УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ: Циљ наставе је да се до сада стечена знања и вештине пробуде, повежу и унапреде, те примене на јединственом задатку. Задатак обухвата проблематику урбанистичког и архитектонског пројекта, како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. Циљ је развој разумевања односа између људи (корисника и посматрача) и зграда, као и зграда и њиховог контекста. Такође, тежи се изграђивању способности архитектонског обликовања, која одговара естетским и функционалним као и техничким захтевима.
Студенти развијају способности интегралног обрађивања градског плана, типологије јавних простора и одговарајућих модела изградње јавних и/или стамбених садржаја. Модул М4 у првом семестру мастер студија подразумева пројекат и тематска предавања са разним садржајним и методолошким тежиштима, који се предлажу на основу посебних тенденција и квалификација сваког наставника – руководиоца пројекта. Студенти упознају комплексне задатке архитектуре и планирања града и околине, развијајући, током рада у студију, способности тимског рада и однос према реалном професионалном окружењу.
На основу искуства на овом пројекту, као и током досадашњег тока студија, студенти се опредељују за линију усмерења.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА: Завршене Основне академске или апликативне студије са најмање 60 ЕСПБ реализованих кроз рад на архитектонским и урбанистичким пројектима у студију.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат: Курс M4.1. – Студио, 16 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

Курс М4.1. – Студио
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему интервенције на специфичним и захтевним (функционално, морфолошки и социо-културно комплексним) локацијама:
– унутар густо изграђене вишеслојне урбане структуре;
– унутар амбијентално дефинисаног (заштићеног) градског ткива;
– на рубним подручјима града;
– у природном – еколошком окружењу; итд.

Тематски оквир задатка задат је предложеним избором три од пет понуђених семинара. Међусобним преплитањем тема дефинише се оригинални пројектни задатак. Настава се одвија у студију, а студенти имају прилику за додатне консултације са учесницима у настави на семинарима.
Резултат рада је целовит пројекат који има своју јасно препознатљиуву истраживачку и апликативну компоненту, и унутар којег се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања.

M4_1_Aleksandar_Rajcic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
ОСНОВНА ШКОЛА У НАСЕЉУ “СТЕПА СТЕПАНОВИЋ” У БЕОГРАДУ – ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ГРАДЊА

Наставник:
доц. др Александар Рајчић, доцент

Циљ задатка је да се на реалној локацији (Вождовац – насеље Степа Степановић), на бази реалног пројектног задатка, изради урбанистичко архитектонски пројекат основне школе.
Један од захтева из пројектног задатка се односи на пројектовање енергетски ефикасног решења, које класификује зграду у Б енергетски разред.
Осим основних елемената за пројектовање школских зграда, студенти ће стећи и знање о томе како се заправо вреднује енергетска ефикасност, те ће бити у прилици да провере енергетске перфомансе свог решења коришћењем одговарајуцег софтвера (KnaufTerm2).

НОВО КУРИКУЛУМ: ОСНОВНА ШКОЛА У НАСЕЉУ “СТЕПА СТЕПАНОВИЋ” У БЕОГРАДУ – ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ГРАДЊА НОВО Формулар записника за оцењивање: ОСНОВНА ШКОЛА У НАСЕЉУ “СТЕПА СТЕПАНОВИЋ” У БЕОГРАДУ – ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ГРАДЊА НОВО Упутство за портфолио: ОСНОВНА ШКОЛА У НАСЕЉУ “СТЕПА СТЕПАНОВИЋ” У БЕОГРАДУ – ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ГРАДЊА

M4_1_Ana_Radivojevic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
ШКОЛА У ПРИРОДИ / ШКОЛА И ПРИРОДА

Наставник:
др Ана Радивојевић , ванредни професор

Циљ рада у студију огледа се у истраживању могућности и начина прилагођавања и усаглашавања објекта са природом, како у домену обликовних аспеката, тако и у домену избора материјала и техника грађења, уз посебан нагласак на проблем ресурса. Сходно томе, одабрано природно окружење, али и карактер и начин материјализације објекта би требало да резултују објектом који би по свом карактеру припадао зеленим зградама – еколошки прихватљивих зграда што би у пројектантском процесу требало постићи применом тзв. пасивних мера пројектовања и грађења.

Примењени пројектантски поступак би требало да буде руководен поштовањем природног окружења и природе уопште – од нивоа конкретне локације и уважавања њених потенцијала и ограничења, до брижљивог одабира конструкција и материјала. Предност при избору материјала даје се градивима нађеним у природи, односно, оним материјалима који су настали од природних материјала.

Постављени циљеви се реализују кроз израду идејног архитектонског пројекта школе у природи намењене различитим видовима едукације деце и младих који су оријентисани ка боравку у природи или истраживању природе (рекреативна настава, летње школе и сл.). Објекат школе треба да се састоји из два карактеристична дела. Први је намењен одржавању наставе/едукације, како у затвореном простору, тако и на отвореним површинама око објекта, док други део представља смештајне јединице за децу и наставнике.

НОВО КУРИКУЛУМ: ШКОЛА У ПРИРОДИ / ШКОЛА И ПРИРОДА НОВО Формулар записника за оцењивање: ШКОЛА У ПРИРОДИ / ШКОЛА И ПРИРОДА НОВО Упутство за портфолио: ШКОЛА У ПРИРОДИ / ШКОЛА И ПРИРОДА

M4_1_Branislav_Zegarac

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА, НАМЕЊЕНИХ ТРЖИШТУ, У ЦЕНТРАЛНИМ ДЕЛОВИМА БЕОГРАДА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Пројектовање и реализација стамбених и пословних објекта намењених тржишту представља тему која је данас изузетно актуелна у савременој домаћој пракси, посебно током последњих десетак година. Задатак обухвата истраживање просторних, локацијских, конструктивних и економских параметара пројектовања објеката за тржиште са акцентом на избегавању рутинских решења, а у правцу проналажења нових, креативних приступа у функционалном, естетском и конструктивном смислу. Посебан део задатка односи се на истраживање примене савремених материјала, конструктивних решења и утицаја архитектонског детаља на обликовне и функционалне карактеристике објекта.
Задатак се реализује на изабраној локацији – у центру Београда и обухвата израду идејног, са елементима главног пројекта стамбеног објекта са пословним садржајима у приземљу. Студенти се кроз рад на задатку упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у централним деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме реализације објеката у постојећем градском ткиву (интерполације). Посебан део наставе посвећен је анализи одабраних примера (студија случаја) објеката у градском ткиву чија је реализација у току са циљем да се студенти упознају са савременим конструкцијама, материјалима као и специфичним проблемима у реализацији објеката као што су обезбеђења суседних објеката, темељне јаме, фундирања, истражни радови као и процедуре приликом обезбеђења грађевинских дозвола, прикључења објеката на инфраструктуру и сл.

НОВО КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА, НАМЕЊЕНИХ ТРЖИШТУ, У ЦЕНТРАЛНИМ ДЕЛОВИМА БЕОГРАДА НОВО Формулар записника за оцењивање: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА, НАМЕЊЕНИХ ТРЖИШТУ, У ЦЕНТРАЛНИМ ДЕЛОВИМА БЕОГРАДА НОВО Упутство за портфолио: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА, НАМЕЊЕНИХ ТРЖИШТУ, У ЦЕНТРАЛНИМ ДЕЛОВИМА БЕОГРАДА

M4_1_Budimir_Sudimac

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
ЕКО АРТ ЦЕНТАР

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основ истраживања је анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем савремених схватања едукације у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно динамичног технолошког развоја.Рад на пројекту еко АРТ центар је истраживање основих елемената функције и међусобно преиспитивање односа архитектуре у контексту енергетске ефикасности и савремене технологије. Посебност пројектног задатка чини његова мултимедијска наставна грађа којом се изучавају едукациони склопови примерени виртуалном образовању.

НОВО КУРИКУЛУМ: ЕКО АРТ ЦЕНТАР НОВО Формулар записника за оцењивање: ЕКО АРТ ЦЕНТАР НОВО Упутство за портфолио: ЕКО АРТ ЦЕНТАР

M4_1_Aleksandra_Djukic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
URBANLAB: КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЗ КОЗАРА, НОВИ БЕОГРАД

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Циљ курса је упознавање студената са истраживачким методама у урбанистичком пројектовању и дизајну и њихова примена на конкретним задацима у рехабилитацији изграђених или девастираних подручја ужег урбаног ткива. Студенти се упознају са одређеним концептима у приступу урбаној рехабилитацији и могућим применама на конкретним полигонима. Посебно тежиште је дато креативном приступу (како у истраживачком, тако и у пројектантском делу задатка) путем асоцијација и истраживањима маркетиншког дискурса (бренд), где се индивидуална промишљања и сазнања проверавају путем заједничких презентација и дебата (brainstorming).

Главна тема овогодишњег курса у оквиру студија UrbanLAB је Креативни центар локалне заједнице. Реконструкција постојећег објекта месне заједнице у мултифункционални креативни центар, као и ревитализација ужег и ширег контекста, на нивоу блока. Предвиђене наставне обавезе утврђене планом и програмом Архитектонског факултета Универзитета у Београду биће реализоване у сарадњи са локалном управом Градске општине Нови Београд.

Документи:
Презентација

КУРИКУЛУМ: URBANLAB: КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЗ КОЗАРА, НОВИ БЕОГРАД

M4_1_Biserka_Mitrovic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
КРЕИРАЊЕ СКЛОПОВА И АМБИЈЕНАТА У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ: ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА “ВЛАСИНА”

Наставник:
мр Бисерка Митровић, доцент

Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата истраживање и урбанистичко и архитектонско креирање и обликовање у природном окружењу предела изузетних одлика „Власина“, а њихова намена је у спрези са природним амбијентом и локалним потребама, интересима, потенцијалима и ограничењима и није ограничена само на тематску област школских објеката и простора.
Пројектни задатак се ослања на истраживање, разумевање и интерпретацију односа окружења са посебним природним вредностима, и урбаних и архитектонских склопова и амбијената и студенти га самостално формулишу у сарадњи са наставником. Задатак у студију састоји се од истраживачког дела и урбанистичко-архитектонског пројекта. Студенти развијају способности интегративног приступа урбаном дизајну, као и способности примене принципа одрживог урбаног дизајна и зелене архитектуре на просторима и локацијама.

КУРИКУЛУМ: КРЕИРАЊЕ СКЛОПОВА И АМБИЈЕНАТА У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ: ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА “ВЛАСИНА”

M4_1_Vladan_Djokic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
ОДНОС ГРАДА И ПРЕДЕЛА: НИКШИЋКА ПОЉАНА

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

У каквом су односу град и предео у којем се град развија? Локација на којој се испитује ова релација је Никшићка пољана. Град Никшић се развија у пределу који обилује изворима и понорима воде, изграђеним каналима и језерима. Градски живот је одвојен од воде, одвија се на градском тргу, на улицама и парковима. Места уз канале и обале језера пружају могућност за нове кориснике, садржаје и активности при води: места инспирације, релаксације, регенерације.
Рад студената се усмерава тако да студент у властитој истраживачкој акцији открије место, осмисли меру и карактер интервенције која ће допринети виталности и града и предела. У студију се подстиче индивидуалан рад и развија истраживачки сензибилитет и способност да се истраживање конкретизује кроз пројекат. Различити приступи (аналитички, скулпторални, архитектонични, експериментални) доводе до разноврсних решења: од технички разрађених пројеката до духовитих и дискретних интервенција. Семестрални радови изложени заједно указују на спектар могућности разумевања односа града и предела.

НОВО КУРИКУЛУМ: ОДНОС ГРАДА И ПРЕДЕЛА: НИКШИЋКА ПОЉАНА НОВО Формулар записника за оцењивање: ОДНОС ГРАДА И ПРЕДЕЛА: НИКШИЋКА ПОЉАНА

M4_1_Aleksandar_Videnovic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
БЕОГРАДСКА САВАМАЛА – ДИСКОНТИНУИТЕТ ГРАДА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Виши степен школовања младих архитеката, трага за новим принципима решавања сложенијих проблема у урбаној средини у пројектовању градских потеза и блокова, уважавајући све њихове природне и стечене одлике. Циљ наставе је упознавање будућих архитеката са обавезама струке према будућим корисницима. Потребно је, да се на креативан, смео и студиозан начин приступи трансформацији окружења, занимљивих а до сада недовољно и неадекватно третираних делова града, које упркос атрактивним позицијама и значајним потенцијалима, као последица околности које нас затичу, прати дисконтинуитет у формирању урбане слике. Тема пројекта је реконструкција (урбана обнова) једног градског блока у оквиру Савамале у Београду, са акцентом на пројектовање едукативних садржаја и пожељних пратећих функција.

НОВО КУРИКУЛУМ: БЕОГРАДСКА САВАМАЛА – ДИСКОНТИНУИТЕТ ГРАДА НОВО Формулар записника за оцењивање: БЕОГРАДСКА САВАМАЛА – ДИСКОНТИНУИТЕТ ГРАДА

M4_1_Aleksandru_Vuja

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ: ХИПОТЕТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Наставник:
арх. Александру Вуја, доцент

Рад у студију је фокусиран на истраживање хипотетичких пројеката. Циљ курса је да се кроз истраживање општих и специфичних услова средине развију вештине и знања у области архитектонског и урбанистичког пројектовања. Ако утопијске и хипотетичке пројекте издвојимо из чврстих оквира праволинијског историографског прегледа и поставимо их у раван са сличним савременим примерима, може се речи да се издваја област експерименталног промишљања града. Програмска димензија архитектуре, развијена и из потребе да разумемо град, било да се ради о моделу, садржају или архитектури програма, може да се ослони на експерименталну суштину архитектуре. Експеримент носи иновативност која је, по објашњењу Луиса Мамфорда (Lewis Mumford), стање идеје која у себи увек носи опште добро, те је потребно размотрити начин приступа иновативности и истраживању.
Истраживање студената је индивидуално и теоријски зависно од усвојеног начина просторне интервенције или сценарија. Како је студио екперименталног карактера, не процењује се реалност пројекта већ доследност и садржај везе намера и оствареног решења. Ближе програмско одређење су садржаји народног универзитета као програма перманентног образовања.

НОВО КУРИКУЛУМ: НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ: ХИПОТЕТИЧКИ ПРОЈЕКАТ НОВО Формулар записника за оцењивање: НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ: ХИПОТЕТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

M4_1_Ana_Nikezic

Курс M4.1. Студио: Архитектонски-урбанистички пројекат:
ЕДУ ТЕРИТОРИЈА_ФРАГМЕНТ ИЗГУБЉЕНОГ ПЕЈЗАЖА
ЦЕНТАР ЕДУКАЦИЈЕ НА ТЕМЕЉИМА МУЗЕЈА РЕВОЛУЦИЈЕ

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Преиспитивање просторног и програмског оквира едукације као отвореног извора знања (open source) у контексту савременог урбаног пејсажа (темељи Музеја револуције). Подразумева се редефинисање појма едукација у контексту савремених комуникација (друштвених и технолошких) и испитивање граничних могућности које пружа сложени контекст постмодерног урбаног пејсажа (фрагменти напуштених идеологија).

НОВО КУРИКУЛУМ: ЕДУ ТЕРИТОРИЈА_ФРАГМЕНТ ИЗГУБЉЕНОГ ПЕЈЗАЖА – ЦЕНТАР ЕДУКАЦИЈЕ НА ТЕМЕЉИМА МУЗЕЈА РЕВОЛУЦИЈЕ НОВО Формулар записника за оцењивање: ЕДУ ТЕРИТОРИЈА_ФРАГМЕНТ ИЗГУБЉЕНОГ ПЕЈЗАЖА – ЦЕНТАР ЕДУКАЦИЈЕ НА ТЕМЕЉИМА МУЗЕЈА РЕВОЛУЦИЈЕ

M4_1_Djordje_Stojanovic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
ПЛЕСНА ШКОЛА / КОПИТАРЕВА ГРАДИНА

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

У овом семестру студио истражује просторно-програмске потенцијале плесне школе у контексту ужег центра града, на локацији Копитарева градина у Београду. Циљ је да се кроз пројектовање новог објекта едукативног карактера, заједно са пратећим садржајима у виду отворене сцене или простора за игру, унапреди карактер задате локације али и сагледају могућности алтернативних видова учења кроз интеракцију објекта са јавним простором трга Копитарева градина.

Изазов лежи у препознавању, успостављању и развијању адекватних релација између предложене уметничке дисциплине – савременог плеса и архитектуре. Реч је о уметеничкој дисциплини у којој је основни креативни материјал покрет препознат кроз компоненте као што су простор, време и тело. Савремени плес не садржи фиксне или раније дефинисане обрасце кретања већ је истраживачки оријентисана дисциплина, стално усмерена према новим формама покрета. Плесачи вежбају различите технике модерног и класичног плеса те кроз импровизацију стварају перформансе често постављене у неконвенционалне, приватне или јавне просторе где је плес (игра) у сталном дијалогу са другим естетским категоријама као што су аудио-визуелне технологије, осветљење, музика и архитектура.

Семестар ћемо почети аналитичким радом на три нивоа: кроз анализу локације и процеса који се у њој одвијају; други ниво се односи на анализу релевантних примера као што су Laban Dance Center у Лондону (Herzog & de Meuron) или Загребачки плесни центар (3lhd); и трећи ниво се односи на преглед алтернативних просторних концепција ван дисциплине архитектуре, кроз рад (просторне дијаграме) кореографа и теоретичара покрета као што су Rudolf Laban или Pina Bausch. Други корак у истраживању заснива се на развијању генеративне логике дизајна И формирању сопствене пројектантске стратегије кроз синхронизацију организационих, геометријских и структуралних принципа обликовања простора. Циљ је упознавање студената са актуелним методама рада у савременој пракси као и развијање способности конципирања просторне форме кроз истразивачки рад у оквиру релевантног контекста.

НОВО КУРИКУЛУМ: ПЛЕСНА ШКОЛА / КОПИТАРЕВА ГРАДИНА НОВО Формулар записника за оцењивање: ПЛЕСНА ШКОЛА / КОПИТАРЕВА ГРАДИНА

M4_1_Igor_Rajkovic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
МАЈСТОРСКА РАДИОНИЦА_КЛИНИКА ЗА НОВЕ ИДЕЈЕ

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Тема Мајсторска радионица_клиника за нове идеје се директно ослања на искуства универзитетских центара, факултета, фондација и организација које се баве одржавањем “догађаја” типа master class и clinic. У основи, читава тема је везана за уметност (мада није правило) и признате “мајсторе”, који своје умеће деле са онима који усавршавају своје знање. Master class и clinic могу бити организовани у виду кратке форме (један или више часова) или се организују вишедневни и вишенедељни курсеви.
Изазов у задатој теми лежи у питањима:
Да ли је могуће померити границу и оквире у којима се скупови овога типа одржавају?
Да ли осим “мајстора”, полазнике може привући и оно чиме се ми бавимо?
Да ли је могуће одабиром положаја, просторном појавношћу, организацијом и естетским карактеристикама задовољити потребе оваквих скупова?
Циљ наставе представља формирање методолошког процеса који студента води од основне идеје, преко истраживања и заузимања критичког става, до фазе презентације идејног пројекта. Програм Мајсторске радионице – клинике за нове идеје (master class) би требало посматрати као простор којим се на специфичан начин омогућава учење, размена идеја, провежбавање, боравак, разонода и релаксација. Функционалне садржаје би требало користити као инструмент уз чију помоћ се гради физичка структура и просторна појавност програма.

НОВО КУРИКУЛУМ: МАЈСТОРСКА РАДИОНИЦА_КЛИНИКА ЗА НОВЕ ИДЕЈЕ НОВО Формулар записника за оцењивање: МАЈСТОРСКА РАДИОНИЦА_КЛИНИКА ЗА НОВЕ ИДЕЈЕ

M4_1_Ivan_Kucina

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
ШКОЛА ИГАРА

Наставник:
мр Иван Куцина, доцент

Школа игара је скраћени назив за Средњу школу за дизајн друштвених игара у Савамали. Школа ће се градити на јавној градској парцели у блоку између улица Мостарске, Херцеговачке и железничке пруге која иде дуж обале Саве. Ова јединствена парцела је тренутно подељена на мање парцеле на којима се налазе аутобуско паркиралиште компаније Нишекспрес, приватно стовариште грађевинских материјала, три приватне кафане, један кафић и стамбени објекат у коме живе три породице. Ови неугледни објекти ће се срушити али њихови садржаји треба да се интегришу са садржајима будуће школске зграде и дворишта. Програм Школе игара који је заснован на програму школе Quest to Learn у Њујорку http://q2l.org/about представља новину у средњошколском образовном програму код нас, те стога не подлеже строгим нормативима образовних установа. Будући да у њему ученици уче играјући се и играју се учећи, он мора да буде отворен за истраживање и експериментисање. Из таквог отвореног садржаја објекта треба да произађе и његова отворена појавност. Поред образовне, ова школа има и важну друштвену и културну улогу, јер поред тога што представља место на коме настају игре које окупљају људе, она је и место на коме се људи окупљају да би се играли. Друштвене игре су извори социјалне размене која временом успоставља чвршће везе између појединаца и ствара потенцијал за формирање добронамерних друштвених заједница које, будући да почивају на играма, могу да утицу на промене непосредног окружења. На тај начин, програм школе игара постаје и део започетих иницијатива урбане трансформације Савамале и представља институционалну подршку неформалним културним центрима као што су КЦ Град, Миксер Хаус, Нова Искра и Урбани инкубатор.
Да би остварила ову сложену улогу нова школа и физички треба да се без ограда повеже са својим градским окружењем кога чине атрактивно приобаље реке Саве, креативна четврт са многим кафеима и ноћним клубовима, прометне саобраћајнице и путнички терминали. У одсуству јавних простора у Савамали, Школа игара треба да понуди један сасвим неочекивани.
У првих пет недеља студенти ће подељени у пет група измислити пет нових друштвених игара. Игре се могу одвијати у унутрашњем или у спољашњем простору, или у оба у зависности од временских прилика. Могу бити за компјутером, за столом или на посебним теренима. Игре могу да буду намењене различитим узрастима, од деце до најстаријих. Игре ће настати према профилу личности за који се групе студената опредељују на почетку. Поступак дизајнирања игре који ће бити детаљно објашњен током студијских вежби заснован је на искуствима насталим током пројекта Public Space and Play у сарадњи са Parsons School of Design из Њујорка и већ примењен пре десетак година у нашој школи. Неки од резултата тог пројекта могу се видети на блогу http://skolaigara.blogspot.com/
У следећих десет недеља студенти ће радити појединачно на пројекту школског објекта који садржи и отворене и затворене просторе за игру свих пет дизајнираних игара, просторе за учење, просторе за одмор и забаву, просторе за ноћне активности, просторе за исхрану, просторе за наставнике, просторе за посетиоце, просторе за окупљање грађана и просторе за порушене садржаје. Сваки простор објекта је истовремено и јавни простор отворен за разноразне иницијативе и промене.

НОВО КУРИКУЛУМ: ШКОЛА ИГАРА

M4_1_Mihailo_Timotijevic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ КУЛТУРЕ:
МЕДИЈАТЕКА НА НОВОМ БЕОГРАДУ

Наставник:
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор

Тема студија се односи на испитивање односа архитектонске форме и савремених модела културе. Задатак је одређен локацијом: новобеоградски блок 34 и аутопут, и предложеним тематским оквиром: архив и савремени модели културе, образовање и свакодневица, који је потребно просторно и програмски тумачити и дефинисати. Циљ задатка је да се пројектује структура у урбаном пејзажу.

НОВО КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ КУЛТУРЕ: МЕДИЈАТЕКА НА НОВОМ БЕОГРАДУ НОВО Формулар записника за оцењивање: САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ КУЛТУРЕ: МЕДИЈАТЕКА НА НОВОМ БЕОГРАДУ

M4_1_Milan_Djuric

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
А5Д5_ ШКОЛА ЗА САВРЕМЕНУ МУЗИКУ И ПРОДУКЦИЈУ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Просторни оквир пројекта : Сењачка падина и Топчидер.
Програмски оквир пројекта: Едукација, Школа за савремену музику и продукцију.
Испитивање форме и садржаја типолошких облика намењених едукацији.
Програми едукације се од структуираног модела традиционалне школе крећу ка механизмима задовољења тржишних потреба. Структура традиционалног модела школе за пројекцију има добро препознатљиви, иконични типолошки облик. Задовољење тржишта утиче на рационализацију програма, формирању ад хок флексибилних облика и спајању неспојивог: виле и шопинг мола, политике и кулинарства. Просторни оквир задатка, као контекст идеалних услова за формирање оваквих есенцијалних мешавина (од виле до академије, од природности до урбанитета) даје могућности и механизме за повезивање разнородних програма.
Програм објекта се одређује кретањем у различитостима од индивидуе до групе, од сакривеног до спектакла, у мешавини свега што може да буде понуђено на тржиште едукације.

НОВО КУРИКУЛУМ: А5Д5_ ШКОЛА ЗА САВРЕМЕНУ МУЗИКУ И ПРОДУКЦИЈУ НОВО Формулар записника за оцењивање: А5Д5_ ШКОЛА ЗА САВРЕМЕНУ МУЗИКУ И ПРОДУКЦИЈУ

M4_1_Nebojsa_Fotiric

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
У КРАЈУ.
САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАЊА У КОНТЕКСТУ СУСЕДСТВА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Задатак је постављен кроз питање односа савремених облика едукације и суседства као релативно малог просторног оквира за становање у граду. Шири просторни оквир задатка је појас између Устаничке улице и аутопута у зони између улица Грчића Миленка и Господара Вучића. Локацију карактерише изразито динамична хетерогена просторна ситуација на додиру модернистичког блока и наслеђене градске матрице ниског урбанитета. Близина фреквентних саобраћајница у великој мери одређује карактер локације, а тиме и пројектантски приступ задатку.

Програмски оквир задатка су нови модели едукације који се примарно односе на поље неформалног перманентног образовања. Под неформалним образовањем подразумевају се сви облици учења које је изван институционалног система едукације. Унутар тог оквира, студент појединачно поставља тежиште пројекта и формулише специфичан програм објекта архитектуре.

Циљ задатка подразумева да студент самостално сагледа и истражи могућности морфолошке и програмске трансформације овог дела Београда, формулише тему кроз питања која сматра релевантним у односу на задатак, а затим тај истраживачки процес преведе у савремен и кохерентан архитектонско-урбанистички пројекат.

НОВО КУРИКУЛУМ: У КРАЈУ. САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАЊА У КОНТЕКСТУ СУСЕДСТВА НОВО Формулар записника за оцењивање: У КРАЈУ. САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАЊА У КОНТЕКСТУ СУСЕДСТВА

M4_1_Vesna_Cagic_Milosevic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
SCHOOLHOUSE _ БЕОГРАДСКА УМЕТНИЧКА ШКОЛА

Наставник:
арх. Весна Цагић-Милошевић, доцент

Тематски оквир: Архитектура као оквир и учесник у образовању_Едукација и простор

Програмски оквир: Београдска уметничка школа – државна школа за таленте узраста од 11 – 18 година;
Едукација из области визуелних и перформативних уметности (ликовне уметности, музика, плес, глума…) са свим неопходним садржајима општег основног/средњег образовања.

Просторни оквир:
Кошутњак, Улица Кнеза Вишеслава простор измеду Филмског града и ДИФ-а;
Врачар, простор између улица Војводе Шупљикца, Војводе Петка и Милешевске;
Врачар, део блока између улица Војводе Шупљикца, Нишке, Лозничке и Пожаревачке

Циљ задатка је развијање способности извођења аналитичког поступка у оквиру интердисциплинарног поља истраживања, уочавањем и разумевањем потреба и промена савременог друштва, узрочно-последичних веза између савремених модела едукације и простора у којима се она одвија и разноврсних аспеката урбаног окружења, кроз пројектантски процес и технике пројектовања.

Вештина да се архитектонском интервенцијом понуди програмски и просторни модел трансформације.

НОВО КУРИКУЛУМ: SCHOOLHOUSE _ БЕОГРАДСКА УМЕТНИЧКА ШКОЛА НОВО Формулар записника за оцењивање: SCHOOLHOUSE _ БЕОГРАДСКА УМЕТНИЧКА ШКОЛА

M4_1_Vladimir_Milenkovic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
МЛЕЧНИ ПУТ – АСТРОНОМСКИ ПЕЈЗАЖ – НОВИ БЕОГРАД

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Циљ наставе је развијање способности за уочавање, анализу и пројектовање амбивалентне појавности архитектуре на релацији актуелно – виртуелно, а у оквирима вештачке природности њене физичке реалности. Радом на пројекту студент се обучава да истражује просторне и програмске могућности допуне постојеће урбане структуре синтетизујући претходно стечена знања из области: архитектонска организација простора – типологије, теорије пројекта – методологије и процеса пројектовања и урбане морфологије. Пројектом се доказује контингентност архитектонске ситуације за чију је стилску парадигму изабран бескрајни пејзаж као цивилизацијска тековина – природност и отвореност просторних кадрова начелне хипер-модерности. Програм популаризације астрономије као науке која се бави, пре свега, посматрањем и опажањем, али и њено место у свакодневици, типолошки посматрати као савремени микс простора образовања, спорта, рекреације и лајф-стајла. Астрономски пејзаж треба узети за широко тематско поље у којем се гради физички оквир развијене функције едукације и формира слика укупне појавности архитектуре у складу са законом о звездама (астрономија на старогрчком). Интервенцију везати за постојеће објекте образовања и њихов просторни контекст, на територији Новог Београда.

“Кад ближе погледамо, видимо да стварни свет настаје у модерно доба, са спремношћу да се трансформише путем науке, истраживања и технологије – започиње, …захваљујући Галилејевом телескопу у модерној аритметици, …спознајом Архимедовог ослонца изван Земље, чиме је природни свет одроден од света. Може се рећи да стварни свет, парадоксално, настаје у исти мах када креће да нестаје.” (Зашто све већ није нестало?, Жан Бодријар, 2007)

НОВО КУРИКУЛУМ: МЛЕЧНИ ПУТ – АСТРОНОМСКИ ПЕЈЗАЖ – НОВИ БЕОГРАД НОВО Формулар записника за оцењивање: МЛЕЧНИ ПУТ – АСТРОНОМСКИ ПЕЈЗАЖ – НОВИ БЕОГРАД

M4_1_Zoran_Abadic

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФИЛМ И МУЗИКУ

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Одељење за експериментални филм и музику представља програмски оквир за истраживање просторне структуре садржаја за потребе одвијања наставе и продукцију филмског и звучног записа.
Појам “експериментални” упућује на примену различитих техника апстраховања, фокусирања и сагледавања, постављајући елементе структуре у естетски пажљив однос према друштвеном, културолошком контексту.
Ради се о савременом моделу школског одељења, огледу за испитивање, креацију, дизајн и продуковање филмских, покретних слика у форми оригиналног остварења.

НОВО КУРИКУЛУМ: ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФИЛМ И МУЗИКУ НОВО Формулар записника за оцењивање: ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФИЛМ И МУЗИКУ

M4_1_Aleksandra_Stupar

Курс M4.1. Студио: Архитектонско-урбанистички пројекат:
BHANDUP: УРБАНИ ГЕНЕРАТОР

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

У сарадњи са партнерима из URBZ/Institute of Urbanology (Мумбаи/Гоа, Индија), а у оквиру њиховог пројекта ‘Homegrown Cities’, задатак студената је везан за феномен неформалних насеља у Мумбаију, односно унапређење постојећих модела становања и рада. Студио ће бити усмерен на иновативни приступ пројектовању у неформалном насељу Бандуп, при чему се пажња посвећује особеностима животног стила, дневним ритмовима и комплексним активностима које се симултано обављају у постојећим објектима и градским просторима. Тежиште рада је на истраживању нових урбаних генератора, који у себи комбинују становање и породични бизнис – тзв. ‘tool house’ (http://urbz.net/tool-house-urbz-office/). Крајњи резултат рада је решење које се базира на принципима одрживости, резилијентности и ефикасности (економске и енергетске) и омогућава даљи развој формираног типа. Посматрајући друштвени, просторни и еколошки аспект у различитим размерама, студенти развијају модел ‘tool-куће’, ‘tool-суседства’ и ‘tool-јавног простора’, који генеришу даље активности и нови карактер простора.

http://urbz.net/tool-house-urbz-office/
http://www.youtube.com/watch?v=jHXgeIe03rI

КУРИКУЛУМ: BHANDUP: УРБАНИ ГЕНЕРАТОР