UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje U – Urbanizam

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Cilj nastave na modulu je razvijanje sposobnosti snalaženja u kompleksnim situacijama u savremenom urbanom razvoju, u kojima je potrebno posredovati između različitih, često sukobljenih interesa (društvena integracija, ekonomski razvoj, ekologija, zaštita, …). Teoretska nastava i rad na konkretnim problemima podstiču studente na kritički i kreativan pristup što omogućava kvalitetno bavljenje praksom i teorijom na području urbanističkog planiranja.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
Kurs M6U.2. – Seminar 1 – Prostorni i održivi razvoj, U 2ESPB,

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija, 2013/14

Kurs M6U.2. – Seminar 1 – Prostorni i održivi razvoj
Upoznavanje sa filozofijom odrzivog razvoja i idejom o odrzivom gradu. Ovladavanje principima odrzivosti i nacinima transponovanja u praksu planiranja i dizajna. Konceptualni i metodoloski efekti i potreba za obnovom discipline. Odrzivost u planiranju, institucijama, tehnikama i fizickoj formi grada.

M6_2_Jelena_Zivkovic

Kurs M6U.2. – Seminar 1 – Prostorni i održivi razvoj:
PROSTORNI I ODRŽIVI RAZVOJ

Nastavnik:
mr Jelena Živković, docent

Cilj nastave na seminaru je upoznavanje sa filozofijom održivog razvoja i idejom o održivom gradu. Teži se ovladavanju principima održivosti i integralnog pristupa razvoju, kao i njihovim transponovanjem u praksu planiranja i dizajna. Sagledavaju se konceptualni i metodski efekti ovog pristupa i njihov uticaj na discipline planiranja i dizajna. Razmatra se održivost u planiranju, institucijama, tehnikama i fizičkoj formi grada.

Seminar obuhvata interaktivna predavanja koja sa različitih aspekata i na različitim nivoima operacionalizacije razmatraju koncept održivog razvoja. Posebno težište rada odnosi se na primenu koncepta u usmeravanju prostornog i urbanog razvoja i pristupa urbanom dizajnu.

NOVO KURIKULUM: PROSTORNI I ODRŽIVI RAZVOJ NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: PROSTORNI I ODRŽIVI RAZVOJ