja ka smislu.. Proizvod može da bude predmet, priča, film, kuća, muzika…
Tok i rezultate rada na prošlogodišnjem izbornom predmetu mogu da se pogledaju na blogu koji će biti korišćen i ovoga semestra:
http://istrazivackiprojekat.blogspot.com

NOVO KURIKULUM: ARHITEKTURA: JAVNI PROSTOR

M8_1_Miodrag_Ralevic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
BUDUĆNOST GRADA

Nastavnik:
dr Miodrag Ralević,redovni profesor

Pružanje znanja studentima o teoretsko-iskustvenim pristupima, konceptima i modelima GRADOVA BUDUĆNOSTI (utopijski, idealni, futuristički…) iz različitih perioda nastajanja i razvoja urbane civilizacije. Upoznavanje studenata sa metodskom aparaturom otkrivanja, razmatranja i trasiranja budućnosti grada. Priprema studenata za korišćenje različitih tehnika i puteva koncipiranja, modelovanja i projeciranja (razvoja) GRADA U BUDUĆNOSTI neposrednoj, bliskoj ili dalekoj…

KURIKULUM: BUDUĆNOST GRADA

M8_1_Dusan_Stanisavljevic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
GRAFIČKA IDENTIFIKACIJA

Nastavnik:
mr Dušan Stanisavljević, vanredni profesor

Cilj kursa Grafička identifikacija je da se studenti kroz teorijski i praktičan rad osposobe za samostalno kreiranje i primenu osnovnih elemenata grafičke identifikacije. Tokom jednosemestralnog kursa, studenti će ovladati elementarnim znanjima i veštinama izrade grafičkog znaka u formi inicijala, monograma, logotipa, piktograma ili simbola, i njegovoj primeni u savremenim oblicima vizuelnih komunikacija.

NOVO KURIKULUM: GRAFIČKA IDENTIFIKACIJA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: GRAFIČKA IDENTIFIKACIJA

M8_1_Branko_Pavic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 1

Nastavnik:
mr Branko Pavić, redovni profesor

Autodesk Softimage spada među vodeće aplikacije za 3D karakter animaciju, vizuelne efekte, vizuelizacije i video igre. Obuka u ovako kompleksnom softveru studentima daje veoma širok opseg znanja primenljiv u različitim disciplinama – od filmske i reklamne industrije, industrije video igara, arhitektonskih vizuelizacija i animacija do naučno istraživačkih projekata i samostalnih umetničkih radova. KURS JEDAN je uvodnog karaktera. Kroz praktični rad i konkretne zadatke, studenti se upoznaju sa radnim okuženjem u 3D prostoru. Cilj kursa je da studenti prihvate logiku koncipiranja «modela» – pripreme objekata za animaciju, izrade hijerarhija i da shvate vezu između dizajna karaktera i dizajna pokreta (karakter animacije). Na kursu se stiču znanja iz osnova animacije (animacija ključevima), poligonalnog modelovanja, vizuelizacije (primena materijala, virtuelno osvetljenje), korišćenja virtuelne kamere i renderinga (izrade finalne animacije)

NOVO KURIKULUM: DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 1 NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 1

M8_1_Jelena_Ivanovic_Sekularac

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Jelena Ivanović Šekularac, vanredni profesor

Svetski trend ponovne primene drveta i proizvoda od drveta kao materijala za gradnju i oblaganje arhitektonskih objekata nije isključivo iz razloga zadovoljenja funkcionalnih, estetskih, likovnih i oblikovnih zahteva i traženja inspiracije u povratku tradiciji, već i u njegovoj ekološkoj, ekonomskoj i energetskoj opravdanosti i uklapanju u savremene trendove održivog razvoja i primene savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja pri proizvodnji materijala, a sve u cilju održanja veze sa prirodom, okruženjem i tradicijom.
Problematika primene drveta i proizvoda od drveta na savremenom arhitektonskom objektu tretira se sa aspekta materijalizacije, arhitektonskih konstrukcija i detalja, kao i primene stečenih znanja u praksi – u postupku realizacije, eksploatacije i održavanja arhitektonskih objekata.
Cilj nastave je upoznavanje sa principima primene drveta kao elementa primarne i sekundarne konstrukcije u arhitektonskom objektu, upoznavanje sa logikom projektovanja, konstruisanja i gradnje objekata primenom drveta i proizvoda na bazi drveta kao i sticanje novih znanja i principa projektovanja i izvođenja omotača objekta sa drvetom kao elementom obloge, primenom savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja.

NOVO KURIKULUM: DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI NOVO Uputstvo za portfolio: DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

M8_1_Dusan_Ignjatovic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
ZELENA ARHITEKTURA

Nastavnik:
arh. Dušan Ignjatović, docent

“Zelena arhitektura” predstavlja teoretsko-projektantsko-tehnološki pristup projektovanju objekata koji se danas smatra osnovom održivog razvoja ljudske zajednice. Program nastave približava studentima osnovne pojmove, teme i pruža odgovarajuća znanja o istorijskim osnovama, iskustvima, uticajima okruženja kao i savremenim trendovima, principima i tehnološkim rešenjima koji se mogu povezati sa ovim teoretskim postupkom.
Istovremeno se analizom primera, upoznaju detaljnije principi i primenjene tehnologije ali i razvija kritička misao odnosno prepoznaje “green washing”.
Tokom nastave studenti se upoznaju i sa konceptom sertifikacije i označavanja (labelling) zgrada.

NOVO KURIKULUM: ZELENA ARHITEKTURA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ZELENA ARHITEKTURA NOVO Uputstvo za portfolio: ZELENA ARHITEKTURA

M8_1_Rajko_Korica

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
MENADŽMENT URBANE INFRASTRUKTURE

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Osnovni cilj nastave na ovom kursu je upoznavanje studenata sa adekvatnim načinom upravljanja urbanom infrastrukturom jednog grada:

• Produbljivanjem svesti o značaju menadžmenta urbane infrastrukture kroz upoznavanje, odnosno analizu problema sa kojima se svakodnevno susreće veliki broj evropskih i svetskih gradova, a koji su direktno prouzrokovani neadekvatnom metodom upravljanja infrastrukturom. Sve veća stopa urbanizacije, prenaseljenost, jaka konkurencija, nejednaka distribucija prostora, prezagušeni putevi, uticaji buke i otpada i slabi infrastrukturni servisi negativno utiču na zdravlje urbane populacije, na atraktivnost gradova, pa samim tim i na kvalitet životnog okruženja.

• Upotpunjavanjem stečenih teorijskih znanja kroz detaljnu analizu primera dobre prakse, gde se student bliže upoznaje sa različitim metodama upravljanja u odnosu na urbane karakteristike posmatranog grada. Rešavanje problema urbane infrastrukture moguće je izvesti samo kroz istovremeno delovanje na više smerova, trasa i područja.

NOVO KURIKULUM: MENADŽMENT URBANE INFRASTRUKTURE NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: MENADŽMENT URBANE INFRASTRUKTURE NOVO Uputstvo za portfolio: MENADŽMENT URBANE INFRASTRUKTURE

M8_1_Milan_Radojevic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UPRAVLJANJE (FACILITY MANAGEMENT)

Nastavnik:
dr Milan Radojević, docent

Cilj izučavanja ove oblasti je sagledavanje značaja održavanja instalacionih sistema, opreme, objekta u celini i njegovog okruženja u životnom ciklusu, kao i sveobuhvatno sagledavanje uloge arhitekte u multidisciplinarnim timovima koji se bave upravljanjem objektima i održavanjem.

NOVO KURIKULUM: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UPRAVLJANJE (FACILITY MANAGEMENT) NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UPRAVLJANJE (FACILITY MANAGEMENT) NOVO Uputstvo za portfolio: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UPRAVLJANJE (FACILITY MANAGEMENT)

M8_1_Ruza_Okrajnov_Bajic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
OSNOVI SAVREMENE TEHNOLOGIJE BETONA

Nastavnik:
dr Ruža Okrajinov Bajić, docent

Nove tehnologije u projektovanju i proizvodnji betona stvaraju neočekivane mogućnosti pri izvođenju arhitektonskih objekata. Posle osnova tehnologije betona studenti se upoznaju sa savremenim načinima projektovanja betonskih mešavina koje odgovaraju posebnim uslovima izvođenja ili eksploatacije objekta. Daje se veza između novih tehnoloških zahteva koji se javljaju u konkretnim arhitektonskim objektima i novih vrsta betona koje predstavljaju rešenja.

NOVO KURIKULUM: OSNOVI SAVREMENE TEHNOLOGIJE BETONA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: OSNOVI SAVREMENE TEHNOLOGIJE BETONA NOVO Uputstvo za portfolio: OSNOVI SAVREMENE TEHNOLOGIJE BETONA

M8_1_Gordana_Milosevic_Jevtic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
PRIVATNO I JAVNO U STAMBENOJ ARHITEKTURI ANTIKE I SREDNJEG VEKA

Nastavnik:
dr Gordana Milošević Jevtić, docent

Upoznavanje studenata kroz predavanja i interaktivni odnos sa savremenom metodologijom proučavanja antičkog i srednjovekovnog stambenog fundusa na prostoru nekadašnjeg rimskog Carstva. Početak divinizacije imperatora i odnos javno i privatno u gradu i na privatnom imanju. Transformacija privatnog i javnog u kontekstu ranohrišćanskog dvora. Episkopski dvor kao novi centar moći. Svako predavanje uključuje više vidova nastave; analiza slučaja, interaktivna komunikacija i usmerena tematska diskusija, u cilju pobuđivanje ličnih interesovanja studenata, svladavanja i povezivanje sa savremenim standardima stanovanja.

KURIKULUM: PRIVATNO I JAVNO U STAMBENOJ ARHITEKTURI ANTIKE I SREDNJEG VEKA

M8_1_Igor_Rajkovic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
SPLAV U SPlAv

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Tema SPLAV U SPlAv se direktno oslanja na pozitivna iskustva spoja rekreativnih sadržaja i vode. Specifičnost ovogodišnje teme je konkretna lokacija, objekat na njoj i poznati “milje” okruženja. Izazov u zadatoj temi leži u pitanjima:
Da li je moguće pomeriti granicu i odrediti drugaciju dimenziju korišćenja slobodnog vremena na obali reke Save?
Da li je tehnološki ostvariva prenamena zamišljene funkcije u rekreativnu?
Da li je moguće korisnike privuci onim čime se mi bavimo?
Cilj nastave je dalji razvoj projektantskih veština kroz analizu aktuelnih tendencija u projektovanju rekreativnih sadržaja (spa, wellness, fitness) u kontekstu novog načina života savremenog društva. U okviru nastave se produbljuju dosada stečena znanja studenata u specifičnim projektantskim uslovima i savremenim okolnostima. Ispituju se aspekti konteksta, adaptacije, rekonstrukcije i ekstenzije starih objekata.

NOVO KURIKULUM: SPLAV U SPlAv NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: SPLAV U SPlAv

M8_1_Jasna_Cikic_Tovarovic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
STAKLO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Jasna Čikić Tovarović, docent

Rasprostranjena primena stakla u arhitekturi, pre svega pod uticajem ubrzanog razvoja tehnologija u proizvodnji stakla dovela je do značajnih promena u savremenoj arhitekturu. Staklo više nije materijal dominantno prisutan u okviru savremenih fasada, ono dobija sasvim novu i to konstruktivnu ulogu. Minimiziranja netransparentnih komponenti u okviru konstrukcija, prelaz sa linijskog na tačkasti vid oslanjanja karakteriše veliki broj savremenih objekata. Pored toga, arhitektura danas je smeštena u dinamično, interaktivno okruženje, zasnovano na informatičko-tehnološkim modelima podstaknuta napredkom industrije veštačkog osvetljenja, digitalne industrije i medija. Mogućnosti integrisanja virtuelnog, nematerijalnog u realni, materijalni prostor, pri čemu objekat preko medija fasade postaje veza izmedu dve sfere, odavno nije novina u svetskoj praksi.

Na osnovu prethodnog, osnovni cilj nastave je da se predstave najnovija dostignuća i konstruktivni potencijali stakla u savremenoj arhitekturi, zatim upoznavanje studenata sa novim mogućnostima projektovanja i konstruisanja elemenata i sklopova od stakla, specifičnostima staklenih fasada i medija fasada.

NOVO KURIKULUM: STAKLO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: STAKLO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI NOVO Uputstvo za portfolio: STAKLO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

M8_1_Mirjana_Devetakovic_Radojevic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
TWITTING ARCHITECTURE,
KORIŠĆENJE SOCIJALNE MREŽE TWITTER ZA RAZMENU INFORMACIJA IZ OBLASTI ARHITEKTURE

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

Kroz interaktivni, praktičan rad ((learning by doing) studenti se upoznaju sa filozofijom i osnovnim funkcionalnostima socijalne mreže Twitter, kao i mogućnostima njene primene u širem kontekstu arhitekture (obrazovanju, arhitektonskoj praksi, publicistici, aktivnostima strukovnih udruženja, stručnoj i naučnoj periodici, participativnom planiranju i projektovanju, reagovanju u kriznim situacijama…).

NOVO KURIKULUM: TWITTING ARCHITECTURE NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: TWITTING ARCHITECTURE

M8_1_Nebojsa_Fotiric

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
U1NA1 ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Izborni predmet U1NA1 ima za cilj sticanje novih veština kroz arhitektonski postupak i jezik, optimalno usaglašen sa tehničkim i funkcionalnim zakonitostima i mogućnostima izrade predmeta/mobilijara, kao i realizaciju prototipa u realnim tehnološkim i tržišnim uslovima.
Studenti će tokom rada na predmetu proći kroz celokupan projektantski postupak: od konceptualizacije do izrade prototipa nameštaja u radionici u saradnji sa Arts&Crafts i Diagonal plus.

Broj studenata je ograničen na 10 u skladu sa mogućnostima sprovođenja nastave

NOVO KURIKULUM: U1NA1 ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: U1NA1 ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA

M8_1_Zoran_Djukanovic

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
UMETNOST U JAVNIM GRADSKIM PROSTORIMA – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – GRAD, SEĆANJA, ZABORAV

Nastavnik:
mr Jelena Živković, docent
arh. Zoran Đukanović, docent

Program UMETNOST U JAVNIM GRADSKIM PROSTORIMA, Public Art & Public Space se bavi osposobljavanjem studenata za planiranje, projektovanje i realizaciju projekata unapređenja javnih prostora njihovim aktiviranjem i (re)dizajnom primenom različitih umetničkih formi i sredstava.

Poseban cilj ovogodišnjeg kursa je razviti diskusiju, razmenu informacija i istraživački rad kroz koje bi studenti postigli kritički osvrt na kolektivnu i individualnu memoriju grada i mogućnost njene upotrebe u realizaciji kontekstualno-specifičnog urbanog dizajna i public art-a.

Zadatak studenata je da, na osnovu istraživanja specifičnih polja urbane memorije, odnosno memorije grada, osmisle koncept, razrade strukturu i sadržaj i predlože total-dizajn kontekstualno-specifičnog projekta “Public Art” događaja. Pored toga od studenata se očekuje da na osnovu stečenih znanja definišu plan realizacije događaja i predlože aktivnosti za njegovu implementaciju.

NOVO KURIKULUM: UMETNOST U JAVNIM GRADSKIM PROSTORIMA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: UMETNOST U JAVNIM GRADSKIM PROSTORIMA

M8_1_Budimir_Sudimac

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1:
URBANA OAZA

Nastavnik:
mr Budimir Sudimac, docent

Osnov nastave na izbornom predmetu je istraživanje i projektovanje arhitektonskih elemenata koji doprinose smanjenju ekstremnih prirodnih i stvorenih uticaje na konfor i zonu ugodnosti boravka ljudi u različitim klimatskim sredinama. Tokom seminara ispitivaće se načini zaštite, oblikovni i tehnološki potencijali pojedinih vrsta zaštite kao odgovor na izazove održivog sveta. Nastava na izbornom predmetu ima za cilj da studente, kroz teorijsku nastavu, studije slučaja i gostujuća predavanja upozna sa savremenim sistemima zaštite, osnovnim principima projektovanja i mogućim načinima integrisanja u urbanu strukturu kao deo procesa ukupne energetske optimizacije arhitektonskog objekta ili prostora. Kroz analizu različitih koncepata istraživaće se mogućnosti stvaranja integrativnih sistema kao delova strukture objekata kao i sistema koji dozvoljavaju lako raščlanjavanje u svrhu ponovne upotrebe i reciklaže.

Facebook strana:  https://www.facebook.com/urbana.oaza.7
Android aplikacija: http://www.appcatch.com/app_urbana_oaza-373267.html

NOVO KURIKULUM: URBANA OAZA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: URBANA OAZA NOVO Uputstvo za portfolio: URBANA OAZA