УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М8 – Изборни модул

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Изборни модул представља секундарни теоретски модул наставе на master студијама. Циљ наставе је стицање одређеног фонда првенствено теоретских знања као допуне или продубљивања материје усмерења. Студент може бирати курсеве из понуде семинара са 1. семестра које није прослушао уз пројекат, семинаре са пројеката истог или другог усмерења (уз додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ), посебне изборне курсеве из факултетске понуде, као и одговарајуће курсеве из понуде других факултета.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна специфична предзнања. Очекује се висок ниво интересовања студента за изабране теме.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.1. – Изборни предмет 1, 3 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

Arhitektura-i-nacionalni-identitet_optim
Enriko Del Debbio, Stadio dei Marmi, Рим, 1932.

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
АРХИТЕКТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Наставник:
др Александар Игњатовић, ванредни професор

Какве су везе између архитектуре, визуелне културе и колективних идентитета? На који начин архитектура учествује у конструисању и одржавању идеје о заједници? Како се кроз архитектуру и визуелну културу стварају садржаји и границе најкомплексније и најконтраверзније интелектуалне конструкције модерног доба: нације?

НОВО КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ НОВО Формулар записника за оцењивање: АРХИТЕКТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ НОВО Упутство за портфолио: АРХИТЕКТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

НАПОМЕНА: Студенти који не буду формирали портфолио предмета према датом упутству неће остварити право да предају рад у јануарском испитном року.

M8_1_Ivan_Kucina

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
АРХИТЕКТУРА: ЈАВНИ ПРОСТОР

Наставник:
мр Иван Куцина, доцент

Циљ предмета је да се схвати нужност теоријског истраживања јавног простора као иструмента социјализације и социјалне размене у градовима. Суочени са сложеношћу и контрадикцијама развоја савремених градова у којиме јавни простор има све мањи значај, архитектура више не може да се ослања на методе из прошлости већ мора да трага за новима да би се изборила за значајну улогу у друштву. Истраживање значаја јавног простора представља пут архитектуре ка освајању нових хоризоната. Студенти раде у паровима где један другом постављају конкретно питање о јавном простору на које не знају да одговоре. Два питање се повезују у једно које постаје предмет истраживачког пројекта. Кроз писање текста, студенти трагају за могућностима тумачења и врсти активности која би могла да их доведе до решења. Као разрешење треба да се појави производ који ће померити ствари од незнања ка смислу.. Производ може да буде предмет, прича, филм, кућа, музика…
Ток и резултате рада на прошлогодишњем изборном предмету могу да се погледају на блогу који ће бити коришћен и овога семестра:
http://istrazivackiprojekat.blogspot.com

НОВО КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА: ЈАВНИ ПРОСТОР

M8_1_Miodrag_Ralevic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
БУДУЋНОСТ ГРАДА

Наставник:
др Миодраг Ралевић,редовни професор

Пружање знања студентима о теоретско-искуственим приступима, концептима и моделима ГРАДОВА БУДУЋНОСТИ (утопијски, идеални, футуристички…) из различитих периода настајања и развоја урбане цивилизације. Упознавање студената са методском апаратуром откривања, разматрања и трасирања будућности града. Припрема студената за коришћење различитих техника и путева конципирања, моделовања и пројецирања (развоја) ГРАДА У БУДУЋНОСТИ непосредној, блиској или далекој…

КУРИКУЛУМ: БУДУЋНОСТ ГРАДА

M8_1_Dusan_Stanisavljevic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
ГРАФИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Наставник:
мр Душан Станисављевић, ванредни професор

Циљ курса Графичка идентификација је да се студенти кроз теоријски и практичан рад оспособе за самостално креирање и примену основних елемената графичке идентификације. Током једносеместралног курса, студенти ће овладати елементарним знањима и вештинама израде графичког знака у форми иницијала, монограма, логотипа, пиктограма или симбола, и његовој примени у савременим облицима визуелних комуникација.

НОВО КУРИКУЛУМ: ГРАФИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НОВО Формулар записника за оцењивање: ГРАФИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

M8_1_Branko_Pavic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 1

Наставник:
мр Бранко Павић, редовни професор

Autodesk Softimage спада међу водеће апликације за 3Д карактер анимацију, визуелне ефекте, визуелизације и видео игре. Обука у овако комплексном софтверу студентима даје веома широк опсег знања применљив у различитим дисциплинама – од филмске и рекламне индустрије, индустрије видео игара, архитектонских визуелизација и анимација до научно истраживачких пројеката и самосталних уметничких радова. КУРС ЈЕДАН је уводног карактера. Кроз практични рад и конкретне задатке, студенти се упознају са радним окужењем у 3Д простору. Циљ курса је да студенти прихвате логику конципирања «модела» – припреме објеката за анимацију, израде хијерархија и да схвате везу између дизајна карактера и дизајна покрета (карактер анимације). На курсу се стичу знања из основа анимације (анимација кључевима), полигоналног моделовања, визуелизације (примена материјала, виртуелно осветљење), коришћења виртуелне камере и рендеринга (израде финалне анимације)

НОВО КУРИКУЛУМ: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 1 НОВО Формулар записника за оцењивање: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 1

M8_1_Jelena_Ivanovic_Sekularac

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Јелена Ивановић Шекуларац, ванредни професор

Светски тренд поновне примене дрвета и производа од дрвета као материјала за градњу и облагање архитектонских објеката није искључиво из разлога задовољења функционалних, естетских, ликовних и обликовних захтева и тражења инспирације у повратку традицији, већ и у његовој еколошкој, економској и енергетској оправданости и уклапању у савремене трендове одрживог развоја и примене савремених техничких и технолошких решења при производњи материјала, а све у циљу одржања везе са природом, окружењем и традицијом.
Проблематика примене дрвета и производа од дрвета на савременом архитектонском објекту третира се са аспекта материјализације, архитектонских конструкција и детаља, као и примене стечених знања у пракси – у поступку реализације, експлоатације и одржавања архитектонских објеката.
Циљ наставе је упознавање са принципима примене дрвета као елемента примарне и секундарне конструкције у архитектонском објекту, упознавање са логиком пројектовања, конструисања и градње објеката применом дрвета и производа на бази дрвета као и стицање нових знања и принципа пројектовања и извођења омотача објекта са дрветом као елементом облоге, применом савремених техничких и технолошких решења.

НОВО КУРИКУЛУМ: ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ НОВО Формулар записника за оцењивање: ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ НОВО Упутство за портфолио: ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

M8_1_Dusan_Ignjatovic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

Наставник:
арх. Душан Игњатовић, доцент

“Зелена архитектура” представља теоретско-пројектантско-технолошки приступ пројектовању објеката који се данас сматра основом одрживог развоја људске заједнице. Програм наставе приближава студентима основне појмове, теме и пружа одговарајућа знања о историјским основама, искуствима, утицајима окружења као и савременим трендовима, принципима и технолошким решењима који се могу повезати са овим теоретским поступком.
Истовремено се анализом примера, упознају детаљније принципи и примењене технологије али и развија критичка мисао односно препознаје “green washing”.
Током наставе студенти се упознају и са концептом сертификације и означавања (labelling) зграда.

НОВО КУРИКУЛУМ: ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА НОВО Формулар записника за оцењивање: ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА НОВО Упутство за портфолио: ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

M8_1_Rajko_Korica

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Основни циљ наставе на овом курсу је упознавање студената са адекватним начином управљања урбаном инфраструктуром једног града:

• Продубљивањем свести о значају менаџмента урбане инфраструктуре кроз упознавање, односно анализу проблема са којима се свакодневно сусреће велики број европских и светских градова, а који су директно проузроковани неадекватном методом управљања инфраструктуром. Све већа стопа урбанизације, пренасељеност, јака конкуренција, неједнака дистрибуција простора, презагушени путеви, утицаји буке и отпада и слаби инфраструктурни сервиси негативно утичу на здравље урбане популације, на атрактивност градова, па самим тим и на квалитет животног окружења.

• Употпуњавањем стечених теоријских знања кроз детаљну анализу примера добре праксе, где се студент ближе упознаје са различитим методама управљања у односу на урбане карактеристике посматраног града. Решавање проблема урбане инфраструктуре могуће је извести само кроз истовремено деловање на више смерова, траса и подручја.

НОВО КУРИКУЛУМ: МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НОВО Формулар записника за оцењивање: МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НОВО Упутство за портфолио: МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

M8_1_Milan_Radojevic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ (FACILITY MANAGEMENT)

Наставник:
др Милан Радојевић, доцент

Циљ изучавања ове области је сагледавање значаја одржавања инсталационих система, опреме, објекта у целини и његовог окружења у животном циклусу, као и свеобухватно сагледавање улоге архитекте у мултидисциплинарним тимовима који се баве управљањем објектима и одржавањем.

НОВО КУРИКУЛУМ: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ (FACILITY MANAGEMENT) НОВО Формулар записника за оцењивање: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ (FACILITY MANAGEMENT) НОВО Упутство за портфолио: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ (FACILITY MANAGEMENT)

M8_1_Ruza_Okrajnov_Bajic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА

Наставник:
др Ружа Окрајинов Бајић, доцент

Нове технологије у пројектовању и производњи бетона стварају неочекиване могућности при извођењу архитектонских објеката. После основа технологије бетона студенти се упознају са савременим начинима пројектовања бетонских мешавина које одговарају посебним условима извођења или експлоатације објекта. Даје се веза између нових технолошких захтева који се јављају у конкретним архитектонским објектима и нових врста бетона које представљају решења.

НОВО КУРИКУЛУМ: ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА НОВО Формулар записника за оцењивање: ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА НОВО Упутство за портфолио: ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА

M8_1_Gordana_Milosevic_Jevtic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
ПРИВАТНО И ЈАВНО У СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ АНТИКЕ И СРЕДЊЕГ ВЕКА

Наставник:
др Гордана Милошевић Јевтић, доцент

Упознавање студената кроз предавања и интерактивни однос са савременом методологијом проучавања античког и средњовековног стамбеног фундуса на простору некадашњег римског Царства. Почетак дивинизације императора и однос јавно и приватно у граду и на приватном имању. Трансформација приватног и јавног у контексту ранохришћанског двора. Епископски двор као нови центар моћи. Свако предавање укључује више видова наставе; анализа случаја, интерактивна комуникација и усмерена тематска дискусија, у циљу побуђивање личних интересовања студената, свладавања и повезивање са савременим стандардима становања.

КУРИКУЛУМ: ПРИВАТНО И ЈАВНО У СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ АНТИКЕ И СРЕДЊЕГ ВЕКА

M8_1_Igor_Rajkovic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
СПЛАВ У СПлАв

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Тема СПЛАВ У СПлАв се директно ослања на позитивна искуства споја рекреативних садржаја и воде. Специфичност овогодишње теме је конкретна локација, објекат на њој и познати “миље” окружења. Изазов у задатој теми лежи у питањима:
Да ли је могуће померити границу и одредити другацију димензију коришћења слободног времена на обали реке Саве?
Да ли је технолошки остварива пренамена замишљене функције у рекреативну?
Да ли је могуће кориснике привуци оним чиме се ми бавимо?
Циљ наставе је даљи развој пројектантских вештина кроз анализу актуелних тенденција у пројектовању рекреативних садржаја (spa, wellness, fitness) у контексту новог начина живота савременог друштва. У оквиру наставе се продубљују досада стечена знања студената у специфичним пројектантским условима и савременим околностима. Испитују се аспекти контекста, адаптације, реконструкције и екстензије старих објеката.

НОВО КУРИКУЛУМ: СПЛАВ У СПлАв НОВО Формулар записника за оцењивање: СПЛАВ У СПлАв

M8_1_Jasna_Cikic_Tovarovic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Јасна Чикић Товаровић, доцент

Распрострањена примена стакла у архитектури, пре свега под утицајем убрзаног развоја технологија у производњи стакла довела је до значајних промена у савременој архитектуру. Стакло више није материјал доминантно присутан у оквиру савремених фасада, оно добија сасвим нову и то конструктивну улогу. Минимизирања нетранспарентних компоненти у оквиру конструкција, прелаз са линијског на тачкасти вид ослањања карактерише велики број савремених објеката. Поред тога, архитектура данас је смештена у динамично, интерактивно окружење, засновано на информатичко-технолошким моделима подстакнута напредком индустрије вештачког осветљења, дигиталне индустрије и медија. Могућности интегрисања виртуелног, нематеријалног у реални, материјални простор, при чему објекат преко медија фасаде постаје веза измеду две сфере, одавно није новина у светској пракси.

На основу претходног, основни циљ наставе је да се представе најновија достигнућа и конструктивни потенцијали стакла у савременој архитектури, затим упознавање студената са новим могућностима пројектовања и конструисања елемената и склопова од стакла, специфичностима стаклених фасада и медија фасада.

НОВО КУРИКУЛУМ: СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ НОВО Формулар записника за оцењивање: СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ НОВО Упутство за портфолио: СТАКЛО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

M8_1_Mirjana_Devetakovic_Radojevic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
TWITTING ARCHITECTURE,
КОРИШЋЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ TWITTER ЗА РАЗМЕНУ ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

Кроз интерактивни, практичан рад ((learning by doing) студенти се упознају са филозофијом и основним функционалностима социјалне мреже Twitter, као и могућностима њене примене у ширем контексту архитектуре (образовању, архитектонској пракси, публицистици, активностима струковних удружења, стручној и научној периодици, партиципативном планирању и пројектовању, реаговању у кризним ситуацијама…).

НОВО КУРИКУЛУМ: TWITTING ARCHITECTURE НОВО Формулар записника за оцењивање: TWITTING ARCHITECTURE

M8_1_Nebojsa_Fotiric

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
У1НА1 АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Изборни предмет У1НА1 има за циљ стицање нових вештина кроз архитектонски поступак и језик, оптимално усаглашен са техничким и функционалним законитостима и могућностима израде предмета/мобилијара, као и реализацију прототипа у реалним технолошким и тржишним условима.
Студенти ће током рада на предмету проћи кроз целокупан пројектантски поступак: од концептуализације до израде прототипа намештаја у радионици у сарадњи са Arts&Crafts и Diagonal plus.

Број студената је ограничен на 10 у складу са могућностима спровођења наставе

НОВО КУРИКУЛУМ: У1НА1 АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА НОВО Формулар записника за оцењивање: У1НА1 АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА

M8_1_Zoran_Djukanovic

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – ГРАД, СЕЋАЊА, ЗАБОРАВ

Наставник:
мр Јелена Живковић, доцент
aрх. Зоран Ђукановић, доцент

Програм УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА, Public Art & Public Space се бави оспособљавањем студената за планирање, пројектовање и реализацију пројеката унапређења јавних простора њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих уметничких форми и средстава.

Посебан циљ овогодишњег курса је развити дискусију, размену информација и истраживачки рад кроз које би студенти постигли критички осврт на колективну и индивидуалну меморију града и могућност њене употребе у реализацији контекстуално-специфичног урбаног дизајна и public art-а.

Задатак студената је да, на основу истраживања специфичних поља урбане меморије, односно меморије града, осмисле концепт, разраде структуру и садржај и предложе тотал-дизајн контекстуално-специфичног пројекта “Public Art” догађаја. Поред тога од студената се очекује да на основу стечених знања дефинишу план реализације догађаја и предложе активности за његову имплементацију.

НОВО КУРИКУЛУМ: УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА НОВО Формулар записника за оцењивање: УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА

M8_1_Budimir_Sudimac

Курс М8.1. – Изборни предмет 1:
УРБАНА ОАЗА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Основ наставе на изборном предмету је истраживање и пројектовање архитектонских елемената који доприносе смањењу екстремних природних и створених утицаје на конфор и зону угодности боравка људи у различитим климатским срединама. Током семинара испитиваће се начини заштите, обликовни и технолошки потенцијали појединих врста заштите као одговор на изазове одрживог света. Настава на изборном предмету има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, студије случаја и гостујућа предавања упозна са савременим системима заштите, основним принципима пројектовања и могућим начинима интегрисања у урбану структуру као део процеса укупне енергетске оптимизације архитектонског објекта или простора. Кроз анализу различитих концепата истраживаће се могућности стварања интегративних система као делова структуре објеката као и система који дозвољавају лако рашчлањавање у сврху поновне употребе и рециклаже.

Facebook страна:  https://www.facebook.com/urbana.oaza.7
Android апликација: http://www.appcatch.com/app_urbana_oaza-373267.html

НОВО КУРИКУЛУМ: УРБАНА ОАЗА НОВО Формулар записника за оцењивање: УРБАНА ОАЗА НОВО Упутство за портфолио: УРБАНА ОАЗА