УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење
АТ – Архитектонске технологије

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:

Пројекат усмерења 2 у линији АТ омогућава стицање додатног искуства на концептуално различитом задатку, а везаних за процес пројектовања за градилиште. Током израде пројекта, студенти изучавају принципе и технолошке поступке реализације објекта кроз технички и организациони аспект. У оквиру овог модула, студенти посебно стичу следеће способности:
– свест о потенцијалима нових технологија;
– разумевање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката;
– стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње, у циљу обезбеђивања услова коришћења објеката и просторног комфора;
– упознавање са индустријама, организацијама и регулативом која се односи на процес трансформације (превођења) елемената пројекта у изведени објекат.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:

Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Курс М6АТ.1. – Студио, AT 18ЕСПБ,

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Mастер академских студија, 2013/14

Курс М6АТ.1. – Студио
Пројекти у области усмерења АТ развијају се у два основна правца, од којих је један тежишно оријентисан ка изучавању и примени савремених технолошких и конструктивних решења у пројектовању и грађењу, док је други примарно оријентисан ка процесу реализације архитектонских објеката у техничком и организационом смислу.
Студент може, у оквиру усмерења АТ да изабере два сродна или два потпуно различита пројекта.
Резултат рада у студију представља архитектонски пројекат, у оквиру кога је јасно наглашен аспект реалне применљивости у реализацији будућег објекта. Такође, могуће је као резултат предвидети и елаборат организације грађења архитектонског објекта, уз примену одговарајуће регулативе која се односи на ову делатност.

M6_1_Dragan_Marcetic

Курс М6АТ.1. – Студио:
ВИЛА

Наставник:
арх. Драган Марчетић, доцент

Пројектовање виле у улици Милана Тепића, у резиденцијалном делу града Дедиње, у Београду. Специфичност локације која је градска са једне стране, а са друге у зеленој зони града. Потребна величина локације са једне стране, а са друге потребно богатство и захтеван капацитет садржаја. Индивидуалност будућих корисника и препознавање специфичног начина живота у вили. Рад на пројекту одвија се у фазама. Идејно решење са истраживањем функционалних, просторних и волуметријских могућности, анализом примене материјала и коначном израдом концепта идејног решења и његове презентације. Разрада идејног пројекта, анализа и решавање детаља. Формирање и усклађивање пројекта идејног решења. Презентација пројекта кроз макете и графичке прилоге, текстуално образложење.

НОВО КУРИКУЛУМ: ВИЛА НОВО Формулар записника за оцењивање: ВИЛА НОВО Упутство за портфолио: ВИЛА

M6_1_Milan_Glisic1

Курс М6АТ.1. – Студио:
ВИШЕ НАМЕНСКА СПОРТСКА ХАЛА

Наставник:
др Милан Глишић, редовни професор

Циљ наставе је да се у оквиру задате локације пројектује вишенаменска спортска хала за рукомет, кошарку, одбојку и борилачке вештине. Предвиђено је гледалиште за 3000 посетилаца. Приликом пројектовања, морају поштовати урбанистички услови локације у да се спроведе конструкције за израдом битних архитектонских и конструктивних детаља.

НОВО КУРИКУЛУМ: ВИШЕ НАМЕНСКА СПОРТСКА ХАЛА НОВО Формулар записника за оцењивање: ВИШЕ НАМЕНСКА СПОРТСКА ХАЛА НОВО Упутство за портфолио: ВИШЕ НАМЕНСКА СПОРТСКА ХАЛА

M6_1_Milan_Radojevic

Курс М6АТ.1. – Студио:
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СА РЕСТОРАНОМ

Наставник:
др Милан Радојевић, доцент

Пројектовање пословног објекта који садржи ресторан у приземљу, на углу улица Рузвелтове и Краљице Марије, прекопута Машинског факултета. Рад на пројекту одвија се у фазама: идејно решење, разрада пројекта, и посебни делови анализе цена. Студенти формирају детаљни програм на основу типолошке анализе пословних објеката и конкретних услова локације. Ресторан је комерцијалног типа, и независан од остатка објекта, а пројектује се према важећој регулативи за пројектовање и категоризацију угоститељских објеката. Посебна пажња у разради пројекта биће посвећена прелиминарној процени трошкова изградње и елементима организације грађења.

НОВО КУРИКУЛУМ: ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СА РЕСТОРАНОМ НОВО Формулар записника за оцењивање: ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СА РЕСТОРАНОМ НОВО Упутство за портфолио: ВИШЕ НАМЕНСКА СПОРТСКА ХАЛА

M6_1_Miodrag_Nestorovic

Курс М6АТ.1. – Студио:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВИСОКОГ ОБЈЕКТА

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Испројектовати на локацији Нови Београд високи објекат (спратности П+80-120) мултифункционалног садржаја (хотел, пословање, становање) са идејном квалитативном анализом конструктивног склопа, технологије извођења и економским проценама реализације. Циљ наставе је упознавање са савременим концептима пројектовања високих зграда, у смислу специфичности пројектног задатка. Стицање потребног нивоа конструктерског знања, којима архитекта може адекватно одговорити на постављени задатак. Оспособљавање за формирање логичког конструктивног система високе зграде, у фази идејног решења. Упознавање са феноменом високих зграда, са историјског аспекта, уз критички осврт на филозофски, идеолошки, социолошки и економски контекст. Израда свеобухватне анализе, прорачунавањем референтне литературе, кроз коју се постиже схватање просторне организације специфичних архитектонских објеката, какве су високе зграде.

НОВО КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВИСОКОГ ОБЈЕКТА НОВО Формулар записника за оцењивање: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВИСОКОГ ОБЈЕКТА НОВО Формулар записника за оцењивање: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВИСОКОГ ОБЈЕКТА