УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење А – Архитектура

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Први и други пројекат усмерења А имају сродне циљеве, с тим што се, кроз контакт са различитим наставницима, и студент оспособљава да препозна и дефинише сопствене пројектантске принципе, методе и поступке. Студент развија и свест о неопходности континуалног професионалног развоја. Уколико је пројекат организован кроз оба семестра усмерења (2. и 3), неопходно је да предвиђени пројектантски поступак – метод – одговара задатом оквиру, на пример као:
– поставка, репетиција и варирање;
– идеја, продубљивање и разрада;
– студија и пројекат, и сл.
Овим поступцима код студената се развија посебна способност да брзо, креативно и флексибилно одговарају на изазове и промене изражене у реалности професионалне праксе.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Курс М6А.1. – Студио, А 18ЕСПБ,

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Mастер академских студија, 2013/14

Курс М6А.1. – Студио
Сваки реализовани пројекат представља ново искуство којим се архитект професионално развија.
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе пројектног задатка. Студирајући комплексност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре, студент се оспособљава да:
– креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне захтеве;
– прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме.
Резултат рада је целовит пројекат који има своју јасно препознатљиуву истраживачку и апликативну компоненту, и унутар којег се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања.

M6_1_Vladimir_Lojanica

Курс М6А.1. – Студио:
1000 СТЕПЕНИЦА – НОВА ЈАВНА ВЕРТИКАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И УНИВЕРЗАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ИЗВОЂАЧКЕ И ИЗЛАГАЧКЕ УМЕТНОСТИ, ХЕРЦЕГ НОВИ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, ванредни професор

Тема задатка је истраживање могуће позиције нове јавне вертикалне комуникације засноване на савременим техничко-технолошким стандардима као повезујуће структуре која спаја три коте од великог значаја за град смештене између две литице: морску обалу на коти шеталишта Пет Даница, Његошеву улицу и Јадранску магистралу. Уз овај нови инфраструктурни имплант потребно је просторно и програмски испитати и дефинисати нов објекат намењен извођачким или излагачким уметностима који би уз постојећи аудиторијум дворане Парк и зграде Херцегновског позоришта програмски обогатио ову трасу и утврдио је као јединствен мултифункционални простор културе и спектакла.

НОВО КУРИКУЛУМ: 1000 СТЕПЕНИЦА – НОВА ЈАВНА ВЕРТИКАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И УНИВЕРЗАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ИЗВОЂАЧКЕ И ИЗЛАГАЧКЕ УМЕТНОСТИ, ХЕРЦЕГ НОВИ НОВО Формулар записника за оцењивање: 1000 СТЕПЕНИЦА – НОВА ЈАВНА ВЕРТИКАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И УНИВЕРЗАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ИЗВОЂАЧКЕ И ИЗЛАГАЧКЕ УМЕТНОСТИ, ХЕРЦЕГ НОВИ

M6_1_Milan_Vujovic

Курс М6А.1. – Студио:
АРТИСТИ И МОДЕЛИ
ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Креирање догађаја који има привремени, ефемерни карактер, једна је од тема интересантних за архитекте. Учествовање у концептуализацији и просторној интерпретацији фестивала, концерата, алтернативних сценских садржаја, сајамских простора, артистичких и перформативних представа (циркус, екстремни спортови…) задатак је и обавеза архитектонске струке. У овом пољу постоји потенцијални креативни и изражајни простор и могућност за истраживање у области атхитектонског пројектовања, моделског испитивања архитектонске композиције и дефинисања алтернативних типолошких варијанти.
Територија ефемерног спектакла је град, или део града, физички одређен као концентрована или дисперзивна просторна формација. Циљ задатка је да се препознају и открију позиције у граду које имају тражене потенцијале и да се у таквом окружењу осмисли и реализује пројектни програм. У програмском (теоријском) делу задатка очекује се да студенти осмисле сценарио културног (забавног, перформативног, артистичког, уметничког, спортског…) догађаја, да дефинишу активности и просторно-програмске потребе и да кроз шире концептуално размишљање креирају архитектонски пројекат. Задатак је отворен за креативну надградњу и преиспитивање традиционалног схватања архитектуре, како у смислу односа форме и функције, тако и у контексту редефинисања парадигматске корелације поднебље-култура-архитектура.

Артисти и модели, комедија, 1955, УСА, гл. улоге: Дин Мартин, Џери Луис, Ширли Меклејн евент, енг. – догађај, случај

НОВО КУРИКУЛУМ: АРТИСТИ И МОДЕЛИ ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА НОВО Формулар записника за оцењивање: АРТИСТИ И МОДЕЛИ ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА

M6_1_Borislav_Petrovic

Курс М6А.1. – Студио:
ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА
НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ У БЕОГРАДУ

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Циљ задатка је уочавање и проблематизација комуниколошких аспеката градских културних дешавања. Шири тематски оквир је усмерен ка редефиницији образаца – уобичајености везаних за уметност и културу у целини, као и преиспитивању концепта савремене перцепције уметничких дела у области сликарства, скулптуре, сценских догађаја итд.
Такође, појавом овако третираног новог градског “места”, као генеративне тачке, очекује се промена карактера и заокруживање физиономије Трга Републике.
Овај простор, у комуниколошком смислу, истовремено ће презентовати и социокултуролошки пресек града и друштва у целини, изражавајући одређен став о сопственом идентитету (самосхватање) и идеји како га представити другим срединама (самообликовање).
Од студената се очекује да проблематизују просторни оквир локације, слободно интерпретирају задати програм у складу са избором догађаја и предложе модалитете реализације постављених циљева. Начин рада у студију ће бити базиран на преиспитивању релевантних појмова и њиховој реинтерпретацији, као и заузимању критичког става у истраживачком пројектовању. Комплексност задатка захтева шири приступ, подразумевајући присуство и утицај епохе на архитектуру и феномене којима се ова област стваралаштва бави. У овом контексту, јавни простор може бити интерпретиран као полигон на коме будућност архитектуре престаје да буде архитектонска.

НОВО КУРИКУЛУМ: ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ У БЕОГРАДУ НОВО Формулар записника за оцењивање: ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ У БЕОГРАДУ

M6_1_Miodrag_Mirkovic

Курс М6А.1. – Студио:
ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС НАД БЕОГРАДОМ

Наставник:
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор

Тема “Летећи циркус над Београдом” подразумева испитивање феномена генерисања јавног живота града и препознавање обележја савремених токова културе, као и формулисање процеса истовременог стварања објекта спектакла и коришћења отвореног јавног простора. Током рада на пројекту студенти се баве истраживањем алтернативних видова извођачке (сценске) уметности у савременом технолошком тренутку кроз њихове конкретне културолошке, физичке и просторне потребе.

Задатак се односи на архитектонско-урбанистичко решење изабраног просторног оквира, кроз трасформацију урбаног простора са акцентом на истраживање форме објекта и шесте фасаде, са претпоставком да ће у будућности наука наћи решење за савладавање Земљине теже и да ће архитектонски објекти моћи да лебде. Програмски оквир је универзална дворана за извођење савремених позоришних представа, перформанса и инсталација.

Циљ задатка представља стварање архитектонског предлога за нове просторе и садржаје извођачког карактера уз реконтекстуализацију и освежавање јавних простора у граду. Студенти кроз формирање пројектног задатка и детаљну анализу потреба и захтева, који се постављају пред савременог пројектанта, долазе до решења која су иновативна и теже новим вредностима у пројектовању.

НОВО КУРИКУЛУМ: ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС НАД БЕОГРАДОМ НОВО Формулар записника за оцењивање: ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС НАД БЕОГРАДОМ

M6_1_Ruzica_Bozovic_Stamenovic

Курс М6А.1. – Студио:
МАИ – МАРИНА АБРАМОВИЋ ИНСТИТУТ ЗА УМЕТНОСТ ПЕРФОРМАНСА

Наставник:
др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор

Уметност перформанса добила је и формално своје место на великој светској уметничкој сцени ретроспективном изложбом Марине Абрамовић у Музеју модерне уметности МОМА у Њујорку и перформансом “Уметник је присутан” из 2010-те године. Њена иницијатива да у Хадсону (Hudson, USA) оснује институт за истраживање уметности перформанса повод је да претпоставимо да би таква институција као место спектакла, али и учења и стварања могла да се реализује и у Београду, родном граду чувене уметнице.

Циљ овог пројекта је да се истраже и разумеју аспекти феноменолошких доживљаја простора и природе људске перцепције и понашања у простору и да се доведу у узрочну везу са програмом Института за перформанс.

Тема овог пројекта је истраживање појма отелотворење (embodiment), као идеје о изражавању ванпросторних феномена у простору. Концептуалне релације са простором и у простору остварују се кроз комуникативност, експресивност и ритам којим се чула ангажују у контексту места. Низ тако створених и наизглед безначајних интеракција и слика сачињава укупни доживљај и спознају простора. Отелотворење (embodiment) постаје циљ, али и исходиште истраживања синергије простора и времена као реалног, али не и обавезно физичког оквира стварности. Занима нас и искуство простора као чулног феномена за разлику од перцепције објекта као чисте форме. Занима нас спознаја простора кроз манипулисање интуицијом и чулима. Интеракција чулних доживљаја у простору не своди се само на синестезију, већ и на такозвану идеастезију, на иницирање чулних доживљаја кроз когницију и нарацију.

Комплексност задатка захтева ангажовање интуиције исто толико колико и логике, али и вешто баратање елементима пројектантског заната. Захтева дисциплину у постављању програмско-наративне потке пројекта, али и креативност у ангажовању прагматичних елемената материјализације и детаља којиме се гради језик нарације. Од студената се очекује да приступ задатом пројекту буде креативан, критички, интерактиван и компетентан.

НОВО КУРИКУЛУМ: МАИ – МАРИНА АБРАМОВИЋ ИНСТИТУТ ЗА УМЕТНОСТ ПЕРФОРМАНСА НОВО Формулар записника за оцењивање: МАИ – МАРИНА АБРАМОВИЋ ИНСТИТУТ ЗА УМЕТНОСТ ПЕРФОРМАНСА

M6_1_Dejan_Miljkovic

Курс М6А.1. – Студио:
НОВО ! БЕОГРАДСКА СЦЕНА – ЕКСТЕНЗИЈА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, ванредни професор

Основни циљ курса је упознавање студената са комплексном проблематиком пројектовања и грађења у сложеним друштвеним и архитектонско-урбанистичким условима као и оспособљавање студената да, на основу претходно стечених стручних знања, самостално развију пројектни задатак, успоставе нове методе пројектовања и доносе самосталне пројектантске одлуке током процеса пројектовања.

Тема пројектног задатка НОВО ! БЕОГРАДСКА сцена односи се на просторно-програмску екстензију Факултета драмских уметности и формирање савременог центра културе Новог Београда. Пројектни задатак подразумева пројектовање новог градског простора за извођачке уметности кроз иновативне пројектантске методе засноване на интердисциплинарном истраживању. На основу резултата интердисциплинарног истраживања, кроз анализу контекста и студије случаја, студенти ће дефинисати поље и ниво деловања у области архитектуре и урбанизма и радити на изради сопственог пројектног задатка. Очекивани резултат рада је предлог урбанистичко-архитектонског решења са елементима идејног пројекта.

Напомена:
Наставници проф. Бранислав Митровић и в. проф. Дејан Миљковић су задали заједнички пројектни задатак.

НОВО КУРИКУЛУМ: НОВО ! БЕОГРАДСКА СЦЕНА – ЕКСТЕНЗИЈА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ НОВО Формулар записника за оцењивање: НОВО ! БЕОГРАДСКА СЦЕНА – ЕКСТЕНЗИЈА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

M6_1_Branislav_Mitrovic

Курс М6А.1. – Студио:
НОВО ! БЕОГРАДСКА СЦЕНА – ЕКСТЕНЗИЈА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

Наставник:
арх. Бранислав Митровић, редовни професор

Основни циљ курса је упознавање студената са комплексном проблематиком пројектовања и грађења у сложеним друштвеним и архитектонско-урбанистичким условима као и оспособљавање студената да, на основу претходно стечених стручних знања, самостално развију пројектни задатак, успоставе нове методе пројектовања и доносе самосталне пројектантске одлуке током процеса пројектовања.

Тема пројектног задатка НОВО ! БЕОГРАДСКА сцена односи се на просторно-програмску екстензију Факултета драмских уметности и формирање савременог центра културе Новог Београда. Пројектни задатак подразумева пројектовање новог градског простора за извођачке уметности кроз иновативне пројектантске методе засноване на интердисциплинарном истраживању. На основу резултата интердисциплинарног истраживања, кроз анализу контекста и студије случаја, студенти ће дефинисати поље и ниво деловања у области архитектуре и урбанизма и радити на изради сопственог пројектног задатка. Очекивани резултат рада је предлог урбанистичко-архитектонског решења са елементима идејног пројекта.

Напомена:
Наставници проф. Бранислав Митровић и в. проф. Дејан Миљковић су задали заједнички пројектни задатак.

НОВО КУРИКУЛУМ: НОВО ! БЕОГРАДСКА СЦЕНА – ЕКСТЕНЗИЈА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ НОВО Формулар записника за оцењивање: НОВО ! БЕОГРАДСКА СЦЕНА – ЕКСТЕНЗИЈА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

M6_1_Dragana_Vasiljevic_Tomic

Курс М6А.1. – Студио:
ТРИП: СПЕКТАКЛ-СЕКВЕНЦА

Наставници:

др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Трансценденција_Реинтерпретација_Интеракција_Појавност

Студио има за тему промишљање и реинтерпретацију традиционалних архитектонско-урбанистичких склопова објеката спектакла, који у најопштијем смислу, имају улогу презентовања “друштвене моћи, идентитета или капитала, односно људског друштвеног живота у јавном пољу чулности”. Имајући у виду да је поље истраживања интердисциплинарно, процес рада прати успостављање узрочно-последичних веза између друштвених промена, културе, функционално-просторне структуре и “слике” објекта. При томе те “слике” могу бити визуелне, аудио-визуелне, експресивне, симулацијске, дигитално-аналогне, бихевиоралне итд. Студенти усвајају вештине превођења друштвених феномена и њихових особености у просторне формације посредством механизама спектакла и спектакуларности.

Сценски фрагмент: Простори репрезентације – посредовања културе, уметности, информација и знања – вредности савременог информационог друштва.

У односу на дефиницију и појам ‘спектакла’ (као највишег степена искуства чулних слика, представа и извођења – синтезе свих уметности, технологија, логистичких структура, комуникација и интерпретација, постављене кроз прецизно дефинисан концепт, динамички план и систем, обухватни поглед и репрезентацију) задатак покушава да се фокусира на форме и фрагменте његовог извођења у простору савременог града и начине на које просторна и програмска структура централног градског језгра може редефинисати овакав сценски облик ‘тоталне синтезе’.

НОВО КУРИКУЛУМ: ТРИП: СПЕКТАКЛ-СЕКВЕНЦА НОВО Формулар записника за оцењивање: ТРИП: СПЕКТАКЛ-СЕКВЕНЦА

M6_1_Dejan_Miletic

Курс М6А.1. – Студио:
ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – НОВИ БЕОГРАД

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – НОВИ БЕОГРАД представља простор промоције историјских дешавања у уметности 20.века и место спознаје специфичности савремених уметничких феномена. Задатак ће бити фокусиран на успостављању односа између артефицијелног и природног окружења. Потребно је да се након истраживања просторног контекста, одабере ужа локација и истраже могућности формирања нових просторних структура. Очекује се да ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – НОВИ БЕОГРАД, буде интерактивни простор, динамично место окупљања у коме би се промовисали стварање и истраживање, као и додатни простори перформанса и спектакла.

НОВО КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – НОВИ БЕОГРАД НОВО Формулар записника за оцењивање: ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – НОВИ БЕОГРАД

M6_1_Zoran_Lazovic

Курс М6А.1. – Студио:
ШИРИ ТЕМАТСКИ ОКВИР: ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ И СПЕКТАКЛА

МАЛИ ХИБРИД САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ И ПАРК СПЕКТАКЛА: ИЗЛОЖБЕ, ПЕРФОРМАТИВНЕ УМЕТНОСТИ, ФИЛМ И КОМУНИКАЦИЈА

ПРИВРЕМЕНО < > СТАЛНО У АРХИТЕКТУРИ | ХИБРИДНОСТ + ТРАНСФОРМАЦИЈА = НОВИ ГРАДСКИ ПЕЈЗАЖ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Циљ задатка је израда пројекта мањег центра модерне и савремене уметности са парком спектакла у свом непосредном окружењу. Предложена структура може да буде урбани хибрид – нов архитектонски артефакт или елансирани анекс постојећег (СКЦ, МСУ, МПУ, РЕКС итд) – платформа, острво, станица, кула, центар, средиште, кварт…. Карактер и намена центра подразумева иницирање идеја, продукцију и реализацију оригиналних изложби – ликовних, културолошких, архитектонских као и активирање извођачких и сценских уметности укључујући уметничке перформансе и инсталације, видео и филм, музику и плес, моду, интерактивне партиципативне акције, наступе, предавања као и друге активности и садржаје сталног или привременог карактера, дакле кућа која ствара и презентује догађаје и шаље их даље у свет.

НОВО КУРИКУЛУМ: ШИРИ ТЕМАТСКИ ОКВИР: ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ И СПЕКТАКЛА НОВО Формулар записника за оцењивање: ШИРИ ТЕМАТСКИ ОКВИР: ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ И СПЕКТАКЛА