УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (18.02.2014.)

Термини одржавања семинара за Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ): Курс М5.2. – СЕМИНАР

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (14.02.2014.)

Студенти прве године Мастер академских студија бирају Семинаре у оквиру Модула М5 Пројекат 1, усмерење (А, У, АТ).
Семинари се не бирају електронски, већ се студенти пријављују код наставника на првим вежбама, након чега наставници закључују спискове и достављају их студентској служби најкасније до 3. марта 2014. године.

Студенти са усмерења Архитектура бирају два семинара од понуђених, од којих један мора бити М5.2. – СЕМИНАР Артикулација архитектонског дела, наставник МИЛАН ВУЈОВИЋ, ванредни професор.

Настава на свим предметима се одржава према распореду за летњи семестар 2013/14.

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење А – Архитектура

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Први пројекат усмерења А има за циљ да посебно развија неке од следећих способности будућих архитеката:
– препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија;
– апстракцију и презентацију основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења;
– пројектантске вештине неопходне да одговоре захтевима инвеститора, корисника и законске регулативе.
Пројекат је могуће организовати и тако да се реализује кроз оба семестра усмерења (2. и 3), у неком од методолошких оквира који одговарају наведеним циљевима. Задатак обухвата проблематику архитектонског, односно архитектонско-урбанистичког пројекта, како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М5А – Пројекат 1 – усмерење: Курс М5А.2. – Семинар, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

201314_M5.2_Milan-Vujovic_ilustracija_o

Курс М5А.2. – Семинар:
АРТИКУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ДЕЛА
ОД ИНТУИЦИЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Артикулација архитектонског дела је процес у ком се сусрећу сви аспекти стваралаштва, од интуитивних, дубоко личних, до објективних, технолошких, па и прагматичних. Стваралачки чин у архитектури је често осенчен различитим факторима који су објективни и које архитект преузима из контекста у коме ствара. Циљ семинара је да се студенти упознају са пројектантским радом у пракси кроз непосредни контакт, разговор и дискусију са предавачима. Курс ће се бавити и развијањем односа према архитектонском делу као мисаоној категорији, али и као артефакту који има своју употребну вредност.
Семинар ће, на тај начин, тежити циљу да осветли архитектуру кроз три њена градивна сегмента: пројектовање, реализација и коришћење (употреба).
Наставници ће покушати да приближе студентима значење појмова као што су: исходиште, инспирација, надахнуће, идеја, скица, контекст, импресија, рефлексија, аналогија, алтернација, синтетизација, материјализација, калкулација и сл. и да осветли различита питања која су свакодневна у току рада у области архитектонског пројектовања а могу се подвести под назив семинара.

КУРИКУЛУМ: АРТИКУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ДЕЛА НОВО Формулар записника за оцењивање: АРТИКУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ДЕЛА

201314_M5.2_Aleksandar-Ignjatovic_ilustracija_o

Пројекат за Паноптикон Џеремија Бентма (1787)
Порекло илустрације: Richard Howells, Joaquim Negreiros, Visual Culture (Cambridge: Polity Press, 2012), 109.

Курс М5А.2. – Семинар:
ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА И АРХИТЕКТУРА: ЗНАЧЕЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ

Наставник:
др Александар Игњатовић, ванредни професор

Основни циљ наставе је да студенти архитектуре унапреде своју “визуелну писменост”, односно да стекну извесна знања о значењу визуелне културе и архитектуре и начинима кроз које се то значење може сагледати. У оквиру семинара студентима се на низу примера бити демонстрира да уметност и архитектура не постоје само као аутономан свет, чије је темељно познавање резервисано за традиционалне дисциплине архитектуре и историје уметности, већ као део процеса и пракси кроз које се уобличава друштвена стварност. На тај начин, студентима се предочава да визуелна култура и архитектура функционишу и изван поља технике, технологије или уметности; социологије, филозофије или естетике, те да у различитим контекстима формирају различите системе вредности, културне представе и уобличавају системе знања. Праћењем наставе на предмету студенти стичу интелектуалне компетенције које ће им омогућити да на различите начине и путем различитих приступа анализирају визуелну културу и архитектуру.

КУРИКУЛУМ: ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА И АРХИТЕКТУРА: ЗНАЧЕЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ НОВО Формулар записника за оцењивање: ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА И АРХИТЕКТУРА: ЗНАЧЕЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ НОВО Упутство за портфолио: ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА И АРХИТЕКТУРА: ЗНАЧЕЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ

Antonello-da-Messina,-St.-Jerome-in-His-Study,-c_o

Antonello da Messina, St. Jerome in His Study, c. 1474–1475

Курс М5А.2. – Семинар:
СТРАТЕГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ ПРОСТОРА

Наставник:
др Мариела Цветић, ванредни професор

Основни циљ наставе је да студенти архитектуре упознају са модусима различитих односа који се успостављају између простора као категорије отворене и потентне ка различитим интерпретацијама и, са друге стране, хуманистичких дисциплина и категорија: политике, социјологије, феминизма, студија културе, као и са идејом самих студија простора. Ови односи се тумаче не више само у интердисциплинарном, већ и у трансдисциплинарном оквиру, будући да савремено разумевање простора одавно више не произилази из корпуса традиционалних метафизичких теорија, већ захтева разумевање и тумачење унутар актуелних теоријских стремљења.
По завршетку наставе од студената се очекује да могу да усвојене опште теоријске платформе примене на тумачење и интерпретацију простора у различитим визуелним уметностима; да анализирају, тумаче и интерпретирају простор у визуелним уметностима.

КУРИКУЛУМ: СТРАТЕГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ ПРОСТОРА НОВО Формулар записника за оцењивање: СТРАТЕГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ ПРОСТОРА